منبع مقاله درباره تمرین تناوبی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

شده آزمون شپیرو-ویلک حاکی از نرمال بودن دادهها داشت.)

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار (M±SD) وزن عضلات سولئوس و SVL (میلی گرم) گروههای تمرین اکسنتریک و تناوبی سرعتی و کنترل

کنترل
تمرین اکسنتریک
تمرین تناوبی سرعتی
وزن سولئوس (میلی گرم)
08/10± 7/ 115
3/8± 6/127
6/13± 78/ 109
وزن SVL (میلی گرم)
177± 577
199± 8/603
5/156± 22/427

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار (M±SD) وزن عضلات سولئوس و SVL نسبت به وزن بدن در گروههای تمرین اکسنتریک و تناوبی سرعتی و کنترل

کنترل
تمرین اکسنتریک
تمرین تناوبی سرعتی
وزن سولئوس نسبت به وزن بدن (گرم)
000052/0±0004/0
000041/0±0004/0
00005/0±0003/0
وزن SVL نسبت به وزن بدن (گرم)
00058/0±0019/0
0007/0±002/0
0007/0±0015/0

شکل 4-2- تغییرات وزن عضلات سولئوس و SVL در گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره فعالیت ورزشی، تمرین تناوبی، گروه کنترل، جامعه آماری Next Entries دانلود پایان نامه درباره محیط زیست، مصرف انرژی، اقتصاد ایران، توسعه مالی