منبع مقاله درباره استان تهران، زبان رسانه، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

چرا كه مخاطب ممكن است در لحظه ديدن اخبار، احساس بدي نسبت به رسانه درباره قضاوت رسانه در مورد رويدادها نداشته باشد و احساس نكند كه رسانه در صدد القاي نظر خود است اما واقعيت اين است كه مجموعه‌اي از اخبار سياه و منفي انتخاب و به او با رويكرد خنثي ارائه شده است. البته در اخبار با رويكرد منفي يا مثبت كه اندكي بيش از نيمي از اخبار را در بر گرفته است از واژگان با بار عاطفي مشخص بهره گرفته شده است. از نظر ويراستاري، مهمترين مسئله بولتن، تيتر است.
گرچه موارد اندك ديگري مانند ليد بسيار بلند يكي از اخبار و… دارد، اما تيترهاي مفصل و دو و سه تايي از يك خبر و عدم نگارش تيتر براي برخي اخبار كاملاً مشهود است كه در خبر ٢٠:٣٠ هم به گونه‌اي مطرح بود. گويي در اخبار تلويزيوني اين دو بولتن تيتر عنصري سيال و متناسب با متن و زمان و اهميتي كه رسانه به اخبار مي‌دهد و عوامل ديگر بستگي دارد. از نظر دستوري نيز اين شبكه با مسائل متعددي روبروست. استفاده از زبان محاوره‌اي البته بدون اينكه به هجو يا ادبيات عاميانه تبديل شود مشهود است و اين يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اين بولتن است كه در صدد ارتباط بهتر با مخاطب براي درك رويداد و نيز القاي صميمت است. البته در مواردي جملات شكسته و يا طولاني به چشم مي‌خورد. معمولاً به دليل تسلطي كه به رويدادها وجود دارد، اخبار، صريح و موجز نوشته مي‌شوند و به سرعت قرائت مي‌شوند. پرداخت خوب به خبر از ويژگي‌هاي اين بولتن است كه روايتي خوب از رويداد البته با نگرش رسانه ارائه مي‌كند. زبان رسانه، زباني خلاق و ابتكاري است و اخبار ورزشي به ويژه از عبارات و كلمات بديع بهره مي‌برد. تصوير قسمت جدانشدني متن خبر است و گاهي بهتر از متن خبر عمل مي‌كند مثلاً در خبر پرتاب موشك ١٠ ثانيه صرفاً تصوير لحظه پرتاب موشك داريم كه پس از القاي رعب و وحشت و نتيجه گرفتن از آن سپس مخاطب با خبر مواجه مي‌شود. در واقع پيش‌داوري در ذهن مخاطب شكل گرفت و سپس خبر ارائه شد. البته در همه اخبار تصوير نقش بي‌بديلي دارد. اما در باب موضوع و محتوا دو نكته مهم وجود دارد. اول اينكه اخبار سياه و منفي از كشورهاي منطقه و به طورکلی شرق براي ارائه انتخاب مي‌شوند، دوم اينكه در اخبار تلاش مي‌شود موضوعاتی انتخاب و پردازش شود كه براي مخاطب ايراني دريچه‌اي به سوی رویدادهای جديد است و معمولاً از رسانه رسمي اطلاعاتي به او ارائه نمي‌شود و در رسانه‌هاي غيررسمي نيز به شكل متين ارائه نمي‌شود، مثلاً اخبار هفته در پاريس، اخبار مرتبط به سيگار و بارها در انگليس، اخبار ورزش زنان و زنان بوكس‌كار چيني و… يا اخبار سياسي مرتبط با ایران نظير خبر كوهيار گودرزي و… كه تلاش مي‌شود دريچه جديدي به روي ذهن مخاطب گشوده شود و مسائل جديدي پيش روي مخاطب قرار گيرد، نكته ديگر در چيدمان اخبار، ايجاد موج عليه سوژه‌اي خاص با قرار دادن اخبار منفي كوتاه يا خلاصه خبر در فواصل برنامه است و گويي تمام مسائل را براي القاي زشتي به سوژه به كار مي‌گيرد مانند خبر ايران يا خبر پاكستان.
