منبع مقاله درباره عقد وکالت، تعهدات قراردادی، جبران خسارت، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

در صورتی که اشخاص از انجام این دسته از تعهدات خودداری کنند و از این طریق باعث ورود ضرر به دیگری شود زیان دیده حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه کند و شخص متخلف مسئول می باشد.
1-7-3- آثار تعهدات اخلاقی در تعهدات اخلاقی که اشخاص بر عهده دارند آنان براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام آن می دانند و هیچ الزام قانونی وجود ندارد. و در صورت عدم انجام تعهد اخلاقی باعث ایجاد مسئولیت اخلاقی بر عهده ی متعهد می شود و از ضمانت اجرای قانونی و قراردادی هم برخوردار نیست. ولی در مورد آن دسته از تعهداتی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی می باشند از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار هستند.

فصل دوم: ماهيت تعهدات وکيل و موکل

در فصل اول به بررسی کلیات پرداختیم و در این فصل ماهیت تعهدات وکیل و موکل را مورد بررسی قرار می دهیم. که در ابتدا به بررسی تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر می پردازیم. و تعهداتی که وکیل و موکل نسبت به یکدیگر دارند از جهت اقسام به تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود. که امکان دارد این تعهدات از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه یا آمیزه ای از هر دو نوع تعهد ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه ) باشد. همچنین برخی از تعهدات دارای دو یا سه چهره از تعهدات می باشند که تحت عنوان تعهدات دارای ماهیت چند گانه مورد بررسی قرار می گیرد. و سپس درباره ی تعهدات مختلط و اینکه آیا از نظر ماهیت یکی هستند یا از نظر ماهوی متفاوت هستند می پردازیم. در ادامه، تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1- تعهدات وکيل و موکل نسبت به يکديگر در عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی را نسبت به یکدیگر بر عهده دارند که این بخش را در چهار قسمت 1.اقسام تعهدات، 2.نوع تعهدات در عقد وکالت، 3.تعهدات دارای ماهیت چندگانه و 4.تعهدات مختلط مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1-1- اقسام تعهدات وکیل و موکل وکيل و موکل در عقد وکالت يکسري تعهداتي نسبت به يکديگر دارند. تعهدات وکيل و موکل نسبت به يکديگر به سه قسم تعهدات قراردادي، تعهدات قانوني و تعهدات اخلاقي تقسيم مي شود.
2-1-1- 1- تعهدات قراردادي وکیل و موکل قراردادي که موضوع آن ايجاد تعهدي باشد عقد ناميده مي شود، به عبارت ديگر، عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد مي باشد. ( اميري قائم مقامي، 1392 ص 51 ) منشأ این دسته از تعهدات ، قرارداد وکالت بين وکيل و موکل مي باشد. تعهدات قراردادي مخلوق اراده ي متعهد و متعهدله است که در عقد وکالت، این تعهدات مخلوق اراده ي وکيل و موکل است و طرفين عقد وکالت ( وکيل و موکل ) موظفند که به تعهدات و وظايف قراردادي خود عمل کنند. که در ابتدا درباره ی تعهدات قراردادی وکیل و سپس درباره ی تعهدات قراردادی موکل بحث می کنیم.
الف-تعهدات قراردادی وکیل همان طور که قبلاً بیان کردیم تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی وکیل و موکل است بنابراین تعهدات قراردادی وکیل به آن دسته از الزاماتی گفته می شود که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد و در واقع منشأ این تعهدات وکیل، قراردادی است. بعضی از تعهدات قراردادی وکیل به صورت صریح در عقد وکالت درج شده است اما بعضی دیگر از تعهدات بصورت ضمنی می باشد و ماده ی 220 قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. » البته تعهدات قراردادی وکیل می تواند به دو بخش تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم شود تعهدات اصلی وکیل به آن دسته از تعهداتی می گویند که به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود آمده و هدف اصلی طرفین قرارداد است. و تعهدات فرعی وکیل به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود نمی آید بلکه اثر غیر مستقیم عقد وکالت است. به عنوان مثال موکل به وکیل وکالت در خرید اتومبیل از نمایندگی در رشت را بدهد که پس از خرید آن را به تهران برده و در آنجا به موکل تحویل دهد و در این مثال خرید اتومبیل تعهد اصلی است زیرا هدف اصلی وکیل و موکل می باشد و منتقل کردن اتومبیل از رشت به تهران تعهد فرعی است و در صورتی که تعهد اصلی ( خرید اتومبیل ) باطل، منتفی یا فسخ شود تعهد تبعی ( منتقل کردن از رشت به تهران ) هم منتفی می شود. بنابراین تعهد تبعی تحت تأثیر تعهد اصلی است.
