منبع مقاله درباره ارزیابی عملکرد، ارزش دفتری، آزمون فرضیه، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

+ β3Retpt + β4Retpt×GOit
+ β5Retit×IdVarit + β6Retit×CEOTenureit + β7Retit×HerfindahlIndexit
+β8Retpt×Correlationit+β9Retpt×IdVarit+β10Retpt×CEOTenureit+β11Retpt×HerfindahlIndexit + ControlVariablesit-1 +εit.

هریک از متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق به ترتیب عبارت‌اند از:
Wt : پاداش مدیران در سال t که با استفاده از لگاریتم طبیعی کل پاداش محاسبه می‌شود.
Retit : عملکرد شرکت در سال t که با بازده سالانه سهام شرکت اندازه‌گیری می‌شود. برای محاسبه بازده از رابطه زیر استفاده می‌شود.
بازده=((سهام پایه قیمت-سهام قیمت روز)+DPS +تقدم حق +جایزه سهام )/( هام پایه قیمت)×100
Retpt : عملکرد شرکت‌های مشابه در سال t که از طریق بازده سالانه سهام شرکت‌های در یک صنعت اندازه‌گیری می‌شود
GOit : سطوح فرصت‌های رشد شرکت در سال t که از سه نماینده برای اندازه‌گیری سطوح فرصت‌های رشد استفاده می‌شود:
1. ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌ها
2. هزینه‌های تحقیق و توسعه به ارزش دارایی‌ها
3. حاصل جمع ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌ها، هزینه‌های تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی‌ها و هزینه‌های تبلیغات به ارزش دفتری دارایی‌ها
جهت تعیین سطوح فرصت‌های رشد شرکتها، ابتدا شرکتها را بر اساس فرصتهای رشدشان مرتب میکنیم و سپس به دو سطح مساوی ( بر اساس میانه ) تقسیم بندی میکنیم.
Correlationit : همبستگی بازده شرکت و بازده سهام
IdVarit : ریسک غیر سیستماتیک : ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد.
σ=√(1/(n-1) ∑_(i=1)^n▒(r_i-〖E (r )〗^2 ) )
که در این فرمول n : تعداد دوره
ri: بازده سهام و
E (r)2 : بازده مورد انتظار می‌باشد.
HerfindahlIndexit : شاخص هرفیندال یک سنجه آماری برای ارزیابی درجه تمرکز است. این شاخص با تلفیق کردن اندازه نسبی ( یعنی سهم بازار ) تمامی بنگاه‌هایی که در بازار فعال هستند، تعداد و همچنین تمرکز آن‌ها را موردتوجه قرار می‌دهد. برای محاسبه این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه‌ها را به دست آورد و حاصل جمع تمام آن‌ها را محاسبه نمود. فرمول کلی آن را می‌توان به‌صورت ذیل نوشت:
HHI = ∑_(i=1)^n▒(〖MS〗_i )^2
در این فرمول MS : سهم شرکت i در بازاری که n شرکت در آن فعالیت دارند. برای این منظور نسبت فروش شرکت به فروش کل صنعت را به‌عنوان سهم بازار شرکت در نظر می‌گیریم.
CEOTenureit : برابر است با تعداد سال‌هایی که از زمان تصدی فرد به‌عنوان مدیرعامل می‌گذرد.
ControlVariables ( متغیرهای کنترل ) شامل:
Size ( اندازه شرکت ) : که از طریق محاسبه لگاریتم طبیعی فروش شرکت به دست می‌آید
Corporate Governance ( حاکمیت شرکت ) : این متغیر یک متغیر دو ارزشی می‌باشد. به این صورت که اگر مدیر شرکت یکی از اعضای هیئت‌مدیره باشد این متغیر ارزش یک را به خود اختصاص می‌دهد و در غیر این صورت ارزش صفر را به خود اختصاص می‌دهد.

به‌منظور بررسی معنادار بودن کل معادله رگرسیون باید از آماره F استفاده نمود. چنانچه P مقدار این آماره کمتر از 5 درصد باشد، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که معادله در نظر گرفته‌شده برای انجام آزمون فرضیه ما مناسب است. محاسبه و بررسی شاخص‌های مربوط به مناسبت مدل می‌تواند این موضوع را روشن نماید که مدل در نظر گرفته شده تا چه حد می‌تواند تغییرات متغیر وابسته که در این‌جا پاداش مدیران است را توضیح دهد.
جهت محاسبه ارزیابی عملکرد نسبی از فرمول ذیل استفاده می‌نماییم (آلبوکرک،2014):
مدل ( 2 ) :
RPE = α2it / α1it
که در این فرمول 1itα و 2itα ، به شرح زیر محاسبه می‌شوند:
α1 = β1 + β2GO + β5Id.Var + β6CEOTenure + β7HerfindahlIndex

