منبع مقاله درباره ارزش افزوده، عملکرد مالی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

می‏شود(Mitchell,1997-Smith,1993).
بر اساس انتشار الگوریتم انتشار به عقب، خطای محاسبه شده در لایه خارجی جهت تنظیم وزن‏های بین آخرین لایه مخفی و لایه خروجی و خطای محاسبه شده از خروجی‏های آخرین لایه مخفی نیز جهت تنظیم وزن‏ها در لایه مخفی قبل از آن استفاده می‏شود.
این عملیات به طور متوالی تا تنظیم وزن‏های اولین لایه مخفی ادامه پیدا می‏کند. فرآیند آموزش و تنظیم وزن‏ها تا رسیدن به مقدار مشخصی از خطا تکرار می‏شود. به فرآیند ارائه تمامی الگوهای آموزشی به شبکه جهت تنظیم وزن‏ها در هر مرحله یک تکرار گفته می‏شود. برای تشریح الگوریتم انتشار به عقب شبکه‏ای با یک لا یه مخفی مطابق شکل شماره 2-9 را در نظر می‏گیریم . البته نتایج بدست آمده را برای تعداد دلخواهی از لایه‏های مخفی می‏توان بسط داد.

شكل2-9- نماي شماتيكي از متغيرها و ارتباطات يك شبكه
ماخذ: (Smith,1993)

2-18-مروری برتحقیقات انجام شده درداخل کشور
در مورد ظرفیت مالیاتی و موضوعات مرتبط باآن مطالعات زیادی در کشور انجام شده است که از مهم ترین آنهابه موارد زیر می توان اشاره کرد:
کردبچه در سال 1364 در مطالعه خود با عنوان ” نسبت مالیاتی ، ظرفیت مالیاتی وو کوشش مالیاتی ” به تعریف و بررسی شاخص هایی مرتبط با موضوع بین کشورهای مختلف می پردازد.
دکتر حسین عظیمی در سال 1365 طی مقاله ای که در کتاب ” مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران چاپ شده است ، به برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی در بخش خدمات غیر دولتی طی سال های پس از جنگ تحمیلی و مقایسه این ظرفیت ها با مالیات های دریافت شده از این بخش می پردازد. ایشان ظرفیت مالیاتی را تابعی از ارزش افزوده بخش ، تعداد شاغلین و سرمایه گذاری بخش ، الگوی توزیع درآمد و قوانین مالیات ناظر بر فعالیت های اقتصادی در بخش می داند .
ارباب (1366)در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی ظرفیت مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران “شاخص هایی را معرفی نموده و به بررسی شاخص های مورد نظربرای قبل و بعد از انقلاب می پردازدکه ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن و خدمات و تولید ناخالص داخلی ونرخ باسوادی و جنگ از مهمترین عوامل مؤثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی است.
پژويان (1371) در تحقيقي با عنوان بررسي اقتصادي ماليات بر شركتها، ابتدا به وضعيت ماليات بر درآمد شركتها پرداخته و سپس ماليات بر درآمد مشاغل در سالهاي 1349-68 را بررسي كرده است. پس از آن در زمينة تئوريك مدل مالياتي، مدلي درخصوص سيستم مالياتي ارائه داده است. نتايج برآورد مدل فوق با استفاده از اطلاعات موجود و در قالب سه روش تك معادله، سيستم چهارمعادله و سيستم هفت معادله ارائه شده است در نهايت، اثر ماليات بر سرمايه گذاري از جنبه نظري و نيز آزمون تجربي و با استفاده از روش هاي رگرسيون و آناليز واريانس يك طرفه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
در سال 1373 مطالعه ای توسط خانم سهیلا پروین و آقای مرتضی قره باغبان با عنوان “برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی در استانهای مختلف کشور”انجام شد.در این تحقیق آمده است مناسب ترین معیار برای محاسبه و برآورد ظرفیت مالیاتی – که می توان از آن مالیات گرفت – پایه مالیاتی بخش های مختلف است.
يكي ديگر از تحقيقات انجام شده در زمينه برآورد ظرفيت مالياتي، تحقيقي است كه توسط كميجاني و فهيم يحيايي(1373) انجام شده است. در اين تحقيق، ارتباط مستقيم بين درآمد سرانه و ساير متغيرهاي مستقل با نسبت مالياتي مشاهده مي شود و معني دار بودن ضرايب متغيرهاي مستقل در تعيين ظرفيت مالياتي نمايان است. ازنتايج برآورد تابع ظرفيت مالياتي آن است كه ضرايب برآورد شده مدل نشان ميدهد كه بخشهاي صنعت و خدمات بيشترين نقش را در ايجاد درآمدهاي مالياتي در كشورهاي در حال توسعه دارند. در رابطه با بخش خدمات، ماليات از اين بخش عمدتا به صورت ماليات بر مشاغل، ماليات بر مستغلات و ماليات بر شركتهاي خدماتي وصول ميشود.
