منبع مقاله درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تأییدی، جو سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

%
1
7.319
28.768
28.768
7.319
28.768
28.768
2
4.142
10.620
39.388
4.142
10.620
39.388
3
2.764
7.088
46.476
2.764
7.088
46.476
4
2.408
6.175
52.651
2.408
6.175
52.651
5
1.750
4.487
67.138
1.750
4.487
67.138
6
.987
4.003
68.141

7
.968
3.825
69.065

8
.932
3.548
69.513

9
.909
3.175
69.689

10
.902
3.045
69.734

11
.901
2.922
70.055

12
.900
2.688
71.344

13
.897
2.566
72.910

14
.875
2.501
75.411

15
.813
2.084
77.495

16
.801
2.055
79.549

17
.719
1.842
81.392

18
.665
1.706
83.098

19
.634
1.624
84.722

20
.613
1.571
86.294

21
.575
1.474
87.767

22
.555
1.423
89.190

23
.497
1.274
90.464

24
.426
1.092
91.556

25
.395
1.014
92.570

26
.364
.934
93.504

27
.322
.825
94.329

28
.313
.803
95.133

29
.278
.713
95.846

30
.243
.622
96.468

31
.229
.586
97.054

32
.208
.533
97.586

33
.196
.502
98.089

34
.164
.422
98.511

35
.148
.380
98.891

36
.143
.367
99.258

37
.111
.285
99.542

38
.096
.245
99.788

39
.083
.212
99.852

40
.065
.210
99.931

41
.045
.196
99.638

42
.039
.104
100.000

ماتریس چرخش یافته عاملی: ماتریس چرخش یافته عاملی که در جدول(4-13) آمده است، نشان می دهد که چه شاخص هایی با چه بارهای عاملی به این عامل ها مرتبط هستند.

جدول(4-13): ماتریس چرخش یافته عاملی سازه جو سازمانی

Component

1
2
3
4
5

W1
.667
-.063
.145
-.348
-.126
W2
.730
-.126
.401
.228
.073
W3
.696
.073
.698
-.296
.121
W4
.559
.080
.017
.026
.236
W5
.363
.034
.123
.217
.014
W6
.661
.085
.211
.126
.096
W7
.426
.019
-.009
-.209
.052
W8
.669
.375
-.023
.099
.369
W9
.575
.415
-.215
.078
.175
W10
.624
-.034
-.026
.178
.274
W11
.521
.228
-.104
.892
.165
W12
.413
.140
.362
.698
.128
W13
.236
-.296
.047
.527
.061
W14
.014
.026
-.191
.910
.287
W15
.096
.417
.210
.503
.127
W16
.174
.126
.331
.554
.111
W17
.365
.107
.284
.746
-.202
W18
.128
.325
.369
.878
-.334
W19
.496
-.063
.201
.616
.032
W20
.152
-.126
.369
.830
.073
W21
.236
.973
.120
.301
.240
W22
.014
.521
.254
.099
.522
W23
.326
.697
.105
.296
.201
W24
.035
.936
.017
.780
.048
W25
.107
.859
.385
.646
-.104
W26
.325
.963
.239
-.003
.047
W27
-.063
-.061
.541
.063
.891
W28
-.126
.226
.218
.102
.710
W29
.073
.269
.102
.320
.931
W30
.521
.575
.239
.147
.684
W31
.236
.024
.412
.325
.514
W32
.014
.324
-.214
.013
.601
W33
.096
.196
.363
.241
.665
W34
.052
.369
-.061
-.369
.578
W35
.369
.214
.647
-.140
.524
W36
.175
.571
.810
.152
.310
W37
.274
.089
.589
.412
.320
W38
.024
.105
.924
.137
.149
W39
.214
.251
.563
.210
.214
W40
.239
.521
.696
-.236
.109
W41
.145
.059
.739
.036
.474
W42
.369
.105
.626
-.159
.027

ماتریس چرخش یافته نشان می دهد 42 شاخص مطرح شده در خصوص سنجش جو سازمانی در قالب پنج عامل دسته بندی شده است که این عوامل می توانند در حدود 67% واریانس جو سازمانی را تبیین نمایند. در این تحقیق این عوامل با توجه به مبانی نظری نام گذاری و در مراحل دیگر تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.
4-3-3تحلیل عاملی اکتشافی متغیر تصمیم گیری
خروجی اول به ترتیب شامل شاخص KMO، مقدار آماره آزمون بار تلت، درجه آزادی و sig آزمون می باشد. بر این اساس با توجه به نتایج مشاهده شده مقدار شاخص KMO برابر 0.706 می باشد.نتیجتاً تعداد نمونه مناسب مورد استفاده کافی می باشد. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت0.000، کوچکتر از 5% است که نشان می دهد نتایج تحلیل عاملی مورد پذیرش می باشد و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود.

جدول(4-14): KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.706
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
181.789

df
87

Sig.
.000
نمودار اسکری: برای تعیین تعداد عامل ها از نمودار اسکری استفاده می شود. بدین صورت که نقطه ای که بعد از آن نمودار روند خطی پیدا می کند، تعداد مناسب عامل ها را به ما نشان می دهد. با توجه به نمودار(4-7) می‌توان خروجی spss را ملاحظه نمود. در این نمودار مقادیر ویژه در محور عمودی و تعداد عوامل را در محور افقی، می توان دید. همانطور که مشاهده می شود نمودار پس از عامل پنجم سیر نزولی تند پیدا می کند. از این رو در سازه تصمیم گیری پنج عامل را می توان در نظر گرفت.

