منبع مقاله با موضوع کسب و کار، بازار کار، امنیت اجتماعی، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

رو هستند، در کشورهایی مانند لهستان، اشتغال واقعی در موسسه ها بالاتر از کارکنان رسمی است، بسیاری از کسانی که در سازمانهای غیرانتفاعی کار می کنند دارای وضعیت مشاوره یا خود اشتغالی به منظور کاهش هزینه های مرتبط با امنیت اجتماعی و غیره است(آنهیر،2005).
حمایت شغلی
شکل نسبتا غیرمعمول از کار است برای افرادی که کار پیدا کردن در بازار کار برای آنها مشکل است، این به دلا یل مختلفی می تواند باشد، مثلا معلولیت، و یا بیکاری بلند مدت در سازمانهای ویژه ای با هدف ارائه فرصت های حمایت شغلی به وجود می آیند. در بسیاری از کشورها، موسسه در درجه اول، و بخش های دولتی و شرکت های کسب و کار، فرصتهایی را برای افرادی با معلولیت فیزیکی و حسی و دیگر معلولیت ها به وجود می آید، این شرکت ها تمایل به این کسب و کار دارند، اما این شامل ایجاد شغل و طرح های آموزش شغلی که نوعا با حمایت دولت در پاسخ به مشکلات بیکاری برای افرادی که در جستجوی کار در زمان رکود اقتصادی و تعدیل ساختاری در وضعیت مبهم اقتصادی بوجود می آید شامل نمی شود. شواهدی در دست است که بریتانیا یکی از معدود کشورهایی است که تعدادی کارگران واجد شرایط برای حمایت شغلی هستند، بنابر این بریتانیا فرصتهای شغلی را برای حمایت شغلی هم از دولت و هم کسب و کار برای پاسخگویی به این نیازها هستند(آنهیر،2005).
شغل دوم و چندگانه
تخقیقاتی در آمریکا و اروپا نشان می دهد که وجود چند شغله به طور فزاینده ای شایع است، در این زمینه انگلستان کشوری است که نسبتا این شغل بالا ست. شواهد بسیاری نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از افراد، یک کار فرعی درکنار کار اصلی خود در این موسسه ها دارند، این عمل در اقتصاد های در حال گذر و کشورهای در حال توسعه که شامل فعل و انفعالات پیچیده، در میان اشتغال از نظر دستمزد، امنیت اجتماعی، و الگوهای زندگی حرفه ای هستند، وجود دراد. در کشورهای اکو قسمتی از دارندگان شغلی، در گروهای 55-65 سال بعد از بازنشتگی و کار منظم طولانی مدت به دنبال یک فرصت سرمایه گذاری از جمله در یک موسسه هستند، و همچنین یک روند رو به روشد از افراد بازنشته با حقوق بازنشتگی کم به دنبال مشاغل نیمه وقت برای درآمد بالا در ایالات متحده و انگلستان وجود دارد، در هر دو مورد، یک خط باریک نسبتا دقیقی بین زندگی کاری فعال و بازنشتگی وجود دارد(آنهیر،2005).
ب: کار بدون مزد یا داوطلبانه
داوطلبانه رایج ترین شکل کار در موسسه ها است. داوطلبانه به معنی دادن زمان برای کمک به دیگران بدون دریافت پول است. این تعریف اولیه از داطلبانه توسط بخش مستقل استفاده می شود. تعریف مطالعه مقایسه ای داوطلبانه در اروپا برای اولین بار توسط(اسمیت1997) مطرح شد، شناسایی داوطلبانه به عنوان گذاشتن زمان آزاد و بدون حقوق برای سازمان با توجه به هدف بهره مندی مردم برای یک علت خاص مناسب می باشد(آنهیر،2005).
روشی که داوطلبانه تعریف می شود دارای پیامد های گسترده برای دامنه و مقیاس آشکار از این شکل کار است.. کار داوطلبانه به عنوان کاری بدون پرداخت پول با الزام قانونی برای افراد خارج از زندگی خانوادگی خود داوطلب است این تعریف اشاره به چهار تمایز دارد:
اول، یک حد فاصل بین کار پرداخت شده و داوطالبانه وجود دارد. در واقع، در مواردی ممکن است پاداشی را به عنوان پول دریافت کنید. بنابراین این مرز بین کار پرداخت شده و کار داوطلبانه ممکن است با هم تداخل داشته باشد.
دوم، این تعریف تمایز بین کار خانه و داوطلبانه فراهم می کند. خانه و خانواده یک شکل کار بدون مزد و داوطلبانه است. بنابراین این مسائل داوطلبانه را جدا می کند. ولی هنوز هم مرزی از موارد خدمات ارائه شده برای زندگی بستگان نزدیک به خانه خود داولب است.
سوم، با توجه به تعریف، افراد دیگر باید از نتیجه داوطالبانه بهره مند شوند.
چهارم، افرادی که از نظر قانونی موظف به ارائه خدمات داوطلبانه از مددکاران اجتماعی به عنوان بخشی از فعالیت های داوطلبانه در نظر گرفته شده است حتی اگر آنها پول کافی دریافت نکند(آنهیر،2005)
فعالیت های داوطلبانه در شکل های مختلف در بسیاری از زمینه ها و مناطق شکل می گیرد. کار داوطلبانه در ابعاد مختلف شکل می گیرد. تعجی ندارد که مفهوم داوطلبانه آنچه که یک داوطلب انجام می دهد در سراسر کشور و در مناطق مختلف و از جنبه های فرهنگی و تاریخی متفاوت است، قبل از پرداختن به جنبه های اقتصادی یک نگاه مختصر به برخی از عوامل جامعه شناسای در شکل دادن به معنا و الگوی داوطلبانه می پردازیم. بدیهی است که مفهوم داوطلبانه در بریتانیا و آمریکا و فرانسه، ایتالیا و سوئد دارای سابقه های مختلف و معنای متفاوتی از نظر فرهنگ و سیاست وجود دارد(آنهیر،2003).
دراسترالیا یا بریتانیا، داوطلبانه ارتباط نزدیک به مفهوم بخش داوطلبانه است- بخش جامعه جدا از بخش کسب و کار و بخش های قانونی دولت و ادارات دولتی دیده می شود- این مفهوم داوطلبانه ریشه در مفاهیم جامعه خود سازمان خارج از محدوده دولت است، جامعه مدنی و عمل داوطلبانه نیز در تفکر فلسفه روشنفکری طنین انداز است. کار داوطلبانه را می توان در کار دموکراسی الکسی دوتوکویل در آمریکا دانست. برای توکویل، اقدام داوطلبانه و بخش داوطالبانه اساس حکومت دموکراسی بود. ارتباط بین ارده گرایی و دموکراسی عمیقا در فرهنگ آمریکایی و سیاسی خود این کشور حک شده است(آنهیر،2003).
در کشورهای دیگر، با این حال، مفهوم مختلف داوطلبانه تأکید بر خدمات اجتماعی برای کالاهای عمومی نسبت به شمول اجتماعی و دوموکراسی دارد. واژه آلمانی دفتر افتخاری نزدیک به این است. در قرن نوزدهم، نوسازی دولت های عمومی و توسعه کارآمد، خدمات مدنی و حرفه ای در یک دولت استبدادی تحت اصلاح طلب لورنز فول استبن نقش خاصی را به داوطلبانه اختصاص داده بود. دفتر داوطلبانه به معنای امانتداری انجمن ها و بنیادها براساس دامنه رشد شهری طبقه بندی شده است(آنهیر،2003).
شبکه وسیعی از انجمن ها و بنیادهای نو ظهور در اواسط و اواخر قرن نوزدهم، اغلب شامل کارکنان پرداختی بوند، اما اجرا و مدیریت توسط افراد داوطلب انجام می شود، بر عکس در ایلات متحده، مفهوم آلمانی از ارده به عنوان یک سیستمی از افسران افتخاری در یک جامعه استبدادی بر اساس نهادهای دموکراتیک ملی و محلی توسعه نیافته بود. این جنبه داوطلبانه با مراقبت از فقرا، دیدن از بیماران، و یا کمک به مدرسه شروع شد.
در برخی از سطوح تمایز میان کار داوطلبانه و کار پرداختی ساده تر می باشد، تفاوت روشن در داوطلبانه بودن بر خلاف کارکنان می باشد(آنهیر،2005).
حتی اگر تفاوت در نوع شکل کار به طور فزاینده ای مشخص باشد. در نتیجه موقعیت متوسطی بین کار بدون مزد و کار پرداخت شده در بازار کار وجود دارد. مثلا داوطلبانه، به ویژه هنگامی که در هیئت مدیره خدمت می کنند که غالبا مربوط به هزینه های پرداخت شده است و در برخی موارد پاداشی را در یافت می کنند، مثلا موسسه های بزرگی در آلمان مزایایی مانند بهداشت و بیمه حوادث به داوطلبان پرداخت می شود. و برخی از سازمان ها حقوق بازنشتگی را برای کسانی را که به عنوان داوطلب در خارج از کشور هستند در نظر می گیرند(آنهیر،2005).
کار داوطلبانه می تواند به عنوان “کار بدون پرداخت پول یا تعهدات قانونی ارئه شده برای افراد خارج از خانواده داوطلب” تعریف شده است(آنهیر،2005:219). اما لزوما هیچ قرارداد رسمی بین داوطلب و سازمانی که برای آن کار می کند وجود ندارد. رید و سلبی(2002) نشان دادند که داوطلبان به طور قابل توجهی در جنبه های مهم اجتماعی، اقتصادی و روانی متفاوت از افراد غیرداوطلب هستند. و همچنین فری و گاتی(1999) در691 نمونه نشان دادند که داوطلبان در تعادل انگیزه ذاتی/ خارجی دچار تغییر می شوند وقتی که آنها پاداش مالی دریافت می کردند: ارائه دادن به داوطلبان پاداش مالی کوچک و کاهش زمان انجام وظایف داوطلبانه داوطلبان افزایش یافتند تنها زمانی که تعدد پرداخت افزایش یافت.
از نقطه نظر بازاریابی، درک کامل تصمیم فردی که بخواهد داوطلب شود سودمند است. این تقریبا تکرار است که درک منافع فرد داوطلب بالاتر از هزینه های آن است( در شرایط زمانی که داوطلبان به عنوان سرمایه گذاری خوب به نظر می رسد(منچیک و ویزبورد،1987:161)77.
چینمان و واندرسمن(1999) منافع و هزینه های گروه های داطلبان را در چهار گروه بررسی کردند: منافع /هزینه های اصولی، منافع/هزینه های اجتماعی ، منافع/هزینه ارتباط با ماموریت سازمانی، منافع/هزینه های ویژه)چنمن و واندرسمن،ff1999:48)78. تا آنجایی که به منافع مربوط می شود منافع ارتباط با ماموریت و منافع اجتماعی مهم تر به نظر می رسد در حالی که اهمیت نسبی هزینه ها واضح نیست.
هندی و همکاران(2000:48)، منافع درک شده را درون منافع شخصی گروه بندی می کند(Bp) و منافع اجتماعی(Bs)، در حالی که که همه هزینه ها(K) خصوصی در نظر گرفته می شود. برای کسی که به داوطلب می شود شرایط زیر باید نگه داشته شود:
Bp+BsK
یا
K-Bpبا درک هزینه های خالص شخصی(K-Bp) منافع اجتماعی به عنوان منعکس کننده ابزارداوطلب برای تبدیل شدن داوطلب بالقوه به یک داوطلب است، یا نسبت به منافع اجتماعی برای تبدیل شدن به یک داوطلب تصمیم گیری نمی کند.
ساندین و همکاران(2007) سه عامل مهم را برای داوطلب شدن می دانند، زمان، علاقه، و سلامت(ساندین وهمکاران،2007:290)79 در حالی که عوامل دیگر(مراقبت از امکانات و تجهیزات کودکان، بازپرداخت هزینه،در دسترس بودن اطلاعات، و جود یک برنامه داوطلبانه کارفرما و یا تطابق مهارت ها) عملا تمایل غیرداوطلبان را برای داوطلب شدن افزایش نمی دهد.
برای جلوگیری از ناامید شدن داوطلبان، و محدود بودن استقلال مورد انتظار و یا انتظار نوعی قدردانی ابدی نیاز به یک توان مدیریت حرفه ای می باشد. این شامل سرمایه گذاری برای جذب داوطلبان و طراحی انتظارات وظایف داوطلبان است(ساندین وهمکاران،2007:280).
ارزش داوطلبانه
یک دلیلی که وجود دارد این که به کار داوطلبانه پرداخت نمی شود پس هیچ ارزشی ندارد، وجود ندارد، زمان صرف شده در کار داوطلبانه را نمی توان به غیر از این در نظر گرفت و در نتیجه هزینه فرصتی است که به وجود می آید. کار داوطلبانه و همچنین نتایج این منافع، ارزشی است که باید با هزینه های تعادل رقابتی برابر باشد. از انجا که در گذشته موقعیت کار داوطلبانه معرفی نشده، محاسبه هزینه ها و منافع آن به درستی بسیار دشوار است.این نتایج در مورد تفسیر صحیح از شکل ساخته شده در دسترس عموم را پیچیده می کند.
با این وجود ارزش کار پنهان داوطلبانه مهم است(پوسنت و جان،1996).
حرکت تجزیه و تحلیل از یک تعادل کاملا رقابتی، که در آن سه اصل اقتصاد خرد، ناشی از شرایط بهبنگی که درآمد حاشیه ای باید با هزینه های حاشیه ای برابر باشد عبارتند از:
قیمت: برابر است با ارزش حاشیه ای خروجی برای مصرف کننده؛
دستمزد: برابر با ارزش محصول نهایی کار؛
همچنین دستمزد برابر با ارزش حاشیه ای از اوقات فراغت(پوسنت و جان،1996)80
در بخش اول کار داوطالبانه جایگزینی برای کار پرداختی است، در نتیجه کاهش تولید کالا و یا خدمات ، و از این رو کاهش در مصرف است، مگر اینکه برای جبران تولید باشد. از دست دادن ارزش تولید، با توجه به اصل دوم است. در صورتی که برای جبران تولید شود، قربانی کردن اوقات فراغت، با توجه به اصل سوم است، پوسنت و جان تجزیه و تحلیل خود را به واسطه ابزار در نظر کرفته شده در کار، مالیات، و ساختار بازار غیر رقابتی غنی کردند(پوسنت و جان،1996:17).
داوطلبانه رسمی و غیررسمی
داوطلب می تواند در انواع بسیار رسمی در سازمانهایی مانند صلیب سرخ و یا شرح شغل رسمی برای داوطلبان می باشد، و همچنین می تواند در خارج از محیط سازمانی می باشد. داوطلبانه رسمی به عنوان ارائه یک مقدار مشخصی از زمان و کار در یک سازمان رسمی می باشد. داوطلبانه غیررسمی در انجمن های کوچکتر و یا گروه های بدون نقش رسمی به رسمیت شناخته شده و در صورت نادر در موقعیت مشارکت در صورت نیاز، مثلا در بروز شرایط اضطراری و یا برای رویدادهای ورزشی در مقابل داوطلبانه رسمی در یک سازمان مانند بیمارستان، انجمن رفاه، و یا مدرسه رخ می دهد(جگریس،2008).
نوع کار انجام شده
صرف نظر از زمینه ای که کار داوطلبانه انجام می شود، طیف گسترده ای از فعالیتهای مختلف ، از قبیل جمع آوری پول، کار کمیته، مراقبت شخصی، و دفترکار وجود دارد. الگوهای مختلف داوطلبانه مربوظ به تک تک کشورها و در انواع مختلفی از سازمانها وجود دارد. در سازمانها داوطلبانه در سطوح مختلف سلسله مراتب اتفاق می افتند. داوطلبانه می توانند در موقعیت های پیشرو از جمله در هیئت مدیره سازمان، و همچنین در موقعیت های که آنها عمدتا فعالیت های عملیات را انجام می دهند تأمین می کنند، از جمله وظایف روحانیون، تسهیلات تمیز کردن، تبریک و مراقبت از بازدیدکنندگان، پخش اعلانیه یا جمع آوری کمک های نقدی(جگریس،2008).
داوطلبانه شرکتی
کارهای داوطلبانه شرکتی شکل خاصی از کار است که عمدتا در موسسه ها رخ می دهد، در برخی از کشورها، از جمله در ایلات متحده به طور فزاینده ای شرکت های سودآور به کارکنان خود برای مشارکت در موسسه ها اجازه می دهند تا کارکنان زمانی را در این موسسه بگذارنند. از نظر مزد کار آنها مشروط است، بنابراین مطابق تعریف داوطلبانه نیست. سازمانها از طرف دیگر ممکن است کار را داوطلبانه در نظر بگیرند و هزینه ای را برای آن در نظر نگیرن، کار توسط کسانی که در موسسه ها هستند انجام می شود و زمان کار پرداخت شده توسط سود سازمان در نظر گرفته می شود و بتابراین تا حدی داوطلبانه است(جگریس،2008).
ابعاد داوطلبانه و سود نسبی
داوطلبانه واژه چند بعدی است که شامل جنبه های انتخاب پاداش، ساختار و اثر فعالیت است.
موارد مورد بررسی شامل طیف گسترده ای از تعاریف و اشکال داوطلبانه است که در جدول1.1 طبقه بندی شده است. این ابعاد شامل هزینه های شبکه های مختلف داوطلب است؛ صرف نظر از منابع مشارکت برای گروه های جامعه خاص است. کنن و همکاران(1993) نشان دادند که بیشترین هزینه های شبکه در ارتباط فردی و به نفع منافع عمومی از طریق فعالیت های داوطلبانه نوع دوستی، در مقابل هزینه های شخصی و خالص ایجاد می شود. فعالیتهای که به عنوان داوطلبانه طبقه بندی می شود بیشتر به یک انسان خودخواه و به عنوان اقدان مالی تشبیه می شود. برای مثال پراخت به کار مدیر برای موسسه خیریه در اوقات فراغت نسبت به خدمات اجتماعی دانشجو که به عنوان بخشی از تحصیل خود تولید می کند بیشتر است(جگریس،2008).

