منبع مقاله درباره رضایتمندی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، گردشگری مذهبی

دانلود پایان نامه ارشد

ر کانون قلب پایداری جای دارد و بهبود کیفیت میبایستی در تمام ارکان و عرصههای صنعت گردشگری مانند بهبود کیفیت حمل و نقل، میهمانپذیری و میهمانداری، اماکن اقامتی و غیره ایجاد شود، تا رضایت گردشگر حاصل شود (بارچو و همکاران6،1050:2011).
رضایت گردشگران به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی درنظر گرفته میشود. به همین دلیل استراتژی اندازهگیری و تقویت رضایت گردشگران بسیار مورد توجه قرار میگیرد. علاوه بر این محققان عوامل متنوع و مختلف موثر بر رضایت گردشگران را در مقاصد گردشگری مورد مطالعه قرار دادهاند (بارچو و همکاران،1052:2011). بدین معنی محصول گردشگری مقصد (ترونگ و کینک7،530:2009 و وتیتنو8 و همکاران،1170:2013)،کیفیت خدمات (بوتنارو و میلر9،376:2012) ، امنیت، تجربه قبلی، تصویر از مقصد (وتیتنو و همکاران،1170:2013)، جاذبه (نواسکی10،301:2013)، حملونقل (تامپسون و سچوفیلد11،340:2004)، هتلداری، هزینهها (کرچز و سچوفیلد12، 590:2011) و ویژگیهای دموگرافیکی – اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رضایت گردشگر موثر هستند ( زینلی و همکاران،80،1393). با این وجود پژوهشگران تاکید دارند که یافتههای آنها به طور جهانی قابل تعمیم نیست چرا که ماهیت عوامل موثر بر رضایت بستگی به ابعاد و ویژگیهای مقاصد مانند تسهیلات، جاذبهها، هزینههای صرف شده در مقصد دارد (کرچز و سچوفیلد، 592:2011) ).
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
با نامگذاری سال2010 میلادی به سال “توریسم اسلامی” توسط سازمان کنفرانس اسلامی و نیز تبدیل شدن صنعت گردشگری به عامل موثر در تعامل فرهنگها، گفتگوی تمدنها و برقراری انس و الفت بین ملتها، لزوم شناخت و توجه به بخشهای پراهمیت این صنعت بویژه گردشگری مذهبی ضروری به نظر میرسد ( jamejamonline.ir ).
گفته ميشود در ایران خاستگاه گردشگري به سفرهاي زيارتي برميگردد كه مردم براي زيارت اماكن مذهبي انجام ميدادند و گردشگري مذهبی شكلي جديد و مدرن از سفرهاي زيارتي است (رحیم پور،1379:2). امروزه، در کشور ایران توریسم مذهبی از جمله جاذبههای گردشگری پرطرفدار است که با توجه به کشورهای اسلامی مجاور، استقبال خوبی از آن در ایران میشود. اغلب مردم ایران شیعهاند و زیارت معصومین (ع) و امام زادگان مورد تاکید مذهب آنان است و تاثیر بسیاری بر کنش آنان دارد که یکی از جلوه های آن حضور سالانه میلیونها زائر در مشهد مقدس رضوی است و زیارت امامان شیعه در عراق توسط مردم ایران و سایر شیعیان جهان جلوههای دیگر آن است. با وجودیکه فضای معنوی کشورهای مسلمان، خود دارای جاذبه است و بسیاری از مسلمانان دوست دارند به مناطقی سفر کنند که فرهنگ و ارزشهای اسلامی به آنها حاکم است، رعایت ارزشها و آداب اسلامی از جمله وجود غذاهای حلال و راحتی در انجام فرایض دینی، احساس امنیت و خاطری آسوده را برای گردشگران مسلمان فراهم میکند. اما بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عراق، علیرغم برخورداری از جاذبههای گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی، و طبیعی، فاقد زیر ساختهای مناسب هستند. کمتوجهی در استفاده از فنآوری نوین اطلاعاتی ، ضعف برنامه ریزی و مدیریت کارآمد در این صنعت، از جمله دلایل عدم موفقیت کشورهای اسلامی در جلب گردشگر است.
با توجه به شور و اشتیاق مردم ایران برای زیارت اماکن متبرکه کشور عراق از یک سو و نابسامانی خدمات رفاهی و بهداشتی برخی هتلهای محل اسکان و نبود بهداشت کافی در محیط شهری و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی و وجود مشکلات امنیتی و جنگهای داخلی از سوی دیگر برای هموطنانمان مشکلات زیادی به وجود آمده است. لذا بررسی رضایت گردشگران از اماکن زیارتی کشور عراق توسط زائران ایرانی ضروری بنظر میرسد. از اینرو، پژوهش سعی دارد رضایت گردشگران شهر تبریز را از محصول توریسم مذهبی کشور عراق بررسی کند.