ب-تعهدات قراردادی موکل علاوه بر تعهدات قراردادی که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد در عقد وکالت یکسری تعهداتی هم بر عهده ی موکل قرار دارد که با اراده ی وکیل و موکل به وجود آمده است. که ممکن است صریح یا ضمنی باشد. با توجه به ماده ی 659 ق.م طرفین عقد وکالت می تواند در قرارداد تصریح کنند که وکالت مجانی یا با اجرت باشد و همچنین وکیل و موکل می توانند میزان پرداخت اجرت را در قرارداد مشخص کنند در این صورت موکل موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده در قرارداد می باشد. در صورتی که اجرت قراردادی گزاف باشد، موکل می تواند، در حدود قواعد مربوط به خیار غبن ( مواد 416 به بعد ق.م ) ، پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد. ( کاتوزیان، 1389 ص 186 ) ممکن است وکیل و موکل علاوه بر تعیین میزان اجرات در قرارداد، راجع به پرداخت هزینه ها هم در قرارداد تصریح کرده باشند و طرفین می توانند توافق کنند که موکل علاوه بر پرداخت هزینه های ضروری، ملزم به پرداخت هزینه های غیر ضروری هم باشد یا حتی توافق کرده باشد که موکل موظف به پرداخت هزینه ها اعم از ضروری و غیر ضروری نیست در این صورت طرفین باید بر طبق قراردادی که بین آن ها منعقد شده است عمل کنند. تعهدات قراردادی موکل هم مانند تعهدات قراردادی وکیل به تعهد اصلی و تبعی تقسیم می شود. که رابطه ی بین تعهدات اصلی و تبعی رابطه ی تابع و متبوع است. مثلاً هرگاه موکل در ضمن عقد وکالت تعهد کند که مبلغ معینی را به عنوان اجرت در زمان مشخصی به وکیل بدهد و پرداخت مبلغ معین از جمله تعهد اصلی موکل است و موکل در این مثال علاوه بر تعهد اصلی دارای تعهد فرعی هم می باشد که پرداخت آن مبلغ در زمان مشخص شده است که به عنوان شرط اجل آمده است.
2-1-1-2-تعهدات قانوني وکیل و موکل علاوه بر تعهداتي را که وکيل و موکل در عقد وکالت معين مي کنند و موضوع تعهد اصلي است يکسري از تعهدات در عقد وکالت مشخص نشده است بلکه به موجب قانون بر عهده ي طرفين عقد وکالت قرار مي گيرد و قانون گذار براي حفظ حقوق طرفين عقد وکالت به موجب قوانين و مقررات، تعهداتي را بر عهده ي آن ها قرار داده است که وکيل و موکل موظف به انجام آن تعهدات قانوني هستند. پس از تحقق عقد وکالت و تنظيم وکالت نامه است که رابطه حقوقي بين وکيل و موکل ايجاد مي گردد و اين رابطه حقوقي است که حقوق و تکاليفي را براي آنها به وجود مي آورد. بنابراين قرارداد وکالت در واقع ايجاد کننده تعهدات قراردادي و پيش شرطي براي الزامات قانوني است. ( انصافداران، 1390 ص 71 ) نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشي از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمين حسن اجراي تعهدات اصلي معنا پيدا مي کنند به طوري که مي توان آن ها را به شرايطي که به منظور تعيين چگونگي اجراي يک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پيش بيني مي شود، تشبيه نمود با اين تفاوت که شرايط مزبور به دليل ارتباط آنها با نظام دادرسي، وصف آمره داشته و تخلف ناپذير است. ( قهرماني، 1377 ص 129 )
_ تعهدات قانوني وکيل مدني وکيل علاوه بر تعهدات قراردادی که نسبت به موکل دارد يکسري تعهدات قانوني هم بر عهده دارد که شامل موارد ذيل مي باشد: الف_اجرای عقد وکالت ب_نگهداری اموال موکل پ_رعایت مصلحت موکل ت_رعایت حدود وکالت ث_دادن حساب به موکل که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف- اجراي عقد وکالت يکي از موارد تعهدات قانوني در عقد وکالت، تعهد وکيل به انجام مورد وکالت است. وکيل با پذيرش عقد وکالت، به طور ضمني ملتزم به اجراي مورد وکالت خواهد شد و بايد آن را به همان ترتيبي که در عقد وکالت مقرر شده است انجام دهد. همان طوري که قبلاً بيان کرديم وکالت در دسته عقود جايز قرار دارد و بنابراين وکيل مي تواند استعفاء دهد ولي تا زماني که استعفاء نداده است و رابطه ي حقوقي ناشي از عقد وکالت بين وکيل و موکل وجود دارد وکيل ملزم به اجراي مورد وکالت است امکان دارد مورد وکالت از نوع تعهد به نتيجه باشد مانند اينکه موکل به وکيل وکالت مي دهد که مالي را به ديگري بدهد و در تعهد به نتيجه، اگر نتيجه ي مورد نظر به دست نيامد وکيل مسئول خواهد بود و موکل نيازي نيست که تقصير وکيل ر ا ثابت کند و گاهي هم وکالت مخلوطي از تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله است در موردي که وکيل براي اقامه دعوي و دفاع از حقوق موکل از وي قبول وکالت مي کند تعهد او به تقديم دادخواست، تعهد به نتيجه است که بايد آن را انجام دهد ولي نسبت به پيروزي در دعوي، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت هاي حقوقي خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسيله است در تعهد به وسيله برعکس تعهد به نتيجه، به دست نيامدن نتيجه براي اثبات تقصير وکيل کافي نيست بلکه در اين موارد موکل بايد تقصير وکيل را ثابت کند. اگر وکيل در انجام امر وکالت خسارتي متوجه وي شود موکل مسئول جبران خسارت او نخواهد بود. مثلاً اگر موکل به وکيل، وکالت در فروش خانه ي خود را در شهري ديگر واقع شده است بدهد و وکيل بايد براي فروش خانه به

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره عقد وکالت، ضمن عقد، تعهدات قراردادی، وظایف اخلاقی Next Entries منبع مقاله درباره جبران خسارت، عقد وکالت، حمل و نقل، عزل وکیل