منبع مقاله درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، انحراف معیار، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است.
بنتلر 24پيشنهاد نموده که همواره نسبت 10 به 1 بين اندازه نمونه و تعداد پارامترهاي آزاد که مي‌بايستي تخمين زده شود وجود داشته باشد.
2- ساخت ماتريس واريانس – کوواريانس متغيرهاي اندازه‌گيري شده
بعد از بيان مدل و جمع‌آوري داده‌ها تخمين مدل با مجموعه‌اي از روابط شناخته شده بين متغيرهاي اندازه‌گيري شده شروع مي‌شود. اين روابط در ماتريسي به نام ماتريس کوواريانس واريانس يا ماتريس همبستگي مرتب مي‌شود.
3- ايجاد يک مجموعه ای از ماتریسها براي برنامه ليزرل و اجراي آن در يک تخمين همزمان، به علت اين که تخمين مدل ساختاري و مدل اندازه‌گيري به طور همزمان صورت مي‌گيرد؛ ممکن است يک راه حل براي پارامترهاي مدل ساختاري و مدل اندازه‌گيري به هم وابسته شوند.
بنابراين بهتر است براي جلوگيري از ابهامات تفسيري متغيرهاي مکنون، ابتدا مدل اندازه‌گيري و سپس مدل ساختاري تخمين زده شود. (لاو،1988)
ج – ارزيابي تناسب 25يا برازش
يک مدل وقتي گفته مي‌شود که با يکسري داده‌هاي مشاهده شده تناسب دارد که ماتريس کوواريانس ضمني مدل با ماتريس کوواريانس داده‌هاي مشاهده شده، معادل شده باشد. بدين معني که ماتريس نزديک صفر باشد. (هولي،1995)
گامهاي موجود در اين مرحله به شرح زير است :
1- بررسي معيار کلي تناسب مدل و قابليت آزمون پذيري مدل و ارزيابي موضوع که آيا اصلاحات مورد نياز است يا خير؟
هنگامي که يک مدلي تخمين زده مي‌شود برنامه نرم افزاري يکسري آمارهايي از قبيل خطاي استاندارد، T – Value و غيره را دربارة ارزيابي تناسب مدل با داده‌ها منتشر مي‌کند.
اگر مدل قابل آزمون باشد ولي با داده‌ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهاي اصلاحي که يک وسيله معتبر براي ارزيابي تغييرات مورد نظر در بيان مدل هستند به کار گرفته مي‌شوند؛ تا مدل متناسب با داده‌ها شوند. (لاو،1988)
مهمترين شاخص تناسب مدل آزمون است ولي به خاطر اين که آزمون تحت شرايط خاصي عمل مي‌کند و هميشه اين شرايط محقق نمي‌شود لذا يکسري شاخصهاي ثانويه‌اي نيز ارائه مي‌گردد. مهمترين اين شاخصها عبارتند از : GFI26، AGFI27، RMSR28
حالتهاي بهينه براي اين آزمونها به شرح زير است:
آزمون هر چه کمتر باشد بهتر است، زيرا اين آزمون اختلاف بين داده و مدل را نشان مي‌دهد.
آزمون GFI و AGFI از 90 درصد بايستي بيشتر باشد.
3)آزمون RMSR هر چه کمتر باشد بهتر است؛ زيرا اين آزمون يک معيار براي ميانگين اختلاف بين داده‌هاي مشاهده شده و داده‌هاي مدل است. (لاو،1988)
د – اصلاح مدل
يکي از مهمترين جنبه‌هاي بحث انگيز مدل معادلات ساختاري اصلاح مدل است.
اصلاح مدل مستلزم تطبيق کردن يک مدل بيان شده و تخمين زده شده است که اين کار از طريق آزاد کردن پارامترهايي که قبلاً ثابت بوده‌اند و يا ثابت کردن پارامترهايي که قبل از آن آزاد بوده‌اند صورت مي‌گيرد.
اين مرحله را مي‌توان با مقايسه‌هاي تبعي يا Post Hoc در ANOVA قياس کرد (هولي،1995)
مهمترين گام موجود در اين مرحله به شرح زير است:
1- اگر اصلاحاتي مورد نياز باشد مشخصات مدل (پارامترها) را ارزيابي کنيد و مشخصات جديدي را وارد کنيد. اصلاحات اين مرحله شامل شناسايي محدوديتها و اضافه کردن پارامترهاي اضافي است. (لاو،1988)
ه‍ – تفسير مدل
اگر آزمونهاي تناسب نشان دهند که مدل به طور کافي متناسب با داده‌ها مي‌باشد در اين مرحله ما بر روي عوامل مشخص شده (پارامترهاي مدل) مدل متناسب شده تمرکز مي‌نمائيم.
در اين مرحله، معناداري پارامترهاي مدل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. (لاو،1988)
آزمونها و مقايسه تخمين پارامترها و همچنين نمايش آنها مستلزم تخمين‌هاي استاندارد شده‌اي29است. به همين دليل در اين مرحله تخمين‌هاي غيراستاندارد را که عمدتاً به مقياس خود وابسته هستند را به تخمينهاي استاندارد شده‌اي که وابسته به مقياس خود نيستند؛ تبديل مي‌کنيم و اين کار تا حدودي برازش و پارامترهاي مدل را تحت تأثير قرار مي‌دهد. (هولي،1995)
اين مرحله از مدل معادلات ساختاري دقيقاً شبيه استانداردکردن ضرايب رگرسيون (ا استاندارد) در آمار مي‌باشد.
تنها گام اين مرحله به صورت زير است:
ارزيابي مدل و ضرايب پارامترهاي مدل با آزمون فرض
و– ابلاغ يا نوشتن گزارش تحقيقاتي
در اين مرحله نتايج مدل معادلات ساختاري به شکل نمودار مسير ارائه مي‌گردد. نمودار مسير يک نمايش گرافيکي از مدل معادلات ساختاري است.
سه جزء اصلي اين نمودار شامل مستطيل‌ها، بيضي‌ها و پيکانها هستند. (هولي،1995)
گام نهايي در هر تحقيق، گزارش نتايج تحقيق به روشي است که ساير محققين بتوانند از منطق رويه‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي تحقيق و تفسيرهای آن استفاده کنند. (لاو،1988)

