منبع مقاله درباره استان خراسان، کشورهای در حال توسعه، سازمان بهداشت جهانی، ابتلا به بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

ر ……………………………………………………………………………………. 57
تصویر 3-1: نمونهای از عقدههای لنفاوی …………………………………………………………………………………………. 71
تصویر 3-2 باسیل اسیدفست در روش رنگآمیزی سرد كينیون در لام تهیه شده از سوسپانسیون………………. 75
تصویر 3-3: باسیل اسیدفست در روش رنگآمیزی سرد كينیون در لام تهیه شده از عقده لنفاوی …………….. 76
تصویر 3-4: باسیل اسیدفست در رنگآمیزی فلوئوروکروم …………………………………………………………………… 81
تصویر 3-5: لولههای تست نیاسین مثبت و منفی ……………………………………………………………………………….. 82
تصویر 3-6- نمائی از لولههای کشت مجدد مایکوباکتریوم بویس ……………………………………………………….. 83
تصویر3-7: دستگاه نانودراپ ………………………………………………………………………………………………………….. 88
تصویر 3- 8: صفحه گزینه های برنامه های نانودراپ ……………………………………………………………………….. 88
تصویر 3-9: نحوه شروع کار و تنظیم دستگاه با آب مقطر ………………………………………………………………….. 89
تصویر 3-10: نمودار طول موج DNA نمونه و محاسبات ضروری برای کارهای مولکولی ………………………. 90
تصویر 3-11: مراحل اجرائی الکتروفورز DNA هضم شده، ساترن بلات، هیبریداسیون و آشکارسازی ………………….. 92
تصویر 3-12: راهنمای ترتیب قرار گرفتن کاغذها، ژل، غشاء نیتروسلولزی و وزنه در روش موئینهای ………………………. 97
تصویر 3-13: دات بلات PGRS و DR ………………………………………………………………………………………………………………. 102
تصویر4-1- لوله هاي لونشتاين– جانسون: کلنی های کرم رنگ با ظاهر گل کلمی ……………………………….. 106
تصویر4-2- الكتروفورزمحصول PCR برای سکانس 245 جفت بازی IS6110 ……………………………………. 107
تصویر(4_3): نمودار طول موج DNA نمونه …………………………………………………………………………………… 108
شکل (4-5):DNA های مناسب برای انجام RFLP …………………………………………………………………………… 109
تصویر(4_6): قطعات DNA ، هضم شده بوسیله آنزیم محدود کننده Pvu II ……………………………………….. 110
تصویر(4-7): RFLP با آنزیم Pvu II و هیبریداسیون با پروب PGRS …………………………………………………. 111
تصویر(4-8):RFLP با آنزیم Pvu II و هیبریداسیون با پروب DR ………………………………………………………. 112

چکیده:
بیماری سل گاوی ناشی از مایکوباکتریوم بویس دربسیاری از کشورها ازجمله ایران شیوع دارد برای کنترل وریشه کنی این بیماری، شناسایی منبع عفونت، مسیر انتقال وحیوانات ناقل الزامی است، که این امربا استفاده از تمایز بین سویه های مختلف مایکوباکتریوم بویس، توسط تکنیک های مولکولی ازجمله RFLP صورت می پذیرد. جهت بهینه سازی وتسریع برنامه ریشه کنی دراین تحقیق، تکنیک RFLP توسط آنزیم Pvu II با استفاه از پروب های PGRS و DR از نظر تنوع الگوی ژنومی وشناسایی بهتر سویه ها مورد مقایسه قرارگرفتند.
در مطالعه حاضر طی سالهای 1388 تا 1390 از 65 نمونه ی مشکوک به سل استان خراسان ارسالی به آزمایشگاه رفرانس مایکوباکتریومهای بیماریزای دام موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، پس از کشت، تعداد 12مورد اسمیر مثبت شناسایی گردید که پس از استخراج DNA و ارزیابی آنها تعداد 8 جدایه مناسب RFLP توسط دوتکنیک فوق مورد بررسی قرارگرفتند. جدایه های مورد نظر بر روی محیط کشت لونشتاین جانسون پیرووات دار و گلیسرینه کشت داده شدند. کلیه جدایه ها به روش مولکولی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردیدند. از کلنی های مشخص طبق روش ون- سولینگن ، DNA باکتریایی استخراج شد. سپس DNA های مایکوباکتریوم بویس جدایه گاوی توسط آنزیم محدود کننده Pvu II هضم و الگوهای بدست آمده با روش RFLP پس از هیبریداسیون با پروب های PGRS و DR با یکدیگر مقایسه شدند. در هیبرید سازی با PGRS از 8 سویه مورد مطالعه تعداد 2 الگوی مختلف و پس از هیبرید سازی با DR تعداد 3 الگوی مختلف به دست آمد.
