منبع مقاله درباره روش تحقیق، محصول گردشگری، رضایت گردشگران، رضایت گردشگر

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگري مورد بررسي قرار گرفته است .
هادياني (1389) در مطالعهاي اثرات اقتصادي گردشگري در شهرهاي مذهبي (موردشناسي كلان شهر قم) را بررسي كرده اند . در اين پژوهش كه به روش پژوهشي توصيفي– تحليلي انجام گرفته ، محقق به گردشگري مذهبي و بررسي اثرات اقتصادي گردشگري ورابطه بين حضور گردشگران و ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ناشي از آن اشاره نموده و ضمن پرداختن به آمار و ارقام ورود گردشگران مذهبي خارجي، نتيجه گرفته چنانچه فرصت هاي شغلي غير مستقيم را كنار يكديكر قرار بدهيم پيامدهايي از قبيل كمك به كاهش معضل بيكاري و ايجاد فرصت شغلي جديد و متعاقب آن افزايش سطح رفاه مردم را در پي خواهد داشت .
تقوايي (1389) در توسعه گردشگري مذهبي (شهرستان نورآباد ممسني) نتيجه گرفته شهرستان ممسني با وجود قابليت ها و پتانسيل هاي گردشگري فراوان همچنان براي گردشگران ناآشناست. نتايج این مطالعه نشان ميدهد كه نگاه مديريتي به اين منطقه و برنامهريزي صحيح براي شهرستان فوق موجب احياي مكان اين امامزادهها و محيط پيرامون آن ميشود و در نهايت محيطي مناسب جهت جذب گردشگران مذهبي و رفع بخشي از مسايل شهرستان نورآباد ممسني را درپی خواهد داشت. در ادامه پيشنهاداتي نيز از جمله ايجاد اقامتگاه مناسب، فرهنگ سازيعمومي، استفاده از درآمدهاي مكانهاي مذهبي جهت بهسازي اماكن ، برنامه ريزي براي حفظ و نگهداري مكانهاي گردشگري ارائه شده است.
ابراهيمزاده (1390) در مطالعهای به برنامهريزي راهبردي براي توسعه صنعت گردشگري، با تاكيد بر گردشگري مذهبي در شهر قم پرداخت. براي تجزيه و تحليل فرآيند برنامهريزي راهبردي از مدلswot استفاده شده است. نتايج نشان داده كه موثرترين راهبردها به ترتيب: بهبود وضعیت مناطق سرگرمي و تفريحي به عنوان يك راهبرد فرصتی و نیز افزايش جاذبههاي طبيعي براي جلوگيري از گردشگري فصلي و براي افزايش زمان اقامت گردشگران به عنوان راهبرد تهاجمي هستند.
اكبري (1390) مطالعهاي در خصوص رضايت از سفر در چارچوب فرا تحليل و با استفاده از آمارهاي ميانگين استاندارد و ميانگين وزني استاندارد انجام داده است. نويسنده در اين مقاله در خصوص بررسي وضعيت رضايت از سفر در بعد اسكان و حمل و نقل و امنيت راه ها پرداخته است .كه در جمعبندي وضعيت رضايت از زير ساختهاي فضايي سازه رضايت از سفر اندكي بيشتر از حد متوسط است. همچنين در اين مقاله به بررسي وضعيت رضايت از اطلاع رساني، رضايت از همسفران و تغذيه، تحت عنوان مولفه اجتماعي – فراغتي پرداخته است. افزايش سطح خدمات شهرداري در منطقه مذكور راهگشاي سطح نازل رضايت از بهداشت گردشگران خواهد بود. بعد ديگري كه آن هم داراي سطح نازل رضايت است، وضعيت حمل و نقل و امنيت راهها است. توسعه ناوگاني ريلي از سويي و برنامهريزي و ارائه سياستهاي تشويقي براي توزيع نسبتا يكسان گردشگران در تمام ايام سال ازسوي ديگر در اين حوزه مفيد است .
قنبري (1391) به بررسي ميزان رضايتمندي زائران از امكانات فضاهاي گردشگران مذهبي ( مورد مطالعه : آرامگاه شاه چراغ (ع)) پرداخت. نتیجه بررسی نشان ميدهد زائران از امكانات رفاهي در داخل و اطراف آرامكاه رضايتي در حد متوسط قرار دارند. و به طور كلي كاستيهايي در وضعيت ارائه امكانات آن مشاهده مي شود . همچنين بررسيها نشان ميدهد تفاوت معنيداري بين رضايتمندي زائران از وضعيت امكانات آرامگاه و مدت زمان اقامت آنها در شهر شيراز وجود دارد . به طور كلي با وجود قابليت هاي بالاي گردشگري شيراز در ايام مختلف سال براي زائران، نبود امكانات مناسب و ضعف مديريتي اين امكانات در آينده ميتواند مشكلات زيادي را براي گردشگران مذهبي به وجود آورد. و در ميزان جذب زائران به اين مكان مقدس تاثير منفي بگذارد.
تاجيك قلعه (1391) در مقاله مديريت توريست ، جذب گردشگري مذهبي، به جاذبههاي گردشگري ايران و جهان و نيز به پتانسيلهاي گردشگري مذهبي تهران اشاره نموده و به دخالت پيش از پيش سازمان حج و زيارت در مسائل گردشگری مذهبی پرداخته و عنوان نموده، با بهبود قوانين و مقررات سازمان حج و زيارت ، این سازمان میتواند ضمن نظارت بر فعاليتهاي گردشگري مذهبي ، جهت دهي، هدايت و كنترل، بخش خصوصي و مردم محلي را در انجام اين امر كه ميتواند اوضاع اقتصادي و انگيزههاي معنوي آنها را تامين كند، ياري نمايد. تا از اين طريق ارتباط با دنياي اسلام و به برقراري ارتباط ميان فرهنگ ها بیش از پیش تقویت شود.
زینلی (1393) در مطالعهای به ارزیابی رضایت گردشگران با استفاده از مدل HOLSAT از محصول گردشگری پارک ساحلی قروق پرداخته است. نتایج نشان داد گردشگران از جاذبههای مقصد، تسهیلات مقصد، دسترسی مقصد، تصویر از مقصد و هزینههای صرف شده در مقصد با توجه به امکانات موجود و زمینههای مساعد منطقه رضایت دارند. چون رضایت گردشگران تابع انتظارات و عملکرد مقصد است .
با وجود چنین مطالعات ارزشمندی، پژوهش در زمینه موضوع مورد نظر و اهداف آن انجام نشده است. لذا به لحاظ اهمیت این گونه از توریسم مذهبی در کشور ایران، بررسی میزان رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز از محصول گردشگری کشور عراق ضروری بنظر میرسد .

