منبع مقاله درباره تصمیم گیری مدیران، جو سازمانی، هوش فرهنگی، مدیران مدارس

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه وجود دارد.یافته های دیگر پژوهش در سوال چهارم و پنجم حاکی از عدم ارتباط بین الگوی تصمیم گیری مدیران با جنسیت و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد به گونه ای که تعهد سازمانی دبیران زن بیشتر از دبیران مرد است.
* دهباشی و همکارانش (1384) در این پژوهش به بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان در بیمارستانها پرداختند. روش بررسی از نوع مطالعه تحلیلی صورت گرفت.تعداد جامعه آماری 7607 نفر بوده که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه با استفاده از شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج چنین بود که مدیران در بیمارستانها بیشتر از شیوه ی تصمیم گیری فردی استفاده می کنند و همچنین بین شیوه ی تصمیم گیری مدیران بر اساس سابقه خدمت و میزان تحصیلات تفاوت معنی داری وجود نداشت. در تصمیم گیری فردی رضایت شغلی پائین بود و در سایر شیوه های تصمیم گیری، رضایت شغلی در سطح بالاتری قرار داشت.
* ریحانی شورچه (1385) به منظور مقایسه جو سازمانی و رابطه آن بامیزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری سازمانی در موسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی شهر مشهد تحقیقاتی انجام داده است. گروه مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی موسسات آموزش عالی دولتی(1641= n)و موسسات اموزش عالی غیرانتفاعی(927= n)تشکیل می دهند.گردآوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طریق نمونه گیری توامان خوشه ای و تصادفی ساده صورت گرفته است (210 n=)که این اقدام با نظر به گسترده بودن حجم جامعه آماری انجام شده است. نتایج حاصله شده: موسسات آموزش عالی، غیر انتفاعی دارای جو بازتری نسبت به موسسات آموزش عالی دولتی داشته اند، بین جو باز و میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری رابطه ای مستقیم و معنادار وجود نداشته، بین مولفه های جو سازمانی در هر دو نظام تفاوت معنی داری وجود داشته، بین همبستگی میان جو سازمانی و میزان تمایل به مشارکت در دو نمونه موسسات اموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری وجود نداشته است .
* هدف اصلی طهرانی و هادی زاده (1387) در این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در راستای بررسی روایی سازه پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری بوده است . بر این اساس تعداد 55 نفر از مدیران شرکت به عنوان افراد نمونه آماری انتخاب شده و 5 سبک تصمیم گیـری عقلایی ، شهودی ، وابستگی ، آنی و اجتنابی در بین آنهـا مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج نشان داد بین سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی دار منفی ، بین سبک تصمیم گیری عقلایی و سبک تصمیم گیری اجتنابی و بین سبک تصمیم گیری شهودی و سبک تصمیم گیری آنی رابطه معنی دار مثبت وجود داشته و همچنین بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و هر یک از سبک های تصمیم گیری وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معنی دار منفی به دست آمده. در این بررسی رابطه معنا داری بین هر یک از سبک های تصمیم گیری و دو ویژگی جمعیت شناختی سابقه خدمت و تحصیلات مدیران به دست نیامد.
* پژوهش قربانی و طبری (1388)به منظور مطالعه رابطه هوش هیجانی و شیوه تصمیم گیری مدیران در دو دانشگاه دولتی و غیر دولتی انجام شده است. تعداد کل جامعه آماری در این پژوهش 47 نفر بودند که شامل کلیه مدیران در دانشگاه دولتی علم و صنعت بهشهر و کلیه مدیران غیر دولتی (آزاد اسلامی) قائم شهر بود. یافته های پژوهش نشان داد که در کل، جامعه مدیران از سطح خوب هوش هیجانی برخوردارند. میان هوش هیجانی مدیران با شیوه تصمیم گیری آنها رابطه معناداری وجود دارد و همچنین میان هوش هیجانی مدیران با شیوه تصمیم گیری برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده رابطه معناداری وجود دارد. رابطه بین هوش هیجانی و تصمیم گیری برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده در دانشگاه غیر دولتی بیشتر از دانشگاه دولتی می باشد.
* با توجه به شكاف موجود در عرصه ي پژوهش هاي مربوط به پيوند معنويت و تصميم گيري ، هدف رضازاده (1389) در این پژوهش بررسي رابطه ي سبك هاي عمومي تصميم گيري و هوش معنوي مديران دانشگاههاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد بود. روش بررسي توصيفي از نوع همبستگي بود.جامعه آماري شامل كليه مديران ادارات دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي و دانشكده هاي علوم انساني (الهيات، ادبيات، تربيت بدني، علوم اداري و علوم تربيتي) دانشگاه فردوسي مشهد بود. نتيجه پژوهش نشان داد که بين هوش معنوي مديران با سبك تصميم گيري عقلاني رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. همچنين ميزان هوش معنوي مديران در حد متوسط رو به بالا بوده و سبك غالب تصميم گيري آنها عقلاني بود.از ديگر نتايج پژوهش اين بود كه بين هوش معنوي زنان و مردان، هوش معنوي در گروههاي مختلف سني،هوش معنوي در سطوح سني مختلف و همچنين سنوات خدمت مختلف ،رابطه معني داري يافت نشد. بين سبك تصميم گيري زنان و مردان در سبك اجتنابي رابطه معني داري يافت شد. اما بين سبكهاي تصميم گيري در گروههاي مختلف سني ، در سطوح تحصيلي و همچنين سنوات خدمت مختلف ، رابطه معناداري يافت نشد.
* هدف پژوهش حیدری و مرزوقی (1389)بررسی سبك های عمومی تصميم گيري مديران دانشگاه شيراز بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی تعداد 116 انتخاب شدند. نتایج نشان داد که سبک غالب تصمیم گیری مدیران دانشگاه شیراز، سبک تصمیم گیری آنی است. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ یک از سبک های تصمیم گیری بین مدیران بر اساس رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین مدیران با سوابق مختلف در سبک تصمیم گیری شهودی تفاوت معنادری وجود دارد در حالی که در دیگر سبکها این تفاوت مشاهده نگردید. همچنین بین سبک های تصمیم گیری عقلایی و وابستگی، آنی و شهودی و اجتنابی و وابستگی رابطه معناداری وجود دارد.
* هدف پژوهش قاسمی مدانی و حمیدی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین بوده است. روش تحقیق توصیفی وجامعه آماری تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین در سال تحصیلی 90-1389 ، که تعداد آنها 418 نفر بود. روش نمونه گیری ابتدا بصورت هدفمند و سپس تصادفی بوده و حجم نمونه 213 نفر می باشد. یافته ها نشان داد که :1- بین هوش فرهنگی مدیران و سبک عمومی تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین هوش فرهنگی مدیران و سبک های عقلایی و شهودی و آنی رابطه معناداری وجود دارد. 3- بین هوش فرهنگی و سبک تصمیم گیری وابستگی و اجتنابی مدیران مدارس مقطع راهنمایی استان قزوین رابطه معناداری دیده نمی شود.
* شهاب نيكنام (1390) در تحقیقش به بررسی مقایسه ای شیوه های تصمیم گیری مدیران در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شیراز پرداخته است.روش کار در این تحقيق یک مطالعه كاربردي و از نوع مطالعات توصيفي، تحليلي مي باشد كه به صورت مقطعي انجام شده است. حجم نمونه 106 نفر از مديران ارشد و مياني این بيمارستان ها بوده است. یافته هانشان داد که بالاترين ميانگين نمره مربوط به شيوه تصميم گيري عقلاني مي باشد و پايين ترين ميانگين نمره مربوط به شيوه تصميم گيري اجتنابی مي باشد.

خلاصه فصل :
در فصل حاضر به مبانی نظری منابع قدرت و سبک تصمیم گیری با میانجی گری جو سازمانی پرداخته شد . مجموع آنچه در این فصل مورد تاکید قرار گرفت نشانگر آن بود که چنانچه سازمانها از جو سازمانی باز استفاده کنند و مدیران با استفاده از قدرت شخصی و پاداش می توانند کارکنان را تشویق نمایند تا به درستی کارها را انجام دهند و از ديدگاه رويكردهاي رهبري و انگيزش مسئله قدرت در تصمیم گیری مورد بررسي قرار گرفته است كه هر كدام به گونه اي خاص به اين مسئله پرداخته اند (هوي و ميسكل؛ ترجمه عباس زاده، 1380 و فلويد 16، 1986).نتایج نشان داد که دانش و مهارت و شخصيت زير دستان به طور مستقيم و غير مستقيم در موفقيت برنامه هاي مشاركتي تأثيرگذار هستند (رهنورد،1379، ص 58). مجهز کردن مدیران به منابع قدرت، آنان را در اتخاذ تصمیمات مؤثر و مطلوب کمک خواهد کرد و امکان دستیابی به اهداف سازمانی را برای آنان به بهترین نحو ممکن و در مطلوب ترین سطح،امکان پذیری خواهد ساخت. در جدول زیر نیز خلاصه ای از تحقیقات انجام شده آورده شده است.