عوامل انگیزشی
بارکر(1993) سه عامل انگیزشی را برای شناسایی افراد داوطلب توضیح می دهد: نوع دوستانه، ابزاری، و الزامی.
جدول2-6: ابعاد داوطلبانه
ویژگیها ابعاد
انتخاب 1- راده مستقل
رایگان 2- نسبتا غیراجبار
3- الزام به داوطلب
پاداش 1- هیچی
2- بدون چشم داشتی
3- هزینه های پرداخت
4- پرداخت مقرری/ یا پرداخت کم
ساختار 1- رسمی
2- غیررسمی
ذینفع 1- بیگانه
2- دوستان، بستگان
3- خود

منبع: ( آنهیر،2005:222)
او نشان می دهد یک ارتباط نزدیک بین افزایش انگیزه های ابزاری و تغییر در داوطلبانه بودن به سمت گرایش خارجی بیشتر وجود دارد. به طور خاص:
انگیزه های نوع دوستانه شامل:
همبستگی برای فقرا
دلسوزی برای کسانی که نیاز دارند
شناسایی درد و رنج مردم
امید و عزت به محروم
انگیزه های سود مند:
برای به دست آوردن تجربه های جدید و مهارت های جدید
چیزی ارزشمند به انجام دادن در اوقات فراغت
ملاقات با مردم
رضایت شخصی
در نهایت انگیزه تعهد:
اخلاقی، وظیفه دینی
کمک به جامعه محلی
بازپرداخت بدهی به جامعه
وظیفه سیاسی(آنهیر،2005).
البته این انگیزه ها به ندرت جدا از یکدیگر رخ می دهد. در واقع ترکیب های مختلفی از آن وجود دارد. عواملی که این انگیزه ها در محدوده گذشته بوجود می آید، اغلب با دین یا دینداری همراه است. علاوه بر آن بارکر(1993) نشان می دهد که گروه های جوان به طور خاص نشان می دهد که نگرش های مذهبی، اخلاقی در مقایسه با کسانی که بیش از سن پنجاه سال دارند کمتر به سمت داوطلب می روند. کارهای داوطلبانه به نظر می رسد یک پایه جدید از انگیزه و شاید سیگنال یک تغییر مداوم در سطح کلی و انواع فعالیت های داوطلبانه در دهه آینده پیدا می کند(آنهیر،2005).
2-2-3-3-5 تامین مالی جمعی
مفهوم جمع سپاری
توماس فریدمن در کتاب معروفش «جهان صاف است» فریدمن(2007) تاکید میکند که «برون سپاری یکی از ده بولدوزری است که جهان را صاف و مسطح کرده است». در واقع با ظهور برون سپاری سازمان ها توانسته اند با انتقال برخی وظایف غیرمحوری خود به خارج از سازمان به کارایی و اثربخشی بالاتری دست یابند. با ظهور جمع سپاری این روش از اهمیت بیشتری برخوردار شده و راه مناسب تری را در اختیار بشر قرار داده تا به این نیروی کار ارزان و شایسته دست یابند(کشتکار و همکاران،1391).
واژه «جمع سپاری» که اولین بار توسط جف هاو (2006) پیشنهاد شد، در واقع ترکیب دو واژه «جمعیت» با « برون سپاری» می باشد. جمع سپاری به معنای برون سپاری کار، فعالیت یا وظیفه ای به یک جمعیت انبوه (شبکه گسترده ای از افراد غیرمعین) از طریق یک فراخوان عمومی می باشد. آن در حالی است که در برون سپاری فعالیت یا وظیفه به یک گروه یا فرد معین سپرده می شد. جع سپاری برپایه یک فراخوان عمومی به یک جمع بزرگ و نامعلوم از افراد بنا شده است. وجه تمایز جمع سپاری با برون سپاری هم مربوط به این موضوع می باشد. جمع سپاری یک الگوی کسب و کار مبتنی بر وب است که در آن سعی می شود به واسطه یک فراخوان عمومی، از توان تعداد زیادی از افراد فعال در بستر وب برای کسب راه حل های نوآورانه به منظور حل یک مشکل و یا تولید یک محصول کمک گرفته شود(کشتکار و همکاران،1391). در این مدل گاهی راه حل برتر در قالب یک فرآیند تکامل تدریجی و همکاری متقابل ایجاد شده و در برخی اوقات در یک فرآیند رقابتی راه حل بهتر بدست می آید. زمانی که این دو روش به طور توامان به کار گرفته می شوند بهترین حالت قابل تصور برای برای جمع سپاری پدید می آید. در واقع اعضای جمع مورد نظر از طریق دو مکانیزم (1) تعاون (همکاری) و (2) مسابقه (رقابت) در زمانی کوتاه، نتایجی فراتر از آن چه هر یک از افراد جمع به تنهایی می توانند ایجاد کنند، می آفرینند(کشتکار و همکاران،1391).
در واقع در پشت ایده جمع سپاری دو فرضیه زیر نهفته است:
عملکرد یا خروجی جمعیت که از طریق تولید ایده ها و راه حل های زیاد و تکامل آن ها و در نهایت اجماع جمع روی راه نهایی حاصل می شود، بهتر از عملکرد و خروجی یک فرد خبره یا حرفه ای یا حدافل برابر آن می باشد.
هزینه جمع سپاری به یک جمعیت، کمتر از هزینه پول سپاری آن فعالیت به یک فرد حرفه ای یا خبره می باشد(کشتکار و همکاران،1391).
مزایای جمع سپاری
ظهور جمع سپاری، رشد آن در مدتی اندک و عملکرد موفق سازمان هایی که مبتنی بر این روش مدل کسب و کار یا مدل فعالیت خود را شکل داده اند خود نشان دهنده مزیت های قابل توجه جمع سپاری می باشد.
مزیت های این روش نوین در قالب شش مورد طبقه بندی شده است:
صرفه جویی در هزینه: در جمع سپاری، کار به جمعیتی از افراد غیر حرفه ای و شایسته- البته ممکن است افراد حرفه ای نیز در جمع حضور داشته باشند- برون سپاری می شود. فردی که کار را جمع سپاری کرده به طور معمول تنها ملزم به پرداخت پاداش به برنده می باشدو در برخی مدل های جمع سپاری نیز اساسا هیچ وجه مالی پرداخت نمی گردد. این امر موجب کاهش هزینه های نیروی کار در مقایسه با روش های سنتی مانند برون سپاری و یا انجام در داخل سازمان می شود (کشتکار و همکاران،1391).
کارایی زمانی بالا: از آنجا که در جمع سپاری کار به وسیله جمعیت بزرگی از افراد انجام و تکمیل شده و فعالیت ها در بستر وب انجام می شود، زمان انجام کار به شدت کاهش پیدا می کند. در بسیاری از موارد شرکت کنندگان در فرایند جمع سپاری، گروهی از مشتریان و مصرف کنندگان محصول می باشند و با توجه به شناخت دقیق از خواسته مشتری و سلائق گوناگون آن ها، می توانند ایده های کاربردی و نوآورانه ای را رائه دهند. همچنین این فرایند باعث تقویت روابط شرکت با مشتریان و مصرف کنندگان می شود(کشتکار و همکاران،1391).
کیفیت بالا: مکانیزم مسابقه و تعاون موجود در جمع سپاری در کنار خرد جمعی انبوه مشارکت کنندگان با عث می شود که کیفیت خروجی جمع سپاری نیز از عیار بالایی برخوردار باشد. این کیفیت در مسائلی که نیاز به خلاقیت و نوآوری بیشتر دارد، نسبت به رویکرد های سنتی نمود قابل توجهی دارد(کشتکار و همکاران،1391).
امکان استفاده از پتانسیل افراد در سرتاسر جهان: در جمع سپاری امکان استفاده از توان و خلاقیت جمع کثیری از افراد در سرتاسر دنیا بدون در نظر گرفتن محدویت های جغرافیایی به وجود می آید. چنین امکانی موجب پدید آمدن سرمایه ای عظیم برای سازمان می شود. پر واضح است که این امکان در روش های سنتی موجود نمی باشد(کشتکار و همکاران،1391).
نتیجه گرایی و کاهش مخاطره: در فرایند جمع سپاری پاسخ های متعدی توسط جمعیت مشارکت کننده ارسال می شود و جمع سپار پس از ارزیابی، بهترین پاسخ را انتخاب می کند. در واقع قبل از پرداخت پاداش، جمع سپار از پاسخ و نتیجه حاصله و کیفیت آن اطلاع یافته و از تطابق ان با نیاز اعلام شده اطمینان حاصل می کند. لذا پرداخت هزینه تنها زمانی صورت خواهد گرفت که جمع سپار، نسبت به حصول نتیجه مورد نظر اطمینان یابد. این در حالی است که در روش سنتی مانند برون سپاری چنین اطمینانی حاصل نشده و هزینه کار باید طبق قرارداد و پیشرفت کار پرداخت شود. در نتیجه در فرآیند جمع سپاری وصول به نتیجه و کاهش مخاطره عدم تطابق پاسخ با نیاز اعلام شده، تا حد زیادی تضمین می شود(کشتکار و همکاران،1391).
ارزش گذاری بر مبنای شایستگی خروجی و حذف رانت ها و اعتبارهای پوشالی: در فرایند جمع سپاری افراد بدون هیچ گونه اعتبار از پیش تعیین شده(مانند تحصیلات، سوابق کاری یا شهرت حرفه ای) به عنوان ارائه کننده در فرایند جمع سپاری مشارکت می کنند و جمع سپار نیز پاداش و ارزش را تنها به فردی که پاسخ مطلوب را ارائه کند اختصاص می دهد. در نتیجه مبنای ارزش گذاری را تنها و تنها بر مبنای کیفیت خروجی و نه بر اساس سوابق و شهرت افراد انجام می شود. لذا در فرآیند جمع سپاری غیر حرفه ای ها نیز می توانن با تلاش مناسب با حرفه ای ها رقابت کنند(کشتکار و همکاران،1391).
مفهوم تامین مالی جمعی
واژه کرادفاندیگ از ترکیب دوعبارت «جمعیت» و «تامین مالی» تشکیل شده است و به معنای «تامین مالی جمعی» می باشد.این واژه، اولین بار در سال 2006 توسط مایکل سالیوان ارائه شد وی با راه اندازی یک ویدئو بلاگ تحت عنوان فانداولاگ، فضایی را فراهم کرد که در آن، صاحبان ایده به منظور جذب حمایت های مالی، به معرفی طرح های خود می پرداختند(کشتکار و همکاران،1391).
تامین مالی جمعی یک روش ابتکاری است که در آن، مردم طی یک حرکت دسته جمعی به منظور تامین بودجه مورد نیاز برای راه اندازی یک پروژه جدید، حمایت از کسب و کارهای نوپا و همچنین مشارکت در فعالیت های خیریه، اقدام به جمع آوری سرمایه حاصل از تجمیع منابع مالی خرد یا متوسط می کنند. صاحبان این منابع، محدود به یک گروه معدود نبوده، بلکه از جمعیت انبوهی تشکیل می شوند(کشتکار و همکاران،1391). تامین مالی جمعی همگرا کننده تخصیص اعتبارات در راستای کارآفرینی می باشد. رویکردی که از یک نظام ساسله مراتبی مسطح برخوردار است که در آن صاحبان سرمایه، به طور مستقیم و بدون واسطه به سوی متقاضیان سرمایه هدایت می شوند. از این رو مفهوم با تعبیر «بانکداری اجتماعی» نیز شناخته می شوند(هاو،2008)81. در این روش به جای اینکه منابع مالی مورد نیاز، به شکل بلوک های بزرگ سرمایه و از تعداد اندکی سرمایه دار تامین گردد، از طریق استمداد از جمعیتی انبوه و با مشارکت مالی آن ها (ولو به مقدار اندک)، تامین می شود(کشتکار و همکاران،1391).
کارکرد اولیه تامین مالی جمعی، تجمیع سرمایه های اندکی بود که در راستای اعطای تسهیلات برای فعالیت های سیاسی و انتخاباتی و هم چنین فعالیت های حوزه هنر به خدمت گرفته می شد. به عنوان مثال در حوزه هنر به منظور تکمیل آلبوم های موسیقی، توسعه فیلم های در حال ساخت و نظایر آن به کار می رفت. لکن شکل گیری دوره نوینی از تامین مالی جمعی سبب شده است تا دامنه اثر آن از محدوده اعتبارات خرد فراتر رفته و بلوک های بزرگ سرمایه را نیز در برمی گیرد؛ به نحوی که پتانسیل بالقوه ای از منابع بزرگ مالی را در راستای تقویت کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای نو ایجاد می کند(هاو،2008).
آغاز دوره بلوغ تامین مالی جمعی و روند تکاملی آن در نتیجه بهره گیری از پتانسیل اینترنت حاصل شده است. در واقع به مدد ارتباطات بر خط و پیشرفت های حاصل از تکنولوژی وب است که این امکان برای مصرف کنندگان به وجود آمده است که ضمن تعامل با دیگر کاربران به ایجاد، تغییر و توسعه محتوا از طریق شبکه های اجتماعی بپردازند(کشتکار و همکاران،1391).
به تبع این امکان و فعالیت فاصله زمانی جمع آوری سرمایه و ارتباط بین سرمایه داران و متقاضیان سرمایه کوتاه شده است. مضاف بر اینکه قابلیت به خدمت گرفتن «هوش جمعی تحت وب» نیز برای تامین مالی جمعی از طریق این امکان محقق شده است. این مهم در راستای قوام تصمیم گیری مشارکت کنندگان و تضمین نسبی موفقیت در امر سرمایه گذاری برای فرصت های انتخاب شده، نقش به سزایی داشته است. ؛ بدین معنا که بر خلاف الگوهای رایج تامین مالی که یک واسطه در نقش کارگزار و مبتنی بر یک مدل خطی و متمرکز تجمیع منابع مالی و سرمایه گزاری عمل می کند، در نظام تامین مالی جمعی تامین و مسیریابی منابع مالی به سوی فرصت های سرمایه گذاری و کارآفرینی، از یک مدل شبکه ای و توزیع شده تبعیت می کند. با این توصیف که کارآفرینان و سرمایه گذاران در یک بستر مشارکتی که نوع تکامل یافته ای از شبکه های اجتماعی است، به تعامل با یکدیکر می پردازند. در یک طرف این تعامل، مجموعه ای از فرصت های سرمایه گزاری در قالب ایده یا پروژه توسط کارآفرینان به منظور تامین مالی معرفی می شوند و در طرف دیگر، جمعی از سرمایه گذاران که با تکیه بر خرد جمعی و نظام ارزیابی مبتنی بر خرد جمعی شبکه ،ضمن تبادل آراء و ارزیابی میزان ریسک و سود هر یک از فرصت ها، به رتبه بندی و اولویت گذاری آن ها می پردازند. در نهایت جمعیت(سرمایه گذاران) با انتخاب خوش آتیه ترین و مطمئن ترین فرصت(های) معرفی شده، نسبت به تامین مالی مشارکت می کنند. این چرخه رتبه بندی و مشارکت تا زمانی که آن طرح(های) منتخب به مرحله تامین بودجه کامل نائل و از لیست فرصت های سرمایه گذلری خارج شود، ادامه می یابد. علاوه بر دو عامل ذکر شده در طرفین این تعامل، بازیگر سومی هم به نام «سازمان تامین مالی بودجه» وجود دارد. لکن این سازمان نه در نقش واسطه و کارگزار، بلکه در نقش ارائه کننده بستر مشارکتی که از مجموعه سیستم ها، زیر سیستم ها و فرآیندهای گردش اطلاعات و گردش کار تشکیل شده است، در نظام تامین مالی بودجه فعالیت می کند. این بستر همگرا کننده سرمایه گذارانی است که عزم حمایت و مشارکت در تامین مالی طرح ها و فرصت ها را دارند. مزیت دیگر توزیع شدگی در نظام تامین مالی جمعی کاهش هزینه های تامین مالی برای کارآفرین می باشد. چون ارتباط بین سرمایه گذار و کارآفرین مستقیم و از نوع «همتا به همتا» می باشد، در نتیجه هزینه ناشی از دریافت تسهیلات که به کارآفرین تحمیل می شود، فشار کمتری در مقایسه با تامین مالی توسط اشخاص حقوقی نظیر بانک یا شرکت سرمایه گذلری که در نقش یک واسطه بین ارائه کننده و دریافت کننده سرمایه هستند، خواهد داشت. همچنین، فاصله تاخیری درخواست سرمایه تا زمان اعطای آن، که به عنوان یکی از گلوگاه های کلیدی مرحله راه اندازی یک کسب و کار می باشد، به حداقل می رسد(کشتکار و همکاران،1391).
سرمایه گذاران، اعم از اینکه خود مصرف کننده محصولی که برای آن سرمایه گذاری کرده اند باشند یا نباشند، در هر دو حالت در فرآیند تجاری شدن ایده یا طرح انتخابی، ذینفع خواهند بود. سرمایه گذاران در زمره اولین گروهی می باشند که بی صبرانه منتظر به بازار رسیدن محصول مورد نظر و سودآوری آن هستند. لذا این استعداد به وجود می آید که در راستای توسعه محصول و سودآوری آن خدمات بیشتری ارائه کنند. مانند نوآوری در محصول، بازاریابی و نظایر آن که توسط مصرف کننده صورت می گیرد(کشتکار و همکاران،1391). استفاده اولیه از این روش، در حوزه حمایت از تولیدات هنری و فرهنگی بود سپس با ورود به عرصه کارآفرینی، این نوع از جمع سپاری تحت عنوان کرادفاندینگ شهرت یافته است(هاو،2008).
انواع تأمین مالی جمعی
1-انواع تامین مالی جمعی بر اساس کارکرد
کارکرد های تامین مالی جمعی به چهار دسته تقسیم می گردند که در ادامه به شرح آن پرداخته می باشد.
حمایت جمعی
این روش، در راستای حمایت از بخش خصوصی به منظور پشتیبانی کسب و کارهای نوپا و یا در حال رشد به کارگرفته می شود. به طور معمول این نوع برای تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط به کار می رود. مشارکت کنندگان در این نوع از تامین مالی جمعی، بخشی از سهامداران شرکت محسوب می شود که پس از عرضه سهام به سود بخشی از سهام داران شرکت محسوب می شوند که پس از عرضه سهام در بورس، به سود صنعت «سرمایه گذاری خطرپذیر» شناخته می شود. در این صنعت، سرمایه گذاران حرفه ای به امید کسب سودهای کلان، به سراغ آن دسته از فرصت هایی می روند که به دلیل بودن آتیه آن ها، با اقبال کمتری از سوی «سرمایه گذاران غیرحرفه ای» مواجه شده است. این فرصت ها اغلب شامل کسب و کارهای نوآورانه و مخاطره آمیز می باشد. مزیت این شکل از تامین مالی جمعی در این است که خرد جمعی ناشی از تعاملات ما بین جمعیت (مشارکت کنندگان) در بستر شبکه تحت وب، و همچنین امکان مشارکت انبوهی از سرمایه گذاران در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری،باعث توزیع مخاطرات نهفته در فرصت های مبهم، بین جمعیت انبوه می شود. به تعبیر دیگر، ریسک سرمایه گذاری به کمترین میزان ممکن تقلیل یابد(کشتکار و همکاران،1391).