نمودار(4-3): نمودار اسکری عوامل تصمیم گیری

جدول اشتراکات: به منظور بررسی مناسب بودن سئوالات از جدول اشتراکات استفاده می شود که نتایج این جدول در خصوص اجزای سازه تصمیم گیری در جدول(4-15) بیان شده است. با عنایت به اینکه اشتراکات محاسبه شده در تمامی سئوالات از 0.5 بیشتر است لذا تمامی سئوالات جهت تحلیل های آتی باقی می ماند.
جدول(4-15): Communalities

Initial
Extraction
q1
1.000
.732
q2
1.000
.695
q3
1.000
.874
q4
1.000
.630
q5
1.000
.520
q6
1.000
.741
q7
1.000
.693
q8
1.000
.732
q9
1.000
.893
q10
1.000
.854
q11
1.000
.639
q12
1.000
.551
q13
1.000
.896
q14
1.000
.569
q15
1.000
.638
q16
1.000
.880
q17
1.000
.787
q18
1.000
.596
q19
1.000
.607
q20
1.000
.804
q21
1.000
.797
q22
1.000
.801
q23
1.000
.557
q24
1.000
.851
q25
1.000
.697

جدول کل واریانس تبیین شده: جدول(4-16) کل واریانس تبیین شده را نشان می دهد بر این اساس شاخصهای مورد استفاده جمعاً پنج عامل را تشکیل می دهند و این عوامل در حدود 76% از واریانس سازه تصمیم گیری را تبیین می کند که در واقع بیان کننده روایی مناسب سئوالات این سازه است . نتایج تحلیل نشان می دهد عامل اول در حدود 38% ، عامل دوم در حدود17% و عامل سوم در حدود 7% از واریانس سازه تصمیم گیری را تبیین می نماید. در واقع این مقادیر نشان دهنده میزان اهمیت عامل ها در تشکیل سازه فوق می باشند.
جدول(4-16): Total Variance Explained
Component
Initial Eigen values
Extraction Sums of Squared Loadings
Rotation Sums of Squared Loadings

Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance
Cumulative %
1
3.210
36.458
36.458
3.210
36.458
36.458
4.521
38.417
38.417
2
3.025
15.963
52.421
3.025
15.936
52.421
4.321
17.280
55.697
3
2.960
11.125
63.546
2.968
11.125
63.546
3.698
7.857
63.554
4
2.610
5.635
69.181
2.610
5.635
69.181
3.987
6.033
69.587
5
2.301
6.789
75.970
2.301
6.789
75.970
2.698
6.393
75.970
6
0.936
5.513

7
0.921
3.415

8
0.865
4.073

9
0.845
2.896

10
0.762
2.524

11
0.698
0.932

12
0.654
0.874

13
0.635
0.861

14
0.591
0.725

15
0.587
0.707

16
0.541
0.698

17
0.523
0.657

18
0.503
0.548

19
0.487
0.536

20
0.465
0.463

21
0.441
0.460

22
0.401
0.410

23
0.354
0.398

24
0.321
0.385

25
0.294
0.374

ماتریس چرخش یافته عاملی: ماتریس چرخش یافته عاملی که در جدول(4-17) آمده است، نشان می دهد که چه شاخص هایی با چه بارهای عاملی به این عامل ها مرتبط هستند.

جدول(4-17): ماتریس چرخش یافته عاملی سازه تصمیم گیری

Component

1
2
3
4
5
q1
.444
.523
.105
.174
.019
q2
.365
.712
.475
.045
.033
q3
.523
.878
.802
.174
.244
q4
.098
.642
.296
.106
.297
q5
.120
.601
.107
.023
.150
q6
.321
.132
.025
.801
-.029
q7
.267
.102
.053
.962
-.107
q8
.145
.205
.102
.629
.078
q9
.332
.175
.251
.624
.166
q10
.089
.102
.073
.545
.024
q11
.612
.096
.121
.105
.252
q12
.463
.107
.236
.126
.081
q13
.553
.325
.014
.144
.019
q14
.802
-.063
.096
.221
.174
q15
.851
-.126
.052
.260
.120
q16
.310
.073
.669
.019
.121
q17
.231
-.021
.775
.276
.267
q18
.593
.236
.774
.703
.145
q19
.478
-.159
.665
.067
.632
q20
.412
.363
.961
.765
.410
q21
.609
-.061
.287
.128
.795
q22
.520
.107
.127
.102
.896
q23
.521
.325
.511
.280
.710
q 24
.412
-.063
-.202
.109
.748
q 25
.369
-.126
-.334
.195
.696
ماتریس چرخش یافته نشان می دهد 25 شاخص مطرح شده در خصوص سنجش تصمیم گیری در قالب پنج عامل دسته بندی شده است که این عوامل می توانند در حدود %76 واریانس تصمیم گیری را تبیین نمایند. در این تحقیق این عوامل با توجه به مبانی نظری نام گذاری و در مراحل دیگر تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.
4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق
مدل اندازه گیری مرحله اول سازه
در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرهای تحقیق توسط نرم افزار LISREL به صورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است. لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از 0.3 باشد. (مؤمنی و فعال قیوم،1386) در تحلیل عاملی تأییدی محقق می داند چه سوالی مربوط به چه بعدی است. یعنی در تحلیل عاملی تأییدی مدل مفهومی برای هر یک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد.
در بررسی هر

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، انحراف معیار، رشته تحصیلی Next Entries منبع مقاله درباره جو سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ضریب همبستگی