مطالعه محضرنيا (1373) در دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، كششهاي مالياتي و پيش بيني درآمدهاي مالياتي در برنامه دوم توسعه را مورد بررسي قرار داده است. در اين مطالعه سعي بر آن است كه ارتباط بين اهداف تدوين و آثار وضع ماليات به وسيله مفهوم كشش مالياتي تبيين شود. نتايج مدل نشان دهنده اين موضوع است كه براي بخشهاي مالياتي در اقتصاد ايران كشش مالياتي حدود يك يا كمتر از يك است يا به عبارت ديگر به ازاي افزايش توليد ناخالص داخلي، ماليات كل و ماليات هر بخش حدود يك يا كمتر از يك درصد افزايش خواهد يافت.
در مطالعه اي (1373) با عنوان برآورد كششهاي مالياتي و پيش بيني درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران در معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي، ساختار كلي معادلات مورد استفاده براي برآورد كششهاي مالياتي براي كشور ايران (1342-71) در چهار بخش مالياتي شركتها، واردات، مصرف فروش و مشاغل خلاصه شده است و براساس نتايجي كه از كششهاي درآمدي اخذ گرديده، اقدام به پيش بيني انواع مختلف درآمدهاي مالياتي از سال 1374 تا 1378 گرديده است. نتايج پيشبيني تحقيق حاكي از اين است كه رشد متوسط ساليانه مالياتهاي مستقيم در دورة مزبور 17.1 درصد و رشد متوسط ساليانه ماليات هاي غير مستقيم معادل 16.5 درصد خواهد شد.
در تحقيق روشن عيسي زاده (1376) با استفاده از اطلاعات سري زماني كه به سه دهه اقتصادي ايران اختصاص دارد (1341-1374) و از روش حداقل مربعات سه مرحله اي به برآورد سيستم معادلات پرداخته شده است. در اين مطالعه كه در دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان انجام شده، ابتدا ظرفيت اقتصادي استان اصفهان با استفاده از محاسبه ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي استان بررسي شده، سپس ظرفيت مالياتي استان برآورد شده است.در مجموع مي توان گفت براي اينكه يك رابطه منطقي بين اين دو نسبت برقرار كنيم اين كار از طريق كاستن از حجم دولت يعني كاهش مخارج جاري و افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق اصلاح نظام مالياتي كشور امكان پذيراست.
محمد حسین احسانفر(1380) در پایان نامه خود تحت عنوان ” برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران ” با بکارگیری متغیرهایی چون ارزش افزوده بخش های مختلف ، سهم ارزش افزوده بخش های مختلف تولید ناخالص داخلی استان و نرخ باسوادی استان ، بیان کرده که شکاف مالیاتی در منطقه وجود دارد و به این نتیجه رسیده که با توجه به اهمیت بالای بخش خدمات انتظار می رود سیاستگذاران مالی با اتخاذ سیاست ها و تدابیری معقول در جهت وصول مالیات از این بخش بتوانند موفقیت هایی را کسب نمایند.
صفری بکتاش درسال 1380 در مطالعه ای تحت عنوان “برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذربایجان شرقی”توابع خطی و لگاریتمی مختلفی را برای توابع ظرفیت مالیاتی تخمین زده و سپس با انتخاب بهترین مدل به برآورد ظرفیت مالیاتی پرداخته است.در این مطالعه ارزش افزوده بخش کشاورزی ،صنعت و معدن و ارزش افزوده بخش خدمات از عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی شناخته شده اندکه مهمترین نتایج حاصل از این پایان نامه این بوده است که میزان مالیات وصول شده در سطح استان در تمامی سال ها کمتر از ظرفیت برآورد شده می باشد.
محمد علی قطمیری (1380) در مقاله ای تحت عنوان ” بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی در ایران ” با استفاده از امار سری – زمانی سال های 1364- 1338 عملکرد مالیاتی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از متغیرهیی چون کل مالیات ، ارزش کل کالاها و خدمات داخلی ، ارزش کل صادرات ، ارزش افزوده بخش معدن و کشاورزی سود جسته و نتیجه گرفته که بخش معدن و کشاورزی در جهت بهبود عملکرد مالیاتی مناسب عمل نکرده اند ولی در کل ، محاسبات این تحقیق نشان می دهد کهعملکرد مالیاتی حداقل بر اساس روابط تخمین زده شده ، به مرور بهبود می یابد .
دیانی (1381) در مقاله ای تحت عنوان «مقایسه ظرفیت بالقوه و بالفعل درآمدهای مالیاتی استان سمنان» از متغیرهای ارزش افزوده، تعداد پرونده های مالیاتی و پایه های مالیاتی به عنوان متغیرهای موثر بر ظرفیت مالیاتی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که جمع وصولی بخش مشاغل و شرکت ها نسبت به مالیات های بالقوه این بخش ها ناچیز است.
