منبع مقاله درباره جو سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

دعوت می کند.
1
0.35
10
مدیر وسایل کمک آموزشی لازم و مرغوب را برای استفادۀ معلمان فراهم می کند.
1
0.78
11
مدیر خدمات اداری لازم را برای تسهیل کار آموزشی معلمان فراهم می کند.
2
0.67
12
روابط مدیر با معلمان سرد و رسمی است.
2
0.65
13
مدیر کتابهای روش تدریس را در اختیار معلمان قرار می دهد.
2
0.64
14
مدیر از تجربیات معلمان با سابقه در امور مدرسه استفاده می کند.
2
0.79
15
مدیر حضور و غیاب معلمان را کنترل میکند.
2
0.63
16
جلسات شورای معلمان برای شنیدن سخنان مدیر تشکیل می شود.
2
0.55
17
مدیر در کارهای با معلمان مشورت می کند.
2
0.69
18
مدیر از کلاسهای درس بازدید می کند.
2
0.59
19
مدیر طرح درسها را کنترل می کند.
2
0.40
20
امر و نهی مدیر مدرسه آمرانه است.
2
0.21
21
مدیر در اجرای آئین نامه ها و مقررات اداری و آموزشی سخت گیر است.
3
0.64
22
معلمان برای رفع مشکلات مدرسه با یکدیگر همکاری می کنند.
3
0.59
23
معلمین به مدرسۀ خود علاقه مند هستند.
3
0.17
24
معلمان به شایستگی حرفه ای (علمی) همکاران خود احترام می گذارند.
3
0.66
25
معلمان در غم و شادی همکاران شریک هستند.
3
0.83
26
معلمان از انتقادات و پیشنهادات سازنده استقبال می کنند.
3
0.61
27
معلمان از کار کردن با همکاران خود لذت می برند.
4
0.49
28
معلمان در غیاب یک همکار،کلاس او را اداره می کنند.
4
0.49
29
معلمان دربارۀ زندگی خصوصی خود با یکدیگر صحبت می کنند.
4
0.62
30
معلمان از یکدیگر شناخت کافی دارند.
4
0.82
31
معلمان از یکدیگر حمایت می کنند.
4
0.82
32
معلمان در مدرسه با یکدیگر صمیمانه برخورد می کنند.
4
0.38
33
معلمان در خارج از مدرسه با هم رفت و آمد و معاشرت دارند.
4
0.85
34
معلمان مشکلات تدریس و کلاسداری خود را بدون واهمه با همکاران در میان می گذارند.
4
0.33
35
معلمان در کار یکدیگر دخالت بی جا می کنند.
5
0.32
36
معلمان در کار خود خلاقیت و ابتکار نشان می دهند.
5
0.46
37
معلمان با علاقه مندی در شورای معلمان شرکت می کنند.
5
0.64
38
معلمان این مدرسه از اینکه شغل معلمی را انتخاب کرده اند راضی اند.
5
0.72
39
معلمان به پیشرفت آموزش و پرورش دانش آموزان اهمیت می دهند.
5
0.69
40
معلمان بعد از زنگ تفریح همچنان در دفتر می مانند.
5
0.76
41
صحبت معلمان در جلسات شورای معلمان تکراری و غیر مفید است.
5
0.59
42
معلمان در کلاس بجای تدریس وقت گذرانی می کنند.
5
0.71
پس از مدل مفهومی و مدل تخمین استاندارد، مدل اعداد معناداری ارائه می شود. این مدل به این دلیل ارائه می‌شود که بدانیم آیا رابطه ای بین عوامل و شاخص معنادار است.
نمودار(4-9):مدل سازه جو سازمانی در حالت معناداری در مرتبه اول

همانطوری که در نمودار فوق ملاحظه می شود، کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل معنادار شده اند زیرا عدد معناداری آنها از 1.96 بزرگتر است.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که بین ابعاد و مولفه های جو سازمانی چه رابطه ای وجود دارد؟ این سئوال را می توان در قالب فرضیه ” بین ابعاد جو سازمانی به صورت دو به دو ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.” مطرح نمود. برای پاسخگویی به این سئوال باید همبستگی بین ابعاد جو سازمانی شود.این همبستگی در جدول(4-21) قابل مشاهده است.

