منبع مقاله درباره جامعه علمی

دانلود پایان نامه ارشد

موضوع بر اساس آن
مفید بودن موضوع به لحاظ شخصی یا اجتماعی
کشف ترکیب جدید و مفید بودن برای جامعه
نتیجه نامطلوب هم به عنوان نتیجه پژوهش
بی‌فایده بودن پژوهش با توجه به موضوع انتخاب‌شده
مفید بودن موضوع و رفع مشکل اساسی
موضوع مفید و نتایج حاصل از آن
اخذ نتایج مطلوب با توجه به موضوع مفید و کاربردی
درک فایده پرداختن به موضوع
نتیجه منفی به عنوان نتیجه برای پژوهش
حصول نتیجه خوب بر اساس انتخاب موضوع خوب
مفید بودن موضوع و استقبال صنعت و مؤسسات
تأثیر مفید بودن موضوع بر نتایج حاصل از پژوهش
انتخاب موضوع بر اساس فایده پرداختن به آن برای جامعه علمی
مفید بودن پژوهش با توجه به فایده پرداختن به موضوع
مفاهیم
مقوله 11. صرف زمان
صرف زمان بسیار جهت کسب نتایج قابل‌قبول از بررسی‌های اولیه
زمان‌بر بودن جمع‌آوری و بررسی مطالعات قبلی
صرف مدت زمان و انرژی فراوان
زمان برگزاری آزمون جامع و برنامه‌ریزی نامنظم
صرف زمان زیاد جهت اخذ نتایج مطلوب از بررسی مقدماتی
زمان‌بر بودن فرآیند پژوهش و اهمیت انتخاب موضوع با توجه به ظرفیت زمانی
اطلاعات و پژوهش‌های قبلی و زمان بر نبودن فرآیند انتخاب موضوع
انتخاب موضوع با توجه به فرصت محدود تحصیل
زمان‌بر بودن فرآیند تصویب پرپوزال
طولانی شدن فرآیند انتخاب موضوع به جهت عدم انتخاب استاد راهنما
زمان بر بودن پژوهش و انتخاب موضوع بر اساس علاقمندی
صرف زمان زیاد جهت بررسی مقدماتی
زمان بر بودن آزمایشات اولیه و نتیجه نگرفتن از نمونه‌ها
صرف زمان یک ساله و طولانی برای بررسی مقدماتی
طولانی بودن روند دست‌یابی به امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی
زمان‌بر بودن تصویب پرپوزال و شروع فعالیت‌های پژوهشی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، موانع پژوهش، موانع اجرایی، مدیریت کلاس Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، تعدد اعتباری، حقوق و تکالیف، حقوق جزا