منبع مقاله درباره رضایت گردشگر، گردشگری مذهبی، حمل و نقل، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

کلارک،8:2001). نقش با اهمیت دسترسی مقصد در شکل نمایش داده شده است. از نقطه نظر میدلتون و کلارک دسترسی مقصد شامل: 1) زیرساختها مانند جاده، پارگینگ، فرودگاه، بنادر و مواردی از این قبیل؛ 2) تجهیزات (اندازه، سرعت و طیف وسیعی از وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی)؛ 3) عوامل عملیاتی (جادههای مورد استفاده، قیمت شارژ و وضع عوارض جادهای)؛ 4) مقررات و قوانین دولتی؛ (طیف وسیعی از کنترل نظارتی بر عملیات حمل و نقل مانند قوانین راهنمایی و رانندگی) است.
تسهیلات و خدمات مقصد
یکی دیگر از عناصر کلیدی که امکان استفاده، لذت بردن و مشارکت داشتن در جاذبههای مقاصد گردشگری را برای گردشگران و بازدید گنندگان فراهم میآورند، تسهیلات و خدمات مقصد هستند. میدلتون و کلارک (2001) تسهیلات و خدمات مقصد را به هفت زیرگروه به ترتیب ارائه داده شده تقسیم میکنند:
واحدهای اقامتی: هتل، آپارتمانها، سوئیتها، مهمانپذیرها و مسافرخانهها
واحدهای پذیرایی: رستورانها، کافی شاپها، اغذیه فروشی، بار (مشروب فروشی)
حمل و نقل مقصد: تاکسیها، اتوبوسها، ماشینهای کرایهای
فعالیتهای ورزشی یا مورد علاقه: مدارس اسکی، کلوبهای گلف، مراکز خرید صنایع دستی، گالریها
تسهیلات دیگر: مدارس زبان، کلوبهای سلامتی(مراکز بهداشتی)
خرده فروشان: مغازهها، آژانسهای مسافرتی، سوغاتی
خدمات دیگر: مانند مراکز اطلاع رسانی، پلیس گردشگر، راهنمایان.
تصویر از مقصد
گردشگران یک مقصد را بر اساس ترکیبی از تصاویر دریافتی از مقصد و نگر شهای بدست آمده از منابع اطلاعاتی انتخاب می کنند(ترونگ و گینگ،95،2009). تصویر از مقصد یکی از مهمترین عناصر یک مقصد گردشگری است که به یکی از فاکتورهای ضروری در موفقیت یا شکست مدیریت گردشگری مقاصد (لوپس64،12:2011). به دلیل تاثیر آن بر انتظارات بازدیدکنندگان (میدلتون و کلارک،8:2001). تاثیر بر رفتار و نحوهی تصمیمگیری آنها (کوپر و هال،20:2008)، تاثیر بر تمایلات رفتاری آتی گردشگران (فیلیپس65 و همکاران،27:2013). تبدیل شده است. علاوه بر این، تصویر از مقصد یک مفهوم با ارزش در طراحی استراتژیهای جایگاهیابی مقاصد نیز هست (سون66،6:2005). مفهوم تصویر مقاصد گردشگری در رشتههای مختلف علمی از جمله، مردمشناسی، جامعهشناسی، جغرافیا، نشانهشناسی و بازاریابی مورد مطالعه قرار گرفته است (زنگنه و شمساللهزاده، 1391). با این وجود، مفهوم تصویر، بیش از سایرین، توجه محققان گردشگری، شاغلان این صنعت و بازاریابهای مقاصد گردشگری را (کیو67 و همکاران،13:2011). برای بیش از چهار دهه به خود جلب کرده است(راجش68،25:2013). ولی تاکنون تعریفی جامع و مورد قبول از تمامی محققان از آن وجود ندارد و همین عدم توافق منجر به ارائه سه تفسیر متفاوت از آن شده است، بطوریکه بعضی از محققان آن را به عنوان یک ادراک کلی میدانند مانند