منبع مقاله درباره تصویرپردازی، خودکنترلی، خودتنظیمی، هیجانات منفی

دانلود پایان نامه ارشد

درباره قابلیتهای خود و خودارزشمندی).
• خودارزیابی صحیح: احساس منصفانهای از محدودیتها و قدرتهای شخصی، تصویر روشنی از اینکه در کجا نیازمند بهبود و توانایی یادگیری از تجربه هستیم.
2- 3- 11- 2- خودتنظیمی2(خودکنترلی یا مدیریت خود)
خودتنظیمی مانند یک مکالمه درونی است که ما را از زندانی شدن توسط احساساتمان نجات بخشیده و قادر به انتخاب هیجانی میسازد که میخواهیم داشته باشیم، به جای آنکه قربانی هیجان پیش آمده شویم. همچنین این مهارت در مدیریت هیجانات یاری رسانده و به اصطلاح به دیگران اجازه نمیدهد که دکمه شما را فشار دهند و جا به جایی از هیجانات منفی و ایجاد هیجانات مثبت را به فرد میدهد(فریدمن، 2003، ص 309).
افرادی که سطوح بالایی از خودتنظیمی دارند، معمولاً دارای ویژگیهایی از قبیل داشتن تصوری شایسته از خود، تمرکز روی موضوع اصلی نه حواشی و مسائل فرعی، قدرت سازگاری سریع با تغییرات پیش آمده، رشد فضای سرشار از اعتماد و ثبات، قضاوت عادلانه در مسائل مطرح شده بین خود و دیگران، ایجاد روابط پایدار و نیز الگو(اسوه بودن) از لحاظ رفتار و سلوک میباشند(شیرخانی، 1390، ص 31).
2- 3- 11- 3- خودانگیزی3:
توانایی اینکه فرد بتواند هیجانات خود را برای انجام فعّالیتهای مثبت به کار برده و اهداف خود را حتی در صورت مواجهه با مشکلات و ناملایمات پیگیری نماید، به معنی خودانگیزی میباشد. این مهارت در اختیار افرادی است که به هر کار و فعالیتی که به آنها محول میشود، علاقه مفرط داشته و به وسیله پاداشهای بیرونی بر انگیخته نمیشوند بلکه از درون برای موفقیت به حرکت واداشته میشوند. آنها برای رسیدن به اهدافشان پافشاری کرده و معمولاً در تکالیف مشکل نسبت به افرار دارای خودانگیزی کم، موفقیت

______________________________________
1- Freedman
2- Self- Regulation
3- Self- Simulation
بیشتری کسب میکنند. افرادی که انجام کار برایشان اهمیت زیادی دارد در طول کار علاقه وافری به چالشهای خلاقانه از خود نشان داده و عشق به یادگیری بیشتر دارند. انرژی بیشتری صرف کار نموده و همیشه از خود میپرسند با چه روشی بهتر میتوان این کار را انجام داد؟ این افراد حتی زمانی که با شکست مواجهه میشوند باز هم ناامید نشده و خوشبینانهتر، مطمئنتر و هماهنگتر با هیجانات منفی خود برخورد میکنند(فت و هاو1، 2003، به نقل از شیرخانی، 1390، ص 31 ).

2- 3- 11- 4- همدلی2(هوشیاری اجتماعی)
همدلی یا هوشیاری اجتماعی عبارت است از درک احساسات و جنبههای دیگران و به کارگیری یک واکنش مناسب در مورد افرادی که پیرامون ما قرار گرفتهاند(گلمن، 1995؛ ترجمه پارسا، 1382). همدلی به معنای احترام همراه با تفکر برای احساسات دیگران قائل شدن، آشفته نشدن در برابر مشکلات دیگران، استفاده از توانایی خود برای گوش دادن مؤثر و دقیق به دیگران، و خود را به جای دیگران قرار دادن(فهم واقعی شرایط از نقطهنظر آنها) البته نه الزاماً موافق بودن با آنها و بهبود بهتر ارتباط و ایجاد اعتماد بین خود و دیگران.
2- 3- 11- 5- مهارتهای اجتماعی3(مدیریت روابط)
توانایی نشان دادن حمایت واقعی، همچنین مقایسه، تمایز قائل شدن بین دیگران همراه با احترام لازم از طریق کلمات و رفتار، نشان دادن قدردانی خود از تلاش و مشارکت افراد و ایجاد فضایی مثبت از همکاری و ابراز علاقه با دیگران حتی در ذهن، بخشی از ویژگیهای مدیریت روابط میباشد. تحقیق فریدمن نشان میدهد افرادی که این مهارت هیجانی را دارند بهتر قادر به حرکت دادن و تحت تأثیر قرار دادن دیگران و در اختیار گرفتن تصوراتشان هستند(شیرخانی، 1390، ص 32).
2- 3- 12- مدیریت تصویرپردازی دیگران
فراگردی که طی آن افراد میکوشند تا واکنش دیگران نسبت به افکارشان یا تصویر خود در ذهن دیگران را پیگیری کنند و مثبت جلوه دهند، مدیریت تصویرپردازی دیگران نامیده میشود. مدیریت اثرگذاری چگونگی صحبت کردن، رفتار کردن، و جلوه کردن را در برمیگیرد. بیشتر تلاشهای اثرگذاری در جهت مثبت جلوه دادن خود در ذهن دیگران است، ولی ملاحظه میشود که برخی از کارکنان سعی دارند تصویری بد از خود ارائه دهند(گاردنر و مارتینکو4، 1988، ص 321؛ وین و کاکمر5، 1991، ص 70).