1-3- مقدمه
در این فصل ابتدا به روش تحقیق، روشهای گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری … پرداخته شده است. و سپس مطالبی در باره مدل مورد استفاده در تحقیق یعنی مدل HOLSAT آورده شده است.
2-3-روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف در زمره، پژوهشهای کاربردی– توسعهای قرار دارد. و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی درصدد ارزیابی رضایت گردشگران از ابعاد محصول گردشگری توریسم مذهبی کشور عراق است. در این روش پژوهش از مجموعه روشهای مختلفی جهت توصیف کردن شرایط پدیدههای مورد بررسی استفاده میشود. همچنین روش تحقیق پیمایش مقطعی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. در این روش تحقیق، محقق در یک مقطع زمانی سه ماهه از تاریخ 01/12/93 تا 31/02/94 اقدام به تکمیل پرسشنامه و گردآوری دادهها از طریق نمونهگیری نموده است.
پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط چند تن از خبرگان و کارشناسان گردشگری و اساتید، به منظور تعیین پایایی ابزار پژوهش، پرسشنامه بین 30 تن از گردشگران توزیع و گردآوری شد. زمانی که آزمون پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 94/0 مورد تأیید قرار گ

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره رضایت گردشگر، گردشگری مذهبی، حمل و نقل، بازاریابی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد پردازش تصویر، تصاویر ماهواره ای، ماشین بردار پشتیبان، نمونه برداری