جدول(4-21):تحلیل همبستگی بین ابعاد جو سازمانی
همبستگی بین متغیرهای مکنون i ام با j ام
2
3
4
5
1
0.78 معنادار
0.23 معنادار
0.71- معنادار
0.63 معنادار
2

0.88معنادار
0.66- معنادار
0.77 معنادار
3

0.31معنادار
0.36 معنادار
4

0.24 معنادار
همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود تمامی روابط معنادار هستند.این امر نشان می دهد که هر گونه تغییری در یکی از ابعاد ویژگیهای شخصیتی همراه با تغییری در سایر ابعاد خواهد بود. همانطوری که ملاحظه می شود بالاترین میزان همبستگی بین جو پدرانه و جو خودگردان به میزان 0.88می باشد و کمترین ارتباط ما بین جو خودگردان و جو نظارت پذیر مشاهده می شود. لازم به ذکر است در تمامی روابط فوق معنا دار بوده زیرا قدر مطلق عدد معناداری آنها از 1.96 بزرگتر است.
4-4-5 تحلیل عاملی مرحله دوم سازه جو سازمانی
در تحلیل عاملی مرحله اول از سئوالات پرسشنامه به عوامل یا ابعاد (سازه جو سازمانی) دست یافتیم. در تحلیل عاملی مرحله دوم نیز از عوامل به مفهوم (سازه جو سازمانی) دست پیدا می کنیم.
نمودار(4-10):مدل سازه جو سازمانی در حالت تخمین استاندارد مرحله دوم

در بین ابعاد تبیین کننده جو سازمانی ، جو خودگردان دارای تأثیر بیشتری بر مفهوم جو سازمانی را دارد. میزان بار عاملی این عامل بر این سازه 0.91 می باشد. به عبارت دیگر 82 درصد واریانس این سازه را تبیین می کند. پس از عامل فوق با توجه به بار عاملی کسب شده عامل جو باز بیشترین تأثیر را بر این سازه دارا می باشند و می‌تواند حدوداً64 درصد واریانس سازه را تبیین نماید.

نمودار(4-11):مدل جو سازمانی در حال اعداد معناداری مرتبه دوم

شاخص های برازش مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازه گیری می باشد. مقدار RMSEA برابر با 0.069 می‌باشد که نشان دهنده میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است.همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی کمتر از 3 می باشد. میزان شاخص های GFI,AGFI وNFI نیزبه ترتیب برابر با 0.94،0.95و 0.97می باشد. همچنین با توجه به شکل فوق تمامی پارامترها معناداری بالای 1.96 کسب نموده اند.

4-4-6 تحلیل عاملی مرحله اول سازه تصمیم گیری
نمودار(4-12): مدل اندازه‌گیری سازه تصمیم گیری در حالت تخمین استاندارد در مرتبه اول

علائم اختصاری:
1: سبک عقلایی(rational) 2: سبک شهودی(intuitiv)
3: سبک وابستگی(ittachme) 4: سبک آنی(enistyl)
5: سبک اجتنابی(avoidant)
در نمودار فوق خروجی lisrel در خصوص تحلیل عاملی مرتبه اول بوده است که نشان دهنده میزان ضریب همبستگی پرسش ها با هر یک از عوامل می باشد.در جدول (4-22) متن سئوال همراه عنصر مربوطه و ضریب همبستگی آن دو قابل مشاهده است.همچنین نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن شاخص ها دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار x^2 محاسبه شده برابر با 495.20 می باشد که نسبت به درجه آزادی 265کمتر از 3 می‌باشد. پایین بودن این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده های مشاهده شده تحقیق است.مقدار RMSEA،0.066 است. شاخص های AGFI،GFI وNFI بترتیب برابر با 0.93، 0.96 و0.98می باشد که نشان دهنده برازش بالایی می باشند.
جدول(4-22): ضریب همبستگی بین ابعاد تصمیم گیری و گویه ها
ردیف
سئوالات
عامل مربوطه
ضریب همبستگی
1
هنگام تصمیم گیری تمایل دارم که بر شهود اتکاء کنم.
1
0.54
2
من به ندرت تصمیمات مهم را بدون مشورت با سایر افراد می‌گیرم.
1
0.68
3
هنگام تصمیم گیری برایم مهم تر است که احساس کنم تصمیم درست می‌باشد، نه صرفاً یک دلیل عقلانی برای آن داشته باشم.
1
0.65
4
من منابع اطلاعاتی ام را مجدداً بررسی می‌کنم تا مطمئن شوم که حقایق صحیحی را قبل از تصمیم گیری گردآوری کرده ام.
1
0.54
5
من از نصیحت های سایر افراد در تصمیم گیری های مهم استفاده می‌کنم.
1
0.41
6
من تصمیم گیریم را به تاخیر می اندازم زیرا تفکر درباره آنها، من را ناراحت می‌کند.
2
0.56
7
من به روشی منطقی و سیستماتیک تصمیم گیری می‌کنم.
2
0.68
8
هنگام تصمیم گیری، آن چیزی را انجام می‌دهم که احساس می‌کنم در آن برهه از زمان طبیعی است.
2
0.11
9
به طور کلی، تصمیمات عجولانه ای می‌گیرم.
2
0.64
10
هنگامی که با تصمیمات مهمی مواجه می شوم، دوست دارم فردی را داشته باشم که من را به سمت مسیر صحیح هدایت کند.
2
0.61
11
تصمیم گیری من نیازمند تفکر دقیق می‌باشد.
3
0.30
12
هنگام تصمیم گیری، به احساسات و واکنش های درونی ام اعتماد می‌کنم.
3
0.57
13
هنگام تصمیم گیری، گزینه‌های مختلفی را به لحاظ یک هدف ویژه در نظر می‌گیرم.
3
0.69
14
تا زمانی که فشار بر من وارد نشده، از اخذ تصمیمات مهم اجتناب می‌کنم.
3
0.61
15
من اغلب، تصمیمات ناگهانی می‌گیرم.
3
0.70
16
هنگام تصمیم گیری، به درونم اتکاء دارم.
4
0.65
17
به طور کلی، من تصمیماتی می‌گیرم که احساس می‌کنم برایم مناسب هستند.
4
0.75
18
هنگام اخذ تصمیمات مهم، نیاز به کمک سایر افراد دارم.
4
0.63
19
هر زمان که ممکن باشد، تصمیم گیری را به تاخیر می اندازم.
4
0.73
20
من اغلب، تصمیمات را با عجله می‌گیرم.
4
0.68
21
من اغلب، تصمیمات مهم را به تاخیر می اندازم.
5
0.76
22
اگر از حمایت دیگران برخوردار باشم، برایم آسان تر است که تصمیمات مهم را بگیرم.
5
0.88
23
به طورکلی، تصمیم های مهم را در آخرین لحظه می‌گیرم.
5
0.80
24
من تصمیمات سریعی می‌گیرم.
5
0.53
25
من معمولاً یک مبنای منطقی برای تصمیم گیری ام دارم.
5
0.61