3-1-اهداف تحقیق
با توجه به موضوع و مطالب ارائه شده اهداف پژوهش به دو دسته کلی و جزئی به شرح زیر تقسیم میشود :
هدف کلی:
هدف از این تحقیق ارزیابی رضایتمندی گردشگران شهر تبریز از محصول توریسم مذهبی کشور عراق با استفاده از مدلHOLSAT
اهداف جزئی :
معرفی جاذبهها و توانمندی های توریسم مذهبی کشور عراق .
بررسی تاثیر کیفیت خدمات وامکانات رفاهی (مانند محل اقامت، وسایل حمل و نقل و غیره) و محصول گردشگری مذهبی ارائه شده در رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .
ارزیابی تاثیر بحرانهای امنیتی موجود در کشور عراق در میزان رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .
بررسی تاثیر برخورد متولیان امر گردشگری مذهبی دو کشور در میزان رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .
ارزیابی و تاثیرگذاری محصول توریسم مذهبی بر رضایت گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد
4-1- سوالات تحقیق
آیا کیفیت خدمات و امکانات رفاهی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباط دارد؟
آیا بحرانهای امنیتی و درگیریهای داخلی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباطدارد؟
آیا بر خورد متولیان امر و ضابطین مستقر در پایانههای مرزی ایران و عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباط دارد؟
آیا محصول توریسم مذهبی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد ارتباط دارد؟
5-1- فرضيه های تحقيق
بین امكانات و كيفيت خدمات رفاهي ارائه شده در کشور عراق و ميزان رضايتمندي گردشگران مذهبی شهر تبریز در عراق رابطه وجود دارد.
بین بحرانهای امنيتی و وجود درگیریهای داخلي کشور عراق و ميزان رضايتمندي گردشگران مذهبی شهر تبریز رابطه وجود دارد.
بین برخورد متولیان امر و ضابطین مستقر در پايانههاي مرزي بين دو كشور و ميزان رضايتمندي گردشگران مذهبی شهر تبریز از کشور عراق رابطه وجود دارد.
بین محصول توریسم مذهبی کشور عراق و رضایتمندی گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد رابطه وجود دارد.
6-1- چالش های تحقیق
اطلاعات موجود در سازمانها، به دلیل فقدان بانکهای اطلاعاتی قوی و عدم هماهنگیها، اغلب ناقص، نارسا و طبقهبندی نشده هستند و مسئولان نیز تمایل چندانی به ارائه اطلاعات نشان نمیدهند.

1-2-مقدمه
صنعت گردشگری به مثابه بزرگترین صنعت جهان در دهههای اخیر نقش اساسی و قابل ملاحظهای در رشد اقتصادی کشورهای مختلف ایفا کرده است، به گونهای که آمارهای سازمان جهانی گردشگری ملل متحد نشان میدهد که در سال 2010 میلادی گذرنامهی 940 میلیون نفر در سراسر جهان، به مهر مسافرت ممهور شده و به عنوان گردشگران بینالمللی شناخته شدهاند. در همین سال درآمدهای حاصل از این مسافرتها به رقم 919 میلیارد دلار رسیده است و پیشبینیهای این سازمان حاکی از آن است که در دههی 2020توریسم به صنعت شمارهی یک جهان تبدیل خواهد شد (سازمان جهانی گردشگری،26:2011). همچنین از گردشگري به عنوان يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي، اجتماعي و رفاهي جامعه ياد ميكنند و اهمیت آثار اقتصادی صنعت گردشگری برای کشورهای در حالتوسعه به گونهای است که آن را به مثابه امیدبخشترین، جایگزینترین صنعت برای کشورهای در حال توسعه میدانند. علاوه بر این، گردشگری به عنوان یک پدیده، در جه مشخصی از پیچیدگی در «فضا» و «زمان» را به ارمغان میآورد (علیپور و حیدری،31:2004). از طرف دیگر، تغییرات صنعتی و تکنولوژیکی (جهانیسازی) نیز پیچیدگیهای حاکم بر صنعت/ پدیده گردشگری را تسریع و افزایش میدهند. از اینرو، مهمترین نکته در بررسی مقوله گردشگری انتخاب نوع رویکرد برای مطالعه نظری آن است. به عبارت دیگر، تشریح انتظارات و عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی مرتبط با گردشگری بیانگر نوع رویکرد به این فعالیت است (حیدری چیانه،22:1389). با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق ارزیابی رضایتمندی گردشگران شهر تبریز ازمحصول توریسم مذهبی کشور عراق می باشد، بنابراین رویکردهای منتخب برای مطالعه نظری این تحقیق، به ترتیتب عبارتند از:
رویکرد کیفیت
رویکرد محصول مقاصد گردشگری
رویکرد رضایت گردشگر
2-2-گردشگر
گردشگر به شخصی که از یک مکان به مکان دیگر برای دلایل غیرکاری مسافرت میکند، گفته می‌شود. 13UN توریسم را چنین تعريف مي‌كند “یک تورست، کسی که بیشتر از شب و کمتر از یک سال در جائی اقامت کند میگویند. مسافرت تجاری و عقد قرارداد تجاری را نیز شامل می‌شود. افـراد نـظامی، دیـپـلمات‌ها، مـهـاجرین و ساکنین دائـمی تـوریست به حـساب نمی‌آیند(گولدنر و ریچی14،580:2003). یا به عبارت دیگر گردشگر به مجموعه فعالیت‌های مورد استفاده توسط یک شخص که بطور موقت دور از محیط معمول خود، برای یک دوره که بیشتر از یک سال نیست و بواسطه یک مجموعه از فرصت‌های کلی مرکب از کار، مذهب درمان، و دیگر دلایل شخصی به جزء کسب سود از مقصد مسافرت یا تغییر مدت طولانی محل اقامت‌ باشد، گفته می‌شود (هال15،55:2004).