α2 = β3 + β4GO + β8Correlation + β9Id.Var + β10CEOTenure + β11HerfindahlIndex

ضرایب متغیرهای این دو فرمول برگرفته شده از نتایج حاصل از مدل ( 1 ) می‌باشد.
برای انجام آزمون فرضیه مدل رگرسیونی ذیل را تخمین می‌زنیم:
مدل ( 3 )
RPE= β_0+ β_1 GO
در این فرمول:
RPE : ارزیابی عملکرد نسبی
GO : سطوح فرصت‌های رشد
چنان‌چه سطح معنادار بودن مدل ( P مقدار مدل) کمتر از5 درصد باشد، آزمون فرضیه یعنی ارتباط معنادار بین سطوح ارزیابی عملکرد نسبی استفاده شده در قراردادهای پاداش مدیران و سطوح فرصت‌های رشد تأیید می‌شود.
1– 9 . تعریف مفهومی اصطلاحات کلیدی
1- 9 – 1 . ارزیابی عملکرد نسبی
ارزیابی عملکرد نسبی عبارت است از تفاوت بین خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری یک سازمان و مقادیر خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری یک گروه از سازمان‌های مشابه است. ایده پایه ارزیابی عملکرد نسبی بر این است که یک سازمان نباید برای ریسک‌ها و عواملی که تحت کنترلش نیست مسئول شناخته شود.

1 – 9 – 2. فرصت‌های رشد
توانایی شرکت‌ها در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه ( اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به‌منظور سرمایه‌گذاری‌ها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت‌ها به حساب می‌آید. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد تأمین مالی را مشخص و آثاری را که این منابع مالی می‌تواند بر ارزش شرکت داشته باشد تعیین نماید، به‌گونه‌ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.
در این پژوهش به منظور محاسبه سطوح فرصت‌های رشد از سه نماینده استفاده می‌کنیم که عبارت‌اند از: 1. ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌ها ، 2. هزینه تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی‌ها و 3. مجموع ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌ها ، هزینه تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی‌ها و هزینه تبلیغات به ارزش دفتری دارایی‌ها.

1 – 10. ساختار پایان‌نامه
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این فصل مبتنی نظری ارزیابی عملکرد نسبی و فرصت‌های رشد بیان می‌شود و پیشینه تحقیق، سوابق تحقیقات خارجی و داخلی، مرتبط با موضوع ارائه می‌گردد.

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
در این فصل روش اجرایی تحقیق تشریح می‌شود. متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها به‌تفصیل بیان می‌شوند. قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه نمونه‌گیری نیز در این فصل بیان می‌شود. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌های تحقیق دیگر مطالبی هستند که در این فصل ارائه گردیده‌اند.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه یافته‌ها
در این فصل به توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تحلیل آماری داده‌ها و نتیجه کلی در خصوص آزمون فرضیه تحقیق پرداخته‌شده است.

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق
در این فصل یافته‌های تحقیق و توصیف تحلیل آن‌ها و نیز پیشنهادهایی منتج از تحقیق جهت تحقیق‌های آتی ارائه گردیده است.
در پایان نیز منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی آورده شده است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2 – 1. مقدمه
پژوهشگر پس از تعیین موضوع، به تدوین هدف‌ها، سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق می‌پردازد. برای انجام این مهم، پژوهشگر نیازمند اطلاعات است. قبل از دست زدن به اقدامات فوق باید با استفاده از کتاب‌ها و مقاله‌های جدید، مروری بر دیدگاه‌های علمی پیرامون تحقیق داشته و با بررسی تحقیقات احتمالی دیگران در زمینه مورد نظر، با موضوع تحقیق آشنایی بیشتری پیدا کند. به مجموعه مطالبی که پژوهشگر در این قسمت تهیه می‌کند، ادبیات تحقیق می‌گویند. این مطالب نشان می‌دهد، پژوهشگر در زمینه موضوع تحقیق دارای اطلاعات علمی است. ادبیات تحقیق به دو بخش مبانی نظری و بسط نظری فرضیه‌های تحقیق تقسیم می‌شود. بخش اول از ادبیات تحقیق، مبانی نظری در حوزه تحقیق است. در این قسمت با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در ایران و خارج از ایران و منابع علمی، توضیحاتی پیرامون مباحث ارزیابی عملکرد نسبی و فرصت‌های رشد مطرح می‌شود. بخش دوم از ادبیات تحقیق، بسط نظری فرضیه‌های تحقیق است. در این قسمت بررسی می‌شود که آیا در ارتباط با رابطه بین ارزیابی عملکرد نسبی و سطوح فرصت‌های رشد، قبلاً پژوهش‌هایی در جامعه آماری دیگری صورت گرفته است؟ و اگر صورت گرفته، به چه نتایجی دست یافته‌اند. جلوگیری از کار تکراری، دست یافتن به روش‌های جدید و مطالب نو، کمک به شناخت متغیرها و تشخیص روابط بین آن‌ها و آشنایی با روش‌های حل مسأله، از جمله سودمندی‌های بررسی پیشینه تحقیق می‌باشد.
در این فصل موارد مذکور به طور مفصل، بررسی شده و مورد بحث قرار گرفته‌اند.