جدول (2-2) جمع بندی و خلاصه تحقیقات

نام پژوهشگر
بازه
زمانی
عنوان پژوهش
یافته های پژوهش
طهرانی و هادی زاده
(1387)
بررسی رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
بین سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی دار منفی ، بین سبک تصمیم گیری شهودی و آنی رابطه معنی دار مثبت وجود داشت .
رمضانی نژاد و همکارانش
(1388)
مطالعه ارتباط بین جو سازمانی با میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس شهر رشت
هر چه جو سازمانی بازتر باشد، از فرسودگی عاطفی کاسته می شود.

پورکیانی و همکاران
(1388)
بررسی رابطه ی بین جو سازمانی گرو ه های تربیت بدنی و روحیه کار آفرینی در دانشگاه های ایران
نتایج نشان داد که دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی به جو سازمانی باز،گرایش بیشتری داشته اند
محمدی
(1390)
بررسي رابطه ي منابع قدرت مديران با كارآفريني كاركنان شهر زاهدان
بين منابع قدرت مديـران با کار آفرینی كاركنان رابطه ي مستقيم و معناداري مشاهده شده بود.
طهماسبی و همکاران
(1390)
بررسی رابطه بین استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش شهر شیراز
رابطه بین مدیریت قدرت و اثربخشی معنادار بوده و از طرف ديگر مديرت قدرت با تعهد سازمانی رابطه معنادار نداشته است.
قاسمی مدانی و حمیدی
(1390)
بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین
بین هوش فرهنگی مدیران و سبک عمومی تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین رابطه معناداری وجود دارد

3-1 مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، از روش علمی استفاده شود. (ايران نژاد پاريزي، 1378) از جمله ويژگيهاي مطالعة علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي‌باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است (خاکي،1379).
3-2 روش تحقيق
به طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک تقسيم کرد.
الف – هدف تحقيق
ب – نحوة گردآوري داده‌ها
بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است.
3-3 جامعه و نمونه آماري
3-3-1 جامعة آماري
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد. (آذر، مومني، 1383)
جامعة آماري در اين تحقيق کلية مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهرستان سمنان مي‌باشد.
3-3-2 نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه
گروه نمونه، يک مجموعه فرعي از جامعه آماري است که با مطالعة آن محقق قادر است نتيجه را به کل جامعة آماري تعميم دهد. (سکاران، 1381) يا به عبارت ديگر، تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشد را نمونه گويند. (آذر، مؤمني، 1383)
در اين تحقيق از آنجايي که جامعه مورد نظر که همان مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهرستان سمنان است 541 نفر می باشند، بنابراين جهت محاسبة حجم نمونة مورد نياز

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره جو سازمانی، تربیت بدنی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی Next Entries منبع مقاله درباره منابع قدرت، جو سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل