منبع مقاله درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، منابع قدرت، جو سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

به منظور شناسایی متغیرهای مکنون و اطمینان از صحت مدل های اندازه گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شده است. در تحلیل عاملی اکتشافی محقق در صدد کشف ساختار زیر بنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها می باشد و پیش فرض اولیه تحقیق آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. در این تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی در جهت سنجش روایی از نوع واگرا استفاده نمودیم. به عبارتی تحلیل عاملی می تواند ساختار ساز و مدل ساز باشد. همچنین جهت آزمودن مدل های اندازه گیری و اطمینان از صحت آن از تحلیل عاملی تأییدی(روایی همگرا) استفاده شده است. در تحلیل عاملی تأییدی پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شود داده های تجربی را بر پایه پارامتر بسیار اندک،توصیف،تبیین یا توجیح می کند.
تحلیل عاملی از طریق دو نرم افزار spss ،Lisrel قابل محاسبه است که کمی با یکدیگر تفاوت دارند. لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیرمکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از 0.3 باشد(مومنی و فعال قیوم،1389)که در این تحقیق بارهای عاملی بالاتر از 0.5 شناسایی و مد نظر قرار داده شده اند.
4-3-1تحلیل عاملی اکتشافی متغیر منابع قدرت مدیران
خروجی اول به ترتیب شامل شاخص KMO، مقدار آماره آزمون بارتلت، درجه آزادی و sig آزمون می باشد. بر این اساس با توجه به نتایج مشاهده شده مقدار شاخص KMO برابر 0.757 می باشد.نتیجتاً تعداد نمونه مناسب مورد استفاده کافی می باشد. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت0.000، کوچکتر از 5 % است که نشان می دهد نتایج تحلیل عاملی مورد پذیرش می باشد و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود.
جدول(4-6): KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.757
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
2734.257

df
903

Sig.
.000
نمودار اسکری: برای تعیین تعداد عامل ها از نمودار اسکری استفاده می شود. بدین صورت که نقطه ای که بعد از آن نمودار روند خطی پیدا می کند، تعداد مناسب عامل ها را به ما نشان می دهد. با توجه به نمودار(1-4) می‌توان خروجی spss را ملاحظه نمود. در این نمودار مقادیر ویژه در محور عمودی و تعداد عوامل را در محور افقی، می توان دید. همانطور که مشاهده می شود نمودار پس از عامل پنجم سیر خطی به پیدا می کند. از این رو در سازه منابع قدرت مدیران می تواند پنج عامل را در نظر گرفت.

نمودار(4-1): نمودار اسکری منابع قدرت مدیران

جدول اشتراکات: به منظور بررسی مناسب بودن سئوالات از جدول اشتراکات استفاده می شود که نتایج این جدول در خصوص اجزای منابع قدرت مدیران در جدول(4-7) بیان شده است. با عنایت به اینکه اشتراکات محاسبه شده در تمامی سئوالات مطرح شده،اشتراکات از میزان 0.5بیشتر است بنابراین تمامی سئوالات جهت تحلیل باقی می ماند.

جدول(4-7): Communalities

Initial
Extraction
x1

1.000
.649
x2

1.000
.707
x3

1.000
.675
x4

1.000
.570
x5

1.000
.751
x6

1.000
.645
x7

1.000
.733
x8

1.000
.789
x9

1.000
.715
x10
1.000
.635
x11
1.000
.834
x12
1.000
.723
x13
1.000
.749
x14
1.000
.751
x15
1.000
.775
x16
1.000
.813
x17
1.000
.747
x18
1.000
.813
x19
1.000
.817
x20
1.000
.808

جدول کل واریانس تبیین شده: جدول(4-8) کل واریانس تبیین شده را نشان می دهد بر این اساس شاخص های مورد استفاده جمعاً پنج عامل را تشکیل می دهند که می توانند در حدود 56.5% واریانس منابع قدرت مدیران را پوشش دهند. عوامل اول حدود 18%، عامل دوم 15% و عوامل سوم و چهارم در حدود 8% و عامل پنجم هر یک در حدود 7% واریانس سازه منابع قدرت مدیران را تبیین می کند. این مقادیر نشان دهنده میزان اهمیت عامل ها در تشکیل سازه فوق می باشد که نشان می دهد چه سئوالاتی با چه بار عاملی به این عامل ها مربوط هستند.
جدول(4-8): Total Variance Explained
Component
Initial Eigen values
Extraction Sums of Squared Loadings

Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance
Cumulative %
1
3.548
17.741
17.741
3.548
17.741
17.741
2
2.929
14.643
32.384
2.929
14.643
32.384
3
1.761
8.807
41.191
1.761
8.807
41.191
4
1.679
8.393
49.584
1.679
8.393
49.584
5
1.392
6.960
56.544
1.392
6.960
56.544
6
1.264
6.321
62.864

7
1.126
5.628
68.493

8
1.002
5.010
73.502

9
.900
4.502
78.005

10
.722
3.611
81.616

11
.679
3.395
85.010

12
.595
2.976
87.986

13
.547
2.734
90.721

14
.470
2.351
93.072

15
.362
1.812
94.884

16
.319
1.595
96.479

17
.261
1.305
97.784

18
.190
.950
98.734

19
.138
.691
99.425

20
.115
.575
100.000

ماتریس چرخش یافته عاملی: ماتریس چرخش یافته عاملی که در جدول(4-9) آمده است، نشان می دهد که چه شاخص هایی با چه بارهای عاملی به این عامل ها مرتبط هستند. به عنوان مثال می توان گفت سئوالات 1 تا 5 مربوط به سنجش عامل اول هستند.

