منبع مقاله درباره درآمد ملی، رشد اقتصادی، فرهنگ اسلامی، موسسات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

یی به مصرف آن‌ها کمتر است زایرا آن‌ها قادر هستند تا قسمتی از درآمد خود را صرف پس انداز، سرمایه گذاری ویا صرف امور خیریه در راه خداوند کنند.براساس مطالعات صدیقی(1988) و کهف(1999) با وجود زکات میل متوسط به مصرف و میل نهایی به مصرف در کوتاه مدت کاهش می‌یابد، اما این کاهش در اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصادهای متعارف که چنین سیاست مالی ندارد کوچک‌تر است. اما در بلندمدت مصرف عمومی در اقتصاد اسلامی یک نسیت افزایشی ار تجربه خواهد کرد که در بلندمدت منجر به افزایش استاندارد زندگی در بین دریافت کنندگان زکات خواهد شد. به هرحال اسلام برای مصرف یک حد میانه توصیه و از هرگونه اسراف وتبذیر منع می‌کند. افزون بر اینکه ایمان و اعتقاد به معاد وز ندگی بعد از مرگ باعث می‌شود که با وجود تاثیر زکات بر مصرف، یک ثبات و تعادل در بلندمدت در میان مسلمان برای مصرف ایجاد شود.
2-20) تابع مصرف کلان اسلامی:

(2-20) Y Y1 C=C0
) 2- 21) Y Y1 C=C0+(Cm –C0)(Y-Y1)
Y+Cm
) 2- 22) limC=Cm
(2-23 ) C=C0 Y= Y1 (2-24 ) C= (Cm – C0) (Y1+ Cm) ∂ MPC=
Y (Y1 + Cm)2 ∂
MPC = Cm – C0 Cm + Y1
Cm + Y Cm + Y
با توجه به اینکه Cm و C0 و Y و Y1 مقادیر مثبت است و C0 Cm است ، نتیجه می‌گیریم که
0 MPC است.همچنین چون
Cm –C0 Cm + Y
Y1 Y Cm + Y1 Cm + Y
می‌توان نتيجه گرفت که 1 MPC است.
(2-25)MPC=0 Lim
(2- 26) Y1+ Cm))C0) – -2 ( Y+ Cm) [(Cm = MPC ∂
Y (Y + Cm)2 ∂
شایان ذکر است این تابع با تابع مصرف کینز شباهت دارد؛ زیرا در زیربنای خرد این تابع این فرض شد که مصرف افراد،تابع درآمد جاری آن‌هاست و هرچه درآمد افزایش می‌یابد، MPCکاهش می‌یابد. با وجود این سه فرق مهم بین این دو وجود دارد: یکی آنکه در تابع مصرف کینز Cmوجود ندارد.این تفاوت در حقیقت بین فرهنگ اسلامی و سرمایه داری است. در فرهنگ سرمایه داری،مصرف گرایی و تجمل پرستی ارزش است؛ در حالی که در فرهنگ اسلامی ضد ارزش و حرام است. دوم اینکه در تابع مصرف کل کینز عرض از مبدا وجود دارد؛یعنی در کوتاه مدت در فرض درآمد ملی صفر، مصرف مستقل از درآمد ملی وجود دارد.در تابع مصرف کل جامعه اسلامی نیز مصرف مستقل از درآمد ملی وجود دارد؛ ولی این مصرف در حد کفاف است، نه در حد ضرورت برای ادامه بقا. فرق سوم آن است که تابع مصرف کینز به توضیح تاثیر کیفیت توزیع درآمد ملی بین مردم بر مصرف آنان قادر نیست؛ در حالی که در تابع مصرف پیشین چنین قابلیتی وجود دارد.
2-21)مروری برمطالعات گذشته(پيشينه تحقيق):
مطالعات انجام شده بر روی زکات و مصرف را به دو گروه مطالعات داخلی وخارجی تقسيم کرده و هر يک را به طور مختصر شرح می‌دهیم.
2-21-1) مطالعات داخلی زکات:
پوردره.اسماعيل(1387) به ارايه الگوی مناسب موسسات مالی زکات در ايران پرداخته و افزايش بهره وری در حوزه‌های مرتبط به زکات را مستلزم ايجاد موسسات مالی زکات در کشور دانسته و در واقع نقش عامل سازمانی را در انگيزه پرداخت زکات مورد توجه قرار داده است.
ثامنی .کيوان(1377) به تعيين ظرفيت بالقوه زکات در ايران پرداخته و سعی نموده است درآمدهای بالقوه از پرداخت زکات را محاسبه کند هدفي كه او در تحقيق خود دنبال كرده، اين مسئله است كه: زكات تا چه حد، در ادارة امور حكومتي، به دولت كمك مي‌كند. وي به محاسبة درآمدهاي بالقوّة حاصل از زكات (با فرض انحصار در موارد نه گانه ) پرداخته و نشان می‌دهد که زکات تنها 16درصد از مخارج دولت را تامين می‌کند و لذا به تنهايی منبع مناسبی نيست.
