منبع مقاله درباره اشخاص ثالث، عقد وکالت، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده کامل از مهارت هاي حقوقي خود مي باشد، به صورت شروط تباني در قلمرو تراضي طرفين وارد مي شود و حتي در مذاکرات منتهي به تنظيم قرارداد، متعاقدين بدان تکيه مي نمايند ليکن چون ضرورتي به درج اين قبيل شروط در قرارداد تنظيمي احساس نمي گردد، در سند کتبي توافق طرفين، اين شروط ديده نمي شود. وانگهي موکلين همواره با اين پيش فرض به وکيل مورد نظر خود مراجعه مي نمايند که او مهارت کافي در حرفه تخصصي خود را دارد و صلاحيت علمي و فني وي به تاييد کانون وکلاء نيز رسيده است از سوي ديگر وکيل نيز متقابلاً با آگاهي از وظايف خود، وکالت او را مي پذيرد. بنابراين چنانچه وي رعايت مراقبتهاي لازم را در انجام امور موضوع وکالت ننمايد و مرتکب قصور يا تقصير در انجام وظايف خود شود، به مثابه آن است که از شروط ضمن عقد تخطي نموده و نقض عهد کرده است. ( قهرماني، 1377 ص119 و 118 ) بنابراين به نظر مي رسد که بين تعهدات قراردادي و قانوني وکيل و موکل اختلاف ماهوي وجود ندارد بلکه دو چهره از يک تعهد مي باشند و دامنه تعهدات قراردادي هم شامل تعهداتي است که وکيل و موکل در قرارداد مشخص کرده اند و هم شامل آن دسته از تعهداتي هم که در قانون آمده است مي باشد زيرا تعهدات قانوني در واقع تعهداتي است که طرفين در هنگام انعقاد قرارداد گر چه در متن قرارداد به طور صريح نياورده اند ولي به طور ضمني در موردآن دسته از تعهدات قانوني هم به توافق رسيده اند و عدم ذکر آن تعهدات در قرارداد به دليل وجود اين دسته از تعهدات در قانون مي باشد.
2-2- تعهدات وکيل و موکل نسبت به اشخاص ثالث وکیل و موکل علاوه بر تعهداتی را که در برابر یکدیگر دارند به موجب عقد وکالت یکسری تعهداتی را هم نسبت به اشخاص ثالث پیدا می کنند.
2-2-1- تعهدات وکيل نسبت به اشخاص ثالث در اين قسمت ابتدا به توضيح تعهداتی که وکيل مدني نسبت به اشخاص ثالث بر عهده دارد مي پردازيم. و سپس در ادامه به توضیح درباره ی تعهداتی که وکيل دادگستري نسبت به اشخاص ثالث دارد، خواهيم پرداخت.
2-2-1-1- تعهدات وکيل مدني نسبت به اشخاص ثالث اصل، نسبی بودن قراردادها است یعنی آثار قراردادها نسبت به طرفین عقد است اما گاهی این اصل با استثنائاتی مواجه است و در عقد وکالت، وکیل مدنی علاوه بر اینکه در برابر موکل یکسری تعهداتی را بر عهده دارد نسبت به اشخاص ثالث هم دارای تعهداتی می باشد.
الف-تعهدات وکيل مدنی نسبت به طرف قرارداد موکل وکيل واسطه ي انجام معامله بين موکل و طرف قرارداد است و تعهداتي که از قرارداد حاصل مي شود براي موکل است و در اصل اين موکل است که در مقابل طرف معامله تعهداتي را برعهده دارد نه وکيل. و وکيل به نيابت از طرف موکل اين معامله را منعقد مي کند اما با اين وجود در مواردی وکيل در برابر طرف قرارداد متعهد است. مواردی که وکیل درباره ی عقد تعهد پیدا می کند: هنگامی که وکیل با طرف قرارداد معامله ای خارج از حدود اختیارات خود منعقد می کند در این موارد وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد می شود که رضایت موکل را نسبت به قراردادی که از جانب او بسته جلب نماید در این نوع قرارداد که تعهد به فعل ثالث است در ماده 234 ق.م1 مورد پذیرش قرار گرفته است. باید به این نکته اشاره کرد که موکل در این موارد الزامی به پذیرش قرارداد ندارد ، بلکه مختار است بپذیرد یا از پذیرش آن خودداری نماید. در صورتی که موکل نسبت به معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده است رضایت دهد این معامله صحیح خواهد بود ولی اگر رضایت ندهد معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده باطل می شود و در این صورت وکیل متعهد به پرداخت خسارت طرف قرارداد خواهد بود. و هنگامی که وکیل، معامله ای خارج از حدود اختیارات خود انجام نمی دهد ولی برای اینکه طرف قرارداد از اجراء قراردا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره عقد وکالت، اجرت المثل Next Entries منبع تحقیق درباره ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی