منبع مقاله درباره تولید ناخالص داخلی، مدل رگرسیون، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

به تفكيك شهري و روستايي جمع آوري و درآمدهاي زكوي را در سه مقطع مشاركتي يعني حداكثر، ميانگين وحداقل با هزینه‌های تحقق يافته در استان مقايسه كرده و نشان داده است كه درآمد زكات گندم و جودر استان كردستان نقش مؤثري در فقرزدايي روستاها خواهد داشت.
رستگار ( 1380 ) در بررسي تطبيقي نقش اقتصادي زكات در توسعة مناطق روستايي ايران وپاكستان، با اشاره به اينكه آمار كافي در زمينه عملكرد زكات در ايران در دست نيست، عملكرد زكات در كشور پاكستان را به دليل تقليل بدهی‌های خارجي و فقرزدايي روستايي موفق دانسته است.
سيدنوراني ( 1382 ) مالیات‌های ثابت و متغير از جنبه عدالت در جامعه اسلامي را مورد بحث قرار داده و در قالب الگوي ساده درآمد قابل تصرف و با بيان مثال عددي از ثروت دو فرد مسلمان و غيرمسلمان نتيجه گرفته است كه پرداخت مالیات‌های منصوص از يك سو با كاهش درآمد قابل تصرف فرد مسلمان باعث كاهش پس انداز و سرمايه گذاري و از طرف ديگر سبب كاهش هزینه‌های مواد غذايي وآموزش و بهداشت می‌شود و در نهايت موجب نابرابري در ميان مسلمانان و غير مسلمانان می‌شود.وي براي كاهش نابرابري، دريافت جزيه و قبول اسناد پرداختي خمس و زكات را به جاي ماليات متعارف پيشنهاد داده است.
توسلي ( 1382 ) امكان اجراي زكات در ايران با بهره گيري از تجربيات كشورهاي اسلامي را موردمطالعه قرار داده است. وي با بررسي اين تجربيات، نشان می‌دهد كه عدم اجرايي شدن كامل زكات به دليل مشكلات سه گانه فقهي (در مورد تعلق زكات)، مديريتي و اجرايي (شكاف بين زكات بالقوه وزكات تحقق يافته) و عدم پايبندي اغنيا به اداي زكات است. مطابق بررسي وي، موارد تعلق زكات دركشورهايي چون كويت، عربستان سعودي، يمن، سودان و مصر از 9 مورد به 17 مورد افزايش يافته اما نسبت زكات به توليد ناخالص داخلي در عربستان سعودي، پاكستان و يمن- كه پرداخت زكات اجباري است بین 3 تا 4 درصد بوده و در کل بین 4 تا 15 برابر زکات جمع آوری شده در کشورهایی است که نظام پرداخت زکات داوطلبانه دارند.
2-23-4) مطالعات خارجی زکات:
محمود فردوس و همکاران (2012) به برآوردی اقتصادی و تعیین پتانسیل زکات در اندونزی پرداخته‌اند
اطلاعات مورد نیاز از طریق 345 خانوار جمع آری شده واز طریق مدل رگرسیون LOGIT داده‌ها تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زکات جمع آوری شده از منابع مختلف حدود 217 تریلیون روپیه می‌باشد که این مقدار برابر با 4/3 در تولید ناخالص داخلی در سال 2010 در اندونزی می‌باشد. همچنین نشان می‌دهد که آموزش، شغل و درآمد عامل مهمی در پرداخت زکات و صدقه می‌باشد.
سوپراينتو.اکو،عبدالقادر رادياح،ازهر هاررون(2013) به بررسی اثر اثر زکات بر روی مصرف کلان در مالزی پرداخته‌اند.آن‌ها با استفاده از داده‌های پانلی در مالزی وبا تجزيه و تحليل توسط يک مدل تاثير گذاری ثابت تحقيق خود را انجام داده‌اند. نتايج تحقيق آن‌ها نشان می‌دهند زکات تاثير مثبت بر روی مصرف کلان دارد ولی تاثير گذاری آن کوچک و کوتاه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره رفتار مصرفی، کالاهای مصرفی، ساختار اقتصادی، مدل تصحیح خطا Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سطح معنی داری، دانش آموزان دختر، ارتباط نوجوان با والدین، ارتباط مؤثر