لاجوردی (1377) به بررسی نقش زکات در نظام قتصاد اسلامی پرداخته و کلياتی در به اره زکات و منابع و مصارف زکات ونقش حکومت اسلامی در مساله زکات بيان نموده وسپس نتيجه گيری کرده که عامل ايمانی نقش مهمی را در ايجاد انگيزه پرداخت زکات است.
مولايی (1371) در پايان نامه خود تحت عنوان ملاحضاتی پيرامون ابزارها وسياست های توازن ثروت در سيستم اقتصادی اسلام نتيجه گيری می‌کند که مالیات‌های اسلامی دارای اثری مثبت بر توليد ومصرف هستند و قاردرند تعادل وتوازن ايجاد کنند که يکی از آن‌ها زکات است وبر نقش تشکيلات و سازمان در جمع آوری زکات تاکيد می‌کند
کياءالحسنی(1380) پس از بررسي فقهي و نظري خمس در اسلام، به محاسبه و برآورد خمس حاصل از ارباح مكاسب پرداخته است. او در تحقيق خود، از دو روش خرد و كلان استفاده كرده و نشان داده است كه روش‌هاي خرد و كلان نتايج مشابهي داشته‌اند. اين تحقيق براي يك دورة 10 ساله (از سال 1365 تا 1375) انجام شده است.
عسکری(1384)به مقايسة تحليلي آثار اقتصادي زكات و مالية تورّمي پرداخته است. او همچنين به بررسي انحصار زكات در موارد نه‌گانه پرداخته، و به اين نتيجه رسيده كه منابع زكات محدود به موارد نه‌گانه نيست و همة اموال را شامل مي‌شود، مگر آنكه دليل خاصّي براي تخصيص داشته باشيم؛ نظير محصولات فاسدشدني. امّا حاكم حق مي‌تواند در زمان‌هاي مختلف، گروهي از اموال را مورد عفو قرار دهد؛ چراكه زكات از آن اوست. ويژگي مهمّ تحقيق او، اين است كه مسالة زكات را به طور مبسوط و مستدل از نگاه فقهاي شيعه و سنّي مورد بحث و بررسي قرار داده، و در هر قسمت، نتيجه‌گيري كرده است.
زمانی فر(1382)به بررسي توانايي زكات بالقوّه در رفع فقر استان‌هاي تهران، سمنان، اصفهان، مركزي، چهارمحال و بختياري، بوشهر، و ايلام پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مقايسة درآمد‌هاي حاصل از زكات بالقوّه دلالت بر آن دارد كه اين درآمد به تنهايي براي رفع فقر استان‌هاي مورد نظر كفايت نمي‌كند. از اين‌رو، استفاده از در آمده‌ای ديگري از جمله ماليات ضروري است
کياالحسني(1387)می‌کوشد تا ضمن طرح بحث‌هاي فقهي مربوط به زكات فطره و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ريالي آن در سطح خانوارهاي شهري و روستايي در هر دهك درآمدي (هزينه‌اي) و همچنين در سطح ملّي را براي دورة زماني 85ـ1370 برآورد كند. نتيجة تحقيق او، اين است كه زكات فطره به تنهايي براي رفع فقر كفايت نمي‌كند و لازم است كه براي رفع فقر از منابع ديگري استفاده شود. رسيدن به چنين نتيجه‌اي بسيار طبيعي است؛ چراكه در احاديث اهل‌بيت(ع)، آنچه براي رفع فقر كفايت مي‌كند، زكات است. و زكات فطره يكي از اقسام زكات است و لذا شامل خمس و زكات موارد نه‌گانه نيز مي‌شود.
آبادی گيلک حکيم(1385) با مطالعة موردي استان گلستان، به بررسي تأثير زكات (گندم و جو) در كاهش فقر پرداخته است. نتيجة تحقيق او نشان مي‌دهد: اگر زكات با درايت و مديريت گردآوري و هزينه شود، قادر به تأمين مالي گروه بزرگي از فقيران است. ويژگي عمده اين تحقيق در طرح مباحث اساسي فقهي اقتصادي زكات، به ويژه در برآورد صحيح، و همچنين مصارف آن است.
کاشيان عبدالمحمد،عسگری محمد مهدی(1389) آزمون بسندگي زكات و خمس در تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1380 تا 1387 را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اين تحقيق به منظور بررسي فرضية «كفايت زكات با فرض انحصار آن در موارد نه‌گانه»، با استفاده از روش تحليل آماري، به محاسبة ظرفيت بالقوّة زكات، ‌زكات فطره، و خمس در اقتصاد ايران پرداخته شده و پس از تبيين حدّاقلّ معيشت از نظر اسلام، منابع لازم را براي رفع فقر در جامعة ايران برآورد شده است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير، درآمدهاي خمس و زكات آن‌ قدر زياد بوده كه براي رفع فقر در جامعه كفايت مي‌كرده است. اين تحقيق به طور ضمني نشان مي‌دهد كه فتواي فقهاي شيعه مبني بر انحصار زكات در موارد نه‌گانه، از نظر تجربي، منافاتي با فلسفة اصلي وضع زكات ندارد.در ضمن توانايی زيادی برای زکات و خمس در جامعه وجود دارد که می‌توان از اين توانايي استفاده کرد.

