منبع مقاله درباره انحراف معیار، آزمون ویلکاکسون، سطح معنی داری، تمرین تناوبی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………38
جدول 3-2 میزان مواد مورد نیاز برای یک واکنش Real time PCR در حجم 15 میکرولیتر ……………………………………………………………39
جدول 3-3 تنظیمات دستگاه برای انجام واکنش Real time PCR ……………………………………………………………………………………………….39
جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار (M±SD) وزن بدن (گرم) گروههای تمرینی و کنترل ………………………………………………………………..45
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار (M±SD) وزن عضلات سولئوس و SVL (میلی گرم) گروههای تمرین اکسنتریک و تناوبی سرعتی و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار (M±SD) وزن عضلات سولئوس و SVL نسبت به وزن بدن در گروههای تمرین اکسنتریک و تناوبی سرعتی و کنترل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
جدول 4-4 میانه و انحراف معیار بیان ژن FOXO1 (ΔCT±SD) گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین ……………………………..48
جدول 4-5 میانه و انحراف معیار بیان ژن MHC I (ΔCT±SD) گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین ……………………………….48
جدول 4-6 میانه و انحراف معیار بیان ژن MHC IIa (ΔCT±SD) گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین ……………………………49
جدول 4-7 میانه و انحراف معیار بیان ژن MHC IIx (ΔCT±SD) گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین ………………………………49
جدول 4-8 میانه و انحراف معیار بیان ژن MHC IIb (ΔCT±SD) گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین ………………………………49
جدول 4-9 نتایج حاصل از روش ΔΔCT و سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون-مان-ویتنی برای ژن FOXO1 در عضله سولئوس………….51
جدول 4-10 نتایج حاصل از روش ΔΔCT و سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون-مان-ویتنی برای ژن FOXO1 در عضله سولئوس………..52
جدول 4-11 نتایج حاصل از روش ΔΔCT و سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون-مان-ویتنی برای ژن FOXO1 در عضله SVL …………..53
جدول 4-12 نتایج حاصل از روش ΔΔCT و سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون-مان-ویتنی برای ژن FOXO1 در عضله SVL …………..54
جدول 4-13 Ratio حاصل از روش ΔΔCT و سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون-مان-ویتنی برای ایزوفرمهای ژن MHC در عضله سولئوس تحت تمرین اکسنتریک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
جدول 4-14 Ratio حاصل از روش ΔΔCT و سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون-مان-ویتنی برای ایزوفرمهای ژن MHC در عضله سولئوس تحت تمرین تناوبی سرعتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
جدول 4-15 Ratio حاصل از روش ΔΔCT و سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون-مان-ویتنی برای ایزوفرمهای ژن MHC در عضله SVL تحت تمرین اکسنتریک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
جدول 4-16 Ratio حاصل از روش ΔΔCT و سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون-مان-ویتنی برای ایزوفرمهای ژن MHC در عضله SVL تحت تمرین تناوبی سرعتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