چن و فیو69 (2013) و یا فلیپس و همکاران (2013). بعضی مانند کیو و همکاران (2011) آن را متشکل از مولفههای متفاوت میدانند و اخیراً آن را به صورت ترکیبی از موارد یاد شده نیز دانستهاند(پرایا70،14:2012). همچنین تعدادی از رویکردهای روش شناختی برای اندازه گیری تصویر از مقصد توسعه یافته اند، اما هنوز توافقی بر سر بهترین رویکرد نیست. در ادبیات بازرایابی به طور عمدهای بر اندیشه های دو مکتب مخالف در این باره تمرکز شده است. مکتب اولی معتقد است که تصویر از مقصد میتواند به مشخصات و عناصر مختلفی تجزیه و تقسیم شود که در این صورت تصویر از مقصد یک مفهومی است که قابل اندازهگیری میباشد اما مکتب دومی معتقد است تصویر از مقصد یک مفهوم جامع و کامل است و قابلیت تجزیه و تقسیم به اجزاء و عناصر مختلف را دارا نیست (کوپر و هال71،20:2008). مطالعات بازاریابی نشان میدهند که توسعه تصویر از مقصد بر اساس عقلانیت و احساس گردشگران است (لوپس،12:2011). و حاصل ترکیب سه عنصر عمده است. (توجه شود به شکل 2-10): 1)عنصرشناختی72؛ 2) عاطفی73 و 3) کرداری74 است(کوپر و هال،20:2008). عنصر شناختی یا ادراکی به اعتقادات و دانش درباره مقصد ارجاع داده میشود (پرایا،14:2012). عنصر عاطفی به احساسات و عواطف که بوسیله گردشگر از مقصد بدست آمده ارجاع داده میشود. این عنصر بسیار تحت تاثیر انگیزه های گردشگران قرار دارد (لوپس،12:2011).، عنصر کرداری یک مولفه عملی است(کوپر و هال،20:2008) و به رفتار هدف دار ارجاع داده می شود (پرایا،14:2012) و هم چنین این عنصر از ترکیب دو مولفه شناختی و عاطفی است (کوپر و هال،20:2008).

شکل8-2: عناصر تشکیل دهنده تصویر از مقصد ماخذ: زینلی،1393
هزینههای مصرفکننده (گردشگر)
هرگونه بازدید (یک ساعت تا یکسال) از یک مقصد دربرگیرنده هزینه برای گردشگران است. این هزینه شامل تمامی پولهایی میباشد که یک مسافر برای اقامت، غذا و نوشیدنی، حمل و نقل، خرید سوغاتی و غیره صرف مینماید (میدلتون و کلارک،9:2001). محصول و قیمت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دراند و قیمت هم یک عنصر کلیدی در رقابت ما بین شرکتها (در این مطالعه مقاصد گردشگری) و هم چنین یک متغیر کلیدی در آمیزههای بازاریابی است (گولدرن و ریچی75، 17:2003). نکته دیگر درباره قیمت این است که قیمت با تغییر فصول، تغییر ارز، نوع تسهیلات، جاذبه و حمل و نقل تغییر میکند (میدلتون و کلارک،8:2001).
این در حالی است که محققان داخلی عرصه گردشگری نظراتی درباره محصول مقاصد گردشگر دارند. بعنوان مثال؛ کدیور و سقایی (1385) معتقدند؛ گردشگری در چارچوب عرضه به عنوان محصول گردشگری دارای عناصر سه گانه (جاذبهها، سکونتگاهها و تسهیلات) است. سقایی و دانا (1392) معتقدند: گردشگری در چارچوب عرضه به عنوان محصول گردشگری دارای عناصر پنجگانه (جاذبهها، دسترسی، تاسیسات و تسهیلات زیربنایی، خدمات مهماننوازی و عناصر سازمانی و نهادی) است (زینلی،1393:30).