4-1 مقدمه
پس از جمع آوری انبوهی از مشاهدات و داده ها باید آنها را به شکل مناسبی توسط روش های آماری و یا فنون تصمیم گیری گزارش نمود. تجزیه و تحلیل داده ها عبارت است از فرآیند تدوین ، تنظیم، شالوده ریزی و بیان مفهوم یا معنی انبوهی از داده های جمع آوری شده.
برای تحلیل یافته های پژوهش از روشهای خاص آماری استفاده شده است. در این رابطه اطلاعات آماری جمع آوری شده و برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سئوالات پژوهش آماده گردیده اند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشگر بدنبال به دست آوردن نتایج مطلوب درباره جامعه آماری مورد بررسی بوسیله مشاهداتی که از نمونه استخراج گردیده، می باشد. بدین منظور با استفاده از روش های آماری ابتدا به توصیف داده ها پرداخته می شود. یعنی برای هر سئوال پرسشنامه آمار توصیفی گویای نمونه آماری بیان شده و سپس محقق برای بهره گیری از اطلاعات مندرج ، اقدام به تحلیل داده ها و آزمون فروض مطروحه این تحقیق کرده است. لازم به توضیح است که استخراج نتایج مربوطه و همچنین ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزارهای spss و Excel صورت پذیرفته است. در آمارتحلیلی این تحقیق به منظور شناخت متغیره های مکنون همچنین آزمودن معناداری این روابط و برازش مدل های اندازه گیری به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردیده است. همچنین به منظور بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از مدل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم‌افزار lisrel بهره گرفته شد.

4-2 بررسی متغیرهای جمعیت شناختی (آمار توصیفی):
برای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از 225 نفر از مدیران و معاونین مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان سمنان به عنوان نمونه استفاده شد. جهت توصیف خصوصیات جامعه آماری مشخصات جمعیت شناختی به شرح زیر تشریح‌ شد.
4-2-1 سن پاسخگویان مورد مطالعه
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه سن نمونه مورد مطالعه به شرح جدول (4-1) گزارش شده است.

جدول(4-1):آماره های توصیفی توزیع سنی پاسخگویان
تعداد
معتبر
225

بدون پاسخ
0
میانگین
39.5
میانه
41
مد
45
انحراف معیار
6.969
واریانس
48.568
چولگی
1.206
کشیدگی
0.999
دامنه تغییرات
27
کمینه
26
بیشینه
55
صدک ها
25
42

50
44

75
48

جدول فوق نشان دهنده آماره های توصیفی متغیر سن می باشد. این آماره ها وضعیت پراکندگی و همچنین توزیع سن پاسخگویان را مشخص می نماید و بوسیله این جدول و نمودار(4-1) می‌توان یک نمای کلی از توزیع این متغیر به دست آورد.مطابق با داده های جدول در شاخص های مرکزی سن پاسخگویان،دارای میانگینی برابر 39.5 می باشد، میانه 41 سال و نما نیز 45 سال محاسبه شده است، و از شاخص های پراکندگی واریانس برابر 48.568،انحراف معیار6.969،چولگی 1.206،کشیدگی برابر 0.999محاسبه شده است. کمترین مقدار سن پاسخگویان 26 و بیشترین مقدار آن نیز 55 سال می باشد. همچنین چارک اول برابر 40سال، چارک دوم44 و چارک سوم هم برابر 48 سال می باشد.