در بحث اقناع و تبليغ اين رسانه حوزه گسترده‌اي حتي نسبت به بولتن ٢٠:٣٠ دارد. يعني اقسام متعددي را مورد استفاده قرار داده است. تاكتيك‌ها و تكنيك‌ها و اصول به كار رفته به شرح زير است: زمان بندي، كنايه، شاخ و برگ دادن، اطلاعات سري، تقابل، جنجال‌آفريني، تظاهر به بي‌طرفي، استفاده از خبر براي تبليغ، سابقه‌نويسي، تكرار و تأكيد پيام، نقل خبر از منبع ناشناخته يا مبهم، ساختن يك يا چند دشمن فرضي، استفاده از نخبگان برجسته يا نخبه‌سازي، ارائه نظر به عنوان واقعيت، استفاده از عاطفه گيرندگان پيام، احترام و علاقه به منبع، استناد به منبع موثق، خبر همراه با ديدگاه، استفاده از دو خبر واقعي براي ساختن يك خبر ساختگي، اختفاي منبع غيرموثق در پشت يك منبع موثق، ادعا به جاي واقعيت، تاكتيك خارج از متن، تبخير، منبع نقابدار، دسترسي، ارسال تأثيرگذار عكس، كامل‌تر از متن، كلي بافي، موجي، درشت‌نمايي، پيش‌گويي مغرضانه، قاطعيت بيان در ارائه اخبار، خشونت مطبوعاتي، خبر با ديدگاه، تحريف كيفي، اسم‌گذاري، مغالطه، جاذبه، ترس، تحريف كمي، تصديق، تلطيف، تكرار، ساده‌گويي، اغراق، معرفي شخص واحد، بررسي و شناسايي اهداف دشمن، حمله به نقاط ضعف، معرفي جنبه‌هاي متضاد، بي‌اعتبار ساختن، خودداري از حمله مستقيم و پاره حقيقت‌گويي از آن جمله‌اند. در اين ميان آن‌هايي كه بيش از ١٠ بار تكرار شده‌اند عبارتند از: تحريف كيفي، سابقه‌نويسي و حمله به نقاط ضعف.
4-3 تحليل عناصر متن رسانه‌اي در بولتن ٢٠:٣٠ و بولتن ٦٠ دقيقه
در تحليل عناصر متن رسانه‌اي با توجه به قلمرو كار اين پژوهش مي‌توان گفت كه سازه و روايت قابل تحليل هستند كه در چارچوب نظري نيز آمد.

4-3-1سازه
در بحث سازه به اين مسئله بايد پرداخت كه در يك متن خبريا تلويزيوني از چه رمزها و فنوني استفاده مي‌شود تا تماشاگر قانع شود در حال تماشاي واقعيت است و در بحث روايت بايد بررسي نمود در هر موضوع خبري چه داستان‌هايي روايت مي‌شود.
با توجه به اين مسئله با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ساختار بولتن‌ها مي‌توان در بحث تحليل سازه چنين نتيجه‌گيري نمود:
4-3-1-1 بولتن ٢٠:٣٠
اين بولتن براي «واقعيت نماياندن اخبار» از تصوير بهره مي‌گيرد كه سنديت به اخبار مي‌دهد اما اين تصاوير از كيفيت پائيني برخوردارند و پردازش تصاوير در حد خلاصه نمودن تصوير رويداد است و بيش از اين كاري انجام نمي‌دهد. بنابراين از اين شيوه در حد مستند نمودن رويداد بهره مي‌گيرد.
روش دوم براي «واقعيت نمايي» رويدادها، انتخاب رويكرد نقد دروني به مسائل است؛ يعني به شيوه‌اي عمل مي‌كند كه خود را در جايگاه واسط بين حكومت و مردم قرار مي‌دهد و در حوزه‌هايي كه در قاعده هرم است مثل ورزش نقدهاي صريحي مي‌كند و با جلب اعتماد مخاطب به جايگاه واسطه‌گري رسانه، تلاش مي‌كند كه خود را بولتن پوشش دهنده رويدادها معرفي كند.
استفاده از سخت خبرها اگرچه جذابيت كمتري دارند اما به نظر مي‌رسد چون از تفسير بي‌بهره‌اند انعكاس رويدادهاي ناب هستند و از اينرو جذاب‌تر به نظر مي‌رسند. اما اشتباه اين رسانه در اين است كه ضمن پي بردن به اين قابليت، با دادن صفات ارزشي در انعكاس رويداد از اين روش به درستي استفاده نمي‌كند.
