منبع مقاله درباره بررسي، امدادهاي، برومند،

دانلود پایان نامه ارشد

رانـده اند از قبيل:
1- “ثعلبي” (427 م) در “الکشف والبيان عن تفسير القرآن”
2- “طبرسي” (548 م) در “مجمع البيان”
3- “فخررازي” ( 606 م) در “مفاتيح الغيب”
4- “احمد بن زبير” (708 م) در “البرهان في مناسبه ترتيب سور القرآن”
5- “ابوحيان” (745 م) در “البحر المحيط”
6- “بقاعي” ( 885 م) در “نظم الدرر في تناسب الآيات و السور”
7- “عمادي” (982 م) در “ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتاب الکريم”
8- “سيوطي” (911م ) در “تناسق الدرر في تناسب السور”3
در سدههاي اخير نيز شماري از مفسران به اين بحث همت گماشته، حتي برخي از آن ها در تفسيرشان، محور کار خود را همبستگي آيات و سور قرار داده اند که در اين ميان مي توان به “آلوســي، سيد قطب، علّامه طباطبايي، حجازي، شلتوت، مراغي، زحيلي و سعيد حوّي” اشاره نمود.4
اينک به بعضي از منابع تحقيق که به طور کلي به ارتباط آيات و سور پرداخته اند، اشاره مي شود:
الف) کتاب
1- ايازي، محمدعلي، چهره پيوسته قرآن، هستينما، تهران، 1380.
2- بازرگان، عبدالعلي، نظم قرآن، نشر قلم، تهران، 1375.
3- فقهيزاده، عبدالهادي، پژوهشي در نظم قرآن، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران، 1374.
4- محمود شحاته، عبدالله، درآمدي بر تحقيق در اهداف و مقاصد سورههاي قرآن کريم، ترجمه حجّتي، محمّد باقر، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، تهران، 1369.
5- معرفت، محمّدهادي، تناسب آيات، ترجمه مولايي نيا، عزّت الله، بنياد معارف اسلامي، قم، 1373ش.
6- همامي، عباس، چهره زيباي قرآن، اصفهان، انتشارات بصائر، 1375.
ب) پايان نامه
1- حميدي مقدم، هاله، بررسي تناسب سوره هاي مائده و انعام، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، استاد راهنما: سيد محمد باقر حجتي، 1373 ش
2- خيري، مريم، مفردات مشکل و تناسب سور و آيات درجزءهاي 26، 27 و 28 قرآن کريم، دانشگاه آزاداسلامي تهران مرکزي، استاد راهنما: عبّاس همامي، 1379.
3- رحيمي ويشته، مريم، تناسب و ارتباط آيات نيمهي اخيرجزء سيام قرآن مجيد، دانشگاه آزاداسلامي تهران مرکزي، استاد راهنما: سيّدمحمّدباقر حجّتي، 1375.
4- زرسازان خراساني، عاطفه، بررسي نظم آيات و سور از ديدگاه طبرسي درپنج جزء آخر قرآن مجيد، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحدشمال، استاد راهنما: سيّدمحمّدباقر حجّتي، 1376.
5- سلطاني بنابادي، مهين، بررسي ارتباط آيات در سورهي يس، دانشگاه تهران، استاد راهنما: محمّد حسين برومند، شهريور 1387 ش
6- عرب بافراني، غلام رضا، بررسي ارتباط آيات سوره ي نور، دانشگاه يزد، استاد راهنما: محمّد حسين برومند، اسفند 1390 ش.
7- فلاح پور، فاطمه، بررسي ارتباط آيات سوره ي اسراء، دانشگاه يزد، استاد راهنما: محمّد حسين برومند، اسفند 1390 ش
8- کاميابي، تکتم، بررسي ارتباط آيات سوره ي مائده، دانشگاه يزد، استاد راهنما: محمّد حسين برومند، مهر 1390 ش.
9- کاوياني، فاطمه، بررسي ارتباط آيات سوره ي نحل، دانشگاه آيت الله حائري، استاد راهنما: محمد حسين برومند، خرداد 1392 ش.
10- کوثريان، زينب، بررسي ارتباط آيات سوره ي توبه، دانشگاه يزد، استاد راهنما: محمّد حسين برومند، اسفند 1389 ش.
