منبع مقاله درباره جریان نقدی، جریان نقدی آزاد، ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

شیوه مدیریتی کنترل خود برمنابع شرکت را افزایش دهند. ممکن است مدیران اقداماتی غیرمطلوب مانند سرمایه‌گذاریی هایی در پروژه‌های که ارزش کمتری دارند انجام دهند وآن نیز باعث افزایش سوداگری و دلالی، کاهش ارزش شرکت وسوق دادن مدیران ارشد به موقعیت های آسیب پذیر شود. بدترین حالت زمانی اتفاق می‌افتدکه مدیران با استفاده از ابزارهای فرصت‌طلبانه مدیریت سود برای افزایش سودباهدف ایجاد ابهام در اثرات سرمایه‌گذاری‌های ارزش زدا متوسل شوند. در واقع این نوع گزارش‌های تورمی درباره سود که توسط مدیران تنظیم و تهیه می‌شودمی‌تواند با برداشت های مثبت کاذبی که ایجاد می‌کند برپتاسیل پیش‌بینی سودتاثیر بگذارد. در فضای شرکت‌های مالزی رحمان و مهد صالح59 دریافتند، درنتیجه اظهارات گمراه کننده، بازارسهام به شرکت‌هایی که با مشکلات جریان نقدی مواجه هستند اعتماد کمتری دارد. از آنجائی که که شرکت‌هایی که با اختلافات و مشکلات زیادی درحوزه جریان نقدی مواجه اند تمایل به دست‌کاری وارائه گزارش غلط در باره اطلاعات سود خود دارند فرض بر این است که سرمایه‌گذاران درارزیابی شرکت‌ها به این اطلاعات بهای چندانی نخواهند داد؛ بنابراین شرکت‌هایی که با مشکلات زیادی درحوزه جریان نقدی مواجه اند وضعیت پیش‌بینی سود به مراتب بدتر خواهد بود.
2-2-9- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود
مطالعات متعددی مؤثر بودن نقش مکانیسم حاکمیتی را در نگاه به مسائل جریان نقدی مورد کنکاش قرارداده است. لی60 (2009) به این نتیجه رسید در بازارهای نوظهور اثرات منفی جریان نقدی آزاد و مدیران ناکارآمد بر ارزش شرکت را می‌توان با آرایش مناسب هیأت مدیره و تغییر در ترکیب مدیران حل نمود. دیتمار و اسمیت، (2007) نشان دادند افزایش میزان سهام در قالب وجوه بازنشتگی باعث کاهش استفاده غیر مطلوب مدیران از منابع اضافی شده و باعث افزایش ارزش شرکت می‌رود. همینطور برنچ و همکارانش، (2000) دریافتند سهامداری توسط شرکت‌هایی که خود مبادرت به خرید سهام دیگر شرکت‌ها می‌کنند باعث خرج وجوه جریان نقدی توسط مدیران به‌عنوان سود سهام می‌رود وباعث دلسردی آنان نسبت به سرمایه‌گذاری غیر مطلوب که سود کمتری دارد می‌رود. افزون بر این احتمال سرمایه‌گذاری وجوه نقدی شرکت‌ها توسط مدیران با دخالت سرمایه‌گذاران بزرگ کاهش می‌یابد. دررابطه باحق‌الزحمه بازرسی گال و تیوست، (2001) نشان دادند مالکیت حجم زیادی از سهام شرکت توسط مدیران باعث تخریب رابط مثبت بین جریان نقدی آزاد و حق‌الزحمه می‌رود. (واو، 2004) معتقد است شرکت‌ها یی که جریان نقدی آزاد در آن‌ها بالاست اختلافاتی زیادی بین سهامداران و مدیران بر سر منابع نقدی مازاد وجود دارد و به همین شرکت‌هایی که این وضعیت را دارند بهتر با توسل به مالکیت مدیریتی باعث کاهش حجم این چنین نقدینگی شوند. پاولینا ورنبرگ (200561) نشان دادند که سهامداری زیاد توسط کارمندان داخلی شرکت باعث می‌رود که شرکت به دنبال افزایش نقدینگی خود ساخته نباشد و به سرمایه‌گذاریهای کم بازده روی نیاورند. علاوه بر این مدیران که سهام عمده‌ای در شرکت دارند بیشتر تمایل دارند جریان نقدی آزادرا از باز تحصیل سود توزیع کنند و در معاملات کم سود منابع را هدر نمی‌دهند؛ بنابراین توقع داریم مکانیسم نظارت باعث کاهش اثرات منفی جریان نقدی مازاد بر پیش‌بینی پذیر سود باشیم.

2-2-10- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیأت مدیره در شرکت‌ها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ضریب جینی، توزیع درآمد، مخارج دولت، رگرسیون