منبع مقاله درباره اندازه شرکت، سودآوری، سهم بازار، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ق بهادار تهران پرداختند. یافته ها حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است.
آروسا و همکاران49 ( 2010 ) پژوهشی تحت عنوان ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در شرکت های غیر بورسی اسپانیا انجام دادند. نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت تأثیر مستقیمی بر رفتار سهام داران ندارد. نتایج آن ها برای شرکت های خانوادگی نشان داد که رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ها بسته به این که چه نسلی شرکت را مدیریت می نماید ، متفاوت است.
مطالعات جلال آبادی و میر جلیلی ( 1389 ) نشان می دهد که با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاه ها ، تغییر اساسی در تمرکز و انحصار 5 صنعت مهم کشور ( پتروشیمی ، خودرو ، فولاد ، شیشه و قندو شکر ) دیده نمی شود. همچنین رتبه بندی سالانه 100 شرکت برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی نیز نشان دهنده وجود تمرکز در شرکت ها و صنایع برتر ایران می باشد ، به طوری که در آخرین رتبه بندی شرکت ها در سال 1389 ( سال مالی 1388 ) ، 16 شرکت اول فهرست حدود 51 درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می دهند که نشان دهنده تمرکز بالا در وضعیت شرکت های بزرگ ایران است.50
یجیت و آنیل51 ( 2012 ) به بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و استراتژی تنوع اولویت ها پرداختندو در این تحقیق به منظور سنجش تنوع شاخص هرفیندال مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان آن ها رابطه معنی داری بین درجه تنوع و ساختار مدیریت پیدا نکردند.
عباسی و رستگارنیا ( 1391 ) به مطالعه تأثیر ساختار مالکیت ( تمرکز و ترکیب ) بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهام دار اصلی ، متغیر لگاریتمی سهام دار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها می باشد.

2 – 2 – 1 – 5. اندازه شرکت
یکی از عوامل ساختاری و درونی شرکت ها که بر بازده و سودآوری شرکت ها تأثیر دارد اندازه شرکت می باشد. اندازه شرکت و تأثیر آن بر بازده و سودآوری توسط بسیاری از محققین مانند برک ( 1997 ) و، کیم بامبرد ( 1986 ) مورد توجه قرار گرفته است. در این که شرکت های بزرگ تر یا کوچک تر دارای سودآوری بیشتری هستند بین محققین اختلاف آرا وجود دارد. برخی از محققین شرکت های بزرگ تر را به دلایل زیر دارای سودآوری بیشتری می دانند:
نخست آن که ، شرکت های بزرگ دارای تنوع فعالیت بیشتری هستند که این تنوع فعالیت به سودآوری بیشتر آن ها کمک می کند. دوم این که ، شرکت های بزرگ به دلیل اعتباری که در بازار های جهانی سرمایه دارند وجوه مورد نیاز خود را با بهره کمتری تأمین می کنند. سوم این که ، از دلایلی که شرکت های دارای ارزش بازار کوچک تر بازده بیشتری به دست آورند این است که آن ها نرخ تنزیل بالاتری نسبت به شرکت های بزرگ تر دارند به عبارتی پر ریسک هستند. اندازه ، از متغیرهای محتوایی است که در محدوده بین سازمان و محیط قرار دارد و از عوامل بیرونی سازمان جدا می شود. اندازه ، مقدار کاری را که شرکت انجام می دهد تعیین می کند و شاخص هایی مانند میزان فروش ، میزان دارایی ها ، تعداد پرسنل و غیره به عنوان شاخص اندازه به کار می روند. ( شریعت پناهی ، خسروی 1386)

شاخص محاسبه
مزایا و معایب
میزان دارایی ها
مزایا : درجه عینیت ، مستند بودن و سهولت دسترسی به اطلاعات
معایب : لحاظ کردن ارزش دفتری دارایی ها که مربوط به سال های گذشته می باشد و درجه مربوط بودن کمتر
تعداد پرسنل
مزایا : سهولت اندازه گیری معایب : اختلاف مهارت ، تخصص و کارایی کارکنان سازمان ها و وجود کارکنان پاره وقت و غیر مستمر در سازمان ها
میزان فروش
مزایا : درجه مربوط بودن و عینیت بالا
معایب : نوسانات شدید در فروش سالیانه شرکت ها
ارزش بازار شرکت
معایب : در کشور های فاقد بازار کارای سرمایه، ممکن است ارزش سهام شرکت حاکی از ارزش واقعی آن نباشد

سنایی و نیسی ( 1382 ) در پژوهشی، رابطه اهرم مالي شركتها با نوع صنعت، اندازه شركت، ريسك تجاري و اهرم عملياتي بررسي کرده اند. با استفاده از آزمونهاي آماری ، آنها چنين نتيجه گرفته اند كه اهرم مالي رابطه مستقيم با اندازه شركت ( صرفاً در برخي صنايع ) دارد، ولي رابطه اهرم با ساير متغيرها از نظر آماري معني دار نبوده است.
