منبع مقاله درباره تصادف رانندگی، تعالیم وحیانی، پیامبر (ص)، علوم تجربی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد تصادف رانندگی و مرگ تعیین میکنند و پلیس این کشورها نیز برای پی بردن به میزان مستی رانندگان و وجود خطر برای آنان از کیسه های پلاستیکی استفاده میکنند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که نباید در معرفی و و ارسال متهم به پزشکی قانونی تأخیر کرد چرا که پس از گذشتن ساعاتی اثر الکل به طور کامل از بدن دفع میشود. دکتر حکمت در این زمینه مینویسد : « الکل معمولاً پس از 15 تا 20 ساعت کلی در اثر سوختن یا دفع از بین میرود؛ به طوری که پس از این مدت دیگر آثاری از آن در خون پیدا نمیشود. بنابراین در آزمایشهای سم شناسی باید هر چه زودتر از شخص خون گرفت و کمی «فلونورسدیم » برای جلوگیری از انعقاد به آن افزود و به آزمایشگاه فرستاد ( همان، ص 223 ).
در یک تقسیم بندی اثرات کلی مست کننده ها به دو نوع تقسیم میشود:
الف) مسکرات سنتی، ب) مسکرات غیر سنتی.

2-3- مسکرات سنتی ومشروبات
1-خمر
الف) مراحل تدریجی تحریم خمر در قرآن (اسلام)
یکی از محرمات قطعی در اسلام، نوشیدن شراب است. یعنی آنچه عقل انسان را میگیرد و مست میکند و تحریم آن به مقداری که خورنده را مست کند، اختصاص ندارد بلکه (آنچه جنسش مستی آور باشد) یعنی غالباً حالت مستی ایجاد کند اگر چه برخی از مردم را به خاطر آنکه معتاد به شرب خمر شده یا مقدار اندکی از آن نوشیده یا مزاجشان از حالت اعتدال خارج گشته است مست نکند، امّا نوشیدن یک قطره از آن به بالا حرام است (شهید ثانی، 1388، ص160).
شراب یا خمر شرعاً بر اساس نص آیات قرآن غیر قابل تأویل و صریحاً حکم در حرمت دارد و روایات مربوط به آن غیر قابل اجتهاد است و روشن است که در برابر ((نص))، ((اجتهاد)) جایگاهی ندارد. احکام شرعی قانونی آسمانی است که هرگز با حس، عقل، تجربه، عرف و قوانین موضوعی نمیتوان داوری کرد؛ زیرا حکم وقاعدهی آسمانی برآمده از منبعی غیب است که هرگز در مقابل علوم تجربی سر فرو نمیآورد.
بنابراین آنچه را خداوند حرام کرده نمیتوان حلال نمود، اعم از اینکه حکم، حکم خدا در قرآن باشد، یا از جانب بنی اکرم (ص) در سنت و یا از طریق روایات صحیحی از معصومین (ع) بیان شده باشد.
و کسی که شراب را حلال میداند، اگر مرتد فطری باشد به قتل میرسد و توبه داده نمیشود؛ زیرا وی به دلیل انکار یکی از ضروریات دین اسلام مرتد است (ثانی، 1388، 252).
به هر صورت، براساس روایت متفق علیه بین شیعه و سنی، ((تا روز قیامت حلال محمد (ص) حلال و حرام او حرام خواهد بود)) (مجلسی،1983، ص354).

ب) فلسفه تحریم تدریجی خمر
در این قسمت از بحث تحریم خمر بر اساس آیات قرآنی و با توجه به ترتیب آیات به لحاظ مکی و مدنی بودن اقدام میشود تا شاید به فلسفه یا حکمت مسیر تدریجی تحریم خمر دست یابیم.
این گونه تحریم مقتضای اوضاع و شرایط زمان جاهلیت و سرزمین عربی بوده، زیرا، شراب در تمام ابعاد حیات آنها اعم از ادبی، اجتماعی و تجاری در آمیخته بوده. به همین لحاظ لازم بود جریان تحریم خمر (شراب)، بتدریج از سخت به سختتر شکل گیرد (همان، ص121).
((شعر خمری)) در روزگار جاهلی دامنهی بس گسترده داشت، با آن تفنن میکردند و محافل ادبی و اجتماعی را رونق میبخشیدند. از سوی دیگر شراب خواری، با سلوک اجتماعی و جریان عرفی در محافل جاهلی پیوندی استوار داشته است. از این رو برکندن آن از زوایای اجتماعی که تازه به اسلام گرویده بود، نیازمند دگرگونی ژرف در عادات و روشهای بر جامانده از نیاکان آنان بوده، جریانی که کوششی نرم میطلبید تا آرام آرام زمینهی زدایش آن فراهم آید و بتدریج در تشریع، بهترین وسیله آن بوده است.
