منبع مقاله درباره امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

براي پذيرش شهادت او بقا و استمرار بر توبه شرط است هر چند كه اين بقا بـر توبـه يـك ساعت بيشتر نباشد اما همين استمرار نشان دهنده اصلاح عمل است و در نتيجه اصلاح عمل شخص مجرم نمي توانـد بـه حيثيت از دست رفته خود نايل شود .اما صاحب جواهر اين نظر را نمي پذيرد و اعلام مي كند كه استمرار و بقا بر توبه را براي اصلاح و بازگشت به حيثيت از دست رفته مجرم شرط نيست بلكه همان تكذيب اوليه مجرم را براي حصول توبه و نيل به اعاده حيثيت مجرم كـافي مـي باشد.193علامه حلي هم در تبصره المتعلمين به طور كلي به قبول شهادت قاذف فاسق به وسيله توبه متمايل است.194
در باب حدود و فرع حد قذف و زنا احكام فقهي وجود دارد كه از همگي آنها معناي اعاده حيثيت چه بـه نفـع مجـرم و چه به نفع متهم بي گناه استخراج مي شود :در مورد اعاده حيثيت از متهم بي گناه شيخ صدوق در كتاب المقنع مي فرمايد: « و ان الرجل قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد»اين حكم فقهي در واقع همان روايت از امام صادق ( ع) اشاره دارد كه از شخص زناكـار حـد خـورده در برابـر اتهـام بـه زناي مجدد اعاده حيثيت خواهد شد .شيخ طوسي در كتاب النهايه في مجرد الفقه والفتاوي مي نويسد در مورد كسي كه به پسر زني كافر نسبت زنا زاده بودن را بدهد براي اعاده حيثيت از فرزند مسلمان زن و حرمت اسـلام بـه قـذف حـد تـام جاري مي شود.195
علامه حلي هم در مورد قذف ولد زنايي كه مادرش حد را تحمل كرده است عقيده دارد كه «بعد التوبه المحدوده يثبـت الحد علي القاذف » از فقهاي معاصر هم مي توان به نظر آيت اله خويي در مورد قذف توجه نمـود . ايـشان در كتـاب منهـاج الـصالحين مـي گويند :« اذا قذف احد ابن شخص او ابنته فقال له ابنك زان او ابنتك زانيه فالحد حق لهما196 » ايشان حد را، حق مقذوفين قرار داده اند در راستاي ترميم آبرو و حيثيت اجتماعي مقذوفين مي باشد .امام خميني هم در تحريرالوسيله در مورد فردي مسلمان كه به او لقب زنا زاده دهند يـا مـادر او را زناكـار لقـب دهنـد حكم مي دهند كه احوط قاذف بايد تعزير شود كه اين حكم يعني تعزيـر مجـرم هـم از قـاذف و هـم از مقـذوف اعـاده حيثيت به عمل مي آيد.197
در تمامي موارد ذكر شده در متون فقهي علاوه بر اعاده حيثيت از بزه ديده اعاده حيثيت از شخص مجـرم هـم ديـده مـي شود. شـخص مجرم بايد به اعاده حيثيت خود نايل شود و يكي از اسباب اعاده حيثيت يعني سقوط مجازات حد هم ايجاد مـي گـردد . اما اگر اين جرم را آشكار نكند و بين خود و خدا توبه كند و پيش امام جرم خـود را آشـكار نمايـد حتـي بـراي توبـه او ثواب برتري هم پيش بيني شده ا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره امام صادق، قانون مجازات، سوره بقره Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بافت فرسوده، فقهی و حقوقی، بافت های فرسوده