فهرست شکلها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

شکل 3-1 محل زندگی موشهای صحرایی در قفس ……………………………………………………………………………………………………….31
شکل 3-2 موشهای صحرایی در حین انجام پروتکل تمرین ورزشی …………………………………………………………………………………33
شکل 3-3 عضلات سولئوس و SVL موش صحرایی ……………………………………………………………………………………………………….34
شکل 4-1 تغییرات وزن بدن اولیه و نهایی گروههای تمرینی و کنترل ………………………………………………………………………………….45
شکل 4-2- تغییرات وزن عضلات سولئوس و SVL در گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین …………………………………….47
شکل 4-3- تغییرات وزن عضلات سولئوس و SVL به نسبت وزن بدن در گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین ……………47
شکل 4-4- میانه و انحراف معیار بیان ژن FOXO1، MHC I، MHC IIa، MHC IIx و MHC IIb (ΔCT±SD) گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین در عضله سولئوس ……………………………………………………………………………………………………………….50
شکل 4-5- میانه و انحراف معیار بیان ژن FOXO1، MHC I، MHC IIa، MHC IIx و MHC IIb (ΔCT±SD) گروههای تمرینی و کنترل پس از دوره تمرین در عضله SVL …………………………………………………………………………………………………………………….50
شکل 4-5- مقایسه میزان Ratio ژن FOXO1 عضله سولئوس بین گروههای تمرینی و گروه کنترل ………………………………………….52
شکل 4-6- مقایسه میزان Ratio ژن FOXO1 عضله SVL بین گروههای تمرینی و گروه کنترل ………………………………………………54
شکل 4-7- مقایسه Ratio ایزوفرمهای ژن MHC در عضله سولئوس گروه تمرین اکسنتریک با گروه کنترل ………………………….55
شکل 4-8- مقایسه Ratio ایزوفرمهای ژن MHC در عضله سولئوس گروه تمرین تناوبی سرعتی با گروه کنترل …………………….56
شکل 4-9- مقایسه Ratio ایزوفرمهای ژن MHC در عضله SVL گروه تمرین اکسنتریک با گروه کنترل ……………………………..57
شکل 4-10- مقایسه Ratio ایزوفرمهای ژن MHC در عضله SVL گروه تمرین تناوبی سرعتی با گروه کنترل ………………………58

فصل اول
طرح پژوهش

1-1- مقدمه
استفاده از لغت فعالیت ورزشی در پژوهش های علمی اغلب شامل متغیر های تغییر پذیر است. این متغیر ها شامل : ماهیت ( استقامتی در مقابل مقاومتی )، تکرار، شدت و مدت جلسه تمرینی است(1). از طرفی فعالیت ورزشی به طور بالقوه بوسیله انقباض عضله اسکلتی، هومئوستاز را بر هم می ریزد. فعالیت عضله اسکلتی در ترکیبی از انقباضات کانسنتریک1 ، ایزومتریک2 یا اکسنتریک صورت می گیرد(1). برای شرکت در رشته های ورزشی، تمرین عضوی جدایی ناپذیر است. افرادی که در رشته های ورزشی سازمان یافته یا در فعالیت های ورزشی تفریحی شرکت می کنند، برای بهبود عملکرد خود از تمرین های سازماندهی شده استفاده می کنند(2). با نگاه به متغیر های ذکر شده در بالا، می توان چنین نتیجه گیری کرد که، با اصلاح و تعدیل متغیر ها می توان به شیوه ای از تمرین ورزشی دست یافت که برطرف کننده نیاز های ما در هر رشته ورزشی باشد. اخیرا به کارگیری تلاش های با حداکثر سرعت دویدن3 و همچنین با شدت تمام4 ، هم در رشته های عملی و هم آزمایشگاهی پدیدار شده است. تمرین تناوبی سرعتی ( SIT ) یکی از انواع تمرین تناوبی با شدت بالا ( HIT ) به حساب می آید(3). تمرین تناوبی سرعتی ( SIT ) شامل جلساتی با تناوب های بیشتر از 20-30 ثانیه است که با تمام شدت صورت می گیرد و توسط دوره های استراحت غیر فعال 2-4 دقیقه از هم جدا می شوند(4). تمرین اکسنتریک، تمرینی است با درصد بالایی از انقباضات اکسنتریکی. انقباضی که در آن گشتاور تولیدی عضله کمتر از گشتاور مقاومت بیرونی است(5). برای مثال یکی از انواع مرسوم فعالیت ورزشی اکسنتریک، دویدن در سراشیبی است(6). سازگاری های ناشی از تمرین بوسیله ی تغییرات در : پروتئین های انقباضی و عملکردشان، عملکرد میتوکندریایی، تنظیم متابولیکی، سیگنالینگ درون سلولی و پاسخ های رونویسی منعکس می شوند(1). تاکنون مکانیزم های مولکولی گسترده ای که متاثر از سازگاری به تمرین ورزشی هستند شناخته شده اند، این مکانیزم ها شامل تغییرات تدریجی در میزان بیان پروتئین ها و فعالیت آنزیم های سلولی می باشند(1). یکی از ژن های موثر بر تنظیم تکثیر سلولی و تنظیم تار عضلانی FOXO می باشد(7). محصول این ژن پروتئین های FOXO1 ، FOXO3 ، FOXO4 و FOXO6 است که در پستانداران بیان می شود(8). FOXO1 بر تنظیم مرگ برنامه ریزی شده سلول و همچنین تنظیم نوع تار عضلانی اثر می گذارد(7). پژوهش های اخیر نشان داده اند که FOXO1 در سازگاری عضله اسکلتی به فعالیت ورزشی شرکت می کند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مزمن تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر میزان بیان ژن FOXO1 می پردازد، تا مشخص شود کدامیک از انواع تمرین نقش موثرتری بر مرگ برنامه ریزی شده سلول و تغییر نوع تار عضلانی دارد.