جدول(4-9): ماتریس چرخش یافته عاملی سازه منابع قدرت مدیران

Component

1
2
3
4
5
x1
.852
.097
.721
.116
.065
x2
.632
.054
.492
.058
.494
x3
.754
-.345
.443
-.056
.056
x4
.630
-.073
.212
.465
.066
x5
.520
.085
.165
-.048
.114
x6
.046
.365
.061
.505
.062
x7
-.078
.328
.287
.462
-.176
x8
-.016
.287
.127
.519
.138
x9
-.130
.347
.211
.893
.005
x10
.301
.521
-.202
.753
-.043
x11
.099
.339
-.334
.881
.161
x12
.780
.801
.232
.124
.077
x13
.046
.736
.570
-.082
.061
x14
-.003
.582
.340
-.100
.289
x15
-.013
.608
.521
-.080
.402
x16
-.096
-.107
.548
.363
.155
x17
.446
.166
.604
.564
-.051
x18
.049
-.019
.647
.326
.191
x19
.226
.120
-.191
.155
.730
x20
.310
.713
-.212
.026
.901

ماتریس چرخش یافته نشان می دهد 20 شاخص مطرح شده در خصوص سنجش منابع قدرت مدیران در قالب پنج عامل دسته بندی شده است که این عوامل می توانند در حدود 57% واریانس منابع قدرت مدیران را تبیین نمایند. در این تحقیق این عوامل با توجه به مبانی نظری به منبع قدرت اجباری ،منبع قدرت پاداش ،منبع قدرت تخصص ، منبع قانونی و منبع قدرت مرجعیت نام گذاری شده و در تحقیق مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
4-3-2تحلیل عاملی اکتشافی متغیر جو سازمانی
خروجی اول به ترتیب شامل شاخص KMO، مقدار آماره آزمون بار تلت، درجه آزادی و sig آزمون می باشد. بر این اساس با توجه به نتایج مشاهده شده مقدار شاخص KMO برابر 0.829 می باشد.نتیجتاً تعداد نمونه مناسب مورد استفاده کافی می باشد. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت0.000، کوچکتر از 5% است که نشان می دهد نتایج تحلیل عاملی مورد پذیرش می باشد و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود.

جدول(4-10): KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.829
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
374.224

df
78

Sig.
.000

نمودار اسکری: برای تعیین تعداد عامل ها از نمودار اسکری استفاده می شود. بدین صورت که نقطه ای که بعد از آن نمودار روند خطی پیدا می کند، تعداد مناسب عامل ها را به ما نشان می دهد. با توجه به نمودار(4-6) می‌توان خروجی spss را ملاحظه نمود. در این نمودار مقادیر ویژه در محور عمودی و تعداد عوامل را در محور افقی، می توان دید. همانطور که مشاهده می شود نمودار پس از عامل پنجم سیر خطی به پیدا می کند. از این رو در سازه جو سازمانی می تواند پنج عامل را در نظر گرفت.

نمودار(4-2): نمودار اسکری عوامل جو سازمانی

جدول اشتراکات: به منظور بررسی مناسب بودن سئوالات از جدول اشتراکات استفاده می شود که نتایج این جدول در خصوص اجزای سازه جو سازمانی در جدول(4-11) بیان شده است.

جدول(4-11): Communalities

Initial
Extraction
w1
1.000
.556
W2
1.000
.457
W3
1.000
.495
W4
1.000
.659
W5
1.000
.559
W6
1.000
.676
W7
1.000
.631
W8
1.000
.765
W9
1.000
.713
W10
1.000
.600
W11
1.000
.500
W12
1.000
.628
W13
1.000
.773
W14
1.000
.559
W15
1.000
.676
W16
1.000
.578
W17
1.000
.765
W18
1.000
.713
W19
1.000
.589
W20
1.000
.547
W21
1.000
.559
W22
1.000
.601
W23
1.000
.531
W24
1.000
.789
Communalities

Initial
Extraction
W25
1.000
.556
W26
1.000
.457
W27
1.000
.495
W28
1.000
.659
W29
1.000
.559
W30
1.000
.676
W31
1.000
.631
W32
1.000
.765
W33
1.000
.713
W34
1.000
.680
W35
1.000
.587
W36
1.000
.596
W37
1.000
.607
W38
1.000
.657
W39
1.000
.765
W40
1.000
.693
W41
1.000
.600
W42
1.000
.555

با عنایت به اینکه اشتراکات محاسبه شده در تمامی سئوالات از میزان 0.5بیشتر است بنابراین تمامی سئوالات مورد پذیرش قرار گرفته و در مرحله های آتی مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول کل واریانس تبیین شده: جدول(4-12) کل واریانس تبیین شده را نشان می دهد بر این اساس شاخصهای مورد استفاده جمعاً پنج عامل را تشکیل می دهند و این عوامل در حدود 73% از واریانس سازه جو سازمانی را تبیین می کند که در واقع بیان کننده روایی مناسب سئوالات این سازه است . نتایج تحلیل نشان می دهد عامل اول در حدود 21%،عامل دوم در حدود18%،عامل سوم در حدود 18% ، عامل چهارم حدوداً 13% و نهایتاً عامل پنجم با 4% از واریانس سازه جو سازمانی را تبیین می نماید. در واقع مقادیر نشان دهنده میزان اهمیت عامل ها در تشکیل این سازه می باشد.
جدول(4-12):Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings

Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance
Cumulative

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، انحراف معیار، رشته تحصیلی Next Entries منبع مقاله درباره جو سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ضریب همبستگی