پس از مدل مفهومی و مدل تخمین استاندارد، مدل اعداد معناداری ارائه می شود. این مدل به این دلیل ارائه می‌شود که بدانیم آیا رابطه ای بین عوامل و شاخص معنادار است.

نمودار(4-13):مدل سازه تصمیم گیری در حالت معناداری در مرتبه اول

همانطوری که در نمودار فوق ملاحظه می شود، کلیه اعدا معناداری مربوط به پارامترهای مدل معنادار شده اند زیرا عدد معناداری آنها از 1.96 بزرگتر است.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که بین ابعاد تصمیم گیری چه رابطه ای وجود دارد؟ این سئوال را می توان در قالب فرضیه ” بین ابعاد تصمیم گیری به صورت دو به دو ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.” مطرح نمود. برای پاسخگویی به این سئوال باید همبستگی بین ابعاد تصمیم گیری شود.این همبستگی در جدول(4-23) قابل مشاهده است.

جدول(4-23):تحلیل همبستگی بین ابعاد تصمیم گیری
همبستگی بین متغیرهای مکنون i ام با j ام
2
3
4
5
1
0.63 معنادار
0.59 معنادار
0.71معنادار
0.66 معنادار
2

0.75معنادار
0.41معنادار
053 معنادار
3

0.31معنادار
0.36 معنادار
4

0.49 معنادار
همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود تمامی روابط معنادار هستند. سبک شهودی بیشترین همبستگی را نسبت به سبک آنی با مقدار 0.75 کسب نموده است.
4-4-7 تحلیل عاملی مرحله دوم تصمیم گیری
در تحلیل عاملی مرحله اول از سئوالات پرسشنامه به عوامل یا ابعاد (تصمیم گیری) دست یافتیم. در تحلیل عاملی مرحله دوم نیز از عوامل به مفهوم (تصمیم گیری) دست پیدا می کنیم.

نمودار(4-14):مدل سازه تصمیم گیری در حالت تخمین استاندارد مرحله دوم

در بین ابعاد تبیین کننده ظرفیت و محدودیت های محیط ، سبک شهودی دارای تأثیر بیشتری بر مفهوم تصمیم گیری را دارا می باشد. میزان بار عاملی این عامل بر این سازه 0.92 می باشد. به عبارت دیگر 85 درصد واریانس سازه تصمیم گیری را تبیین می کند. پس از عامل فوق با توجه به بار عاملی کسب شده عامل سبک آنی بیشترین تأثیر را بر این سازه دارا می باشند.

نمودار(4-15):مدل تصمیم گیری در حال اعداد معناداری مرتبه دوم

شاخص های برازش مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازه گیری می باشد. مقدار RMSEA برابر با 0.068 می‌باشد که نشان دهنده میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است.همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی کمتر از 3 می باشد. میزان شاخص های GFI,AGFI وNFI نیز به ترتیب برابر با 0.91،0.95و 0.92می باشد. همچنین با توجه به شکل فوق تمامی پارامترها معناداری بالای 1.96 کسب نموده اند.
4-4-8 آزمون فرضیه های تحقیق توسط تحلیل مسیر(تحلیل مدل ساختاری)
یکی از

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره منابع قدرت، ضریب همبستگی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رگرسیون، رگرسیون چندگانه، افراد مبتلا، جمعیت شناختی