منبع مقاله درباره جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، رهبری تحولی، استرس شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد که به این مقام رسیده است. ممکن است دیگر کارکنان به این امید که بتوانند نردبان ترقی را طی کنند از او تبعیت کنند. آنها ممکن است لباس‌هایی شبیه او بپوشند. ساعت‌های کار خود را با ساعت‌های کار او تطبیق دهند و کارهایی را انجام دهند که مورد توجه او باشد. در این صورت می‌توان گفت این مدیر نسبت به کارکنان زیر دستش از قدرت مرجعیت برخوردار است. (شفیعی و دیگران،386:1385).
2-9- تصميم گيري
تصميم‌گيري به معناي گزينش يک راه‌حل از ميان راه‌حل‌هاي مختلف است که براي اقدام وجود دارد، جوهره مديريت را تشکيل مي‌دهد. کار اصلي مديران تصميم‌گيري است، زيرا آنان بايد درباره آن‌چه بايد انجام شود، کسي که بايد آن کار را به انجام رساند، زمان و مکان انجام کار و گاهي حتي درباره شيوه انجام آن تصميم‌گيري کنند (اميرکبيري و سيدجوادين، 1380، 99). به عبارتی دیگر، طبقه بندي كردن، نظام مند و ساختارمند كردن موضوعات گوناگون و تبديل به يك زبان مشترك و استانداردسازي يكي از اهداف علم مي باشد.
در واقع توانايي حل مسأله يکي از ويژگي‌هاي اساسی است که مديران بايد داشته باشند، زيرا تصميم‌گيري در همه کارکردهاي مديريت نفوذ دارد. بنابراين براي يک برنامه‌ريز، سازمان‌دهنده، کارگزين، رهبر و کنترل‌گر خوب،‌ بايد ابتدا بتواند يک تصميم‌گيرنده خوب بود (رو و پيرز، 1997، 42).
مديران به دليل عوامل مختلفي که پيچيده‌ کننده تصميم‌گيري و حل مسأله هستند، بر مشارکت روزافزون زيردستان در همه جوانب فرايند مديريت نيازمند مي‌باشند. از جمله عوامل عبارتند از:
ـ مديران در قالب سلسله مراتب اختيار در سازمان تصميم‌گيري مي‌کنند. بدين‌ معنا که، انواع مسايلي که بايد حل شوند و تصميماتي که بايد اتخاذ گردند در سطوح مختلف مديريت متفاوت هستند.
ـ مديران با شبکه‌اي از مسايل در هم تنيده مواجه هستند. آن‌ها معمولاً با بيش از يک مسأله در يک زمان مواجه هستند که اغلب آنها در هم تنيده مي‌باشند.
ـ مديران غالباً در شرايط غيرمنتظره تصميم‌گيري مي‌کنند. بسياري از مسايلي که مديران با آنها مواجه مي‌شوند به طور غيرمنتظره رخ مي‌دهد.
اکثر صاحب‌نظران مديريت معتقدند که فرايند تصميم‌گيري شامل مراحل زير است:
ـ شناسايي و تعريف مسأله ـ يافتن شقوق مناسب ـ ارزيابي شقوق و انتخاب راه‌حل مناسب
ـ برنامه‌ريزي و اجراي راه‌حل منتخب ـ ارزيابي نتايج حاصل از اجراي راه‌حل منتخب.
البته بايد متذکر شد که دنبال کردن اين مراحل الزاماً منجر به اتخاذ تصميماتي مناسب نمي‌گردد.اما استفاده از آن شانس موفقيت مديران را در حل مسأله و تصميم‌گيري افزايش خواهد داد (لوسير،1997، 104).

2-10- سبك تصميم گيري
اسکات و بروس (1995) پنج سبك تصميم گيري مديران را كه شامل تصميم گيري عقلايي، شهودي، اجتنابي، آني و وابستگي است، را مطرح نموده اند و معتقدند این پنج سبک تحت تاثیر ویژگی های درونی و شخصیتی افراد است كه به عنوان الگو در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد.
2-11- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
2-11-1- پیشینه جو سازماني در خارج کشور
به طور کلی مفهوم «جو سازمانی» که در آخر دهه ی 60 میلادی رایج شد، بر «فرهنگ سازمانی» مقدم است، که در آخر دهه ی 80 رشد و تکامل یافت. جو و فرهنگ سازمانی هر دو مقوله هایی هستند که برای توصیف ویژگی های سازمان و واحد های مربوط به آن استفاده می شوند. برخلاف ارتباط زیاد بین این دو مفهوم، همچنان این دو از یکدیگر متمایز می باشند. ریچارد و اشنایدر معتقدند که جو سازمانی به دیدگاه های سازمانی، اقدام ها و روش های رسمی و غیر رسمی گفته می شود. شرمر هورن و جان معتقدند که فرهنگ سازمانی گسترده یی از عقیده ها و ارزش های مشترک است، که رفتار واعضای سازمان را راهنمایی و هدایت می کند. بنابراین بر اساس تعریف های ارائه شد پیرامون جو و فرهنگ سازمانی می توان گفت که جو سازمانی به طور نسبی یک خصوصیت احاطه کننده و دربردارنده برای یک سازمان است؛ و برعکس «فرهنگ» خصوصیتی است که به طور کامل سازمان را احاطه می کند. فرهنگ سازمانی با طبیعت، اعتقادها و انتظارها درباره ی زندگی سازمانی ارتباط پیدا می کند. در حالی که «جو» عبارت است از شاخصی که به منظور تعیین امکان تحقق این باورها و انتظارها به کار می رود.