11- ملکي، فريبا، بررسي ارتباط آيات سوره ي انعام، دانشگاه آيت الله حائري، استاد راهنما: محمد حسين برومند، اسفند 1391ش.
12- نادعلي، مريم، بررسي ارتباط آيات ابلاغ و اکمال ونقد آراء دانشمندان اهل سنّت، دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکزي، استاد راهنما: مجيد معارف، 1383.
13- نوري، فاطمه، بررسي ارتباط آيات سوره ي آل عمران، دانشگاه يزد، استاد راهنما: محمّد حسين برومند، اسفند 1389 ش.
14- هاشمي، زهرا، بررسي ارتباط آيات سوره ي کهف، دانشگاه يزد، استاد راهنما: محمّد حسين برومند، اسفند 1390 ش.
ج) مقاله
1- ابراهيمي فخّاري، عادله، نگاهي به بحث تناسب آيات، پرتال فرهنگي اطّلاع رساني نور، تير 1389.
2- آقايي، سيدعلي، انسجام قرآن، رهيافت فراهي، اصلاحي درتفسير، مجلّهي بيّنات، فروردين 1388.
3- بيآزارشيرازي، عبدالکريم، ارتباط وتناسب آيات در قرآن، کيهان انديشه، بهمن و اسفند 1368.
4- قانعي، علي، تناسب آيات قرآن کريم، مجلّهي معرفت، شماره 122، خرداد 1388.
5- ميرباقري، سيد محسن، ارتباط آيات درسور قرآن کريم با نگاه به سوره التحريم، مجلّهي پژوهش ديني، شمارهي7، تابستان 1386.
6- همامي، عباس، پژوهشي در تناسب آيات و سوره هاي قرآن، قرآن در آيينه پژوهش،، تهـران، هستي نما،1380.
بررسيهاي انجام شده نشان ميدهدکه تاکنون تحقيق مستقلي درزمينهي ارتباط و تناسب آيات سورهي “انفال” انجام نگرفته و اين موضوع، کاملاً جديد است. بنابراين، پژوهش حاضر مي تواند جهت تأمين هدف مورد نظر، مفيد واقع گردد.
1-4- فرضيه ها
1- خطوط ارتباطي متفاوت در سوره انفال قابل شناسايي است.
2- اهداف اصلي سوره انفال با شناسايي خطوط ارتباطي اين سوره پديدار مي شود.
3- شبکه ارتباطي سوره انفال که از رهگذر ارتباط مستمر بين خطوط پديد آمده قابل شناسايي است.
1-5- روش
در اين تحقيق که با روش کتابخانه اي انجام گرفته، مراحل ذيل مورد نظر بوده است:
1- بررسي موضوعي يکايک آيات
2- دسته بندي موضوعات و تعيين خطوط ارتباطي
3- سازماندهي هر يک از خطوط به صورت مستقل
4- بررسي نحوه انتقال بين خطوط و حکمت نقاط منقطع
5- جستجوي شبکه ارتباطي حاکم بر سوره
1-6- اصطلاحات
1-6-1- خط ارتباطي
در اين نوشته به مجموعه آياتي که به لحاظ موضوعي با يکديگر وحدت دارند يک خط ارتباطي گفته مي شود، اين مجموعه آيات ممکن است بدون فاصله و پشت سر هم قرار گرفته باشند و يا اينکه با فاصله برخي موضوعات ديگر، تشکيل دهنده يک خط ارتباطي باشند.
1-6-2- شبکه ارتباطي
از آنجا که خداوند حکيم براي تأمين هدف يا اهداف سوره، چند موضوع متفاوت ولي مرتبط و مکمل را از رهگذر خطوط ارتباطي با هم پيش مي برد و دائماً بين اين خطوط جابجايي صورت مي گيرد، در نهايت طرحي پديدار مي گردد که از آن با عنوان شبکه ارتباطي ياد شده است.
1-6-3- نقاط تلاقي
نقاط تلاقي يعني نقاط اتصال چند خط ارتباطي که هم در ميان خطوط اصلي مطرح مي باشد و هم در ميان خطوط فرعي. اما در بررسي ارتباط شبکه اي، نقاط تلاقي ميان خطوط اصلي براي ما مهم مي باشد يعني نقاط اتصال چند خط اصلي که مزيت مشخص کردن و توجه به آنها اين است که ببينيم در چه آياتي ارتباط، محکم و قوي مي باشد.

