منبع مقاله درباره دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی، استان خراسان، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مايكوباكتريوم بويس كه با روشRFLP و آنزيم PvuII و هيبريد سازي با PGRS و DR انجام گرفت، نشان داد كه2 الگو با ماركرPGRS و3 الگو با ماركر DRبدست آمد كه الگوهاي غالب آنPP-1 وPD-1 بوده‌اند. بطوريكه اين الگوهاي غالب كاملا شبيه به الگوي مايكوباكتريوم بويسBCG مي‌باشند. در تحقيقاتي كه از سال 1382 تا 1392 انجام گرفت نشان مي دهد كه الگوي غالبي در كشور وجود دارد كه اين الگوي غالب، همانند سالهاي1385 و1387همان PP-1 وPD-1است كه در اكثر نقاط ايران بخصوص استانهاي شمال، شمال غرب، مركزي و جنوب كشور مشاهده شده است. در نتيجه سويه‌هاي شناسايي شده سال‌هاي گذشته كهPP-1 و PD-1مي‌باشد در تحقيق حاضر نيز مجددا تكرار شده‌اند. با توجه به شناسايي الگوهاي غالب در طي اين چند سال در كشور نشان مي‌دهد كه ژنوم اين باكتري دستخوش تغيير فراواني نشده و Addetion وDeletion رخ نداده تا الگوی ژنومی را تغییر دهد و احتمالا دليل بدست آمدن يكي از الگوهاي اين تحقيق كه مشابهت با تحقيقات سال1385 و 1387 دارد همين امر مي‌باشد و بدست آوردن الگوي مشابه در3 تحقيق كه در فاصله زماني هر 5 سال انجام گرفته است را مي‌توان توجيه كرد.
همچنين بر اساس تحقيقات وگزارشات انجام گرفته در طي سال 1382-1392 بر روي دام‌هاي مسلول در كشور، علاوه برالگوي غالب در بعضي از استان‌هاي كشور نيز مانند گيلان، لرستان، اصفهان، كردستان، ‌آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي، هركدام از استان‌ها حداقل داراي يك سويه اختصاصي بودند.
با مروري بر تحقيقات انجام گرفته در 10 سال گذشته و با استناد بر ورود گاوهاي اصيل خارجي به ايران و انتقال آنها از تهران به نواحي ديگر و همزماني ورود عفونت مايكوباكتريايي همراه با ورود اين گاوها به استان خراسان، يك الگوي ويژه‌اي را بوجود آورد كه همان الگوي غالب PP-1و PD-1مي‌باشد. همچنين احتمال تلاقي گاو بومي با گاوهاي اصيل وارداتي، تداخل ژنتيكي را در اين مناطق بوجود آورده و توانسته به غير از سويه‌هاي اختصاصي اين استان‌ها سويه‌هاي في مابين را نمايش ‌دهد. مشابه اين نتايج در تحقيق كازینز و همكاران كه به شباهت 10 سويه جدا شده از ايران و كانادا بدست آمده بود نيز ميتوان اشاره كرد.(کول، 2002)
در گزارشات تدين و مصوري در سال هاي 2006 و 2008 در مورد وضعيت اپيدميولوژي بيماري مايكوباكتريوم بويس در ايران، نتايج نشان مي دهد كه تنوع ژنتيكي محدودي از مايكوباكتريوم بويس در ايران وجود دارد.(رومانو، 1998؛ علوی، 1388)
همچنين در تحقيقي كه در سال 2006 بر روي دام هاي آلوده به توبركولين مثبت در كشور انجام پذيرفت تخمين زده مي‌شودكه سويه هاي در حال گردش در ايران در حدود 14 سويه مي باشند بطوريكه در سالهاي 1387و 1390 اين سويه‌ها مجددا مشاهده شده‌اند .(علوی، 1388)
میشل وهمكاران در سال 2007 در آفريقاي جنوبي براي تعيين شيوع بالاترين تنوع ژنتيكي مايكوباكتريوم بويس، تحقيقاتي بر روي 35 گله گاو انجام دادند كه از تعداد91 جدايه مايكوباكتريوم بويس به روش RFLP-PGRSتعداد 29 الگو شناسايي شد. نتايج اين تحقيق تنوع بالاي ژنتيكي از مايكوباكتريوم بويس در جمعيت گاوهاي آفريقاي جنوبي را نشان مي دهد كه خود حاكي از ورود گاوهاي وادراتي به اين منطقه ميباشد.(کولگا،1999)
در گزارش اسکوس و همكاران كه با استفاده از روش RFLPو با 3 پروبIS6110, IS1081و PGRS انجام گرديد تعداد 28الگو شناسايي شد كه از اين تعداد 12 الگو فقط با پروب PGRS بدست آمده بود.(راستوجی، 1994)
همچنين نتايج تحقيق مصوري استفاده از آنزيم AluI و پروب PGRS براي تمايز سويه هاي مايكوباكتريوم بويس در ايران را مناسب‌تر از آنزيم PvuIIمي‌داند ولي به دليل وجود الگوهاي خاص با هر يك از روش هاي ذكر شده، استفاده از تمامي آنها بطور جداگانه و به صورت مقايسه اي براي بررسي دقيق‌تر اپيدميولوژي سل گاوي نتيجه بهتري را ارائه مي‌دهد. نكته قابل توجه ديگري در اين تحقيقات، نشان مي‌دهد كه در هضم آنزيمي با AluIو هيبريد اسيون با ماركر DR باندهاي ايجاد شده داراي وزن مولكولي پايين تر از 947 جفت باز بوده بطوريكه محققين ديگر نيز اين نتيجه را بدست آورده‌اند كه وضوح باندهاي با وزن مولكولي پايين مشكل مي‌باشد. روس و همکاران185 ( 1992) لذا در زمان استفاده از آنزيم AluI بهتر است از پروب PGRS استفاده شود.
بنابراين از آنجائيكه در تحقيق حاضر ميخواستيم حتما از دو پروب PGRSو DR استفاده نمائيم آنزيم PvuII را براي برش انتخاب نموديم.
مايكوباكتريوم بويس كه يكي از اعضاي كمپلكس مايكوباكتريوم توبركلوزيس مي باشد عامل اصلي سل گاوي در سراسر دنيا از جمله ايران مي باشد. در اين تحقيق تلاش براين بوده كه با استفاده از RFLP تمايز بين سويه هاي مختلف مايكوباكتريوم بويس در گاوداري هايي كه اين بيماري در آنها شيوع دارد صورت پذيرد. و الگوي ژنتيكي جدايه ها تهيه گرديد و بعد از آناليز با الگوهاي حاصل ازجدايه هاي سالهاي گذشته مقايسه صورت پذيرفت و مشخص گرديد كه غالب سويه هايي كه در حال حاضر در كشور ايجاد بيماري سل گاوي مي نمايند از نظر نوع كلني و الگوي ژنتيكي شبيه به نمونه هاي وارداتي از كشور فرانسه و كانادا مي باشد و همچنين تشابه الگوهاي ژنتيكي سويه ها در سراسر ايران اين نكته را متذكر مي شود كه در ايران قانون جدي براي انتقال و جابجايي دام ها در سطح كشور وجود ندارد كه اين برنامه ي پيشگيري را با مشكل مواجه می سازد.