4-2-2 سابقه کاری پاسخگویان مورد مطالعه
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه سابقه کاری نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفته به شرح جدول (4-2) گزارش شده است.

جدول(4-2):آماره های توصیفی توزیع تجربه کاری پاسخگویان
تعداد
معتبر
225

بدون پاسخ
0
میانگین
19.9
میانه
21
مد
23
انحراف معیار
7.379
واریانس
54.454
چولگی
0.621-
کشیدگی
0.217
دامنه تغییرات
28
کمینه
2
بیشینه
30
صدک ها
25
12

50
21

75
24

جدول فوق نشان دهنده آماره های توصیفی متغیر تجربه کاری می باشد. این آماره ها وضعیت پراکندگی و همچنین توزیع سابقه کاری افراد را مشخص می نماید و بوسیله این جدول و نمودار(4-2) می‌توان یک نمای کلی از توزیع این متغیر به دست آورد.مطابق با داده های جدول در شاخص های مرکزی سابقه کاری پاسخگویان،دارای میانگینی برابر 19.9 می باشد، میانه 21 سال و نما نیز 23 سال محاسبه شده است، و از شاخص های پراکندگی واریانس برابر 54.545،انحراف معیار7.379،چولگی 0.621- ،کشیدگی برابر0.217محاسبه شده است. کمترین مقدار سابقه کاری پاسخگویان 2 و بیشترین مقدار آن نیز 30 سال می باشد. همچنین چارک اول برابر 12سال، چارک دوم21 و چارک سوم هم برابر 24 سال می باشد.

4-2-3 میزان تحصیلات پاسخگویان
پس از جمع آوری پرسشنامه میزان تحصیلات پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله در جدول (4-3) گزارش گردید.

جدول (4-3) میزان تحصیلات پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
مدرک تحصیلی
30.4
91.2
100

30.4
60.8
8.8
100
76
152
22
225
فوق دیپلم و پایینتر
کارشناسی
کارشناسی ارشد
جمع

همانطور که ملاحظه می شود بیشتر از نصف نمونه مورد مطالعه دارای تحصیلات کارشناسی می باشند. همچنین 8 .8 % حجم نمونه ما را افراد که دارای مدرک کارشناسی ارشد تشکیل می دهند و 30.4% را افرادی با مدرک دیپلم و کمتر از آن تشکیل داده اند.

4-2-4 رشته تحصیلاتی پاسخگویان
پس از جمع آوری پرسشنامه رشته تحصیلی پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله در جدول (4-4) گزارش گردید.
جدول (4-4) رشته تحصیلاتی پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
فنی و حرفه ای
32
14.2
14.2
علوم انسانی
138
61.3
75.6
علوم تجربی
38
16.9
92.4
مهندسی
17
7.6
100.0
جمع
225
100.0

همانطور که ملاحظه می شود رشته علوم انسانی با 61.3 درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است، همچنین رشته علوم تجربی با درصد فراوانی 16.9 در جایگاه دوم قرار دارد.

4-2-5 رتبه شغلی
پس از جمع آوری پرسشنامه رتبه شغلی پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله در جدول (4-5) گزارش گردید.

جدول (4-5) رتبه شغلی پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
آموزشی
163
0.72
0.72
مدیر میانی یا کارشناس
62
0.28
100
جمع
225
100.0

بر این اساس بیشترین میزان فراوانی مربوط به پرسنل آموزشی با تعداد 163 نفر می باشد بر این اساس 72% پاسخگویان در این گروه قرار دارند. همچنین در اولویت دوم مدیران میانی با تعداد 62 نفر قرار دارند که 28% حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند.

4-3 تحلیل عاملی اکتشافی داده ها
تحلیلی اساساً برای کاهش داده ها یا شناسایی ساختار به کار می رود هدف از کاهش داده ها حذف متغیرهای اضافی از فایل داده ها می باشد و هدف از شناسایی ساختار بررسی روابط پنهان بین متغیرها می باشد. تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روشهای چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده ها است. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای محدودی دسته بندی کرده تبیین می کند. همانطور که در اکثر کتب آماری قابل مشاهده است،تحلیل عاملی به دو صورت تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی قابل اجراء است. در این تحقیق،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره تصمیم گیری مدیران، جو سازمانی، هوش فرهنگی، مدیران مدارس Next Entries منبع مقاله درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، منابع قدرت، جو سازمانی