______________________________________
1- Fatt & Howe
2- Empathy
3- Social skills
4- Gardner & Martinko
5- Wayne & Kacmar
مدیریت برداشت دیگران از انسان موضوعی است که به تازگی توجه پژوهشگران رفتار سازمانی را به خود معطوف داشته است(موریسون و بایس1، 1991، ص 522). مطالعات نشان میدهد همه انسانها به یک میزان به مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران از آنان علاقه نشان نمیدهند بلکه افراد خودآگاه، کسانی که نیاز به خودکنترلی در آنان شدید است، بیشترین علاقهمندی را به مدیریت تصویرپردازی دیگران نشان میدهند.
افرادی که خودکنترلی در آنان ضعیف است تصویری از خود ارائه میدهند که با شخصیت آنان سازگار است و به آثار سودمند یا زیانبار رفتارهای خود توجهی ندارند؛ در حالی که افراد خودآگاه که خود کنترلی شدید دارند در تشخیص وضعیت و تطبیق ظاهر و رفتار خود با آن بسیار عالی عمل میکنند(اسنایدر و کاپلند2، 1989، ص 11). به منظور شفافسازی ادراکی، مدیریت تصویرپردازی در ذهن رؤسا مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا از منظر مدیران بسیار حائز اهمیت است. با این همه خوب است بدانیم که در مدیریت تصویرپردازی دیگران، هر کسی میتواند مورد نظر قرار گیرد؛ نظیر والدین، معلمان، همکاران، کارکنان و مشتریان(رائو، اسچیمیدت و موری3، 1995، ص 147).
2- 3- 12- 1- تقاطع ادراکی
مدیریت تصویرپردازی دیگران تقاطع ادراکی جالبی است که خودنظارتی، نظریه اسناد و سیاست در سازمان را در برمیگیرد. شاید به همین سبب باشد که در سالهای اخیر مدیریت تصویرپردازی دیگران توجه فعال پژوهشی را به خود معطوف داشته است. کارکنانی که خودنظارتی زیاد دارند و در نتیجه خود را با محیط تطبیق میدهند بیشتر به مدیریت تصویرپردازی دیگران پایبند میباشند تا کسانی که خودنظارتی ندارند و مراقب رفتار و کردار خود نیستند. مدیریت تصویرپردازی دیگران همچنین اِسناد مطلوب رفتارها به درون یا بیرون را در بردارد. برای مثال یک رئیس بانک هنگامی خوب جلوه میکند که هیأت مدیره بانک، موفقیتهای سازمان را به تلاشهای او و مسائل و شکستهای سازمانی را به عوامل خارج از کنترل او نسبت دهند. همچنین مدیریت تصویرپردازی دیگران قطعاً با قلمرو سیاست در سازمان سازگاری دارد به دلیل آنکه بیش از حد بر افزایش منافع شخصی متمرکز است(مندنهال و وایلی4، 1994، ص 611).
2- 3- 12- 2- تصویرپردازی مثبت
چنانچه افراد طالب موفقیت، در همه اوقات نگرش خوشبینی و شادمانی را به نمایش بگذارند و از آزردن دیگران اجتناب ورزند، در آن صورت میتوان گفت به مدیریت تصویرپردازی مطلوب دیگران از خود