پیشنهادات
در ايران آمار سل گاوي از 1/5 درصد در سال 1350 به 31/0 درصد در سال هاي اخير رسيده است. برای ریشه کن کردن این بیماری باید برنامه ریشه کنی محدود به دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی نبوده و حیوانات بومی هم به عنوان مخازن و راه انتقال بیماری به انسان و سایر حیوانات در نظر گرفته شوند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که تمام جدایه های این تحقیق، از دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی که تحت پوشش برنامه ریشه کنی سل بودند(یعنی مراحل انجام تست توبرکولین و کشتار در آن دامداری ها اجرا میگردید) به دست آمده و سویههای مایکوباکتریوم بویس گاوهای بومی و دو رگی که به صورت سنتی نگهداری میشوند، در این تحقیق وجود ندارد. لذا با احتمال بسیار بالا، الگوی ویژه و مشخص این سویههای ایرانی هنوز به دست نیامده است:
1- پیشنهاد می شود برای ادامه ریشه کنی با کمک سازمان دامپزشکی کشور، تحقیقی در این زمینه طراحی و انجام پذیرد تا سویههای بومی جداسازی و شناسائی گردند و الگوهای این سویهها و نقش آنها در زمینه سل گاوی کشور دقیقاً مشخص و در صورت نیاز برنامه جامعی در این زمینه جهت مبارزه با آن تدوین گردد.
2-سپس مطالعات تکمیلی همراه با بکارگیري مارکرهاي ژنتیکی دیگر و همچنین سایر متدها مثل VNTRواستفاده ازجدایه هاي بیشتردرتعمیم نتایج این تحقیق انجام گیرد.
3- جدايه هاي مايكوباكتريوم بويس از سل انساني با روش اين تحقيق انگشت نگاري ژنومي گرديده و با نتايج جدايه هاي دامي مقايسه گردد.

منابع:
1. . ولايتي،علی اکبر.(1366). مباني سل.بخش ح،صفحه 535-475.
2. تاج بخش، حسن.(1366). باکتری شناسی عمومی، انتشارات تهران، صفحه 60-96
3. جبارزاده، اسماعیل.(1389). شناسایی گونه های مختلف مایکوباکتریوم ها در بیماری سل. مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی. صفحات 13-5
4. حيدرزاده، مرجان.(1388).انگشت نگاري ژنومي مايكوباكتريوم بويس سويه AN5 توسط تكنيك RFLP” فصلنامه علمي پژوهشي – دانش ميكروب شناسي – شماره 4، صفحات 44-39 .

5. خاتمي، ح.( 1379).اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي شايع در ايران، نشر اشتياق، چاپ دوم .
6. رفيعي،‌بهنام.(1391).انگشت نگاري ژنومي مايكوباكتريوم توبركلوزيس هاي جدا شده از بيماران سل ريوي استان مركزي به روش RFLP-PGRS ” مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك، شماره 6 ف صفحات 44-35.