* لیکرت (1961) براین باور است که هر چه جو سازمانی بیشتر انسان دوستانه باشد درجه بالایی از کارکرد پدید می آورد و هم خشنودی شغلی بیشتری فراهم می سازد .
* پژوهش اچیتوا10 (2000) نقل از هاروی 11رابطه بین جو سازمانی و رفتار معلمان را مورد بررسی قرار داده است.بررسی این رابطه هیچگونه هماهنگی معناداری از تغییر و تنوع بین جو و الگوی رفتار معلم نشان نداد.
* الن12 (2003) فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی و عوامل جو سازمانی را مورد پژوهش قرار داد.یافته های این مطالعه نشان داد که عوامل جو سازمانی ممکن است میزان فرسودگی شغلی معلم را پیش بینی نماید وی مولفه های جو را رفتارهای مدیر، توجه به تدریس و یادگیری، ارتباط با سرپرستان،تشخیص داد.
* پاتریک13 (2003) رابطه رهبری تحولی و جو سازمانی مدارس ابتدایی در غرب پنسیلوانیا را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که درجه بندی های معلم و مدیر در ابعاد رهبری تحولی بالا هستند.
داده ها از عقاید حمایت می کنند که رهبری تحولی همانطور که به وسیله تصورات معلمان از مدیرانشان درجه بندی می شود به جو باز مدرسه مربوط می شود.با مقایسه درجات رهبری معلمان، همبستگی و رابطه قوی بین اکثر ابعاد رهبری تحولی و ابعاد جو سازمانی مدرسه به دست آمد. یافته ها نشان داد که ابعاد رهبری تحولی از جمله: نفوذ بالا (اسنادی و رفتار) تلاش بیشتر، ملاحظات فردی و انگیزش هوشمند بیشترین رابطه را با جو سازمانی مثبت دارد.یافته های مطالعه ای پاتریک که رابطه میان سبک رهبری مدیران و جو مدرسه قرار داده است، نشان می دهد که سبک مدیریت مدیران، به شدت بر رضایت معلمان تأثیر می گذارد. تجزیه و تحلیل داده ها به طور کلی بین سبک مدیریت و جو مدرسه همبستگی نشان داد.ضمناً با اضافه کردن متغیرهای جنسیت مدیران، تجربه تدریس و موفقیت شغلی، بیشترین همبستگی معنادار میان ادراکات جو مدرسه و جنسیت مدیران مشاهده گردید.
2-11-2- پیشینه جو سازماني در داخل کشور
با عنايت به اينكه مطالعات زيادي درخصوص جوسازماني در ایران انجام پذيرفته اما تعداد مطالعاتي كه به مقوله ارتباط جوسازماني با منابع قدرت مديران در تصميم گيري مدیران پرداخته باشد اندك است .
* ثابتی در سال 79 تحقیقی با عنوان بررسي رابطه جوسازماني با روحيه معلمان مدارس ابتدايي شهرستان قم با حجم نمونه 80 مدرسه و 400 معلم به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و با استفاده از روش تحقيق توصيفي – تحليلي انجام داده است . نتايج بدست آمده حاكي از آن بوده كه، بين جو سازماني مدارس و روحيه معلمان ارتباطي مستقيم وجود داشته است.همچنين بين جو سازماني مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداري وجود نداشته. بين روحيه معلمان با رشته تحصيلي رابطه اي وجود نداشته. بين روحيه معلمان با مدرك تحصيلي رابطه معناداري وجود نداشته. بين روحيه معلمان با سابقه خدمت آنها رابطه اي وجود نداشته است.
* گودرزي و سیادت در سال 80 تحقيقي با عنوان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران و جو سازماني مدارس متوسطه شهر اصفهان با نمونه آماري 52 نفر مدير زن و مرد مقطع متوسطه كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده بود ، انجام داده است .
يافته هاي اصلي پژوهش نشان داده است كه بين ويژگيهاي شخصيتي مديران در هر يك از ابعاد چهارگانه با جو سازماني مدارس رابطه وجود ندارد . بين ابعاد جو سازماني با ابعاد شخصيتي مديران تفاوت وجود ندارد، همچنين بين ابعاد جو سازماني و جنسيت و سابقه خدمات مديران تفاوتي مشاهده نشد .
* منصوری دارنجانی در سال 80 تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر جو سازمانی مدارس بر روحیه دبیران دبیرستانهای شهر شیراز انجام داده است .
جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیرستانهای دولتی شهر شیراز بوده است. نتايج بدست آمده بيانگر آن بوده كه :
– بین میانگین های روحیه در جو باز و بسته تفاوت معنی داری وجود داشته .
– بین سن و روحیه همبستگی منفی و معنی داری وجود داشته .
– بین سابقه خدمت و میزان روحیه دبیران همبستگی منفی و معنی داری وجود داشته .
– بین سطح تحصیلات و میزان روحیه دبیران تفاوت معنی داری وجود نداشته .
– بین میانگین های روحیه دبیران مرد و زن تفاوت معنی داری وجود داشته است.
* تحقيقي در سال 81 توسط جهانداري با عنوان بررسی جو سازمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مقایسه آن با جو سازمانی مطلوب با نمونه آماري 262نفر انجام شده است . نتيجه اي كه از اين تحقيق حاصل شده بيانگر اين است كه جو سازماني دانشگاه با جو بسته هالپین و کرافت ، مشابهت داشته و فاصله زیادی تا جو سازمانی مطلوب نظر کارمندان داشته است.
* علیخانی در سال 81 پژوهشی با عنوان بررسی رابطه جو سازمانی با مشارکت کاری «درگیری شغلی» در اداره بهزیستی کرمان با حجم نمونه 124 نفر انجام داده است .
نوع تحقیق توصیفی همبستگي بوده است .نتایج نشانگر آن بوده است كه ، روابط بین متغیرها در همه موارد معنی دار بوده است . بین متغیر وضوح و روشنی اهداف با مشارکت کاری رابطه قوی وجود داشته و بین متغیر توافق بر روی رویه ها و مشارکت کاری رابطه ای وجود داشته است.
* آسيابي در سال 82 تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين جو سازماني و توان يادگيري سازماني انجام داده است . هدف اين تحقيق كه با حجم نمونه 37 دبيرستان از 58 دبيرستان شهر زنجان انجام شده است كه به روش تصادفي انجام شده است . يافته بيانگر آن است كه ، توان يادگيري 27 درصد مدارس كم ، 6/67 درصد مدارس متوسط و 5/4 درصد مدارس بالا است . بين روحيه گروهي معلمان، ملاحظه گري مدير، فاصله يادگيري مدير، صميميت معلمان، نفوذ مدير و توان يادگيري مدارس رابطه معني دار وجود ندارد. بين بي علاقگي معلمان، تاكيد بر توليد و توان يادگيري مدارس رابطه معني دار و معكوس وجود دارد.
* قاسمی نژاد و سیادت در سال 83 تحقیقي از نوع توصيفي همبستگي با عنوان رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و آثار آن بر دبیران مدارس متوسطه انجام داده اند. كه حجم نمونه از طريق
نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده است. نتايج مبين آن بوده که :
– بین جو سازمانی و استرس شغلی رابطه معناداری وجود داشته.
– در تعیین رابطه بین جو سازمانی با شاخص های استرس شغلی ، بیشترین رابطه به شاخص مسائل مربوط به دانش آموزان تعلق داشته.
– رابطه بین شاخص های جو سازمانی و استرس شغلی معنا دار بوده است.
* آقاحسيني در سال 84-83 تحقيقي با عنوان بررسي جو سازماني مراكز تربيت معلم شهر اصفهان به روش تصادفي با حجم نمونه 100 نفر انجام داده است. نتیجه آن است که جو سازماني مراكز تربيت معلم در حد متوسطي باز است.
* سید عباس زاده و قلاوندی در سال 1384 تحقيقي با عنوان بررسي نگرش دبيران به جو سازماني و رابطه آن با روحيه دبيران در دبيرستان هاي دخترانه با حجم نمونه 761 نفر از دبيران انجام داده اند.
يافته هاي پژوهش نشان دهنده آن بود كه جو سازماني با روحيه دبيران رابطه معنادار داشته است.
* سیادت ، نصر آبادی و سلیمی در سال 84 تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين جو سازماني با ويژگيهاي شخصيتي مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان با نمونه آماري 52 نفر از مديران و 152 نفر از دبيران زن و مرد به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انجام داد ه اند. يافته هاي اصلي پژوهش نشان داده است كه رابطه اي بين ويژگيهاي شخصيتي مديران در هر يك از ابعاد چهارگانه با جو سازماني مدارس (باز/ بسته) وجود ندارد. همچنين بين ابعاد چهارگانه شخصيت با ابعاد جو سازماني (حمايتي، دستوري، تحديدي، متعهدانه، همكارانه) رابطه اي مشاهده نشده است. همچنين يافته ها حاكي از وجود رابطه بين ابعاد چهارگانه شخصيت با يكديگر بوده است.
* نوربخش و  ميرنادري در سال 1384 در تحقیقی به بررسي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره آموزش ضمن خدمت، بوروکراتیک، ضمن خدمت، نیازهای فردی Next Entries منبع مقاله درباره منابع قدرت، جو سازمانی، توانمند سازی، ارتباطات سازمانی