سرمایه گذاری جمعی
کاربرد این روش، در تأمین بودجه مورد نیاز برای راه اندازی یک پروژه می باشد. در مقابل سرمایه گذاری، درصدی ار درآمد پروژه، به جمعیت(سرمایه گذاران) تعلق می گیرد. از مصادیق مرتبط با روش سرمایه گذاری جمعی، می توان به شرکت«کیک استارتر» اشاره کرد که از جمله نوصیه های تجاری موقق در حوزه تأمین مالی جمعی می باشد(کشتکار و همکاران،1391).
اعطای وام جمعی
این شکل از تأمین مالی جمعی، مشابه«اعطای وام همتا به همتا» می باشد که در آن، دو طرف ارائه کننده و دریافت کننده وام، بدون واسطه با یکدیگر تعامل می کنند. اما تفاوت اعطای وام جمعی در این است که طرف ارائه کننده وام، بیش از یک نفر و انبوهی از جمعیت می باشد. در این روش، اعطای وام در دو شکل بلند مدت و کوتاه مدت صورت می گیرد(کشتکار و همکاران،1391).
اهداء جمعی
این روش، اغلب در پروژه های غیرانتفاعی کاربرد دارد و مشارکت کنندگان هیچ گونه انتظاری در قبال حمایت مالی ارائه شده ندارند. مواردی مانند راه اندازی نرم افزارهای متن باز که- طی آن امکان جمع آوری حمایت مالی قابل توجهی از سوی کاربران نرم افزار فراهم می شود- از این قبیل می باشند. کاربرد دیگر اهدا جمعی، مربوط به حمایت از فعالیت های خیریه می باشد، موسسات خیریه یکی از بهره برداران این روش می باشند. نکته حائز اهمیت در این مورد، قدرت و اثربخشی تعاملات در ایجاد هم افزایی جمعی، می باشد(کشتکار و همکاران،1391).
2-تأمین مالی جمعی مبتنی بر پیچیدگی فرایند تأمین سرمایه
فرایند های پشتیبان تأمین مالی جمعی، زمانی که فراوانی جمعیت افزایش یابد(مانند سرمایه گذاری جمعی)، ممکن است با افزایش پیچیدگی مواجه گردد. به عنوان مثال عملیاتی مانند مدیریت«پرداخت خرد»، با افزایش تعداد پرداخت کننده، دچار چنین وضعیتی خواهد شد. از طرف دیگر مدیریت این فرایند، به تخصص و زمان ویژهای نیازمند است که برای مشارکت کنندگان، به خصوص غیر حرفه ای مشکل آفرین می باشد. مضاف بر اینکه صرف زمان مورد نیاز برای این امر- در مقایسه با منافع حاصل از منافع خرد سرمایه گذاری شده- مقرون به صرفه نمی باشد. از این رو حضور یک میانجی- نه به عنوان واسطه- بلکه در نقش یک«رابط» ضرورت می یابد. لکن این میانجی هیچ شباهتی با واسطه های موجود(به عنوان کارگزار) در روش های سنتی تأمین مالی(مانند بانک ها و موسسات مالی) ندارد. بلکه به عنوان یک تسهیل گر فرایند های فی مابین سرمایه گذار و متقاضی سرمایه عمل می کند. این میانجی، تحت عنوان«عامل تأمین مالی جمعی» شناخته می شود. بنابراین، تأمین مالی جمعی مبتنی بر این رویکرد می توان به دو دسته(1)تأمین مالی-جمعی مستقیم و (2) تأمین مالی جمعی با واسطه(رابط)، تقسیم کرد. عواملی مانند بانک ها و «شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت خرد« هیچ گونه مداخله ای در فرایند تأمین مالی جمعی نخواهد داشت، و صرفا عملیات(اجرایی) پرداخت، به واسطه این دو عامل صورت می گیرد. بدین معنا که پرداخت های حامیان، از طریق عملیات انتقال پول از(1) حساب حامی نزد بانک و یا(2)از کارت اعتباری وی، به حساب شخص متقاضی صورت می گیرد(کشتکار و همکاران،1391).
از مصادیق این روش می توان به عملکرد بانک آمرو اشاره کرد. این بانک از سال 2011 در کشور هلند، اقدام به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان«سیدز» کرده است که به عنوان تسهیل گر فرایند های مابین سرمایه گذاران و کارآفرینان، در زمینه تأمین مالی جمعی ایفای نقش کند. راه اندازی این بستر در نتیجه مطالعات بانک آمرو در خصوص مشکلات کارافرینان بوده است. لذا با تأسیس سیدز به عنوان یک مرکز رشد، شرایطی فراهم شده است که در آن، کارآفرینان در محیط مجازی، طی فرایندی، درخواست بودجه خود را فراخوان می کنند. از سوی دیگر، سرمایه گذاران نیز به صورت جمعی، نسبت به تأمین بودجه در خواست شده، متعهد می شوند(کشتکار و همکاران،1391).

ذینفعان سیدز، شامل(1) کارافرینان، (2) سرمایه گذاران و (3) عامل میانجی می باشند.
شکل(2-4) ذینفعان تأمین مالی جمعی در سامانه سیدز

منبع :(کشتکار و هکاران،1391)
انگیزه های مشارکت در تأمین مالی جمعی
یکی از جنبه های بسیار مهم تأمین مالی جمعی، مسأله سود و زیانی که متوجه «تأمین کنندگان مالی» می شود، می باشد همه، این موارد را براساس گونه های پنج گانه تأمین مالی جمعی، دسته بندی کرده است.
اهدا جمعی: در این روش اهدا کنندگان، هیچ انتظاری در قبال مشارکت مالی خود ندارند؛ اما برخی موارد، تقدیر و انگیزش غیر مادی در عوض کمک مالی صورت می گیرد، این انگیزش ها می تواند شامل ارسال متن تشکر از سوی دریافت کنندگان حمایت مالی، ارسال دعوت نامه به ارائه کنندگان مالی جهت تماشای فیلم یا نتایج پروژه ای که ساخت آن با مشارکت جمعی اجرا شده است، و ارسال هدایای تبلیغاتی پروژه به مشارکت کنندگان، باشد(کشتکار و همکاران،1391).
حمایت جمعی: در این روش، مالک پروژه و حامیان، در خصوص نحوه منافع حاصل از اجرای پروژه با یکدیگر توافق می کنند. مالک متعهد به تحویل این منافع می باشد که اعلب در قالب خدمات بازاریابی و تبلیغات عمومی می باشد.
پیش فروش جمعی: در بسیاری از موارد، تأمین مالی جمعی در قالب پیش فروش یا پیش سفارش تولید یک خدمت-محصول(مانند کتاب، نرم افزار، محصول اختراعی، اجرای تئاترو….) انجام می شود. در این شرایط، در قبال مشارکت جمعیت، ارائه یک نسخه از محصول یا خدمت، به آن ها وعده داده می شود. تأمین مالی جمعی در این مورد یک «پیش خرید» محسوب می شود که با توجه به نقش عملیات خرید، مشمول مالیات فروش می گردد(کشتکار و همکاران،1391).
اعطای وام جمعی: منافع تعریف شده در این روش، شامل باز پرداخت اصل وام دریافتی، به علاوه بهره آن می باشد. این روش، جایگزین مناسبی برای وام های بلند مدت است که در آن، بار «تحمل خطر» به دوش اعطا کننده آن تحمیل می شد. لکن در این شرایط، خطر مذکور بین مشارکت کنندگان توزیع می شود.
سهام جمعی: این روش از «سرمایه گذاری خرد» به عنوان پیچیده ترین ابزار تأمین مالی جمعی شناخته می شود که در آن، مشارکت کنندگان، در منافع شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند، شریک می شوند. این منافع شامل(1) سود سهام و هم چنین برخورداری از (2) حق رای در هیات مدیره شرکت می باشد(کشتکار و همکاران،1391).
آنچه به عنوان آورده های حاصل روش های تأمین مالی جمعی تبیین شده است، در قالب انگیزه های مادی می گنجد. لکن مطالعات صورت گرفته در زمینه انگیزه مشارکت کنندگان در تأمین مالی جمعی گویای این است که انگیزه های مادی، در اولویت اول انگیزش قرار نمی گیرد. بر اساس، دیگر عوامل انگیزش که غیر مادی می باشند و جزء انگیزه های ذاتی محسوب می گردند، گسترده وسیعی را به خود اختصاص می دهند. برخی از این انگیزش ها شامل موارد زیر می شوند:
کسب هویت فردی به پشتوانه(موضوع و اهداف) پروژه (مانند احساس هویتی که یک خیر مدرسه ساز در نتیجه مشارکت در پروژه ساخت مدرسه به دست می آورد)
مشارکت در یک ماموریت مهم اجتماعی
رضایت مندی از عضویت در یک اجتماع و جمعیتی که دارای رویکرد و اولویت های مشابه هستند
کسب رضایتی که در پی مشاهده موفقیت پروژه و تحقق اهداف آن حاصل می شود
احساس لذت حاصل از همکاری و تعامل با تیم پروژه
لذت ناشی از مشارکت و نقش افرینی در نوآوری و اختراعات پیشگامان تکنولوزی و کسب و کار(مانند شرکت های دارای رتبه اول در دانش نوین اعم از نانو و …)
فرصتی برای توسعه شبکه ارتباطات شخصی(گسترش شبکه دوستان و آشنایان)
انتظار جذب بودجه برای پروژه هایی که خود فرد(ارائه کننده) در آینده فراخوان تأمین مالی می دهد(کشتکار و همکاران،1391).
2-2-3-4 کمک های دولتی
حمایت دولت از کارآفرینی اجتماعی
در حالی که دولت در حال حاضر فاقد یک رویکرد جامع و استراتژیک برای همکاری با کارآفرینان اجتماعی است، حوادث جدا شده محلی، منطقه ای وجود داشته است، و کارکنان منطقه از طریق پنچ روش ابتدایی با کارآفرینان اجتماعی کار می کنند. با استقبال از روش راهبردی تر، دولت می تواند به حرکت اساسی شاخص مسائل اجتماعی بسیار مهم کمک کند:
1- تشویق نوآوری اجتماعی برای هر کارآفرین، دوره راه اندازی یک سازمان حیاتی است. نوآوران عمومی می تواند نوآوران اجتماعی را تشویق کند و به تحریک آزمایشی روش های جدید برای حل مشکلات اجتماعی کمک کند(نوآوری عمومی،2008)82.
2- ایجاد یک محیط مناسب برای نوآوری اجتماعی و کارآفرینی، آنها غالبا با موانع غیرمنتظره در طول مسیر مواجه می شوند. نوآوران عمومی برخی موانع برای کارآفرینان اجتماعی بالا می برد. علاوه بر این، صرفا با وام اعتبار وجلب توجه به یک موضوع معین، و یا ابتکارات، آنها به حرکت کارافرینان اجتماعی کمک می کنند(نوآوری عمومی،2008).
3- پاداش طرح های کارآفرینی اجتماعی برای عملکرد استثنایی: دسترسی به منابع قابل اعتماد کمک های مالی برای رشد و ماندگاری راه حل هایی که در کار ضروری است. با اتصال تصمیم گیری در مورد بودجه و عملکرد خرید، دولت می تواند با اطمینان کمک کند که راه حل هایی که کار و تاثیر رشد خود را حفظ خواهد کرد(نوآوری عمومی،2008).
4- روش های مقیاس موفقیت: توسعه رسیدن یک راه حل ثابت که اغلب مهم هستند برای رسیدن به واقعه های تحول آفرین. دستیابی به رسمیت، پشتیبانی برای انتشار، و یا مقیاس کمک های مالی طرح های موفق بسیار دشوار است. دولت می تواند نقش اساسی در توسعه راه حل ها بازی کند که به دنبال چه کاری باشد و مقیاس راه حل ها را قادر می سازد(نوآوری عمومی،2008).
5- تولید دانش: دولت خدماتی را در حال حاضر به عنوان یک منبع مهم از داده ها و استاندارد هایی است که به کارآفرینان کمک می کند. نوآوران عمومی نقش مهمی در تضمین تولید دانش می تواند داشته باشد، استانداردهای روشن تری تعیین شده و داده ها به راحتی در دسترس هستند(نوآوری عمومی،2008).
افراد، موسسات و شرکتها تنها سازمانهای نیستند که می توانند به بنگاه های اجتماعی کمک کنند؛ دولت ها هم می توانند این کار را انجام دهند. دولت ها به طور منظم سوبسید، پول و دیگر کمک های دولتی را در اختیار بنگاه های اجتماعی و دیگر سازمان های غیرانتفاعی قرار می دهند. همچنین دولت ها با مزایای مالیاتی از این بنگاه ها حمایت می کنند(آراستی و همکاران،1391).
به دلایل گوناگون دسترسی مناسب به منابع مالی، یکی از عوامل اصلی اثر گذار در زمینه تقویت کارآفرینی و روح نوآوری است. زیرا معولاً ایده های خلاق و نوآورانه در ذهن کارآفرینان و متخصصانی شکل می گیرد که فاقد منابع مالی کافی برای توسعه و تجاری سازی ایده هستند. اصولاً تأمین مالی فعالیت های نوآورانه از ویژگی های خاصی برخوردار است. سیاستگذاران می کوشند تا با سازکارهای مختلف این خلا را پوشش دهند.