ساویکی در سال 2005 نشان داد که پرداختی های نقدی می تواند به طور غیر مستقیم به عملکرد مدیران در شرکت های بزرگ کمک کند. در شرکت های بزرگ اطلاعات افزایش پیدا می کند و توانایی سهامداران را برای نظارت بر فعالیت های داخلی و خارجی شرکت کاهش می دهد و باعث کنترل ناکارامد توسط مدیریت می شود. پرداخت سود نقدی بیشتر می تواند راه حلی برای این مسأله باشد ، زیرا سود نقدی بیشتر منجر به افزایش نیاز به تأمین مالی خارجی می شود و نیاز به تأمین مالی خارجی به خاطر وجود اعتبار دهندگان منجر به نظارت بیشتر در شرکت های بزرگ می شود.
احمدپور و فیروزجائی ( 1386 ) به بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام شرکت های بورس اوراق یهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل بازار ، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ، سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
مشایخ و حراف عموقین ( 1390 ) به بررسی و تعیین برخی از متغیرهای ریسک بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این راستا تأثیر اندازه شرکت بر نوسانات بازدهی سهام در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت و نوسانات بازدهی سهام ، وقتی شرایط بازار در نظر گرفته نمیشود ، رابطه مثبت و معنی دار ( ضعیف ) وجود دارد و زمانی که شرایط بازار در مدل دخالت داده میشود نیز این رابطه مثب و معنی دار است.
لی و همکاران52 ( 2012 ) به بررسی رابطه بین تراکم صنعتی و اندازه شرکت پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت بین تراکم صنعتی و اندازه شرکت وجود دارد. آنها همچنین با استفاده از تخمین ابزاری متغیرها دریافتند که تراکم صنعتی تأثیر علی معنادار و مثبتی بر روی اندازه شرکت دارد. و در نهایت آنها دریافتند که شرکتها با قرار گرفتن در محدوده تعدادی از شرکتهای بزرگ ، بیشتر بزرگ میشوند تا با قرار گرفتن در محدوده تعداد زیادی از شرکت ها.
بنی مهد و همکاران ( 1393 ) در تحقیقی به بررسی محافظه کاری و پاداش مدیریت پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان میدهد پاداش مدیریت رابطه مثبت با اندازه شرکت و نسبت سودآوری دارد. اما نتایج این تحقیق رابطه معنادار میان نسبت بدهی و تغییر مدیریت با پاداش مدیریت را تأیید نمینماید.
ویت سونیت و تانگورای53 ( 2015 ) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اندازه شرکت رابطه بین اهرم عملیاتی و عملکرد عملیاتی را تغییر می دهد. آن ها دریافتندکه میزان تأثیر اهرم عملیاتی بر عملکرد عملیاتی غیر یکنواخت است و بسته ب اندازه شرکت متفاوت است. در حالی که نتایج پنل رگرسیونی آنها نشان می دهد که در زیرنمونه های اندازه شرکت اهرم عملیاتی تأثیر منفی بر عملکرد دارد ، نتایج رگرسون مقطعی سال به سال آن ها نشان می دهد که اثر اهرم عملیاتی برای عملکرد شرکت های کوچک مثبت و برای شرکت های بزرگ منفی است.