2 – 2. ارزیابی عملکرد
بدون شک یکی از اهداف اصلی تشکیل شرکت‌ها، افزایش ثروت مالکان می‌باشد و بدیهی است این مهم، در گرو عملکرد آن‌ها در بازار است. لذا مالکان شرکت‌ها، درصدد دست‌یابی به راهکارهایی جهت بهبود عملکرد شرکت خود می‌باشند. با جدا شدن مالکیت از مدیریت آن‌ها، سهامداران که معمولاً اطلاعاتشان درزمینه عملیات شرکت نیز محدود است، توان مشاهده و دخالت مستقیم در عملیات شرکت را ندارند و تنها نتایج حاصله را دریافت خواهند کرد. بنابراین در مورد نحوه تصمیمگیری مدیران شرکت و اقدامات آن‌ها اطلاعات مبهمی دارند و با عدم اطمینان مواجه هستند. در این حالت دو راهکار پیش روی مالکان قرار دارد:
راهکار اول آن است که با صرف هزینه به جمع‌آوری اطلاعات مستقیم در مورد عملکرد مدیران بپردازند. به‌عنوان مثال از مواردی نظیر حسابرسی و برقراری کنترل‌های داخلی و سایر ابزارهای نظارتی بهره گیرند. راهکار دوم نیز استفاده از محرک‌های انگیزشی12 است که مالکان به کمک آن‌ها سعی می‌کنند به نحوی اولویت‌های مدیران را تحت تأثیر قرار دهند که تصمیمات مطلوب آن‌ها را اتخاذ نمایند و این‌که اطلاعات محرمانهی خود را به‌صورت داوطلبانه افشاء نمایند و به‌منزله‌ی ابزار کاهنده ابهام ( در مورد عملکرد مدیریت ) در اختیار مالکان هستند. ذکر این نکته ضروری است که لزوماً در این حالت انتخاب و تصمیم مدیر، با منافع سهامداران در تضاد نیست، بلکه فقط در مورد آن ابهام و عدم قطعیت وجود دارد. به‌عنوان مثال ممکن است اقدام انتخابی مدیر، اقدام مطلوب سهامداران باشد ولی بهینه13 نباشد (نمازی و مرادی، 1384).
اگر از دیدگاه نظریه‌های سنتی به شرکت نگاه کنیم باید برای شرکت هدف قائل شد و این هدف می‌تواند به حداکثر رسانیدن سود یا ارزش شرکت باشد. ولی اگر به شرکت به‌عنوان مجموعه‌ای از قراردادها نگاه کنیم در این صورت، هدف قائل شدن برای شرکت معنایی پیدا نمی‌کند، بلکه باید به هدف افرادی تمرکز کنیم که طرفین این قراردادها هستند (هدف آن‌ها می‌تواند به حداکثر رسانیدن ثروت باشد). با توجه به این‌که رقابت، جوهره اقتصاد بازار آزاد و یا سرمایه‌ای است، حداقل به‌صورت نظری عنوان می‌شود که در بازار رقابت کامل، عوامل اقتصادی در نقطه تعادل قرار می‌گیرند و لذا هدف طرفین قراردادها نیز می‌تواند دستیابی به این نقاط تعادل باشد ( شریعت پناهی، 1382 ).
اصولاً عملکرد با هدف رابطه مستقیم دارد. از دیدگاه نظریه‌های سنتی، اگر مدیران شرکت‌ها بتوانند سود و یا ارزش شرکت خود را به حداکثر برسانند، در این صورت با دست یافتن به هدف شرکت، دارای عملکرد مطلوب و مناسبی هستند. اولین مشکل در این راه، تعیین مقدار این حداکثرها هست. برای حل این مشکل باید این ارقام را با ارقام سال‌های گذشته شرکت و یا شرکت‌های مشابه مقایسه کرد. با این مقایسه می‌توان دریافت که آیا سود و یا ارزش شرکت نسبت به سال یا سال‌های گذشته خود شرکت و یا شرکت‌های نظیر، بیشتر یا کمتر بوده است و عملکرد مدیران نسبت به سال‌های گذشته و یا نسبت به عملکرد شرکت‌های

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره ارزیابی عملکرد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، پاداش مدیران Next Entries منبع مقاله درباره بازده سهام، غیر سیستماتیک، بازده مورد انتظار، ریسک غیر سیستماتیک