1-2- بیان مسئله
عضله اسکلتی با توجه به فرایندهای آپوپتوتیک5 ، ساختار چند هسته ای هایش و همچنین محتوای میتوکندریایی، منحصربفرد است. تفاوت های همراه با آپوپتوزیس به عضله و یا نوع تار وابسته است(9). آپوپتوزیس، شکل بسیار کنترل شده مرگ سلولی است که بوسیله ی رخداد های مولکولی، بیوشیمیایی و ریخت شناسی ویژه مشخص می شود، همچنین برای توسعه نرمال ارگانیسم های چند سلولی ضروری است و در انتقال سلولی بافت های افراد سالم بزرگسال شرکت می کند(10). پاسخ های سلولی وابسته به FOXO شامل گلوکونئوژنز6 ، ترشح نوروپپتید ها7 ، آتروفی8 ، آتوفاژی9 و آپوپتوزیس می باشد. ژن های هدف بی شماری برای اینکه نقش فاکتورهای FOXO را در فرایند های سلولی گوناگونی وساطت کنند شناخته شده اند(11). شناخته شده ترین ژن های هدف وابسته به FOXO که در آپوپتوزیس نقش دارند عبارت اند از فاکتور های پیش برنده آپوپتوتیک که شامل پروتئین های BH3-only ( Bim 10 ، BNIP3 11 ) و لیگاند های گیرنده های مرگ ( TRAIL 12 ، FasL ) است(11, 12). با نگاه به شواهد می توان چنین نتیجه گرفت که فاکتور های رونویسی FOXO بعنوان تنظیم کننده کلیدی رشد سلول ( آپوپتوزیس ) ضروری اند(12).
شرکت در جلسات تمرین ورزشی سبب سازگاری های سیستم فیزیولوژیکی و افزایش کارایی و ظرفیت بدن می شود. این تغییرات تا حد زیادی به شدت و مدت جلسات تمرینی، نیرو یا بار کار تمرینی و یا سطوح پایه آمادگی بستگی دارد(13). عضله اسکلتی بافتی است فعال که به شدت و نوع فعالیت – هر دو – پاسخ می دهد(14). در فعالیت عضلانی اکسنتریک عضله در حال انقباض کشیده می شود(15). اکثر عضلات پا هنگام راه رفتن به منظور تعدیل جاذبه و شُک های وارده بصورت اکسنتریکی عمل می کنند. هنگام دویدن در سراشیبی اکسنتریکی عمل کردن عضلات ضد جاذبه واضح تر می شود(15). امروزه موجی از تحقیقات علاقه مند به آزمایش اثرات دویدن با حداکثر سرعت دویدن و تلاش های با تمام شدت هم د

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره آزمون فرضیه، فعالیت ورزشی، تمرین تناوبی، فعالیت ورزشی تناوبی Next Entries منبع مقاله درباره تمرین تناوبی، فعالیت ورزشی، فیزیولوژی، مبانی نظری