سرلک (1381) در مقاله ای تحت عنوان ” بررسی و اندازه گیری ظرفیت مالیاتی در استان مرکزی با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به بررسی ظرفیت مالیاتی در این استان پرداخته است که نتایج مطالعه نشان دهنده فاصله زیاد بین ظرفیت مالیاتی استان و عملکرد مالیاتی آن است و در نهایت محقق بیان داشته است که برای دستیابی به وضع مناسب تر باید نرخ بهینه مالیاتی در کاهش تأخیرات قانونی مالیات ها و شاخص بندی مناسب آنها شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت ها ، گسترش پایه های مالیاتی ، فرهنگ سازی ، تبلیغات مؤثر و سیستم اطلاعاتی کارآمد اقدامات مناسب صورت پذیرد ، و در نهایت نتایج آماری در این پژوهش نشان داده است علاوه برآنکه ظرفیت مالیاتی استان به دلایلی نظیر فقر جامعه روستایی و شهری ، توزیع ناعادلانه درآمد ( به علت نداشتن نظام مالیاتی مناسب ) ، بیکاری ، تورم ،رشد اندک تولید ناخالص داخلی و نظایر آن پایین است ، میزان استفاده از ظرفیت های فعلی نیز بسیار محدود است که در نهایت موجب شکاف مالیاتی وسیع بین توان بالقوه مالیاتی و عملکرد مالیاتی شده است .
فلاحی و همکاران (1384) در مقاله ای به بررسی سه نوع الگوی رگرسیون خطی، سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه این روش ها به پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل طی دوره 1379 تا 1383 می پردازند.نتایج برآورد نشان دهنده عملکرد بهتر الگوی شبکه عصبی مصنوعی می باشد
حميدي علمداري(1384) در پايان نامه خود با عنوان الگوسازي و پيش بيني درآمدهاي ماليات بر مشاغل در ايران عنوان كرده است كه توجه بيشتر درآمدهاي مالياتي و انجام پيش بيني هاي دقيق تر، دولت را درجهت تدوين برنامه ها و رسيدن به اهداف خود ياري ميرساند. به همين منظور، براي دستيابي به پيش بيني هاي دقيقتر، در ابتدا با استفاده از آزمون نماي لياپانوف ماهيت ساختاري سري زماني مورد نظر از جهت خطي، غيرخطي و تصادفي بودن بررسي شده است. نتايج اين آزمون وجود آشوب ضعيفي را در سيستم نشان مي دهد و بيانگر امكان استفاده از الگوسازي غيرخطي براي پيشبيني دقيقتركوتاه مدت است .در مرحله بعد، با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوي رگرسيون خطي پيش بيني درآمدهاي مالياتي بر مشاغل طي دورة زماني (1381-1375) به عمل آمده است و در نهايت عملكرد دو روش با هم مقايسه شده اند.
محمدرضامنجذب و پارسا سلیمانی (1384) در مقاله خود تحت عنوان “برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران”به بررسی عوامل مؤثربر درآمد مالیاتی استان مازندران و برآورد ظرفیت مالیاتی استان می پردازد . در این مقاله عنوان شده است که مالیات ها مهمترین منبع تامین مالی دولت پس از نفت است . لذا برآورد ظرفیت مالیاتی کشور و استان های مختلف همراه با معرفی توان بالقوه مالیاتی کشور و استان ها کمک بزرگی به افزایش درآمد مالیاتی دولت محسوب می شود.ارزش افزوده بخش های صنعت ،معدن،خدمات،تولید ناخالص داخلی بدون کشاورزی ،نرخ باسوادی و جنگ از مهمترین عوامل مؤثربرمالیات و ظرفیت مالیاتی استان مازندران شناخته شده اند.
فلیجی (1385) در مقاله ای به بیان تفاوت بین تلاش مالیاتی و ظرفیت مالیاتی و برآورد تلاش مالیاتی بالقوه در اقتصاد ایران می پردازد. وی بیان می کند که شاخص تلاش مالیاتی به طور کامل با مفهوم نسبت مالیاتی متفاوت بوده و از تقسیم نسبت مالیات واقعی بر نسبت مالیات برآورد شده به دست می آید. به این منظور با تشکیل و برآورد تابع پویای نسبت مالیاتی برآوردی به محاسبه شاخص تلاش مالیاتی می پردازد.
رضایی و همكاران (1386) در مقاله ای تحت عنوان «پیش بینی درآمدهای مالیاتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در اقتصاد ایران» به پیش بینی درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم پرداختند. با توجه به این که معیارهایی همچون مجذور میانگین مربع خطاها و ضریب نابرابری تایل نزدیک به صفر برآورد گردیدند. مدل به دست آمده توانایی بالایی در پیش

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره شبکه عصبی، پردازش اطلاعات، شبکه عصبی مصنوعی Next Entries منبع مقاله درباره ارزش افزوده، اشخاص حقوقی، عملکرد مالی