______________________________________
1- Morrison & Bies
2- Snyder & Copeland
3- Rao, Schmidt & Murray
4- Mendenhall & Willy
پرداختهاند، به ویژه اگر انگیزه آنان افزایش احتمال به دستآوردن آنچه که در زندگی میخواهند باشد(فانت و فریز1، 1990، ص 142).
مدیریت تصویرپردازی دیگران اغلب به ورطه غیراخلاقی کشیده میشود. یک تحلیل عاملی آماری از تلاشهای نفوذ که روی نمونهای از 84 کارمند بانک صورت پذیرفت، سه دسته از تاتیکهای مدیریت تصویرپردازی مطلوب مقامات عالی از فرد را متمایز میسازد.
تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی مطلوب دیگران از انسان میتواند سه شکل داشته باشد: کارمحور(حسن استفاده از اطلاعات مربوط به عملکرد شغلی خود)، رئیسمحور(ستایش و اظهار لطف و محبت نسبت به رئیس)، خودمحور(جلوه دادن خود به عنوان شخص با صفا و مؤدب). مدیریت تصویرپردازی مطلوب مقامات عالی از خود، برای یک کارمند معمولی ضروری است. مدیریت اندک تصویرپردازی دیگران و پرمشغله بودن مدیران دو عاملی هستند که با هم موجب میشوند برخی از کارهای ارزشمند به هنگام تصمیمگیریهای مربوط به واگذاری شغل، پرداخت و ارتقاء نادیده گرفته شود. از سوی دیگر مدیریت زیاد تصویرپردازی دیگران، این مخاطره را به همراه خواهد داشت که برچسب «حقه بازی» و سایر القاب از جانب همکاران دریافت شود. کارشناسان مدیریت بینالملل هشدار میدهند که «تاکتیک مدیریت تصویرپردازی دیگران، فقط هنگامی اثربخش است که با هنجارهای پذیرفته شده درباره بروز رفتارها همبستگی داشته باشد»(مندنهال و وایلی، 1994، ص 605).
2- 3- 12- 3- تصویرپردازی منفی
در نگاه نخستین، فکر اینکه کسی آگاهانه بکوشد تصویر بد از خود در محیط کار ارائه دهد، نامعقول به نظر میرسد. ولی یک مسیر جدید و جالب پژوهشی در مدیریت تصویرپردازی دیگران، انگیزهها و تاکتیکهای بد جلوه دادن فرد را کشف کرده است. در پژوهشی میدانی از تجربیات کاری دانشجویان رشته بازرگانی در یک دانشگاه شمال غربی آمریکا، بیش از نیمی از آنان مواردی را شاهد بودهاند که اشخاص عمداً خود را در محیط کار بد جلوه میدادند. از این مطالعه چهار انگیزه به دست آمد:
1. اجتناب: کارمند برای اجتناب از انجام کار اضافی، تنیدگی، تحلیل رفتگی، انتقال ناخواسته به واحد دیگر یا ارتقاء، به تصویرپردازی منفی دست میزند.
2. کسب پاداشهای مشهود: کارمند برای دریافت اضافه حقوق، انتقال به واحد مطلوب خود، ارتقاء یا تنزل رتبه مرتکب رفتارهای منفی میشود.

______________________________________
1- Fandt & Ferris
3. اخراج: کارمندی که در پی بیکار شدن، اخراج یا تعلیق باشد تا بتواند حقوق بیکاری یا حقوق بازنشستگی دریافت کند، خود را بد جلوه میدهد.
4. قدرت: کارمندانی که در جستجوی کنترل کارها، سوءاستفاده از شرایط، هشدار دادن به دیگران، انتقامجویی یا ضایع کردن دیگران باشند، نیز به تصویرپردازی منفی از خود در ذهن دیگران میپردازند(بکر و مارتین1، 1995، ص 191).
با توجه به اینگونه انگیزهها، مدیریت تصویرپردازی نامطلوب در ذهن مدیران عالی معنی و مفهوم مییابد.
2- 4- رفتار شهروندی سازمانی
شهروندي نخستينبار براي ايجاد انسجام و روح جمعي ميان افراد جامعه در علوم اجتماعي مطرح شد. شهروند و شهروندي كلماتي با نفوذ و نيرومند هستند. آنها از احترام، حقوق، رتبه و مقام صحبت ميكنند. كومانز و همكارانش شهروندي را به عنوان مجموعهاي از حقوق، وظايف و هويتهاي مربوط به شهروندان در مقابل دولت- ملت تعريف كردهاند(عباسي و حجتي، 1388، ص 84).
شهروندان به عنوان افرادي كه تشكيل دهنده اجتماعات بشري هستند هرچند در سالهاي نه چندان دور مورد بيتوجهي و بيمهری حاكمان و مديران بودند اما امروزه كانون توجه همه كساني هستند كه ميخواهند به نحوي در زندگي انسان نقش داشته باشند.
سياست شهروندان که اولويت اول هستند تا چندي قبل سياست رايج كشورهايي بود كه نگاه خود را از درون بوروكراسي دولتي برگرفته و به بيرون پرداخته بودند(الواني و داناييفرد، 1380، ص 295).
در جهان امروز توجه به شهروندان نه تنها در حوزه سياست و مديريت با اهميت تلقي شده است بلكه در ساير حوزههاي مختلف علمي نيز، به شهروندان توجه جدي شده است.
اكنون كه اهميت شهروندان به عنوان يكي از منابع بسيار مهم و ارزشمند سازمان درك شده است رفتار آنها ميتواند بسيار با اهميت تلقي شود. از اين روست كه محققان زيادي به مطالعه و تجزيه و تحليل رفتار شهروندي پرداختهاند(مقیمی، 1384، ص 21).

______________________________________
1- Becker & Martin
شهروند خوب سازمانی1 یک تفکر و ایده است و مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر، پذیرش و به عهده گرفتن وظایف و مسؤولیتهای اضافی، پیروی از مقررات و رویههای سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره خودمدیریتی، خودآگاهی، ابعاد شخصیت، آموزش و پرورش Next Entries منبع مقاله درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، منابع سازمان، منابع سازمانی