4-3-1-2 شصت دقيقه
اين بولتن يك ويژگي اساسي دارد كه ممتاز كننده و هويت‌بخش است:
اين بولتن مجموعه‌اي از تصاوير پردازش شده با ضرباهنگ تغيير سريع است كه مخاطب را در مقابل رسانه در موضع انفعال قرار مي‌دهد. يعني مخاطب با ريزش تصاوير واقعي از رويداد مواجه مي‌شود كه قدرت آناليز تصاوير را ندارد و منفعل به تصاوير رويداد چشم مي‌دوزد. اين مهمترين ويژگي بولتن شصت دقيقه است كه مخاطب را در برابر «واقعيت نمايي» اين بولتن تسليم مي‌كند.
پوشش حوزه‌هايي كه در آن در رسانه‌هاي داخلي خلأ وجود دارد مثل اخبار اپوزيسيون يكي از ويژگي‌هاي اين رسانه است كه مخاطب را مجاب مي‌كند اين رسانه در صدد پوشش واقعيت‌هاست حتي واقعيت‌هايي كه رسانه داخلي از پوشش آن معذور است. ويژگي بعد قرار گرفتن پرونده‌هاي ويژه خبري در دستور كار اين بولتن است كه رويدادهاي خاص و مورد نظر رسانه را با استفاده از قاب‌هاي خبري مختلف از جنبه‌هاي مختلف به چالش مي‌كشد و به عنوان يك واقعيت قاطع براي مخاطب مطرح مي‌كند.
استفاده از قلمرو وسيع تاكتيك‌ها و تكنيك‌ها، به گونه‌اي است كه مچ رسانه براي مخاطب اغلب باز نمي‌شود و از شيوه‌هاي گوناگون براي القاي واقعيت بهره مي‌برد و چنين است كه مخاطب كمتر احساس مي‌كند كه در معرض سوگيري رسانه در مورد خبر قرار گرفته است.
4-3-2-1 روايت
بولتن ٢٠:٣٠
اين بولتن بيشتر در صدد پوشش دادن تنش‌ها و نيز رويدادهاي نادر است تا به اين ترتيب با اتخاذ رويكرد منفي به عنوان رويكرد غالب به طور كلي بولتني تقريباً سياه از رويدادها يا رويدادهاي سياه را پوشش دهد. اخبار بيشتر مربوط به وقايع روز ايران است و جنس اخبار، اجتماعي است.
4-3-2-2 بولتن شصت دقيقه
اين بولتن بيشتر به دنبال روايت تنش هاست به ويژه در حوزه اخبار داخلي. اخباري انتخاب و گزينش مي‌شوند كه اخباري سياه هستند و برخي از آن‌ها اخبار اپوزيسيون هستند كه در داخل پوشش داده نمي‌شوند. پس از آن اخباري كه به تازگي رخ داده‌اند و بر عنصر سرعت رسانه در انعكاس خبر تأكيد دارند غلبه دارند كه كنجكاوي مخاطب را ارضا مي‌كنند و نيز اعتماد به رسانه براي پوشش اخبار جديد را جلب مي‌كنند. البته به دليل در نظر داشتن قلمرو وسيع ارزش‌هاي خبري، اخبار از تنوع زيادي برخوردارند. ويژگي بعدي اين بولتن محور قرار دادن اخبار سياسي است كه معمولاً حوزه‌اي خاص در ميان اخبار است و بيشترين تنش‌ها را بر مي‌انگيزد. البته يك ويژگي ديگر اين بولتن انتخاب رويكردهاي تلفيقي از موضوعات خبري است كه مي‌تواند در يك خبر اقتصادي، بهره‌برداري سياسي شود. اين رسانه گرچه بيشتر رويكرد خنثي به رويدادها دارد اما در انتخاب اخبار، غلبه با اخبار سياه است كه با توجه به چيدماني كه در ارائه اخبار اتخاذ مي‌كند ناگهان از رويدادهاي خنثي، هجمه‌اي سياه شكل مي‌گيرد كه اخبار عليه ايران و پاكستان از مثال‌هاي اين شيوه است.