این تحقیق شواهد محکمی براین است که در گاوهای استان خراسان مایکوباکتریوم وجود دارد و احتمال انتقال به انسان و ایجاد بیماري سل حتمی است. لازم به ذکراست که تحقیق حاضر اولین مطالعه مولکولی برروي مایکوباکتریوم در گاوهای استان خراسان می باشد، لذا تعمیم برنامه هاي مبتنی برشناسایی مایکوباکتریومها در سایر استانها براي ردیابی عامل سل درگاوها و ارتباط آن با بیماري سل درانسان ضروري است.
کلید واژه: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس- تعیین هویت مولکولی – RFLP PGRSDR,

فصل اول
مقدمه و کلیات

1-مقدمه:
سل یک بیماری واگیردار است. تقریبا یک سوم جمعیت جهان (یعنی 2 میلیارد نفر) به میکروب سل آلوده و در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند و هر ساله حدود 9 میلیون نفر به سل فعال مبتلا شده و حدود 5/1 تا 2 میلیون نفر در اثر این بیماری جان می سپارند. شیوع مجدد بیماری در دو دهه اخیر نشان دهنده درگیر بودن تمام کشورها با مایکوباکتریوم‌ها1 بوده است. بیش از 90 درصد موارد بیماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. با جهانی شدن بیماری مهلک ایدزومساله حائز اهمیت مقاومت چند داروئی که نتیجه مدیریت ضعیف درمان سل است، سازمان بهداشت جهانی(WHO) درمجمع سال 1991 ضمن اعلام بیماری سل به عنوان یک اورژانس جهانی، کاهش هر چه سریع تر میزان شیوع مرگ و میر و به تبع آن میزان بروز سل را در اهداف کلی خود و کشورها قرار داده و سپس با معرفی راهبرد DOTS زمینه کنترل بیماری را بطور نسبی فراهم آورد. در حال حاضر با توجه به دادههای آماری سل یکی از بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماریهای عفونی تک عاملی بوده(حتی بیش از ایدز، مالاریا و سرخک) و دارای مرتبه دهم در بار جهانی بیماری هاست و پیش بینی می شود تا سال 2020 همچنان جایگاه کنونی را حفظ کند و یا تا مرتبه هفتم بالا رود. (هاین و کریمر2، 2012).
باسیل این بیماری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا باسیل کخ نام دارد زیرا که در سال ۱۸۸۲ (میلادی) پرفسور رابرت کخ دانشمند آلمانی آن را کشف کرد. بیماری سل گاوی یکی از قدیمی ترین بیماریهای عفونی مشترک بین انسان و دام است که قدمت آنرا به اندازه حیات بشریت می‌دانند و از گذشته‌های دور مورد شناسایی قرار گرفته است. (سینگ و ورما3، 2004).
سل گاوی که عامل آن مایکوباکتریوم بویس میباشد، یکی از اعضای گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس است. این بیماری یکی از مهمترین بیماریهای عفونی خانواده بویده به ویژه گاوها و خانواده کاپرینه به ویژه بزها در سراسر دنیا از جمله ایران میباشد و سالیانه رقم قابل توجهی را برای پیگیری و ادامه برنامه ریشه‌کنی به خود اختصاص میدهد. در ایران علیرغم به کارگیری برنامه ریشه کنی سل گاوی با این که شیوع این بیماری در گاوداریهای صنعتی بشدت کاهش پیدا کرده است ولی هنوز سل گاوی در دامداری های کشور دیده می‌شود به همین منظور براي كنترل بيماري سل گاوي برنامه هاي ريشه كني و كنترل از سال 1334 مورد اجرا درآمده و نتايج نشان ميدهد كه از17 % به 14/0% كاهش يافته است. علوی (1388) برنامه هاي تست و كشتار دام هاي آلوده، ‌مسير نقل و انتقال دام ها و شناسايي منبع عفونت و تكنيك هاي مولكولي و بيوشيميايي توانسته اند با شناسايي سويه های مايكوباكتريومها از پيشرفت و شيوع ْآن جلوگيري نمايند. داوید و همکاران4 (1987) شناسايي سريع عفونت در گله هاي گاوهاي كشور براي جلوگيري از انتقال يك امر ضروري ميباشد زيرا مايكوباكتري هاي پاتوژن داراي دوره انكوباسيون طولاني مدت بوده و اين امر تشخيص آزمايشگاهي آن را با مشكل مواجه مي‌سازد. امروزه از مطالعات اپيدميولوژي سل در ارزيابي برنامه