طبیعت حیوانی بشر اقتضا دارد به لذتهای مادی بگراید، در نتیجه کارهای شهوانی و اطاعت از شهوت، بیش از امور عقلانی و پیروی از حق و جست و جوی کمال در جامعه بشری رواج داشته است و ترک عادتهای زشت و دنباله روی از احکام عقل و خصلتهای انسانی برایش دشوار مینماید، از این رو خداوند برخی مقررات دینی و نهی از کارهای ناپسند شهوانی را به تدریج بیان کرده است. تا با بشر مدارا نماید و از دین رنجیده نشود.
بدینسان نظامهای آسمانی که سرشتی ملکوتی دارند با اهداف خاصی از ورای غیب نشأت گرفته، از طریق تعالیم وحیانی در اختیار بشر قرار میگیرند و آنجه دربارهی فلسفه تحریم خمر گفتیم، هر چند در حد یک احتمال، احتمالی است معقول ولی در عین حال روانیست که گفته شود چرا؟ چگونه؟
عرب جاهلیت به علت اینکه علاقه شدید به میگساری داشت قابلیت آن را نداشت که اسلام به یک باره حرمت آن را اعلام نماید و به علت این عادات زشت رایج میان مردم در صدر اسلام بود که در آیاتی از شراب نهی شد. این آیات در چهار مرحله امده است. آیه نخست در مکه و سه آیه دیگر در مدینه نازل شدند (آملی، 1385، ص54).

ج) مراحل تدریجی تحریم خمر
در مرحله اول خداوند مطلق کارهایی که به عنوان گناه بر آن صدق میکرد را حرام نمود. ولی اسمی از شراب و نوشیدن آن به عنوان نمونهای برای اثم ذکر نکرده.
((قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی بغیر الحق…)). اعراف/33
در این آیه تصریح نشده است که خمر از مصادیق اثم است؛ شاید این سکوت برای ارفاق و تسهیل برمکلفان باشد. پس کبرای کلی مشخص شده است.
اما آیه ((و من اثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً و ان الله فی ذلک لایه لقوم یعقلون)) (نحل/67).
که به پلیدی شراب اشاره دارد. آیه ((سکر)) به معنای ((می)) و مقابل ((رزق حسن)) است، پس شراب روزی حسن و خوب نیست (طباطبایی، 1383، ص290).
از نظر ایشان گویا مردم با نزول این آیه هنوز به حرمت شراب آگاه نشده بودند که در مرحله دوم: از نوشیدن شراب و میگساری پیش از نماز جلوگیری کرد. یعنی خمر را به گونهای حرام کرده که اقتضای آن این بوده که شاربان خمر در اوقات نزدیک نماز، شرب آن را ترک کنند، زیرا خداوند از نزدیک شدن به نماز در حال مستی به صراحت نهی کرد: ((یا ایهاالذین امنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سکری حتی تعلم ما تقولون)). نساء/43
این آیه هم بیان کننده حکم فقهی و هم حضور قلب در نماز است، یعنی نمازگذار باید هوشیار باشد و بداند با معبود خود چه میگوید در حالی که مست در نماز چنین نیست (آملی، 1385، ص 103).
در مرحله سوم: ((یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع لناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو کذلک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون.)) بقره/219
در بارهی شراب و قمار از تو میپرسند، بگو در هر دو گناهی بزرگی است و سودهایی برای مردم دارد امّا گناهشان بیشتر از سودشان است، و از تو میپرسند چه چیز انفاق کنند، بگو از مازاد نیاز خود. خداوند این چنین آیات را برای شما بیان میکند تا درکار دنیا و آخرت بیندیشید.
آیه یاد شده خمر را اثم کبیر و از مصادیق حرمت میداند ولی آن را به صورت مستقیم بیان نکرده است.
در این آیه میگساری و قمار بازی مصداق ((اثم کبیر)) معرفی شدهاند و معلوم است که خداوند هر چیزی را با عنوان ((کبیر)) یا ((عظیم)) وصف نمیکند، مگر آن چیز خطیر و مهم باشد (همان، ص105).
مرحله چهارم:
مرحلهی چهارم، مرحلهی تحریم صریح است. آیه شریفه: (( یا ایها الذین امنوا انما الخمر و المیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.)). (( انما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلوه فهل انتم منتهون.)) مائده/90-91.
ای مؤمنان؛ شراب، قمار، بت و تیرهای قرعه، پلید و عمل شیطان است، از آن دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان میخواهد با شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد ، آیا خودداری خواهید کرد.
توضیح اینکه خدای سبحان پس از نهی از تحریم طیبات و امر به بهرهبرداری از حلال، در این آیه شراب، قمار، بتها و چوبهای شرط بندی را پلیدی و کار شیطان میشمارد و همگان را با صراحت به اجتناب از آنها فرمان میدهد. در این آیات با چندین تأکید، حرمت شراب و قمار بیان شده و چون این مطلب در سوره ((مائده)) (آخرین سوره مفصل و کامل که بر پیامبر (ص) نازل شد) آمده است، حکم آن نهایی است. در این آیات، نهی به ذات شراب تعلق گرفته و به رجس و(پلیدی) آن.