9-2-رضایت گردشگر
رضایت گردشگر پدیدهای رفتاری است که از طریق ابعاد احساسی و شناختی فعالیتهای گردشگری و ارزیابی عناصر و اشکال متعدد مقصد ایجاد میشود. رضایت کلی گردشگر از طریق ارزیابی او از ویژگیهای متفاوت مقصد، مبنی بر انتظارات، شکل میگیرد و یکی از مهمترین عوامل در مراجعه مجدد گردشگران از یک مقصد به رضایت آنها از اقامت قبلی در آنجا بر میگردد. پی بردن به احساس گردشگر درباره یک مکان، اشاره غیرمستقیم به ویژگیهای مقصد از دیدگاه گردشگر در سطوح مختلف دارد (آلگره76،54:2010).
تعدادی از رویکردهای روششناختی برای اندارهگیری سطوح رضایت توسعه یافتهاند، اما هنوز توافقی بر سر بهترین رویکرد نیست. در ادبیات بازاریابی به طور عمدهای بر اندیشههای دو مکتب مخالف در مورد رضایت مشتری تمرکز شده است. اولی، مکتب آمریکایی تحت رهبری پاراسورمان و همکاران77 و دومی، مکتب اروپای شمالی تحت رهبری گرونروس78. مکتب آمریکایی، رضایت مشتری را بازتابی از شکافهای مثبت یا منفی بین انتظارات اولیه و ادراکاتشان از عملکرد یک محصول یا خدمت میداند. در حالی که در مکتب اروپایشمالی رضایت مشتری بعنوان ارزیابی بعد از مصرف تعریف شده است (بوتنارو و میلر79،22:1012) که از دو عامل انتظارات و عملکرد خدمات یا محصولات تجربه شده متاثر میگردد (علامه و نکتهدان، 1389).
رضایت گردشگر عامل کلیدی موفقیت در گردشگری شناخته شده است. بدیهی است اگر گردشگر راضی باشد، انگیزه بازدید یا ماندن بیشتر در مقصد و یا بازگشت دوباره و نیز پیشنهاد به دیگران را خواهد داشت. این مسئله هم در ارتباط با چگونگی عرضه گردشگری و هم در ارتباط با ویژگیهای ماهوی یک مقصد قرار دارد. البته رضایت از خدمات و رضایت از ویژگیهای مقصد عمدتاً در رفتار گردشگر تفکیکپذیر است (وانگ80،394:2009).
10-2- پيشينه موضوع تحقیق
گردشگری مذهبی و مسئله رضایتمندی از محصول گردشگری موضوعاتی است که امروزه طرفداران زیادی در اقصی نقاط دنیا به خود جلب و جذب نموده است. این موضوع پژوهشگران را برآن داشته تا با بکارگیری مدلهای مختلف نسبت به سنجش و تجزیه و تحلیل در زمینههایی نظیر مقاصد گردشگری، دسترسی مقصد، تصویر از مقصد و غیره اقدام نمایند. علاوه بر آن مطالعاتی بر روی روابط متقابل بین کیفیت از رضایت محصول و نیات رفتاری گردشگر تمرکز داشته باشند.
برخی از مطالعاتی که در کشورهای خارجی در این زمینه انجام شده اند عبارتند از:
پاو81( 2004 ) سابقه ، توسعه و پیشرفت های گردشگری و ارتباط بین گردشگری و توسعه اقتصادی را در کشور مراکش بررسی کرد.در این زمینه از مدل سوات استفاده کرده و با استفاده از ماتریس سوات راهبردهای مشخص برای گردشگری در این کشور تدوین کرده است.
بادلسکا و بان82( 2005 ) روندگردشگری مذهبی در جهان وکشور رومانی را در گذشته و حال بررسی کرده اند و همچنین مناطق بالقوه گردشگری مذهبی را در رومانی توصیف کرده اند. آنها فعالیت هایی را که می تواند به توسعه این نوع گردشگری در رومانی کمک کند. مشخص کرده اند.
ورزساک و گات83 ( 2009 ) در مطالعه ای جایگاه گردشگری مذهبی در صنعت گردشگری رومانی را بررسی کرده اند . پس از بررسی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها در گردشگری رومانی با استفاده از پرسشنامه استخراج شده برای تجزیه و تحلیل از ماتریس سوات استفاده شده است . نتایج نشان داده است که راهبردهای تهاجمی در کل صنعت گردشگری رومانی و راهبردهای محافظه کارانه در گردشگری مذهبی آن بیشترین کارایی را خواهد داشت .
توی هونگ-ترونگ و دیوید فوستر84 (2009) در مقالهای با عنوان “استفاده از مدل HOLSAT برای ارزیابی رضایت توریستی در مقصدهای گردشگری : مطالعه موردی گردشگران استرالیایی در ویتنام” با استفاده از مدلHOLSAT ارزیابی رضایت گردشگران پرداختهاند. آنها تاکید کردند که مدل HOLSAT یک ابزار با ارزش برای ارزیابی رضایت گردشگران برای مقاصد گردشگری و ابزاری مفید برای برنامهریزیهای آینده و مدیریت صنعت گردشگری میباشد. استفاده از این مدل آژانسهای مسافرتی در سطح کلان و خرد قادر می سازد به بهبود سطح خدمات و توسعه محصولات مناسب برای برآورده کردن انتظارات گردشگران بپردازند
مت سام و بدرنه85 ( 2011 ) در تحقیقی به بررسی رضایت گردشگر و تکرار بازدید به طراحی یک مدل جدید جامع پرداختند . نتایج نشان داد ، مدل جدید روابطی جدید بین سابقه بازدید( تصویر از مقصد ، ارزش تجربه شده ، جستجوی اخبار خاص یا چیز ها و وقایع نو ظهور خاص و فاصله از مقصد ) با رضایت و تمایل به بازدید دوباره از مقصد رایطه دارد.
اگرسی86 ( 2012 ) در مطالعه گردشگری مذهبی در استان ماردین ترکیه را بررسی کرده اند . این منطقه تعداد زیادی از مولفه های مذهبی و فرهنگی متعلق به اسلام و مسیحیت دارد. نتایج مطالعه نشان داده است که دلیل بازدید گردشگران از مولفه های مذهبی این استان ارزش تاریخی و فرهنگی آنهاست نه ارزش معنوی آنها .در واقع به دلیل چند شخصیت مذهبی و فرهنگی این استان تعداد زیادی از گردشگران از این استان بازدید می کنند.
در کشور ایران نیز با توجه به جایگاه و اهمیت توریسم مذهبی، مطالعات ارزشمند زیادی انجام شده است که به تعدادی از آنها به شرح زيراشاره ميگردد.- و استفاده بهينه از توانائي هاي بالقوه و بالفعل آن براي سرمايه گذاري و جذب توريسم در كشور ایران پرداخته و نتيجه گرفته استان ايلام داراي قابليت زيادي در زمينه توسعه صنعت توريسم از جمله توريسم زيارتي را دارا مي باشد. که در صورت برنامه ريزي و ايجاد زير ساخت ها در جوار اماكن مذهبي نقش مهمي در رونق گردشگري منطقه خواهد داشت . در این زمینه پيشنهاداتي ازجمله ايجاد زائر سرا با امكانات لازم جهت پذيرائي از زوار ، بهبود كيفي و كمي خدمات ، بهبود راه هاي دسترسي به اماكن مذهبي را ارائه نموده است .
مافي (1388) به بررسي گردشگري در كلان شهرهاي مذهبي (مطالعه موردي كلانشهر مشهد) پرداخته كه از بعد كاركرد فضايي گردشگري و حضور ميليوني زائر و گردشگر در كلان شهر مشهد و پيامدهاي آن با محاسبه ضريب نفوذ گردشگري، تراكم گردشگري و شدت گردشگري به همراه نسبت گردشگري به جمعيت ساكن در كلان شهر مشهد ضرورت هاي تفكيك فضايي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره محصول گردشگری، کیفیت خدمات، انتظارات مشتریان، گردشگری شهری Next Entries منبع مقاله درباره روش تحقیق، محصول گردشگری، رضایت گردشگران، رضایت گردشگر