هاي كنترل بيماري، تعيين بروز و ميزان شيوع و از ژنوتايپينگ ايزوله ها و مولكولار اپيدميولوژي در قرابت و طبقه بندي سويه ها، ارتباط بين سل حيوانات مختلف و ساير فاكتور هاي دخيل در آن و همچنين رديابي منشاء عفونت استفاده هاي شاياني مي‌نمايند. لذا بكارگيري روش هاي نوين جهت تشخيص اين بيماري بسيار ضروري ميباشد. امروزه تكنيك هاي مولكولي مانند انگشت نگاري ژنومي به روش 5RFLP، براي شناسايي دقيق و متمايز نمودن ايزوله هاي مايكوباكتريوم ميباشد. داوید و همکاران(1987) پروب ها قطعه اي از ملكول هاي تك رشته اي RNAيا DNA هستند كه به روشهاي مختلف نشان دار يا ليبل ميشوند. اين پروب ها با توالي نوكلئوتيدي مكمل خود با DNAي هدف، در شرايط ويژه آزمايشگاهي هيبريد مي‌شوند. سپس نواحي هيبريد شده به طرق مختلف رديابي شده تا تفاوت سويه ها به لحاظ جايگزيني پروب در نواحي خاص كروموزم نمايان گردند. پریراز و همکاران6(2012) در اين مطالعه سعي شده است جدايه‌هاي بدست آمده باتكنيك RFLP با آنزيم PvuIIو استفاده از پروب‌هاي PGRS 7 و DR8 از نظر تنوع الگوي ژنومي مورد مقايسه قرار گيرند.
اهدف تحقیق:
از آنجائيكه در بحث كنترل منطقه اي سل و رديابي منشاء عفونت اين بيماري، به قدرت تفكيك گونه ها و سويه‌هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس كمپلكسنياز ميباشد، تحقيقات اپيدميولوژي مولكولي شكل جديدي را به خودگرفته است. در همين راستا و در امر كنترل و ريشه كني بيماري سل گاوي شناسايي منابع عفونت، مسيرهاي انتقال و پيدا نمودن مخازن از چالش هاي اصلي است و تمايز سويه هاي مختلف مايكوباكتريوم توبركلوزيس كمپلكس در تمامي استان‌هاي كشور الزامي به نظر ميرسد.تکنیک‌های جدید مولکولی، برای متمایز نمودن سویههای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از منابع مختلف و جهت بررسی‌های اپیدمیولوژی ابزارهائی کارا به شمار می آیند(می هی و همکاران9، 2011).
با وجود انجام مطالعات متعدد در مناطق مختلف ايران در ارتباط با مولكولار اپيدميولوژي اين بيماري اطلاعات چنداني در اين زمينه در استان خراسان در اختيار نبوده و بررسي شيوع مجدد بيماري سل و ارزيابي ريشه هاي انتقال در اين استان از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظور در اين تحقيق سعي بر اين است كه با استفاده از تكنيك‌هاي تايپينگ مولكولي(انگشت نگاری ژنومی مایکوباکتریوم ها) مانند RFLP(پلي مورفيسم قطعات به وسيله آنزيم هاي محدودكننده) و با بهره گیری از متمایز کننده ترین روش های توصیه شده در تحقیقات گذشته، تمايز بين سويه هاي كمپلكس مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از گاوهايتوبرکولین مثبت استان خراسان صورت پذيرد تابتوان از يافته‌هاي تحقيق در اهداف فوق بهره جست.
در مطالعه حاضر دو هدف دنبال ميگردد:
1- استفاده از تكنيك هاي براساس PCR همچون IS6110 در جهت تعيين هويت جدايه هاي كمپلكس مايكوباكتريوم توبركلوزيس
2- استفاده از تكنيك DR-PGRS – RFLP در جهت بررسي ژنتيك جمعيتي جدايه هاي مورد مطالعه و تعيين ژنوتيپ هاي موجود در استان خراسان
1-1-بیماری سل:
مرض سل يا توبركلوز (TB) یکی از بیماریهای مهلک در جهان است که عامل آن مایکوباکتریوم‌ها یا به طور دقیقتر مایکوباکتریومهای سلی است. در بیماری سل معمولا ششها مورد حمله قرار می‌گیرد، این نوع سل را تی بی ریوی نیز گویند ولی از ساير اعضاي درگير در سل می‌توان سیستم عصبی مرکزی، غدد لنفاوی و گردش خون، دستگاه تناسلی وادراری، دستگاه گوارش و معده،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد and، of، human، papillomavirus Next Entries منابع پایان نامه درمورد دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی، خدمات بهداشتی، بیماران مبتلا