7. رفيعي، بهنام.(1392). خصوصیات مولکولی مایکوباکتریوم بوویسجداشدهبا تعدادکپیIS6110به روش RFLP”مجله علمي پژوهشي زاهدان .

8. رويا ريگاني.(1389).مقايسه الگوي ژنومي دو تكنيك انگشت نگاري ژنومي در مايكوباكتريوم بويس هاي جدا شده از گاوهاي آلوده كشور در سال 1387، مجله ميكروب شناسی، شماره 7 صفحات21-27.

9. رمضانزاده، رشيد.(1385). تعيين ژنوتيپ سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از بيماران مسلول با استفاده از تكنيك اسپوليگوتايپينگ ” مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، شماره 11، صفحات 59-50 .
10. سازمان بهداشت جهاني حيواناتOIE”world animal Health status” گزارش ساليانه وضعيت بيماري در كشورها از سال 2008 تا 2011 – ايران – بيماريهاي گاو.
11. شیرانی، داریوش.(1385). کاربرد PCR در تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس. مجله پژوهشی حکیم. صفحات 22-16
12. شیمی، احمد.(1376). باکتری شناسی دامپزشکی و بیماریهای باکتریایی. صفحات:392-420 (موسسه نشر جهاد ).
13. طباطبائي، عبدالمحمد.ح، بيماري هاي باكتريايي دام. انتشارات دانشگاه تهران .
14. علوي،م.(1388). تشخيص ملكولي جدايه هاي گاوي مايكوباكتريوم بويس از جدايه هاي انساني مايكوباكتريوم توبركلوزيس در ايران به روش PCR–FLPو مقايسه با 5 سويه استاندارد. اپيدميولوژي سل در اراك، مجله دانشگاه علوم پزشكي سمنان علمي (4)10 :267-261.
15. فرنیا،پریسا.(1387). مطالعه الگوی ژنتیکی گونه های مايكوباكتريوم توبركلوزيس به روش انگشت نگاری ژنتیکی.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. صفحات 64-59
16. محمدی، معصومه.(1366).وضع سل دامی و آزمایش توبرکولین در ایران. صفحات:82-97 (انتشارات سازمان دامپزشکی).

17. مصوري، نادر.(1385).بررسي پلي مورفيسم سويههاي Mycobacterium bovisجدا شده از نمونه هاي ارسال شده به موسسه رازي با استفاده ازRFLP و DNAهيبريديزاسيون.پايان نامه شماره 8540709 جهت دريافت دکتراي تخصصي ميکروبيولوژي. صفحات 113-159 (دانشگاه شهيد چمران اهواز).
18. مصوري، نادر.(1387). تشخيص مولكولي جدايه هاي گاوي مايكوباكتريوم بويس از جدايه هاي انساني مايكوباكتريوم توبركلوزيس در ايران به روش PCR-RFLP و مقايسه با 5 سويه استاندارد. مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران. صفحات7-1
19. مظفری م، فرنیا پ و ورهرام م. بررسی الگوی اسپولیگوتایپینگ سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از استان تهران در سال 90-89. مجله نفس (مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی بیمارستان مسیح دانشوری). صفحه 32-27
20. میرخلف، حمید.(1373).آدنیت سلی در انسان و رابطه آن با سل گاوی.پایان نامه شماره 2255، جهت دریافت دکترای حرفه ای دامپزشکی.صفحه 1-14 (دانشگاه تهران).
21. ولایتی، علی اکبر.(1366).بیماری سل. صفحات: 1-20 (مرکز نشر دانشگاهی).

22. Alonso H, Samper S, Martin C and Otal I.(2013). Mapping IS6110 in high-copy number Mycobacterium tuberculosis strains shows specific insertion points in the Beijing genotype. BMC Genomics: 2-11

23. Aranaz A., Liebana E., Mateos A., Dominguez L., Vidal D., Domingo M., Gonzolez O., Rodriguez-Ferri E. F., Bunschoten A. E., van Embden J. D. A. & Cousins D. (1996). Spacer oligonucleotide typing of Mycobacterium bovis strains from cattle and other animals: a tool for studying epidemiology of tuberculosis. Journal of Clinical Microbiology (34): 2734-2740.

24. Arunee Thong-On a, f, Nat Smittipat b, Tada Juthayothin b, Hideki Yanai c,g, Norio Yamada c,g, Jutaporn Yorsangsukkamol d, Angkana Chaiprasert d, Dhanida Rienthong e, Pamaree Billamas b,Prasit Palittapongarnpim (2010). Variable-number tandem repeats typing of Mycobacterium tuberculosis isolates with low copy numbers of IS6110 in Thailand journalTuberculosis 90 :9–15

25. Beer J,Van lngen J, Vries G, Erkens C, Maruschka S and e,l.(2012). Polymorphism and Variable-Number Tandem-Repeat

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره آذربایجان غربی، استان خراسان، استان اصفهان، استان گیلان Next Entries منابع پایان نامه درباره امام صادق