2 – 3. فرصت های رشد
شرایطی که شرکت ها بتوانند در آن رشد متناسب داشته باشند دغدغه اصلی بسیاری از شرکت ها است و یکی از مهمترین دغدغه های مدیران اجرایی امروز است. تحقیقات تجربی نشان داده عده معدودی از شرکت های تازه تأسیس توانسته اند نسبت به شرکت های قدیمی به سمت رشد و فروش بیشتر حرکت نمایند ( زوک وآلن54 ، 2001 ). رشد مناسب بیانگر نوعی نزاع برای حفظ تعادل بین بهره برداری از قابلیت های موجود و جستجو برای یافتن توانمندی های جدید است ( لوینتال و مارچ55 ، 1993 ). رهبران سازمان تلاش می کنند تا عوامل متضاد فوق ( بهره‌برداری از قابلیت‌های موجود و جستجو برای توان‌مندی‌های جدید) را با یکدیگر وفق دهند. آنها، برای بهره برداری از قابلیت‌های فعلی نیازمند ساختار مکانیکی سازمان هستند. ویژگی این ساختار استاندارد سازی، تمرکز گرایی و سلسله مراتب است. این ساختار مانعی برای نوع آوری و انعطاف پذیری سازمان است. نوآوری ها از طریق سیستم های باز(ارگانیک، یعنی سیستم‌هایی که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می گیرند) راحت تر قابل دسترسی است زیرا این ساختار سطح بالایی از عدم تمرکز را ایجاد می نمایند. البته این سیستم کارایی و هماهنگی را کاهش می دهد. بنابراین باید در سازمانها، تعاملی بین ساختار مکانیک و ساختار ارگانیک وجود داشته باشد که این موضوع سبب  دشواری تصمیم گیری ها می شود ( رایش56 ، 2008 ؛ آدلر ، گلدوفاتز و لوین57 ، 1999 ؛ برنز و استالکر58 ، 1961) .
در ساختار رقابتی بازار، مدیران با انتخاب های متعددی رو به رو هستند که این انتخاب ها بر ارزیابی عملکرد و سودآوری کم اثر نیست. درک عواملی که بر سودآوری، درآمد و عملکرد شرکت ها اثر دارد، به عنوان یک چالش در این بازارها محسوب می شود. در بررسی های صورت گرفته توسط سازمان صنعتی59 در ایالات متحده، سهم بازار و رشد آن به عنوان ملاک های مهمی برای ارزیابی عملکرد معرفی شده است ( جاکوبسن و همکاران 1985 ، سمیرلاک6061 1984 ، در مقاله احمد پور و همکاران ، 1391) .
سودای تصاحب سهم بیشتر از بازار در این محیط رقابتی، شرکت ها را وادار به تلاش بیشتر برای استفاده از منابع محدود می نماید. این موضوع در بازار ایجاد انگیزه می کند تا با تملک سهم بیشتر در بازار، فرصت های رشد بیشتری را بیابند که در نهایت منجر به بهبود عملکردشان می شود ( احمد پور و همکاران ، 1391 ).
توانایی شرکت ها در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه ( اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت ها به حساب می آید. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد تأمین مالی را مشخص و آثاری را که این منابع مالی می تواند بر ارزش شرکت داشته باشد تعیین نماید، به گونه ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد )صمدی و همکاران 1392).
با این وجود عوامل مختلفی، از جمله اندازه شرکت ، فرصت های رشد ، وضعیت مدیریت ، انحصاری بودن محصولات ، میزان تولید و فروش ، منابع کسب مواد اولیه ، دسترسی به بازارهای تأمین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی ، نحوه تصمیم گیری در این راستا را تحت تأثیر قرار می دهد ( صمدی و همکاران 1392).
شرکت ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل گیری فرصت های بهتری در آینده می شود. در مطالعات سازماندهی صنعتی، سهم بازار و رشد آن به عنوان شاخص های مهم عملکردی شرکت شناخته شده اند و همچنین رابطه مثبت بین سهم بازار و سود اقتصادی به اثبات رسیده است. در پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد ، دو رویکرد رقابتی برای توضیح این رابطه ارائه شده است. اولین رویکرد، نظریه تبانی است که بر مبنای آن، با متمرکز شدن سهم بازار در میان تعداد معدودی از شرکت ها ی مقتدر، این شرکت ها قیمت محصول را بالاتر از سطح قیمت بازار رقابت کامل تعیین می کنند و در نتیجه به سود متعارف بالاتری دست می یابند. براساس دومین رویکرد که دیدگاه کارایی است، کسب سهم بازار ناشی از افزایش کارایی شرکت و نوآوری بوده و صرفه جویی های ناشی از مقیاس آن، سودهای اقتصادی را برای شرکت به همراه می آورد. صرف نظر از این دو رویکرد، اگر هدف مطلوب شرکت ها، کسب سهم بازار بیشتر باشد و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره ارزش شرکت، پاداش مدیران، هیئت مدیره، فرصت های رشد Next Entries منبع مقاله درباره فرصت های رشد، ارزش دفتری، دارایی ها، ارزش بازار