2-21-2)مطالعات خارجی زکات:
فيض محمد(1991)به تعريف زكات و موارد آن مي‌پردازد و مي‌گويد كه زكات در هر كالايي متفاوت است و خداوند آن را براي كمك به فقراي مسلمان وضع كرده است. به اعتقاد او، زكات يكي از عبادت‌هاي مهمّ پنج گانه است؛ ولي در كنار آن، هدف مهمّي را نيز دنبال مي‌كند و آن ريشه‌كن‌كردن فقر و از بين بردن نابرابري‌هاست. او در ادامه به بررسي سيستم زكات در پاكستان مي‌پردازد.
جوانيد مسرورخان و کبير حسن(2007) به بررسي آثار زكات در برنامة توسعة بنگلادش پرداخته‌اند. به اعتقاد ايشان، اگرچه دولت بنگلادش تلاش زيادي براي كاهش فقر مي‌كند؛ امّا هنوز به زكات به عنوان برنامه‌اي در الگوي توسعة اين كشور كه بتواند در كاهش فقر نقش داشته باشد، توجه نكرده است. ايشان در ادامه به بررسي درآمد‌هاي حاصل از زكات مي‌پردازند و نشان مي‌دهند كه اگر دولت به مسالة زكات توجه نمايد، در اين صورت، مقدار قابل توجهي از مخارج لازم براي كاهش فقر را تأمين مي‌كند؛ بنابراين، پولي را كه براي تأمين مالي منابع لازم براي رفع فقر استفاده مي‌كرده است، در جهت سرمايه‌گذاري و ايجاد توسعة اقتصادي خرج مي‌نمايد
بن يوسف.محمد(2009) به تجزيه وتحليل زکات و بازدهی واقعی با استفاده از نظريه و شواهد تجربی پرداخته است. وی به بررسی زکات به عنوان يک ابزار سياست مالی در دولت اسلامی با استفاده از مدل کينزی پرداخته و نتيجه گيری می‌کند که کشورهای مسلمان بايد تلاش کنند که از زکات به عنوان يک ابزار مهم برای رشد اقتصادی استفاده کنند.
اينيستين(2006) در تحقيق خود عامل خداپرستی را يکی از عوامل اصلی انگيزش افراد برای پذيرش و پرداخت زکات و ديگر رفتارهای اجتماعي برشمرده است.
ساريا.عادل(2012) به بررسی زکات به عنوان ابزاری برای ارزيابی رشد اقتصادی می‌پردازد ونتيجه گيری می کندکه زکات می‌تواند به عنوان يک متدلوژی برای سنجش رشد اقتصادی باشد.
سوپراينتو.اکو،عبدالقادر رادياح،ازهر هاررون(2013) به بررسی اثر اثر زکات بر روی مصرف کلان در مالزی پرداخته‌اند.آن‌ها با استفاده از داده‌های پانلی در مالزی وباتجزيه و تحليل توسط يک مدل تاثير گذاری ثابت تحقيق خود را انجام داده‌اند. نتايج تحقيق آن‌ها نشان می‌دهند زکات تاثير مثبت بر روی مصرف کلان دارد ولی تاثير گذاری آن کوچک و کوتاه مدت است. وپيشنهاد می‌شود که زکات تنها برای تکميل نیازهای مصرفی محدود نگردد و با استفاده از ساير ابزارهای مالی يک درآمد دائمی و پيوسته برای گيرندگان زکات ايجاد گردد.
2-22)مصرف(مروری کوتاه بر مطالعات خارجی وداخلی )
کينز.جان مينيارد(1936) وی نظريه مصرف کينزی يا نظريه درآمد مطلق را در کتاب نظریه عمومی خود مطرح کرده و اعلام می‌کند که سطح مصرف که به درآمد واقعی فرد بستگی داردونرخ بهره بالا باعث افزايش پس انداز و کاهش مصرف می‌شود.
دوزونبری.جيمز(1949)نظريه درآمد واقعی را در مورد مصرف بيان می‌کند.نظريه وی بر دو فرض استوار است 1-رفتار مصرفی افراد با يکديگر ارتباط مستقيم

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مصرف کننده، رفتار مصرفی، مصرف کنندگان، مخارج مصرفی Next Entries منبع مقاله درباره رفتار مصرفی، کالاهای مصرفی، ساختار اقتصادی، مدل تصحیح خطا