2-بررسي ارتباط آيات سوره انفال با تکيه بر خطوط ارتباطي هفتگانه

2 –

بررسي ارتباط آيات سوره انفال با تکيه بر خطوط ارتباطي هفت گانه

فصل
دوم

1-بررسي خطوط ارتباطي به صورت مجزا
2-بررسي خطوط ارتباطي به صورت شبکه اي

2-1- بررسي خطوط ارتباطي سوره انفال به صورت مجزا

2-1-

بررسي خطوط ارتباطي آيات سوره انفال به صورت مجزا

1- بررسي خط ارتباطي اول : ويژگيهاي خداوند و امدادهاي الهي
2- بررسي خط ارتباطي دوم: قوانين تکويني
3- بررسي خط ارتباطي سوم: جهاد
4- بررسي خط ارتباطي چهارم: مخالفان حق
5- بررسي خط ارتباطي پنجم:دستورات و توصيه ها
6- بررسي خط ارتباطي ششم: مؤمنان
7- بررسي خط ارتباطي هفتم: پيامبر9

2-1-1- ويژگي هاي خداوند و امدادهاي الهي
2 -1-1
ويژگي هاي خداوند و امدادهاي الهي

1- ويژگيها و اوصاف خداوند
2 – امدادهاي الهي

جدول 1 بخش 2-1-1: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” ويژگيها و امدادهاي خداوند”
عناوين اصلي مربوط به ويژگيها و امدادهاي خداوند
آيات مربوط به عناوين اصلي
تقسيم بندي عناوين اصلي به زيرمجموعه هاي فرعي
آيات مربوط به زير مجموعه هاي فرعي

1-ويژگيهاي خداوند

4-5-9-10-12-13-17-18-19-26-29-30-39-40-41-42-43-46-47-48-49-51-52-53-54-59-60-61-62-63-66-67-68-69-70-71-72-75

ربوبيت

4- 5-9-12-54

قدرت
10-13-25-41-48-49-52-59-63-67- 68

رحمت
29-69-70

حکمت
10-49-63-67-68-71

علم
17-39-42-43-47-53-60-61-66-70-71-72-75

سمع
17-42-53-61

مکر
18-30

همراهي و ياوري
19-26-46-62-66

عدل
51-60-68.

مولا
40

اجابت کننده
9

الفت دهنده
63

2-امدادهاي الهي

7- 9- 10- 11- 12- 17-19- 26- 30- 40-42-43-44-46-62- 63- 64-66

جدول 2بخش2-1-1: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” ويژگيها و امدادهاي خداوند”

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

11

21

31

41

51

61

71

1-ويژگيهاي خداوند

2-امدادهاي الهي

نمودار بخش2-1-1: نقاط تلاقي خطوط فرعي

2-1-1- بررسي خط ارتباطي اول: ويژگي هاي خداوند و امدادهاي الهي
آيات “4- 5-7-8-9- 10 -11- 12- 13- 1719-18– 25-26- 29- 30- 39- 40- 41- 42- 43-44-46- 47- 48- 49- 51- 52- 53-54- 59-60- 61-62- 63-64- 66- 67-68- 69- 70- 71- 72- 75″، موضوع ويژگيهاي خداوند و امدادهاي الهي را بيان نموده اند.
ويژگيهاي مرتبط با خداوند در آيات “4-5-9-10-12-13-17-18-19-26-29-30-39-40-41-42-46-47-48-49-51-52-53-54-59-60-61-62-63-66-67-68-69-70-71-72-75” ذکر شده است:
2-1-1-1- ربوبيت
اين صفت خداوند آيات “4- 5- 9-12-54 ” را تحت پوشش قرار مي دهد.
با توجه به اينکه خداوند هيچ کاري را بدون پاداش نمي گذارد در آيه 4 ?أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ?5 به مؤمنان در صورت داشتن ايمان حقيقي درجاتي را وعده مي دهد که ميزان و مقدار آن نامعلوم است و همين ابهام دلالت بر فوق العادگي آن دارد6. اين پاداشها و عنايات از جانب رب به مؤمنان مي باشد.
آيه 5?كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ?7 خروج پيامبر9از مدينه به سمت ميدان جهاد را زير نظر ربوبيت الهي بيان کرده است.
آيه 9 ?إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ?8 بيانگر اين مطلب است که خداوند در همه حال يار و ياور مؤمنان است و در صورت استغاثه تقاضاي آنها را مي پذيرد و آنها را ياري مي دهد. اين استجابت زير نظر ربوبيت خداوند مي باشد.
براي اطمينان قلب و استواري مؤمنان درآيه 12 ?إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا?9 خداوند همراهي خود با فرشتگان را براي انجام اين کار بيان مي کند. و وحي به ملائکه نيز از جانب رب صورت گرفته است.
در آيه 54 ? كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استفاده از سند مجعول، قانون مجازات، جبران خسارت Next Entries منبع مقاله درباره حکمت خداوند، صفات خداوند