3-2-گردشگری
گردشگري به طور كلي به علت خصلت بين رشته‌اي خود قابليت نگرش‌هاي متفاوت را دارا مي‌باشد، كه خود سبب ارائه تعاريف بسياري از آن گرديده است. در تعاريف اوليه بيشتر بر بعد فاصله تأكيد گرديده و گردشگران بر مبناي فاصله‌اي كه از محل مسكوني داشتند، طبقه‌بندي مي‌شدند. به گونه‌اي كه كميسيون ملي گردشگري آمريكا (1973) در تعريف گردشگري داخلي فاصله پنجاه مايل را درنظر گرفته كه دربر گيرنده تمامي سفرها به جز سفر براي كار مي‌شد(گارتنر16،5:1996). تعاريف فاصله‌اي صرفنظر از خطا و اشتباهات، تنها به اين دليل كه كميتي اقتصادي و آماري را براي پديده گردشگري آماده مي‌كند، مورد قبول واقع گرديد. در حالي كه اين تعاريف فاصله‌اي به تنهايي نمي‌توانست گردشگري را به خوبي توصيف كند. آنها تنها بر جنبه تقاضا تأكيد داشتند و عرضه و همچنين اثرات ناشي از گردشگري را ناديده مي‌گيرند. از اينرو گردشگري به تعاريف ديگري احتياج پيدا مي‌كند. بر اين مبنا تعاريف ديگري ارائه مي‌گردد كه هر يك از آنها در ابعاد مختلف، گردشگري را توصيف مي‌كنند. در بعد جغرافيايي گردشگري زماني از فعاليت‌گذران اوقات فراغت يا تفريح كه مستلزم غيب شبانه از مكان مسكوني عادي است تعريف مي‌شود (اسکینر17،280:1999).از بعد اجتماعي نيز تعريف گردشگري، فصل مشترك بين زندگي عادي ساكنان بومي و زندگي غيرعادي گردشگران را دربرمي‌گيرد (برنارد18،552،1996). اين دو تعريف خود نشان تمايز مابين تعاريف مختلف از گردشگري است. كه هر يك برگرفته از آيتم‌هاي مورد نظر در مطالعات گردشگري مي‌باشند.
از ديگر تعاريف گردشگری میتوان به تعاريف فنی اشاره کرد که توسط سازمانجهانیگردشگری(WTO) ارائه گرديده است. اين تعاريف براساس ‌تمايز قائل شدن در رويکرد به مکان بازديد ‌تقسيمبندی را پيرامون گردشگری در ابعاد مختلف انجام دادهاند،‌که به صورت زير میباشد(WTO,1993,1-10).
گردشگری عبارت است از فعاليت های افرادی که برای استراحت، کار و ديگر دلايل به خارج از محيط سکونت معمول خويش سفر کرده و حداکثر برای يک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند.
• گردشگری داخلی (يا بومی): اشخاص مقيم يک کشور که حداکثر برای مدت 12 ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محيط معمول زندگي آنها می باشد،‌ سفر کنند و هدف اصلی آنها از اين سفر انجام کاری نيست که سرانجام آن در‌يافت مزد از محل مورد بازديد باشد. که این سفرها همانطور که وانس اسمیت میگوید میتوانند با انگیزههای گوناگونی انجام پذیرند وی پنج گونه گردشگری که بر اساس انگیزه گردشگری است را به صورت زیر نام می برد.
گردشگری قومی
گردشگری فرهنگی
گردشگری تاریخی
گردشگری طبیعتگرا
گردشگری تفریحی
• گردشگری خارجی (يا بينالمللی): افرادی که برای حداکثر مدت 12 ماه به کشوری که محل اقامت معمول آنها نيست و خارج از محيط معمول زندگيشان قرار دارد، ‌سفر کنند و هدف اصلی آنها از اين بازديد انجام کاری نيست که سرانجاماش دريافت مزد از کشور مورد بازديد باشد.
بطور کلی گردشگری را میتوان بر مبنای عوامل مختلفی تعريف نمود و در بررسی آن از اين تعاريف استفاده نمود ولی پيرامون ‌اين تعاريف بايد اين نکته را مدنظر داشت که گردشگری صرفا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره شورهای اسلامی، رضایت گردشگر، گردشگری مذهبی، کشورهای اسلامی Next Entries منبع مقاله درباره گردشگری روستایی، محیط زیست، جامعه صنعتی، بازاریابی