4-4 بررسي دروازه‌باني خبري
بررسي دروازه‌باني خبري در دو بولتن بر اساس معيارهاي اولويت پوشش اخبار و زمان اختصاص داده شده به هر خبر است و مهمتر از آن عدم پوشش اخبار در يكي از دو بولتن است. لازم به ذكر است كه اين شاخص‌ها براي بررسي دروازه‌باني اتاق خبر است.

4-4-1 اخبار پوشش داده شده در بولتن ٢٠:٣٠ در تاريخ ١٨ تيرماه
اولويت
موضوع خبر
زمان
1
نتيجه آزمون تعيين اولويت استخدام ساختگي بودن فيلم زد و خورد در يكي از مدارس، تعطيلي پنج‌شنبه مدارس راهنمايي و دبيرستان
2:30
2
ضرورت‌هاي مهدويت و بايدهاي انتظار از ديد مقام معظم رهبري
٢:٥٢
3
رسيدن برد موشك‌هاي ايران به اقيانوس هند
١:٢٢
4
ارتقاء و كارآمدي نظام مهندسي، كليد خورد
١:٢٩
5
سيمان ستاره سهيل اين روزهاي مصالح‌فروشي‌ها
١:١٦
6
آزادراه تهران ـ پرديس در اولين روز كاسبي‌اش باز هم سوژه ٢٠:٣٠ شد
00:50
7
شعبان را قدر بنهيم
٠٠:٥٠
8
استفاده از امكانات دولتي و حقوقي فدراسيون براي سفرهاي شخصي
٠٠:٥٨
9
مقرر شدن جريمه بازي فينال جام حذفي
٠٠:٣٤
10
دعوت نشدن از مترجم براي مربي تيم ملي عراق در كنفرانس خبري
00:30
11
طرح نظارت بر باشگاه‌هاي بدنسازي آغاز شد
١:١٣
12
مشكلات تيم سپاهان ياسوج با پيگیري ٢٠:٣٠حل شد
٠٠:٣٠
13
مستند صحنه گردانان و عوامل پشت پرده يك آشوب
4:55

4-4-2 بولتن شصت دقيقه بي‌بي‌سي در ١٨ تيرماه
اولويت
موضوع خبر
زمان
1
سخنراني مقام معظم رهبري در موضوع مهدويت و تحليل ابعاد آن
١٠:٤٦
2
درخواست فعالان سياسي براي رسيدگي به مرگ مشكوك هاله سحابي و هدي صابر
٠٠:٢٩
3
درخواست امام جمعه مشهد از دانشجويان و اساتيد بسيجي براي حمايت از طرح تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها
٠٠:٢٩
4
رئيس كانون وكلاي دادگستري استان تهران از اهانت به وكلا انتقاد كرد
٠٠:٢٧
5
پرتاب موشك ايران به دهانه اقيانوس هند
٠٠:٣٠
6
استقلال كشور سودان جنوبي، بيم‌ها و اميدها
١٠:٢٤
7
خبر روپرت مرداك و تلاش وي براي قدرتمند ماندن
٨:٥٧
8
سخت ناي مصنوعي با سلول‌هاي بنيادي
٧:٢٠
9
برگزاري كنفرانس حكومت‌داري خوب و رسانه در دانشگاه سواز لندن پيرامون رسانه‌هاي افغانستان
٣:٣٧
10
نتايج مسابقات جام جهاني يك چهارم نهايي زنان
٠٠:١٩
11
امشبت تيم ژاپن و آلمان با هم روبرو خواهند شد
٠٠:٤٤
12
چهار تيم گروه دوم جام كوپو آمريكا امشب با هم بازي دارند
٠٠:١٠
13
خداحافظي مكزيك در مرحله گروهي
١:٣٩
14
نتاج توردوفرانس و صدرنشيني سهوفت نروژي
٠٠:٣٩
15
بازنشستگي يائومينگ اولين فوق ستاره آسيايي NBA
؟
16
يوسن بلر در مسابقه دو در فرانسه قهرمان شد
٠٠:٤٥
17
تيم صربستان يك پيروزي براي رسيدن به نيمه نهايي جام مسابقات امسال نياز دارد
٢:٠٧
18
راننده‌هاي تيم ردبول

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره آموزش و پرورش Next Entries منبع مقاله درباره افغانستان، جهان اسلام، نقض حقوق، حقوق بشر