نتیجه آنکه سر اعلام تدریجی حرمت شراب، این بود که از یکسو بازار و اقتصاد رسمی حجاز با شراب و قمار اداره میشد و از سوی دیگر، التذاذ به نوشیدن شراب و لعب به قمار برای آن‌ها مهم بوده و خداوند به تدریج حرمت آن را بیان داشت تا با آنان مدارا کرده باشد، البته مدارا به منظور آماده شدن مردم جهت پذیرش حکم است (آملی، 1385، ص85).
البته برخی از مفسران مراحل تحریم خمر را پنج مرحله میدانند نه چهار مرحله:
بدین توضیح که ابتدا آیهای از قرآن با لحنی ملایم و تعبیری نرم از فواید انگور و خرما سخن میگوید که شما میتوانید رزق حلال تهیه کنید و در این زمینه تحریم را نیز گوشزد میکند. منظور آیه 67 سوره نحل میباشد ((ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً. ان الله فی ذلک لایهً لقوم یعقلون
در این آیه هیچ گونه دلالتی بر اباحه بهره گیری از ((سکر)) و نه نیکو شماری آن نیست، زیرا تنها آهنگ بر شماری چیزهایی را دارد که مردمان از خرما و انگور میگیرند.
هر چند به لحاظ مقابله آن با ((رزق حسن))به نوعی نشانه زشتی و پلیدی آن است در این آیه ضمن خطاب به مشرکان و فراخوانی آنان به توحید این موضوع را طرح کرده است (طباطبایی، 1383، ص290).
آیه بعدی که در سوره اعراف آیه 33 میباشد: ((قل انما الحرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن الاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطاناً و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون.))
در این آیه خداوند به طورکلی فرموده: هر چه متعلق به گناه است، خدا آن ا حرام کرده است و هرچند مصداق گناه است خدا آن را حرام کرده است، چه ظاهر چه نهان در این آیه اثم صریحاً بیان شده و شرب خمر قطعاً اثم است اگر چه مصداق بودن آن در آیه به صراحت نیامده است و این شاید برای تسهیل در حق مکلفان باشد (طباطبایی، 1383، ص296).
از آنچه آمد روشن شد که معنای ((اثم)) از دو حال خارج نیست:1-مطلق معصیت و گناه که ((خمر)) یکی از مصادیق و روشنترین آنها خواهد بود.2- به اینکه منظور از اثم شرابخواری باشد، که در هر دو صورت شرابخواری حرام است. اعمم از اینکه یکی از مصادیق ((اثم)) باشد یا اینکه خود ((اثم)) باشد (طبرسی، 1379، ص414).
آیه 219 سوره بقره: ((یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع لناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو کذلک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون.)) است.
که بعد از2 آیه گذشته نازل شده است. این آیه میگساری را گناهی بزرگ میداند ولی از تعبیر مزبور تحریم تندی محسوس نیست. زیرا با آنکه استعمال شراب را گناهی بزرگ میخواند، به منافع آن هم اشاره میکند (طباطبایی، 1383، ص196).
علامه طبرسی می فرماید: در این آیه ((خمر)) از دو جهت تحریم شده است.
نخست این که ((اثمها اکبر)) بدین ترتیب وقتی ضرر چیزی بر منفعت آن فزونی گیرد، لازمهی عقل، دوری گزیدن از آن است
دوم این که در آیه روشن شده که در آن دو((اثم)) وجود دارد و در آیه 33اعراف((قل انمّا حرّم ربّی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغیّ بغیر الحق….)) ((اثم)) را صریحاً حرام نموده است. از آنجا که سورهی اعراف، مکی است و از نظر زمان نزول بر آیهی مورد بحث (بقره/219) که مدنی است تقدم و سبقت زمانی دارد، بنابراین((اثم)) آمده در آیه، اعم از این که به عنوان((خمر)) اعتبار شود یا به عنوان مطلق اثم، تحریم شده است و ((خمر)) هم بارزترین مصداق این ((اثم)) به شمار میآید. در این آیه اشارهای است به اکتساب اثم و این عمل، از محرمات است. بنابراین((خمر)) به دلالت هر دو آیه، حرام است(طبرسی، 1379، ص316).
نهی صریح
از آنجا که برخی از مسلمانان از تعالیم صریح و روشن پا فراتر نهاده،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره حقوق کیفری، رفتار ارادی، مسلوب الاراده، اقدامات درمانی Next Entries منبع مقاله درباره امام صادق، صنعتی شدن، آسیبهای اجتماعی، آیات و روایات