1- ساز و کارهای اعطای اعتبارات یارانه ای:
معمولاً شرکتها برای سرمایه گذاری در انواع خاصی از دارایی ها برای برخی فعالیتهای خاص یارانه هایی داده می شود. این ساز و کارها معمولاً اعطای اعتباراتی با نرخ بهره کمتر از بازار را فراهم می کند(عبده تبریزی،رادپور،1389).
اگر سازمان های اجتماعی واجد شرایط برای یارانه ها باشند، آنها باید با شرایط ضمنی قانون و مقررات یارانه ها تطابق داشته باشد. گاهی اوقات این ممکن است مستلزم نوعی معضل اخلاقی باشد، زمانی که شرایط در جهت(به طور کامل) ارزش های سازمانی نباشد، در حالی که پرداخت یارانه ها به قدرت و خروجی سازمان اجتماعی و توافق مورد نظر بستگی دارد. دو بعد از نوع شناسی مبتنی برانگیزه سیستم یارانه است بین سیستم های ثابت و سیستم های متغیر، سطح فعالیت سیستم های ثابت متفاوت و مستقل از سیستم های متغیر است. سیستم های تأمین مالی در سطح سازمان ثابت مشوق هایی برای کاهش هزینه های حاشیه ای ارائه می دهد، از درآمد حاشیه ای که صفر است. این را می توان به روش های مختلف انجام داد، به عنوان مثال با کاهش سطح تولید و یا سطح کیفیت، تا زمانی که معیارهای نظارتی شکاف ایجاد نکند(جگریس و همکاران،2002:269).
سیستم های تامین مالی ثابت در سطح کلان سیستم پایان- بسته نامیده می شود. آنها بودجه را در سطح صنعت تشکیل می دهند پوشش می دهد، ساخت بودجه بندی برای مقامات آسان است، اما زندگی برای کمک هزینه ها مشکل است، مثلا از نقطه نظر آنها تا زمانی که تخصیص بودجه کلان انجام نشود درآمد دچار عدم قطعیت می شود. در سیستم های متغیر سازمانی، بودجه بستگی به مقدار تولید شده توسط سازمان بستگی دارد. مشوق هایی را برای تعادل بین درآمد حاشیه ای و هزینه های حاشیه ای انجام می شود، با اهدا یارانه سطح فعالیت تولید بالا می رود. بیشتر این سیستم ها پایان- باز خواند می شود، اما اگر از نوع پایان- بسته باشد، در سطح کلان، سطح فعالیت سازمانی نه تنهایی توسط خود سازمان تعیین خواهد شد که یارانه های سازمان را دریافت خواهند کرد بلکه توسط سازمان های دیگر نیز دریافت می شود. در چنین وضعیتی، افزایش سیستماتیک سطح تولید افزایش درآمد را تضمین نمی کند. این تنها در این مورد خواهد بود که اگر سطح فعالیت یک سازمان از سطح تولید کل ارائه دهندگان دیگر سریع تر رشد کند(جگریس و همکاران،2002:272).
اهمیت دوم طرح های یارانه تمایز بین سیستم های مالی گذشته نگر و سیستم های آینده نگر است. در سیستم های گذسته نگر هزینه های سازمان(به طور کامل و یا تا حدی) با توجه به هزینه های واقعی یارانه در نظر گرفته می شود، و در نتیجه یک سیستم پشت به عقب است. این صراحتا یک مکانیزم موثر برای هزینه ها نیست. در سیستم های آینده نگر یارانه ها در هر واحد از فعالیت ها سیستم رو به جلو تعیین می شود. در این مفهوم بودجه ثابت در سطح سازمان می تواند به نام یک سیستم پرداخت کننده آینده نگر که در آن واحد های خود سازمان است تعیین شود. سیستم های آینده نگر یک بازده تشویقی است، که سود مالی ناشی از تفاوت بین یارانه در واحد فعالیت و هزینه هر واحد فعالیت در داخل سازمان می باشد، که سازمان را به گسترش فعالیت ها، افزایش ارئه کیفیت، و یا ارائه خدمات به مشتریان در برای نیاز مالی بزرگ قادر خواهد ساخت. از سوی دیگر، این ممکن است ریسک داشته باشد، سازمان فقط به پذیرش مشتریانی که هزینه های معامله آنها نسبتا کم است، نیاز به نوع کیفیت و قابلیت دسترسی و کنترل دارند، می کنند(جگریس و همکاران،2002:269).
در عمل، اکثر سیستم یارانه در مفهوم اینکه آنها می تواند به صراحت با تعیین اینکه آیا آنها ثابت هستند یا متغیر، و یا اینکه آنها آینده نگر و یا گذشته نگر هستند، وبا توجه به واحد مناسب پرداخت مطلق نیست. بنابراین آنها با سیستم های ترکیبی، با تعامل، و گاهی اوقات مقابله به مثل، مکانیزم های تشویقی. ویا حالت های مختلف هیبریداسیون در داخل یک صنعت می تواند مشخص شود(جگریس و همکاران،2002:273).
2- ساز و کارهای اعطای کمک مالی:
معمولاً به شرکتهایی که در زمینه فعالیت های خاصی مانند تحقیقات نوآوانه، آموزشهای مدیریتی، وبسیاری از فعالیتهای دیگر اقدام می کنند، کمک های مالی داده می شود. در بیشتر موارد، این کمک ها درصد مشخصی از هزینه های فعالیت های فوق را پوشش می دهد، در موارد دیگر، این کمک ها در مجموع به موضوع هایی که به شکل کلی تعریف شده (مانند نوآوری) اختصاص دارد(عبده تبریزی،رادپور،1389).
3- ساز و کارهای ارائه خدمات و اعطای کمک مالی:
با هدف ساماندهی و تسهیل ارائه خدمات خاصی به شرکتها صورت می گیرد. ولی در این ساز و کارها، کمک های مالی نیز به شرکتها داده می شود تا بخشی از هزینه این خدمات را پوشش دهد. ممکن است این تسهیلات به شیوه ای طراحی شود که شرکتها در زمینه های خاصی به همکاری گروهی بپردازد. حتی کمک های مالی خاصی نیز اعطا می شود تا بخشی از هزینه های ساماندهی این همکاری ها را پوشش دهد .میدان دادن به سرمایه های کوچک از طریق سازو کار بازار برای رشد و ایجاد ارزش است. البته، بازار مورد نظر باید از نوع کارا باشد تا مکانیسم مطلوب بینجامد. در بازار کارا که قیمت ها به قیمت ذاتی نزدیک است، جای پای عنصر عدالت را می توان دید. بازار کارا عادلانه تر است و با عث تخصیص بهتر منابع می شود و نهایتاً به منافع ملی است(عبده تبریزی،رادپور،1389).
4- ساز و کارهای ارائه خدمات یارانه ای:
این ساز و کارها در پی سازماندهی و تسهیل ارائه خدمات تکنولوژی خاصی برای شرکت ها هستند و تمام یا قسمتی از هزینه این خدمات را از محل بودجه دولتی تأمین می کنند. مالیات های غیر مستقیم و یارانه ها قیمت های نسبی محصولات را تغییر می دهند و بر مقداری که مصرف کنندگان می خرند وبنابراین شرکتها تولید می کنند، اثر می گذارند(عبده تبریزی،رادپور،1389).
سوبسیدهای مستقیم دولت به سازمان های غیر انتفاعی آمریکا سال 1997 به 208 میلیارد دلار رسید. سوبسید های دولتی هر چند کمتر از کمک های خصوصی بود، ولی با این حال حدود31 درصد درآمد سازمان های غیر انتفاعی از این طریق حاصل گردید. سوبسیدهای دولت از اواسط دهه 1970 در شرایط واقعی رشد کرده است و بر خلاف لفاظی های سیاسی هرگز برای مدت پایدار نبوده است. این منبع درآمد تقریبا همیشه بیشتر از رشد کلی بخش غیرانتفاعی یا برابر با آن بوده است(آراستی و همکاران،1391).
زیر مجموعه های غیر انتفاعی از سوی دولت، حمایت های متفاوتی دریافت می کنند. جدول2.1 نشان می دهد که گرچه سازمان های غیرانتفاعی مرتبط با بهداشت بیشترین سهم از سوبسیدهای دولتی را برای سازمان های غیرانتفاعی (حدود دو سوم) دریافت می کنند، این سرمایه حدود42 درصد کل کوچک تری را از نظر دلاری تشکیل می دهند برای بیش از نیمی از درآمد خود متکی به سوبسیدهای دولتی هستند(آراستی و همکاران،1391).
جدول2-7- بودجه دولتی برای زیر مجموعه های سازمان های غیرانتفاعی مختلف درآمریکا
زیرمجموع
سهم بخش غیرانتفاعی
بودجه دولتی
درصد درآمد بخش
آموزش
18درصد
7/22دلار
19درصد
رفاه اجتماعی
12درصد
5/41دلار
52درصد
بهداشت
49درصد
9/136دلار
42درصد
آثار هنری
2درصد
3/1دلار
10درصد
مذهب
12درصد
.دلار
.درصد
جمع
100درصد
4/219دلار
33درصد

منبع:( بخش مستقل،2002 سالامون،2002)( به نقل ازآراستی و همکاران،1391)
5- ساز و کارهای مبتنی بربیمه خدمات درمانی:
در دهه های اخیر ساختار نظام های تأمین اجتماعی بخصوص در زمینه بیمه درمان دستخوش تغییراتی شده که این روند هنوز هم ادامه دارد. ساختار سازمانی بیمه درمانی در کشورهای منتخب دارای ویژگی های خاص خود می باشد و طرح های مختلفی برای برقراری این نظام ها وجود دارد. البته ساختار کلی جدا از بینش عمومی جاری هر کشور و نوع حکومت ها ارتباط نزدیکی دارد بطوری که تلاش دولت ها برای گسترش خدمات بیمه درمانی در کشورهای منتخب دیده می شود و هدف اصلی تمام کشورها برقراری امکانات برای تمام افراد جامعه می باشد(کریمی وهمکاران1384).

6- سازوکارهای مبتنی بر تشویق مالیاتی
دولت ها از طریق سیاست های مالیاتی مناسب می توانند کسب و کارها، افراد و موسسات را تشویق کنند تا کسب و کارهای اجتماعی را تأسیس کرده و نوآوری های مفیدی را به بخش مربوطه ارائه دهند. کسب و کارهای اجتماعی نقشی را انجام می دهند که معمولاً از دولت انتظار می رود انجام دهد، تشویق این کسب و کارها از طریق معافیت مالیاتی توجیه اقتصادی خواهد داشت. پولی که کسب و کارهای اجتماعی بابت مالیات نمی پردازند می تواند برای ارائه خدمات به تعداد بیشتری از فقرا صرف شود. در چنین شرایطی، سرمایه گذاری در کسب و کارهای اجتماعی می تواند مثل کمک به یک مؤسسه یا بنیاد خیریه معاف از مالیات و در عوض معاف شدن از پرداخت مالیات بر درآمد انجام شود. افراد کسب و کارهای اجتماعی را راه اندازی می کنند تا به خواسته درونی خود برای ایجاد جهانی بهتر پاسخ دهند. یک سیاست مالیاتی حامیانه، تنها کار را برای آنها ساده تر کرده و سرمایه گذاری بیشتر را ترویج خواهد کرد(فرامکین،کیم،2000)83.
سوبسیدهای مستقیم به راحتی قابل فهم هستند، اما کل بودجه دولتی را برای غیرانتفاعی ها تشکیل نمی دهند. در بسیاری از زمینه ها در بخش غیرانتفاعی، سوبسیدهای غیرمستقیم، بخش چشم گیری از کل درآمد را تشکیل می دهند. انواع سوبسید های غیر مستقیم عبارتند از: پرداخت های مالیاتی فعالیت های قبلی شرکت و معافیت مشارکت مالیاتی، اعتبارنامه های مالیاتی و تأمین سرمایه از مشارکتهای غیرانتفاعی با دولت.
درآمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، بنگاه های اجتماعی غیرانتفاعی واجد شرایط و دیگر سازمانهای غیرانتفاعی، از پرداخت مالیات های شرکت معاف اند. به جای آن بخشهای غیرانتفاعی از موافقت در عدم توزیع سودها به مالکان شرکت بهره می برند. شکل غیرانتفاعی سازمان، انئاع شکست بازاری را با خذف انگیزه سود از بین می برد و سیاست های مالیاتی مطلوب راهی است که به کمک آن دولت به وضعیت غیرانتفاعی ها جذابیت دهد. کمک بلاعوض مطلق در این سیستم مالیاتی، معافیت قبلی بر درآمدهای خالص یا ناخالص است. به عبارت دیگر این پولی است که به دولت پرداخت شده است، اگر شرکت به عنوان یک سازمان انتفاعی سازمان یافته باشد(آراستی و همکاران،1391).
اگر چه ممکن است با در نظر گرفتن مقیاس بخش غیرانتفاعی مقدار زیادی پول به نظر برسد، دو پیش بینی احتیاطی وجود دارد. اولا بخشی که به دلیل ناتوانی در سود، درآمد خالص کمتری دارد، ممکن است مالیات نسبتا کمی را بتواند پرداخت کند. ثانیا بعضی فعالیت های غیرانتفاعی ممکن است در بهترین موقعیت غیر سودآور باشند، بنابراین در واقع دولت هزینه فرصت کمی برای معاف کردن فعالیت های این حوزه دارد.
منبع مهم دیگر برای سوبسید غیر مستقیم به شکل درآمدهای دولتی از پیش تعیین شده برای اعانه های دارای تخفیف های مالیاتی است(آراستی و همکاران،1391).
2-3 مدل های تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی
2-3-1 مدل آلکس نیکولز
مدل های شرکت های اجتماعی
شرکت های اجتماعی برای به انجام رساندن اهداف ارزش های اجتماعی و اقتصادی طراحی شده اند. فرایند طراحی شرکت اجتماعی با هدف انطباق با ماموریت شروع می شود نه برای سود. ایده هایی برای چگونگی شرکت های اجتماعی وجود دارد که مفهوم ارزش را ایجاد می کند، و پس از آن به مدل تبدیل شده است. اغلب یک مطالعه بازار در تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی است که می تواند از جنبه های عملیاتی طراحی مدل اطلاع پیدا کرد، که شامل نیروهای بازار، سرمایه گذاری، در دسترس بودن دارایی، فرصت ها و تهدیدات، سهولت اجرا، پتانسیل سود، نقاط قوت و نقاط ضعف سازمانی، نیازها و قابلیت های مشتری، محیط قانونی، و غیره. همه مدل های شرکت های اجتماعی به سه مقوله اولیه و اصلی با توجه به سطخ ادغام بین برنامه های اجتماعی و فعالیت های کسب و کار اشاره دارد: جاسازی شده، یکپارچه، و خارجی.

شرکت اجتماعی جاسازی شده
فعالیت های کسب و کار شرکت های اجتماعی جاسازی شده و برنامه های اجتماعی مترادف هستند. فعالیت های شرکت ها در عملیات سازمان و برنامه های سازمان تعبیه شده اند. دست اندرکاران شرکت اجتماعی تعبیه شده برای به انجام رساندن ماموریت خود هستند. هدف آن دریافت سود نیست بلکه دریافت سرمایه گذاری است. هدف بازار، ذینفع، مالک، و یا کارمند مستقیم. تامین مالی شرکت های اجتماعی از طریق درآمد شرکت است، و بنابراین، شرکت های اجتماعی تعبیه شده می توانند یک استراتژی برنامه پایدار داشته باشند. رابطه بین فعالیت های کسب و کار و برنامه های اجتماعی جامع دستیابی به منافع مالی و اجتماعی به طور همزمان می باشد.
شکل(2-5)شرکت های اجتماعی جا سازی شده

منبع:( نیکولز،2006:212)
یکپارچه سازی شرکت های اجتماعی
در یکپارچه سازی برنامه های اجتماعی شرکت های اجتماعی با فعالیت های کسب و کار با هم همپوشانی دارند، اغلب هزینه، داریی، و ویژگی های برنامه به اشتراک گذاشته می شود. فعالیت های شرکت با عملیات سازمان یک پارچه می شود. ایجاد یکپارچه سازی شرکت های اجتماعی به عنوان مکانیسم های مالی برای حمایت از فعالیت ها و عملیات های اجتماعی است و یا به عنوان وسیله ای برا ی گسترش یا بهبود ماموریت سازمان می باشد. در حالت دوم ممکن است توسط تجاری سازی خدمات اجتماعی برای پرداخت هزینه های جدید و یا ارائه خدمات جدید به مشتریان به وجود بیاد. در یکپارچه سازی شرکت های اجتماعی، مشتریان نه برای سود بلکه از مزایای حاصل از سرمایه گذاری های ایجاد شده در برنامه های اجتماعی دریافت می کند در مقابل درآمد به دست آمده، اما ممکن است درگیر عملیات شرکت نباشد. این نوع شرکت اجتماعی اغلب اهرم دارایی های سازمانی، مانند تخصص، محتوا، روابط، نام تجاری، یا زیر ساخت هایی به عنوان پایه و اساس کسب و کار خود استفاده کنند. رابطه بین فعالیت های کسب وکار و برنامه های اجتماعی مربوط به همکاری با اضافه کردن ارزش مالی و اجتماعی با یکدیگر است.
شکل(2-6) شرکت های اجتماعی یکپارچه

منبع:(نیکولز،2006:213)
شرکت های اجتماعی خارجی
در شرکت های اجتماعی خارجی برنامه های اجتماعی متمایز از فعالیت های کسب و کار هستند. فعالیت های شرکت خارج از برنامه ها و فعالیت های کسب و کار هستند. سازمان های غیرانتفاعی یک شرکت اجتماعی برای تامین مالی برنامه های اجتماعی و یا هزینه های عملیاتی ایجاد می کنند. ارتباط ماموریت و پیگیری منافع اجتماعی پیش نیاز فعالیت های کسب و کار نمی باشد. مشتری غیرانتفاعی ذینفع غیرمستقیم از درآمد سازمان است که به ندرت جنبه عملیاتی شرکت های اجتماعی خارجی درگیر هستند. شرکت های اجتماعی ممکن است یا غیرممکن است از قدرت نفوذ بهرمند باشند، تقسیم هزینه ها و یا هم افزایی برنامه ها برای رسیدن به هدف باید سودآور باشند. رابطه بین فعالیت های کسب و کار و برنامه های اجتماعی با ارائه کمک های مالی نامحدود به سازمان های غیرانتفاعی حمایت می شود.

شکل(2-7) شرکت های اجتماعی خارجی

منبع:(نیکولز،2006:213)
مدل های عملیاتی
هفت نمونه اولیه عملیاتی مجزا از شرکت های اجتماعی توسط فعالان در سراسر جهان با استفاده از رویکرد عمل به نظریه شناسایی و شبیه سازی شده است، توصیف شده است: رابطه بین فعالیت های کسب و کار و برنامه های اجتماعی، هدف آن، جهت گیری ماموریت در جهت مقوله اولیه است. نمودار مدل نشان دادن چگونگی ارزش های اجتماعی و ارزش های اقتصادی در داخل مدل های شرکت اجتماعی مختلف ایجاد شده است. علاوه بر آن، این بخش توضیح می دهد که چگونه مدل میتواند در ترکیب و افزایش دستیابی به حداکثر ارزش را ایجاد کند. این شکل نشان می دهد که چگونه کاراکترها می تواند جریان مالی و محصول در رابطه با شرکت اجتماعی باشد، سازمان مادر، بازار، و مشتریان را تفسیر کند.
مدل حمایت کارآفرینی
مدل حمایتی کارآفرینی، حمایت از کسب و کارهای است که مبادرت به فروش خدمات و محصولات می کنند و خدمات مالی از جمعیت هدف و یا شرکت های کوچکی است که آنها محصولات و خدمات خود را به فروش می رسانند. برنامه های اجتماعی که در این کسب و کارها است، ماموریت آنها به وسیله مشتریان با حمایت از فعالیت های کارآفرینی با امنیت مالی تسهیل می شود. دستیابی شرکت های اجتماعی به خود کفایی مالی از طریق فروش خدمات به مشتریان خود دست پیدا می کنند، و با استفاده از این درآمد به پوشش هزینه های مرتبط به ارائه خدمات می پردازد. از نقاط قوت مدل پشتیبانی توانایی در رسیدن به تعداد زیادی از مشتریان است و پتانسیل آن تحقق بخشیدن به پایداری مالی در مدل تامین مالی است. این ویژگی به موفقیت و جذابیت وام های کوچک، و سرمایه گذاری های اجتماعی خدمات مالی را برای کارافرینان کمک می کند. مدل پشتیبانی چند هدف کلیدی دارد، برنامه هایی که از اشتغال و کارآفرینی حمایت می کند توسعه اقتصادی را محدود می کند. مشتریان، اغلب افراد فقیر و یا محروم هستند و بنابراین پایداری مشکل می باشد. سازمان های توسعه اقتصادی، از جمله موسسات تامین مالی کوچک، شرکت های کوچک و متوسط، و برنامه های توسعه کسب و کار، از مدل پشتیبانی کارآفرین استفاده می کنند. انواع متداول کسب و کار های که اجرا می کنند عبارتند از: موسسات مالی، مدیریت مشاوره، شرکت های حرفه ای، تکنولوژی و محصولاتی که از کارآفرینان حمایت می کنند.
جدول (2-8) توصیف اختصارات شرکت های اجتماعی
اختصارات
……………..
جریان محصولات و خدمات جریان مالی هم افزایی
خدمات اجتماعی سازمان مادر جمعیت هدف(مشتریان) بازار شرکت اجتماعی شرکت خصوصی
منبع:(نیکولز،2006:214)

شکل(2-8) مدل حمایتی کارآفرین

منبع: (نیکولز،2006:215)
مدل واسطه بازار
مدل واسطه بازار شرکت های اجتماعی توسعه محصول، دسترسی به بازار، و خدمات اعتباری به جمعیت هدف را فراهم می کند: تولید کنندگان کوچک(افراد، شرکت ها، و یا تعاونی). مدل واسطه بازار مدل جاسازی شده ای است که برنامه های اجتماعی کسب و کار است. ماموریت آن تسهیل امنیت مالی مشتریانی است که به وسیله کمک آنها خرید و فروش محصولات در بازار با ارزش بالا توسعه می یابد. شرکت های اجتماعی محصولات را با قیمت عادلانه می خرند و سپس محصولات را با اختلاف به فروش می رسانند. مزایای استفاده از مدل واسطه بازار شبیه مدل پشتیبانی کارآفرین در مورد توانایی خود برای مقیاس پذیری، و تاثیرات اجتماعی، تقویت ماموریت، و خود تامین مالی است. کاریرد آن محدود به تولید است، و مشکلاتی برای پیدا کردن بازار برای محصولات تولیدی مشتریان با توجه به اشباع بازار، کیفیت پایین و یا ناسازگار بوجود می آورد. غالبا کیفیت مورد نیاز برای محصولات قابل عرضه در بازار از طریق تولید غیر متمرکز واسطه بازار پشتیبانی نمی شود. تعاونی های عرضه بازار یابی مانند نمایشگاه ها، کشاورزی، و صنایع دستی از مدل واسطه بازار شرکت های اجتماعی هستند. انواع متداول کسب و کار آنها عمل بازاریابی و یا مصرف کننده محصولات شرکت ها و شرکت هایی که غذاها فراوری شده می فروشند و یا کشاورزی هستند.
شکل(2-9) مدل واسطه بازار

منبع: (نیکولز،2006:216)
مدل استخدام
مدل اشتغال شرکت های اجتماعی فرصت های شغلی و آموزش را برای جمعیت هدف فراهم می کند: افرادی که با موانع بالای اشتغال روبه رو هستند مانند از کارافتاده ها، افراد بی خانمان، جوانان در معرض خطر، و مجرمین سابقه دار از طریق فروش محصولات و یا خدمات در بازار آزاد توسط شرکت های اجتماعی هستند. مدل استخدامی یک مدل جاسازی شده است. این برنامه های اجتماعی یک برنامه کسب و کار است. ماموریت آن تمرکز بر روی مهارت های در حال توسعه و کارمندان است که فرصتی برای مشتریان می باشد. این نوع کسب و کار مورد استفاده در استخدام مبتنی بر تناسب شغل برا ی مشتریان و همچنین پایداری تجاری خود باشد. خدمات اجتماعی، مانند آموزش مهارت های نرم افزاری، فیزیوتراپی، مشاوره سلامت روان، و یا مسکن موقت، مدل ساخته شده یک محیط حمایتی کار برای مشتریان ارائه می دهد. شرکت های اجتماعی از طریق فروش محصولات و خدمات به خود کفایی مالی می رسند. درآمد کسب شده بابت هزینه های عملیاتی مرتبط با کسب و کار، از جمله دستمزد به مشتریان، و هزینه های اضافی که جمعیت هدف دچار شده اند پرداخت می شود. مدل اشتغال برای هر کسب و کاری مطابق با اهداف اجتماعی و اهداف مالی خود است. این شرکت ها از ابتدا به طراحی یک سرمایه گذاری را به عهده نمی گیرند. تغییرات مدل کسب و کار طبیعی و اجتماعی مانند مربیان کار، ساعات کار کوتاه. مدل اشتغال، ماموریت محور است و تاثیر مستقیمی بر مشتری دارد. این مدل با توجه به رابطه بین استفاده مشتریان و پایداری به طور معکوس مقیاس پذیر است. بسته به نوع کسب و کار، هزینه های راه اندازی و سرمایه گذاری بالاست. مدل اشتغال شرکت با بخش خصوصی رقابت می کند در حالی که هزینه های اضافی اجتماعی مرتبط با مشتریان را به دوش می کشد.
شکل(2-10) مدل استخدام

منبع: (نیکولز،2006:218)
مدل هزینه های خدمات
مدل هزینه ها خدمات برای شرکت های اجتماعی تجاری سازی می کند سپس آنها را به طور مستقیم به جمعیت هدف به فروش می رساند: افراد، شرکت ها، جوامع. مدل هزینه ها خدمات مدل جاسازی شده است. ماموریت آنها ارائه خدمات اجتماعی به مشتریانی است که در یک بخش کار می کنند. شرکت های اجتماعی از طریق دریافت برای خدماتی که انجام می دهند به خود کفایی مالی می رسند. این درآمد به عنوان مکانیسم تامین هزینه ها برای ارائه خدمات و هزینه های کسب و کار پرداخت می شود، مانند بازاریابی و حسابداری برای تجاری سازی دارند. سهولت اجرای مدل هزینه های خدمات هم از مزایا و هم از معایب آن است. هزینه های خدمات به عنوان یک فعالیت درآمد مولد است و نه به عنوان یک کسب و کار مقیاس پذیر. حتی زمانی که به عنوان یک کسب و کار فعالیت می کند، بسیاری از فعالیت های هزینه پرداخت مزایای مالی حاشیه ای را به وجود می آورد. سازمان های غیر انتفاعی و شرکت های اجتماعی و بسیاری از انواع مختلف کسب و کارها خدمات مالی اجرا می کنند. اگر چه بیشتر دارایی های به عنوان پایه ای از فعالیت های شرکت است. تجاری سازی خدمات اجتماعی منجرمی شود که فعالیت های شرکت یاعث افزایش ماموریت سازمان شود. در حالی که اعمال نفوذ دارایی های فیزیکی ممکن است در یک شرکت بسیار متفاوت از نتیجه برنامه های اجتماعی سازمان است. مزایای مالی شرکت از اعمال نفوذ و تقسیم هزینه است و جریان درآمد نامحدود به یارانه ها و یا تامین مالی کامل از خدمات اجتماعی سازمان مادر ارائه می دهد. مدل ارتباط بازار فرصت های یکپارچه سازی برای تجاری سازی را آسان می کند. این مدل بهترین کار برای سازمان کشورهای در حال توسعه که شرکت های غربی در ارتباط هستند. بیمارستان ها و کلینیک ها نمونه های سازمانی هستند که از این مدل استفاده می کنند.
شکل(2-11) مدل هزینه خدمات

منبع: (نیکولز،2006:219)
مدل خدمات کمک های مالی
مدل خدمات کمک های مالی مربوط به شرکت های اجتماعی است که مبادرت به فروش محصولات و خدمات به بازارهای خارجی می کنند و از درآمد آن در برنامه صندوق های اجتماعی برنامه ریزی می شود. مدل خدمات کمک های مالی یک مدل یکپارچه است: فعالیت های کسب و کار برنامه های اجتماعی با هم همپوشانی دارند، مانند به اشتراک گذاری هزینه ها، دارایی ها، عملیات، درآمد. اشتغال در درجه اول به عنوان یک مکانیسم تامین مالی در دستور کار قرار دارد که جدا از ماموریت سازمان است. با این وجود فعالیت های کسب و کار اغلب مربوط به ماموریت سازمان است، خدمت به بزرگ شدن و یا بهبود ماموریت سازمان است. غیرانتفاعی هایی که خدمات مالی برای شرکت های اجتماعی عمل می کنند بسیار متفاوت از انواع مختلف کسب و کار است. اگر چه بیشتر دارایی ها به عنوان پایه ای از فعالیت های شرکت خواهد بود. تجاری سازی خدمات اجتماعی مربوط به فعالیت های شرکت است که موجب افزایش ماموریت سازمان می شود. در حالی که اعمال نفوذ دارایی های فیزیکی ممکن است در یک شرکت بسیار متفاوت از نتیجه برنامه های اجتماعی سازمان است. مزایای شرکت از لحاظ مالی با عث نفوذ و اشترک گذاری هزینه ها می شود و یک جریان درآمدی نامحدودی را برای پرداخت یارانه ها و تامین مالی سازمان اجتماعی مادر می شود. قدرت مدل خدمات کمک های مالی برنامه گسترده ای است که مربوط به نوع کسب و کار، بخش، یا مشتری است که ارتباط ندارد. این مدل یک مدل استراتزیک است که تاثیر اجتماعی را با تجاری سازی برنامه های اجتماعی افزایش می دهد. اما قبل از آن که سازمان بتواند مدل خدمات اجتماعی کمک های مالی را پیاده سازی کند باید یک سرمایه گذاری بیشتر و بالاتر از برنامه های اجتماعی خود به اجرا در بیاورد. حتی زمانی که برنامه ها محکم باشد. علاوه بر این، کمک های مالی اجتماعی مستلزم آن است که دارایی ها و درآمد قابل توجهی را برای سرمایه گذاری ارزشمند داشته باشد.
شکل(2-12) مدل کمک های مالی

..

منبع: (نیکولز،2006:220)
مدل ارتباط بازار
مدل ارتباط بازار روابط بین شرکت اجتماعی و روابط تجاری را تسهیل می کند، تولیدکنندگان کوچک، شرکت های محلی، شعبه های شرکت های اجتماعی به عنوان یک واسطه بین خریداران برای تولید کنندگان و بالعکس هستند، اطلاعات بازار را فراهم می کند و هزینه ها را جبران می کند. مدل ارتباط بازار را می تواند مدل جاسازی شده و یا یکپارچه باشد. اگر ماموریت حول محور ارتباط مشتریان با بازار و حمایت از برنامه های اجتماعی باشد مدل جاسازی شده است. برنامه اجتماعی کسب و کار است و درآمد تولید شده از فعالیت های شرکت در برنامه های اجتماعی استفاده خواهد شد. مدل ارتباط بازار یک فرصت یکپارچه را برای تجاری سازی سازمان ها به وجود می آورد. این مدل برای سازمان های کشورهای در حال توسعه مناسب می باشد.
شکل(2-13) مدل ارتباط بازار

……………………………………………………………..

منبع: (نیکولز،2006:222)

مدل حمایتی سازمانی
مدل حمایتی سازمانی شرکت های اجتماعی ممکن است تقریبا با هر کسب و کاری ترکیب شود و محصولات و خدمات خود را به بازار خارجی، عمومی، و یا در برخی موارد برای مشتریانی که سودآور نیستند به فروش برساند. مدل حمایتی سازمانی مدل خارجی است که فعالیت های کسب و کار جدا ار برنامه های اجتماعی است. اگر شرکت اجتماعی از بودجه سازمان مادر جدا باشد شرکت باید سودآور باشد. این مدل بهترین اجرا برای سازمان های بالغ است.

مدل های ترکیبی
شرکت های اجتماعی مدل عملیاتی را ترکیب می کند برای تصرف فرصتها در بازار های تجاری و بخش های اجتماعی.است. مدل های عملیاتی مانند واحد های ساختمانی است که می تواند ترتیب را برای رسیدن به اهداف دوگانه سازمان باشد. مدل ترکیبی برای تسهیل سرمایه گذاری و یا رشد برنامه های اجتماعی، و برای افزایش درآمدها به وسیله ورود به بازارهای جدید و یا کسب و کار جدید، و یا افزایش وسعت و یا عمق تاثیر اجتماعی برای رسیدن به افراد بیشتر در نیازها یا جمعیت هدف جدید مناسب است. مدل ترکیبی شرکت اجتماعی درشرکت اجتماعی به عنوان یک “مدل پیچیده” یا در سطح سازمان مادر رخ می دهد یک مدل آمیخته است.
مدل پیچیده
مدل پیچیده شرکت اجتماعی از به هم پیوستن دو یا سه مدل عملیاتی در یکی از شرکت های اجتماعی بوجود می آید. مدل ها برای رسیدن به اثرات مطلوب و اهداف درآمد ترکیب می شوند. در حالی که شرکت های اجتماعی جاسازی شده بازگشت اجتماعی بالاتر را ارائه می کند. مدل پیچیده تحرکی برای رسیدن به تعادل پایدار است به ویژه در مواردی که فرصت های مالی منظمی با نیازهای شبکه اجتماعی متناسب نیست. مدل های ترکیبی می تواند در رشد سازمانی و تنوع اهداف به کار رود. هرچند که پیچیدگی در سازمان هایی برنامه ریزی ندارند و با دقت اداره نمی شوند به وجود می آید. شکل یک مدل پیچیده را نشان می دهد: مدل ترکیب اشتغال و مدل حمایت سازمانی.

شکل(2-14) مدل پیچیده

منبع:(نیکولز،2006:223)
مدل ترکیبی
بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی در چند واحد عملیات اجرا می کند. هر کدام با اهداف و برنامهای مالی مختلف است. واحد ها با مدل ترکیبی ممکن است مربوط به جامعه هدف، بخش اجتماعی، ماموریت، بازارها باشد. سازمان های غیرانتفاعی مدل ترکیبی نهاد های کسب و کار و اجتماعی را برای تنوع بخشیدن به خدمات اجتماعی و سرمایه گذاری برای کسب و کار جدید و فرصت های بازار اجتماعی ترکیب می کند. مانند تمام شرکت ها اجتماعی، مدل مختلط در شکل های مختلف بسته به سن، بخش، و اهداف و فرصت های اجتماعی و مالی است. مدل های ترکیبی در سازمان های چند ملیتی بزرگ رایج است که گروه های جداگانه و یا شعبه هایی را برای هر منطقه ایجاد می کند به کار می رود ، و در یک شرکت اجتماعی بالغ مانند آموزش، بهداشت، توسعه اقتصادی و غیره تاسیس می شود(دیز،1998).

شکل(2-15) مدل ترکیبی

…………..

منبع:(نیکولز،2006:226)
ارتقا مدل
مدل فرانشیز
مدل فرانشیز شرکت های اجتماعی را به وسیله نشان دادن همانند سازی و مقیاس چالش های غیرانتفاعی بهبود می بخشد. سازمان فرانشیز ” مدل سازمانی اجتماعی و فروش آن برای سازمان های غیرانتفاعی دیگر به عنوان کسب و کار خود است محقق می سازد”. فرانشیز به سازمان ها برای دستیابی به مقیاس اقتصاد و پایداری و یا سود کمک می کند. همچنین فرانشیز سازمان را قادر به تکرار، و در نتیجه، افزایش وسعت مقیاس، پوشش جغرافیایی، و یا عمق مقیاس حجم مشتریان می سازد. از این رو مدل فرانشیز افزایش مقیاس پذیری آن است.ارزش اقتصادی و اجتماعی از طریق تکرار ایجاد می کند. خرید فزانشیز یک سازمان غیرانتفاعی را قادر می سازد تا سرمایه گذاری ثابت انجام دهند،به جای اینکه نگران باشند که جه نوع کسب و کاری را شروع کنند و چگونه محصولات خود را به فروش برساند. چگونه به بازار وارد شوند. فرانشیز باعث می شود که یک شرکت اجتماعی به یک صنعت نفوذ کند و تخصص آن کسب و کار را پیدا کند و باعث ایجاد یک فرصت های تاثیرگذار اجتماعی شود و یک منبع جدید از درآمد را به دست آورد. فرانشیز می تواند باعث موفقیت و سرمایه گذاری های اجتماعی شود.
شکل( 2-16) مدل فرانشیز
اتصال ….
به هر اتصال مدل به
هرعملیاتی
مدل عملیاتی …..
منبع:(نیکولز2006:227)
مدل مشارکت شرکت خصوصی و غیرانتفاعی
مدل مشارکت شرکت های اجتماعی خصوصی و غیرانتفاعی همکاری متقابل کسب و کار سودمند یا سرمایه گذاری مشترک سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی است. ساختن روابط یکی از دلایلی است که به موجب آن هر شریک کمک کننده و دریافت کننده موفقیت سرمایه گذاری است. این همکاری باعث افزایش سرمایه گذاری های اجتماعی غیر انتفاعی با افزایش پایداری آن، و تاثیر اجتماعی آن، یا مستقیم توسط رسیدن به مشتریان بیشتر از طریق مدل کسب و کار و یا غیر مستقیم با تولید منابع مالی برای برنامه های اجتماعی می شود. مزایای شریک بخش خصوصی به بهبودی حسن نیت و تصویرعمومی، و افزایش وفاداری، و کاهش هزینه های عمومی است. نفوذ به بازار های جدید، جذب مصرف کنندگان اجتماعی آگاه بیشتر و غیره، که به فروش بالاتر و بیشتر می شود(نیکولز،2006؛ کیم التر،2006) .84,

شکل(2-17) مدل شرکت خصوصی و غیرانتفاعی

………………………
اتصال دو مدل ……… …………… …………………

منبع:(نیکولز،2006:229)
2-3-2 مدل کروز سانتوز
چگونگی تأمین منابع مالی یکی از موضوع های راهبردی پیش روی کارآفرینی برای راه اندازی کسب و کار است. تمام سازمانها به خصوص کارآفرینان اجتماعی نیازمند سرمایه هستند. دسترسی به سرمایه موجب استفاده از فرصت های رشد در شرایط خوب اقتصادی می شود و در مواجه با شرایط بد اقتصادی امکان بقا و ادامه حیات کارآفرینان اجتماعی را فراهم می کند. یک مدیر اجتماعی در پروژه های کارآفرینی اجتماعی در سه بعد از ارائه منابع درگیر است. 1- منابع مالی که شامل تأمین مالی و منطق بهره برداری،2- منابع انسانی،، که ادغام سهامداران، ویژگی های آنها، آموزش و پتانسیل نوآوری و3- منابع اجتماعی حاصل از سیاست های اجتماعی ،سازمان ها و شبکه های تعامل اجتماعی است. در یک مفهوم ایده آل این سه عامل به طور منسجم در اهداف کارآفرینی اجتماعی دخالت دارند(سانتوس،2012)85.

شکل(2-18)تأمین مالی کارافرینان اجتماعی
تأمین مالی ادغام سهامداران، ویژگیهای آنها سیاست های اجتماعی
منطق بهره برداری آموزش و پتانسیل نوآوری سازمان ها و شبکه های
تعامل اجتماعی

منابع مالی منابع انسانی منابع اجتماعی

کارافرینان اجتماعی

منبع:( سانتوس،2012)
نوآوری همواره محرک پیشرفت اقتصادی بوده است، امروزه سه دلیل را می توان بر شمرد که ثابت می کنند نوآوری برای شرکت ها و کشورها کاملا ضروری و اضطراری است:
تجارت آزاد و کاهش سریع هزینه های ارتباطات و حمل و نقل ایجاد می کند که بنگاه های اقتصادی به طور فزاینده ای بر قدرت رقابت خود با کشورهایی که هزینه های نیروی کار کمتری دارند و از نیروی کار ماهرتر و با تحصیلات عالی تری برخوردارند، بیفزایند.
علم و تکنولوژی، دنیای امروز ما را بیش از هر عصر و زمان دیگری، به سرعت تغییر می دهند، پیشرفت هایی که در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، در مواد نو، بیوتکنوژی، انرژی های نو، سوخت های جایگزین و نانو تکنولوژی اتفاق می افتد، امواج سهمگینی از نوآوری به راه انداخته و فرصت های ذیقیمتی را برای کارآفرینان فراهم می اورند، به گونه ای که مزیت رقابتی انها را در مقابل دیگر رقبا افزایش می دهند.
ارتباطات وسیع جهانی که پدیده محیط های رسانه ای بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته، از نمودهای عینی آن در قرن 12 است، باعث شده تا ذائقه مصرف کنندگان به طور مدام تغییر کند(سانتوس،2012).
این عوامل، تمامی شرکت ها و کشورها را به این فکر واداشته است تا سختی برای این سوال بیایبند که چگونه می توان نوآوری را توسعه داد و بر نرخ رشد آن افزود؟
نوآوری را در یک تعریف ساده می توان« بهره برداری موفق از ایده های نوآوری بدان جهت حائز اهمیت است که می توان محصولات بهتر و خدمات برتری را رائه کند، مدل های بهبود یافته برای کسب و کار معرفی کند و فرایند های کارامدتری برای تولید در اختیار صاحبان کسب و کار قرار دهد. از دید اقتصاد کلان، نوآوری کلید دستیابی به بهروه وری بالاتر و رفاه و آسایش بیشتر برای عموم مردم جامعه است. برای تمام بخش های اقتصادی ما ضروری است تا به نواوری به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر بنگرند(همایونفر،87).
برنامه ریزی نیروی انسانی به عنوان یکی از پیچیده ترین، فنی ترین و رقابتی ترین زمینه های فعالیت مدیران در کارکرد منابع انسانی در جهت پاسخگویی به انتظاات کارکنان و جامعه در سطح خرد و کلان به کار گرفته می شود. افزایش سطح آموزش افراد جامعه، تنوع تخصص ها، وسعت و پیچیدگی سازمان ها، تکنولوژی و تغییر سریع توقعات افراد از جمله متغیرهایی هستند که نقش مدیران نیروی انسانی را جهت تدوین برنامه های کارآمد پراهمیت ساخته اند. برنامه ریزی منابع انسانی فراگردی است که به واسطه آن سازمان تخمین می زند که برای دستیابی به اهداف خویش به چه تعداد نیروی کار، با چه نوع تخصص و مهارتهایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد تا بدان طریق به گونه ای اثر بخش و کارآمد فعالیت نماید. برنامه ریزی منابع انسانی، فراگرد تجزیه و تحلیل نیازها به منابع انسانی در شرایط متغیر، و طراحی اقدامات و فعالیتهای لازم برای تأمین و رفع این نیازهاست(طاهری عطار،87).
سرمایه اجتماعی سازمانی، یک دارایی است که هم برای سازمان( از طریق ایجاد ارزش برای سهامداران) و هم برای اعضای سازمان( از طریق ارتقای مهارت های کارکنان) مفید و سودمند است. محققان نشان داده اند ک سرمایه اجتماعی یک منبع با ارزش است زیرا افراد هنگامیکه یکدیگر را شناخته و درک نموده و به هم اعتماد داشته و با یکدیگر هویت می یابند به صورت کاراتر و موثرتری با هم کار می کنند(امیرخانی،87).
2-3-3 مدل واندا ویتینی و همکارانش
نقش مالی
در حالی که امور مالی اولین یا حتی مهم ترین اصول مدیریتی نیست، ظرفیت و بازار سرمایه کافی را برای اولین بار و برای مناطق ساخت ضروری می سازد.
دسترسی به سرمایه می تواند شروع یک کسب و کار کوچک را امکان پذیر کند، توسعه وجوه شرکت و ایجاد سرمایه گذاری بلند مدت قابل توجه برای ظرفیت سازی زیر ساخت های مناسب لازم است. عدم سرمایه گذاری ها رشد را محدود می کند، نیروها می بر بودجه عمیلیاتی که برعدم تنوع تکیه می کنند، اعتماد می کنند (در نتیجه در معرض خطر قرار می گیرد)، و اغلب ایده های امید وار کننده قبل از این که مجاز به موفقیت و یا شکست در بازار برسند از بین می رود(ردف،1996؛249)86.
افزایش سرمایه می تواند وقت گیر، گران قیمت، و دلسرد کننده باشد، به خصوص که اگر متخصصین سرمایه به یک نوع اشتباه وارد شود. بهتر است تلاش ها صرف خرید و فروش با سرمایه دارانی شود که مایل و مجهز به همکاری به این شرکت هستند. کارآفرینان اجتماعی می تواند بسیاری از مشکلات را ذخیره کنند و میزان موفقیت خود را با درک چرخه زندگی بهبود بخشند و منابع در دسترس را در مراحل مختلف توسعه دهند. کمک های مالی و حقوق صاحبان سهام سرمایه مشترک در اولین مرحله است. کسب و کار باید به سمت خودکفایی بیشتر و دسترسی به سرمایه های پیچیده تر حرکت کند مانند وام و سرمایه گذاری سهام” به عنوان کسب وکار و بهبود حاشیه های ناخالص تکامل می یابد”(ردف،1996؛.225)87. اگر چه آنها واقعا یک ابزار مالی نیستد، منابع سرمایه داخلی شاید مهم ترین منبع باشد. آنها نقش مهمی در طول عمر شرکت بازی می کنند. سرمایه های داخلی معمولا به مازاد عملیاتی جریان پول نقد سازمان اشاره دارد، اما آن نیز ممکن است شامل”سهام مشقت و یا کار آزاد و منابع دیگر که جایگزین پول نقد می باشد. به هر صور ت آن طول می کشد،” سرمایه گذاری پولی است که شرکای مالی به تلاش های مدیریت برای ساخت یک شرکت پایدار ملحق می شوند”(اورهلس،2002)88. این یک نوع همکاری بین شرکت و ارئه دهنده امور مالی است.
با توجه به کسب وکار و توسعه مراحل آن، ترکیب مناسب ابزار مالی متغیر را می خواهد.اما معمولا بهتر است سرمایه تا حدودی متنوع باشد.با ترکیبی از کمک های مالی، بدهی، حقوق صاحبان سهام، و معادل حقوق صاحبان سهام. تعادل بین بدهی و حقوق صاحبان سهام ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یکی از شاخص های اصلی استفاده شده توسط وام دهندگان به منظور تعیین ارزش اعتبار است(امروسون، دیز و همکاران،1999)89.
کمک های مالی اغلب به عنوان پول آزاد است به دلیل اینکه هیچ بهره ای ندارد و مجبور به باز پرداخت آنها نیستند. در واقع، رشته های متصل به برخی از کمک های مالی می تواند بسیاری از هزینه ها را گران کند.به عنوان مثال، صندوق های جدید و یا گسترش برنامه با هزینه های اضافی، از جمله استخدام نیروی انسانی جدید. این سازمان ممکن است با منحرف کردن منابع از مناطق دیگر تعادل را به هم بزند و ایجاد ریسک اضافی کند(ویتینی،2008)90.
رشد سرمایه، به عنوان پذیرش سرمایه شناخته شده، شکل بسیار خاص و مهم سرمایه برای شرکت های اجتماعی، و یکی از تامین کوتاه مدت است. این برنامه وسیله ای برای ساخت ظرفیت تولید است. منابع پذیرش سرمایه شامل دوستان و خانواده، توسعه وام دهندگان، (یعنی توسعه آینده شرکت)، سرمایه اجتماعی سرمایه داران و سرمایه گذاران خصوصی(فرشتگان کسب وکار) است. سرمایه پذیرش/رشد در برابر مسافت های طولاتی می باشد، آنها معمولا نرخ بازده پایین تر از انتظار نسبت به سرمایه گذاران دارند، آن تا زمانی که شرکت به پایداری مالی برسد پیشتبانی می کند.
اورهولسر(2002،p.3)، تاکید می کند که پایداری هنگامی به وجود می آید که” جریان پول کافی از درآمد
قابل اعتماد و پوشش هزینه های جاری شرکت وجود دارد و تزریق سرمایه های مورد نیاز شرکت برای حفظ شرکت وجود دارد”. او تاکید می کند که درآمد حاصل از مشتریان یک منبع پایدار برای سرمایه گذاری(کمک های مالی، وام، حقوق صاحبان سهام و غیره است(اوورهلسر،2002:p.2)91.
(2-5-2)پنج مرحله توسعه سرمایه گداری PATH
در مدل زیر مسیر توسعه یک شرکت اجتماعی را نشان می دهد. چرخه رندگی یک شرکت را در پنچ مرحله و
این مراحل توسعه نیاز به انواع مختلف تامین مالی دارد که در زیر نشان داده شده است.

جدول(2-9) انواع بودجه در طول شرکت

منبع: (ویتینی و همکارن،2008:4)

راه توسعه شرکت اجتماعی

دانه/برنامه ریزی شروع راه اندازی شروع بقاء رشد سودآوری بلوغ

ایده/آمادگی افزایش سرمایه بازبینی استراتژی ثبات/موفقیت در بازار اولیه توسعه پایدار
طرح کسب و کار

امکان ارزیابی راه اندازی مقدماتی ساخت شرکت/ توسعه بازار های جدید/ رشد جغرافیای ظرفیت سازی محصولات یا محصول
برنامه ریزی

کسب و کار عملیات آغاز شرکت حرکت به سمت سودآوری تجهیزات، امکانات،HR شرکت جدید

0 12 Mths 2.0yrs 4 yrs 8 yrs

هر کدام از مراحل را با مجموعه خود و چالش ها و راه حل های بالقوه تامین مالی را به تصویر می کشد.

جدول2- 10-انوع بودجه ی مرحله توسعه
سرمایه

بدهی

حقوق صاحبان سهام

کمک های بلا عوض

تولید داخلی

دانه شروع بقاء رشد بلوغ
منبع: (ویتینی و همکارن،2008:4)
استراتژی مرحله توسعه BY
مرحله دانه و راه اندازی را می توان به دوران تولد و دوران کودکی تشبیه کرد. شرکت به مقدار زیادی منبع تغذیه دارد( معمولا از طریق کمک های مالی و منابع داخلی) قبل از آن که بتواند خودش راه بیفتد. توسعه کمک های مالی، در درجه اول از دولت، یکی از اصلی ترین منابع مالی خارجی برای امکان سنجی و فعالیت ها ی برنامه ریزی است. کمک هزینه های عملیاتی در برخی موارد راه اندازی تامین مالی را فراهم می کند.
بسیاری از شرکتها برای راه اندازی به شدت نیاز به تامین مالی حقوق صاحبان سهام دارد، و فقدان حقوق صاحبان سهام به اندازه کافی در جریان عملیات حمایت و کسب و کار در طول دوره اولیه تا زمان ایجاد درآمد یک مشکل قابل توجهی به وجود می آورد(شرکت غیر سوداور،20039)92. پایه سرمایه اولیه برای شروع شرکت اکثر مواقع از سرمایه مشقت(حقوق صاحبان سهام) و “پول عشق”(خانواده و دوستان) می آید. متاسفانه حقوق صاحبان سهام مقیاس خوبی نیست(میلر،2001)93. بسیاری از شرکتها با نگاه به منابع خارجی به سطح بعدی حرکت می کنند. این زمان بسیار خوبی برای شرع و به دنیال سرمایه گذاران بلند مدت که ممکن است علاقه مند در فراهم کردن رشد سرمایه برای حمایت از سرمایه گذرانی از طریق مدت زمان طولانی هستند. در مرحله بقا، درآمد و ظرفیت سازمانی در حال توسعه است و آن شروع یک کسب وکار واقعی است. رشد با شتاب در این مرحله صورت می گیرد یا سرمایه گذاری مخاطره آمیز(فلانری،1999)94. همان طور که در توسعه و بلوغ شرکت بدهی و حقوق صاحبان سهام نقش مهمتری دارند.
در مرحله رشد، تقاضا برای افزایش سرمایه، به طور قابل توجهی افزایش می یابد. به طور معمول گزینه های امور مالی رشد بیشتر است. با یک بازار تثبیت شده و جریان نقدی پایدار، تامین مالی بدهی آسان تر، جریان نقدی کافی برای حمایت آن ارائه می شود
در بلوغ، سازمان قادر به جریان اصلی تامین مالی آهسته است. آن محدود می شود به خطوط اعتباری سرمایه اصلی و وام ها و شکل های دیگری از قرضه های سنتی است(امرسون،1999،p.194)95.
2-3-4 مدل بارکت اینگرید
هدف سرمایه گذاری و توسعه شرکت های اجتماعی در مرحله خاصی از چرخه زندگی سازمان های اجتماعی که فراتر از توسعه مرحله اولیه است، انجام می گیرد. به طور خاص، و به طور منظم در بعد از مرحله رشد و توسعه مالی انجام می شود، نه در مرحله ابتدایی دانه یا اعطای سرمایه. در این مرحله توسعه دسترسی به منابع مالی، به جای تکیه بر بودجه کمک های مالی است، که دارای بیشترین پتانسیل برای بهبود پایداری طولانی مدت شرکت های اجتماعی می شود.
در این زمینه، یک طیف وسیعی از عوامل موثر بر توسعه خط سیر سرمایه گذاری وجود دارد، که هدف درست شرکت های اجتماعی و تبدیل شدن تحقیقاتی برای سرمایه گذاری می شود.
عوامل موثر بر شناسایی سرمایه گذاری شرکت های اجتماعی عبارتند از:
بالا بردن سطح آگاهی سازمان هایی که شرکت های اجتماعی را به عنوان فرصت سرمایه گذاری شناسایی نمی کنند.
ایجاد اعتماد به نفس در تغییر فرهنگی شرکت های اجتماعی برای پذیرش ابزارهای مدیریت استراتژیک و مدیریت مالی.
ایجاد ظرفیت شرکت های اجتماعی به استفاده از گزینه های مختلف مالی به عنوان بخشی از بودجه و تامین مالی ترکیبی(بارکت،اینگریت،2010).96

شکل(2-19): هدف سرمایه گذاری و توسعه شرکت های اجتماعی

بالا

ریسک
سرمایه
گذاری

پایین

بلوغ شروع بقاء و رشد شروع راه اندازی دانه
چرخه زندگی شرکت های اجتماعی

منبع:( بارکت،اینگریت،2010)

2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی
جدول(2-11) : پیشینه تحقیقات داخلی
محقق
سال
عنوان
دست آورد های تحقیق
کشتکار و همکاران
1391
جمع سپاری پیشروان کسب و کار نوین
تامین مالی جمعی یکی از راه های نوین در تامین منابع مالی کسب و کارها

امینی نژاد و همکاران
1389
سرمایه اجتماعی کارآفرینان نوپا و تامین مالی رسمی
نقش سرمایه اجتماعی در تامین مالی کارآفرینان نوپا
سالارزهی
1390
وقف به مثابه الگوی کارآفرینی اجتماعی پایدار در اسلام
به تبیین وقف به عنوان الگوی کارآفرینی اسلامی و اجتماعی پایدار در برنامه های توسعه و رفاه اجتماعی می پردازد

4-2-2 پیشینه تحقیقات خارجی
جدول(2-12) پیشینه تحقیقات خارجی
محقق
سال
عنوان
یافته های تحقیق
ماکسی میلیان مارتین
2011
درک پتانسل واقعی تأمین مالی استراتژی ترکیبی برای کارآفرینان اجتماعی
مکانیسم قیمت گذاری،سهام، تجارت، سرمایه گذاری
میرجام اسچونینگ
2013
روند های جهانی در تأمین مالی بخش اجتماعی: کارآفرینان اجتماعی در بسیج منابع و اهرم ایده موفق هستند
فروش محصولات،مکانیزم تخصیص قیمت،هزینه های عضویت،داوطالبان، مشارکت،همکاری کسب وکار،جمع آوری کمک های مالی خلاق،
سارا ال شوارتز،مایکل جی آستین

تأمین مالی و ارزیابی سازمانهای غیر انتفاعی(2013)
جمع آوری کمک های مالی،سرمایه گذاری،موقوفات،توسعه روابط با منابع مالی غیر دولتی،اسقرار شرکتهای اجتماعی
پیتر فرامکین ومارک کیم
2000
موقعیت استراتژیک و تأمین مالی سازمانهای غیر انتفاعی
جمع آوری کمک های مالی،سرمایه گذاری تجاری،مشارکت،کسر مالیات از درآمد،قراردادهای دولتی،مدیریت کارآمد
ورکر
2007
آغاز فعالیت سازمان های غیرانتفاعی
بخش غیر انتفاعی با گسترش و رشد و گسترش و حرفه ای شدن می تواند شریک و متحدی برای دولت باشد. معافیتهای مالیاتی
مارکس دیوریکس
2010
کارآفرینی اجتماعی، فصل 9، آنها برروی درختان رشد نمی کنند
جمع آوری کمک های مالی مهم ترین منبع کمک های خارجی

2-5 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به مرور ادبیات و پیشینه تحقیق در زمینه تامین مالی کارافرینان اجتماعی می توان نتیجه گرفت که هر کدام از تحقیقات خارجی و داخلی به قسمتی از تامین مالی کارآفرینان اجتماعی پرداختند
موسسات اجتماعی به منابع مادی، انسانی، و فناوری نیاز دارند. یافتن منبع و میزان دقیق هر یک از آنها به پیمودن چهار گام بستگی دارد: تعیین قابلیت های مورد نیاز برای موسسه ی اجتماعی، طرح ریزی نیروی انسانی برای برآورده سازی هر یک از قابلیت ها و تدوین برنامه برای منابع می باشد.
درآمد های یک موسسه ی اجتماعی، چهار منبع اصلی است که شامل: درآمدزایی، سرمایه گذاری، اهدایی ها و کمک های دولت می باشد. . بر این اساس در این تحقیق سعی شده است هرکدام از این روش ها و میزان استفاده هرکدام از روش ها را در موسسات خیریه مورد بررسی قرار دهد. در زیر هر کدام از روش ها به اختصار توضیح داده می شود.

درآمد زایی:
تجاری سازی
موسسات اجتماعی می توانند با “فروش فراوردها” برای خود “درآمد زایی” کنند. دو نوع از فروش های تجاری شامل فعالیت های عملیاتی مستقیم و غیر مستقیم است. فعالیت های مستقیم معمولا شامل فعالیت هایی نزدیک به رسالت موسسه است. فروش کالا یا خدمات توسط سازمان های اجتماعی در یک قیمت غیر صفر تولید شده ” تجارتی” است نسبت به بهاء ارائه آزاد آنها، به ویژه هنگامی که پرداخت توسط مشتریان صورت می گیرد. سازمان های ایلات متحده به علت کاهش آشکار سطح کمک های مالی به طور فزاینده ای مجبور به انطباق با این نوع تجارت هستند، و این مهم تر از یارانه ها است. فعالیت های سودآور باید مربوط به سود تولید باشد، فعالیت ها تنها در صورتی که شرایط زیر برآورده شود منطقی به نظر می رسد:
باید نیاز به کمک های اضافی وجود داشته باشد؛
هیچ راهی برای به دست آوردن وجوه بهتراز فعالیت های سودآور نیست؛
فعالیت ها با ارزش ها و اهداف سازمان ناسازگار نباشد؛
سازمان باید قادربه اجرای “سود” خارجی باشد،و قادر به توسعه یک طرح بازاریابی مناسب برای آن باشد؛
باید یک بازار برای خروجی وجود داشته باشد(انجولراس،2002).97
شرکتهای سودآور از مدل قیمت های مختلف و مکانیزم های مختلف خیلی خوب استفاده می کنند، از حراجی هایی با تبعیض قیمت موقتی، چهارچوب مقیاس هزینه ها، اما نکته کلیدی این است که کارافرینان اجتماعی با استفاده از مکانیسم تخصیص های مختلف در درجه اول برای پیشبرد مأموریت خود استفاده می کنند، در حالی که سازمانهای سودآور از آنها برای افزایش درآمد خود استفاده می کنند(آنهیر،2005).
یانگ و سالامون(2003) نشان می دهد که یکپارچه سازی انگیزه های بازار در میان فعالیتهای موسسات می تواند روش درآمد سازمان را بهبود بخشد. همچنین استدلال می کنند که موسسه ها دارای مزایای بسیاری را از ارتباط نزدیک تر با بازار به دست می آورند: منابع بیشتر، درآمد متنوع تر و انعطاف پذیری بیشتر. در همان حال، فشارهای بازار می تواند ارزش پایه موسسات را تضعیف کند و همچنین بخش حمایت عمومی را تهدید کند، یعنی کمک های مالی و خوش بینی سیاسی را کاهش می دهد(آنهیر،2005).
دریافت حق عضویت
یکی از راه های درآمدزایی برای برخی موسسات اجتماعی، «دریافت حق عضویت» است. بسیاری از موسسات اجتماعی از طریق حق عضویت درآمدزایی می کنند، اگر چه درآمد حق عضویت به جز در خیریه های دولتی، رایج ترین روش به شمار می آید. دوگونه از موسسات می توانند با دریافت حق عضویت به درآمد زایی بپردازند: سازمان های خدمات رسان به اعضا و سازمان های خدمات رسان به اعضا و دیگران. حق عضویت ها می تواند توسط خدمات ویژه به اعضا جبران شود: تخفیف در کتابخانه های محلی، ارائه خدمات بهداشتی(دیورکس،2000).
مدیریت کارآمد
کارآفرینان اجتماعی نیاز به مدیریت بهترو موثرتر در جهان رقابتی و محور عملکردی که آنها در حال حاضر مواجه هستند. بهبود مدیریت هم به عنوان یکی از راه های بالا بردن اثر بخشی عملیاتی دیده شده است. کارآفرینان اجتماعی که دارای مدیریت موثر هستند که دارای هزینه اداری پایین تری نسبت به هزینه های کل هستند موفقیت بیشتری برای بالا بردن درآمد نسبت به کارافرینانی که هزینه اداری بالاتری هستند (فرامکین و کیم،2000).
بر اساس یک مطالعه تجربی در ایالات متحده جوبومی(2006)، از 100 موسسه خیریه بزرگ در انگلستان نشان می دهد که درآمد خود را در سال 2000 تا 2001 در این زمینه بدست آورده اند. نتایجی که این تحقیق در ایالات متحده نشان می دهد که وجوه مدیریتی تحت تأثیر ابزاری مانند حسابرسی، کمیته پاداش، کاندید انتخاباتی قرار نمی گیرد. بنابراین مدیران این سازمان ها به نظر می رسد با نوع دوستی حرکت می کنند به جای ثروت شخصی، و هیئت مدیره لازم نیست مکانیسم هایی کنترل را به منظور جلوگیری از پرداخت های افراطی مدیر عامل قراردهد(جوبومی،2006)98.
سرمایه گذاری
اولین منابعی که کارآفرینان اجتماعی جهت تأمین وجوه مورد نیاز، به آن رجوع می کنند، منابع خصوصی است. رندوی و گودال تامین مالی از طریق منابع مالی شخصی در مقابل تامبن مالی از طریق سرمایه(سهام) را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تامین مالی بوسیله منابع مالی شخصی کارآتر است. فشارهای مالی محدویت های بیشتری برای فعالیت های کارافرینانه در مناطق فقیر در مقایسه با مناطق توسعه یافته مرکزی ایجاد می کند. داده های مطالعه ی تجربی دیگری در اسپانیا نیز نشان داده است که تامین مالی از حساب شخصی کارآفرین و خانواده و دوستان سهم بزرگی در تامین مالی مرحله ی راه اندازی دارد. به نظر وقتی نوبت به تامین مالی می رسد کارآفرینان بیش تر بر خانواده هایشان تکیه می کنند. مطالعه ای که در کشورهایOECD انجام شد نیز این گفته را تایید می کند. براساس این مطالعه در کشورهای صنعتی شکاف جدی تامین مالی وجود ندارد اما نبودن منابع مالی مناسب برای توسعه ی کسب و کارهای نوآور یا الگوهای کسب و کار جدید وجود دارد(امینی نژاد و همکارن،1389).
سرمایه گذاری در شرکت های انتفاعی
سازمان های اجتماعی ممکن است برای اجرای برنامه خاص با یک شرکت تجاری و بازرگانی برای رسیدن به اهداف سازمانی خود مشارکت نماید. شرکای موسسات بازرگانی نسبت به ارزش سهام سازمان های اجتماعی باید از امتیازات لازم برخودار باشند. یکی از شرکا یا هر دو ممکن در تامین نیروی انسانی، وجوه منابع فیزیکی توسعه تولید، بازاریابی، توزیع و سیاست گذاری قراردادها مشارکت نمایند. این نوع مشارکت غالبا وجوه قابل توجهی را برای تقویت فعالیت های سازمان اجتماعی فراهم می نماید. در نتیجه سازمان قادر به کسب تامین مالی مطلوب تری خواهد بود. در این خصوص باید دقت نمود که اهداف سازمان های اجتماعی در حاشیه فعالیت شرکای خود قرار نگیرد. و فعالیت های سازمان موجبات سوء استفاده شرکا را فراهم نیارد(جگریس،2008 ).
اهدایی ها
اهدای فردی
چهار اثر مهم جمعیت شناسی که اثرات اعانه را مهم می کند عبارتند از درآمد، ثروت، مشارمت مذهبی و ساختار خانواده ها. در مطالعه ای از 500 شرکت جمع آوری پول در آمریکا، سارجت و کیهلر(1999) فهمیدن که موسسات به طور گسترده ای از فعالیتهای جمع آوری پول استفاده می کنند: حدود دو سوم از پست الکترونیکی، 25 درصد تلفنی، 30 درصد مجموعه درب به درب، 35 درصد تبلیغات مستقیم، 86 درصد با نزدیک شدن به شرکتها استفاده می کنند: دو سوم موسسات خیریه و اعتماد شرکتها؛ و 57 دصد درگیر جمع آوری هدیه های بزرگ هستند. یکی از روش های متعدد تلاش برای رسیدن به مخاطبان عمومی است، به عنوان مثال از طریق تلفن و درخواست ایمیل مستقیم و جمعیت خاص که خویشاوندان خاص و تعهدی برای دلیل سازمان دارند. در مورد هدف دوم جمع آوری کمک های مالی رویکرد و توسعه روابط با اهدا کنندگان در طول زمان است. سایر ابزار جمع اوری پول بوسیله موسسات استفاده می شود شامل اشتراک خبرنامه، شامهای جمع آوری پول (با و یا بدون افراد برجسته)، فروش یا اجاره لیست های پستی، مزایده، مناقصه و رویدادهای اجتماعی(آنهیر،2005).
وقف
وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، از زمان های قدیم بین ملل مختلف معمول بوده است، ولی در دین اسلام، به جهت تأکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است. اگر چه در ادیان باستانی و بین ملل به نحوی حبس مال معمول گردیده است، ولی وقف در اسلام ویژگی خاصی دارد و تأکید بر امر خیر در تعالیم مذهبی برای جلب رضای خداوند، برجستگی ویژه ای دارد(انجوی و امامی،1383).
تامین مالی جمعی
سرمایه دسته جمعی، در اشکال غیر ساخت یافته آن مانند صندوق های مالی مردمی(نظیر صندوق های قرض الحسنه)، حمایت های مالی مشارکتی(مانند کمک های مالی در شرایط بحرانی اعم از جنگ، حوادث طبیعی و …)، از گذشته تا کنون وجود داشته است. لکن نوع جدید آن که در حوزه سرمایه گذاری و کارآفرینی، سبب حدف واسطه گری در نظام تأمین مالی می شود، از حدود سال 2000 میلادی رونق گرفته است. شفافیت فرایند جمع سپاری و ارائه بازخورد درباره نتایج و اثرات مشارکت افراد در تقویت انگیزه افراد نقشی اساسی ایفا می کند. این انگیزه از باورها و اعتقادات افراد که به طور معمول شامل اعتقاد به خداوند متعال و دنیای غیرمادی نشات می گیرد. با توجه به اینکه شرکت در فرایند جمع سپاری ماهیتی داوطلبانه دارد شناخت عوامل انگیزشی با توجه به طیف و نوع جمع کاران(مشارکت کنندگان)، و تدوین و تنظیم سیاست هایی جهت افزایش انگیزه مشارکت، نقش مهمی در موفقیت جمع سپاری ایفا می کند(کشتکار و همکاران،1391).
اهدای زمان
آنهیر(85-83-2005،)، نشان می دهد که تعدای از کشورهای بزرگ بخش قابل توجهی در حدود 40 درصد از افراد بزرگ سال درگیر کار داوطلبانه هستند(آنهیر،2005). بوراز(2003:3) توضیح می دهد که در طی سال های 2000-2001، بیش از 27 درصد از جمعیت ایالات متحده در کارهای داوطلبانه، با مقدار متوسط 52 ساعت در سال مشغول بودند(بوراس،2003:7).99
حالت غالب داوطلبانه در کشورهای توسعه یافته شناخته شده است. داده های ارائه شده توسط آنهیر(85-2005:83) نشان می دهد که سازمان های اجتماعی تا حد زیادی به کار داوطلبانه تکیه می کنند: به طور متوسط، 40 درصد معادل ازکل تمام وقت(پرداخت شده و پرداخت نشده) مشاغل در 35 کشور، با 75 درصد به عنوان حداکثر مقدار مشاهده شده است. هندی و سرینیواسان(2004)، توصیف می کند وضعیت 31 بیمارستان انتاریو را که در آنها 700 داوطلب فعال هستند که به طور متوسط 3.4 از اعضای کارکنان پرداختی آنهاست(آنهیر،2005)، موک و همکارانش(2007:65)، در نمونه های خود از 661 سازمان اجتماعی کانادایی در انواع صنایع، در سال 2004 گزارشهای سازمان 121.982 داوطلب دارند، که به طور متوسط 50 درصد داوطلب هستند. تنها در حدود یک چهارم ازکارمندان مدیریت سازمان داوطلبانه است، و نیمی از این ها به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند(موک و همکاران،2007:64)100. در سطح هیئت مدیره، اسمیت و شن(1996:272) نشان می دهد که در آمریکا، در سازمان های اجتماعی مدیریت داوطلب هشت برابر بیشتر وجود دارد در مقایسه با سازمان های حرفه ای که اداره می شود. در واقع بسیاری از مطالعات نشان می دهد که درجه ای از دینداری یکی از مهمترین عوامل در توضیح داوطلبانه هم در کشورها و هم ملتهاست، و همچنین عامل کاهش داوطلبانه به ویژه در اروپا، استرالیا و کشورهای توسعه یافته سکولار است. (اکهارت،2006)101.
حمایت های دولت
ابتکار های اجتماعی بزرگ مستلزم همزمان شدن با اقتصاد مدرن است که بتوان سیاست های اجتماعی و موسسات قدیمی ارائه دهنده خدمات عمومی را به طور منظم جهت واگذاری سازماندهی کرد. بخش دولتی لزوما به دلایل ظاهری به خلاقیت، مدرنیزاسیون و مشتری مداری نمی آورند، بلکه دلیل اصلی پاسخگویی به تغییرات محیطی است. همچنین، کارآفرینی پاسخی است به این موارد:
دولت ناتوان(صرف نظر از بزرگی و کوچکی)
منافع ناکافی و تخصیص ناصحیح.
اولویت بندی نامناسب.
پیش بینی رفتار شهروندان.
دلایل توجه دولت به این بخش عبارتند از:
بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی: اعتقاد بر آن است که انسان با دانش، مهارت و نگرش کارآفرینی زندگی بهتری خواهد داشت.
عدالت اجتماعی: در طول تاریخ تبعیض باعث فقر بخش هایی از جوامع شده است. برای جبران این عقب ماندگی راهبرد توسعه کارآفرینی ابزار خوبی است.
مسئولیت اجتماعی: اعضای جامعه برای ایفای درست مسئولیت های اجتماعی خود به قابلیت کارآفرینی نیاز دارند. توسعه ظرفیت تولید جامعه: کارآفرینان با ایجاد کسب و کارهای جدید و با نوآوری در توسعه کسب و کارهای موجود به توسعه ظرفیت تولید جامعه کمک می کنند و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورند.
حل مشکلات جامعه: کارآفرینان با نوآوری و تلاش موثر، مسایل و مشکلات اجتماعی را حل می کنند(داوری و همکاران،1385).

شکل 2-20: مدل نظری تحقیق

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه:
با توجه به این که پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد، رویکرد تحقیق آمیخته انتخاب شده است. این پژوهش به صورت کمی و کیفی بررسی شده است، داده های مورد نیاز برای این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و مرور ادبیات پژوهشی و داده های که پس از انجام مصاحبه جمع آوریی شد است و سپس توسط پرسشنامه گردآوری خواهد شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مبانی نظری، طرح تحقیق آمیخته تعریف می شود. در بخش های بعد فرایند تحقیق انجام شده را شرح داده جامعه آماری و حجم و روش نمونه گیری را توصیف می نماییم. سپس روش گردآوری داده ها را که با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه ارائه می کنیم. در مورد داده ها به بررسی روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده می پردازیم. در انتها در مورد روش تجزیه و تحلیل استفاده شده که تحلیل مضون است، توضیحاتی ارائه شده است.
3-2 روش تحقیق
روش شناسی تحقیق با استفاده از طرح تحقیق آمیخته(کمی و کیفی) برای مولفه های چارچوب مفهومی شناسایی شدند. در این فرایند در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته بررسی اسناد و مدارک به صورت هدفمند انجام شد. سپس با تحلیل مضمون، مفاهیم استخراج شده از ادبیات تحقیق و مصاحبه، به طراحی پرسشنامه پرداخته شد. از آنجایی که برای دریافت لیست موسسات به صورت رسمی از سازمان بهزیستی تهران همکاری صورت نگرفت، لیست موسسات از کتاب اول که در اینترنت موجود بود به دست آمد که در تهران 130 موسسه فعال شناسایی شدند.
3-2-1 طرح تحقیق آمیخته:
ترکیب دادهای کمی و کیفی در پژوهش براساس طرح تحقیق آمیخته صورت گرفته است. ارتباط داده های دو مجموعه به صورت داده به صورت ساخت یکی براساس دیگری(با رویکردی و فازی) انجام شده است.

شکل(3-1)- ترکیب داده ها
اتصال داده ها

در این پژوهش از روش اتصال داده ها ابتدا روش کیفی به طور مجزا و برای اطلاع رسانی به فاز کمی انجام شده است.
3-2-2 فرایند اجرایی تحقیق
نقشه عملی تحقیق نشان دهنده برنامه ریزی عملی پژوهشگر برای انجام تحقیق به شیوه ای دقیق، علمی و سازمان یافته است.
شکل(3-2) فرایند اجرای تحقیق

3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش و در بخش کیفی مدیران و کارشناسان آگاه به تأمین مالی این موسسات می باشد، در بخش کمی، شامل کلیه کارآفرینان اجتماعی فعال و مدیران موسسات اجتماعی غیرانتفاعی و خیریه شهر تهران انتخاب شده است، که لیست موسسات از کتاب اول ابزار مجازی به دست آمده است که در این پژوهش 130 کارآفرین اجتماعی فعال شناسایی شد.
3-4 روش نمونه گیری و نمونه آماری
روش نمونه گیری در بخش کیفی:
روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و برای دریافت نتیجه بهتر از بخشهای مختلف انتخاب شده است.
روش نمونه گیری در بخش کمی:
روش نمونه گیری در بخش کمی از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است

3-5 حجم نمونه آماری
به دلیل اینکه از واریانس جامعه و از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  نداریم و نمی توانیم از فرمولهای آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کنیم بنابراین در این پژوهش از جدول مورگان برای حجم نمونه آماری استفاده می کنیم، این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.
روش جدول مورگان: S):حجم نمونه، N:حجم جامعه ( 
 N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
10
10
100
80
280
162
800
260
2800
338
15
14
110
86
290
165
850
265
3000
341
20
19
120
92
300
169
900
269
3500
346
25
24
130
97
320
175
950
274
4000
351
30
28
140
103
340
181
1000
278
4500
351
35
32
150
108
360
186
1100
285
5000
357
40
36
160
113
380
181
1200
291
6000
361
45
40
180
118
400
196
1300
297
7000
364
50
44
190
123
420
201
1400
302
8000
367
55
48
200
127
440
205
1500
306
9000
368
60
52
210
132
460
210
1600
310
10000
373
65
56
220
136
480
214
1700
313
15000
375
70
59
230
140
500
217
1800
317
20000
377
75
63
240
144
550
225
1900
320
30000
379
80
66
250
148
600
234
2000
322
40000
380
85
70
260
152
650
242
2200
327
50000
381
90
73
270
155
700
248
2400
331
75000
382
95
76
270
159
750
256
2600
335
100000
384

حجم نمونه در بخش کیفی 3 نفر و برای کمک به ادبیات و با هدف خاصی انتخاب شده است. نمونه های انتخاب شده برای مصاحبه یک موسسه با سابقه و یک موسسه تازه تاسیس و یک مرکز نگهداری از معلولان ذهنی بودند که این موسسه ها به صورت هدفمند و برای دریافت نتیجه بهتر انتخاب شدند. حجم نمونه در بخش کمی بنا بر جدول مرگان 97 نفر می باشد، که 80 پرسشنامه دریافت شد.

3-6 روش گردآوري داده‏ها
روش گردآوری دادهها در بخش کیفی شامل:
روش مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. مصاحبه ها شامل تعدادی سوال باز برای شناسایی مولفه های تامین مالی و برای کمک به ادبیات تحقیق انجام شده است که به طور کامل در پیوست قابل مشاهده است. پرسش های مورد استفاده در مصاحبه اثر خود مولف است. در صورت لزوم امکان پرسیدن سوالات مرتبط در ادامه سوالات تعیین شده در نظر گرفته شده است. بدین معنی که در برخی موارد ممکن است برای روشن تر شدن پاسخ برخی سوالات، پرسشهای جانبی و مرتبط مطرح شده است.
روش گردآوری دادهها در بخش کمی شامل:
طراحی پرسشنامه بر اساس اطلاعات به دست آمده از مصاحبه و برسی ادبیات تحقیق و زیر نظر استاد راهنما انجام شده است. پرسشنامه طراحی شده برای دریافت اصلاعات جامعه بر اساس ماهیت به به صورت پرسشنامه انجام شده و از لحاظ نحوه اجرا به صورت پرسشنامه الکترونیکی انجام شده است.
3-7 اعتبار بیرونی تحقیق(پایایی)
در این پژوهش ابتدا با انجام مصاحبه بررسی شد، ابتدا یک سوال کلی پرسیده شد و سپس در صورت به نتیجه نرسیدن سوالات جزئی پرسیده شد. در مرحله بعد پرسشنامه است که سعی شده به تمام جنبه های تحقیق پرداخته شد.
در این تحقیق پس از انجام مصاحبه سوالات پرسشنامه طراحی شده است، سوالات پرسشنامه از متون مصاحبه و ادبیات تحقیق طراحی شده است: از ویژگی های فنی یک ابزار اندازه گیری در تحقیقات علوم اجتماعی، قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری است. ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) زمانی اعتماد پذیر است که با تکرار آزمون نتایج مشابهی به دست آید. پایایی ابزار گردآوری داده ها و قابلیت اعتماد آن توسط آلفای کرونباخ سنجیده شده است. در این پژوهش آلفای کرنباخ بالاتر از 0.7 را نشان می دهد و این قابلیت اعتمادی پرسشنامه را نشان می دهد.
3-8 اعتبار درونی تحقیق(روایی)
در این پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری دادها که یکی از ابزارهای مهم طرح تحقیق آمیخته است استفاده گردیده است. روایی مصاحبه به صورت نسخه برداری کتبی انجام شده است. و طراحی پرسشنامه با توجه به نتایج مصاحبه و بررسی ادبیات تحقیق انجام شده و روایی صوری پرسشنامه گام به گام با تایید و راهنمایی استاد راهنما صورت گرفته است.
3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها
با توجه به هدف خاص این تحقیق، یعنی شناسایی راه های تامین منابع مالی، مراحل به صورت کیفی و کمی انجام شده است. سوالات پرسشنامه چون نامشخص می باشد ابتدا اطلاعات به صورت کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری می شود برای دریافت اطلاعات از طریق مصاحبه ابتدا سوالات کلی پرسیده شد و درصورت نیاز سوالات جزئی نیز پرسیده شد تا موارد جزئی مورد بررسی قرار گیرد و سپس سوالات پرسشنامه مطابق با آن و بر اساس ادبیات تحقیق طراحی شود. ابتدا آمار توصیفی از دادها انجام می شود و سپس در امار استنیاطی تحلیل مصاحبه ها به صورت کد گذاری باز و محوری انجام شده و بعد از آن تحلیل پرسشنامه از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس102 که بر اساس متدولوژی معادلات ساختاری است و رویکرد کوچکترین مربعات جزئی103 دارد، برای تجزیه تحلیل داده استفاده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل
یافته های پژوهش

4-1 مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها، جهت سنجش سوالات تحقیق و نیل به اهداف آن اختصاص داده شده است. به طور کلی دادهها نمایانگری از واقعیتها، مفاهیم یا دستورالعملها هستند. محصول نهایی هر تحقیق یافته های آن هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می کنند. داده هاي جمع آوري شده به منظور تجزيه و تحليل و نتيجه گيري، مي بايد در قالب آزمونهاي آماري به اطلاعات ارزشمند تبديل گردند. محقق در این فصل با توجه به داده های گردآوری شده به بررسی سوالات تحقیق پرداخته و در صدد دستیابی به اهداف تحقیق است. در واقع تجزيه و تحليل داده ها براي پاسخگویی به سوالات تحقيق براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است، و از اصلي ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب مي ‌شود. در این پژوهش برای تحلیل داده ها و پاسخگویی به سوالات تحقيق از روش های آمار توصیفی و تحلیل آمار استنباطی استفاده شده است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد و با توجه به اینکه تعداد نمونه ها پایین می باشد استفاده از نرم افزار لیزرل مقدور نیست، اما از نرم افزار جایگزین به نام اسمارت پی ال اس104 که بر اساس متدولوژی معادلات ساختاری است و رویکرد کوچکترین مربعات جزئی105 دارد، برای تجزیه تحلیل داده استفاده شد.
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 متغیر های جمعیت شناختی
در تحلیل توصیفی پژوهشگران داده های جمعیت شناختی تحقیق را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کنند در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه‌هاي آماري از حيث متغيرهايي چون، جنسيت، سن، تحصیلات، سال شکل گیری کسب و کار پاسخ دهندگان پرداخته مي‌شود.
4-2-1-1 سن پاسخ دهندگان
جدول 4-1 فراوانی سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد تجمعی
30 تا 35
20
20
35تا40
24
44
40تا50
22
66
بیش از 50
14
80
کل
80

با توجه به جدول 4-1 تعداد کل پاسخ دهندگان 80 نفر است که 25 درصد در گروه سنی 30 تا 35 سال هستند، 30 درصد در گروه سنی 35 تا 40 سال هستند، 27 درصد در گروه سنی 40 تا 50 سال می باشند و 17 درصد بیش از 50 سال سن دارند. و میانگین سنی افراد حدوداً 42 سال است. شکل 4-1 نشان دهنده نسبت سنی پاسخ دهندگان است.

شکل 4-1 نسبت سنی پاسخ دهندگان
4-2-1-2 تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول 4-2 فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دیپلم
7
8.8
8.8
کارشناسی
69
86.2
95
دکترا
4
5
100
کل
80
100

با توجه به جدول 4-2، تعداد 28 نفر یعنی 8 درصد از پاسخ دهندگان مدرک دیپلم دارند ، 86 درصد کارشناسی و 5 درصد دکترا هستند. شکل 4-2 نشان دهنده نسبت تحصیلی پاسخ دهندگان است.

شکل 4-2 نسبت تحصیلی پاسخ دهندگان

4-2-1-3 جنسیت پاسخ دهندگان
جدول 4-3 فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
57
71.2
71.2
زن
23
28.8
100
کل
80
100

با توجه به جدول 4-3 تعداد 57 نفر یعنی 71 درصد از پاسخ دهندگان مرد هستند و 29 درصد زن می باشند. شکل 4-3 نشان دهنده نسبت جنسیت پاسخ دهندگان است.

شکل 4-3 نسبت جنسیت پاسخ دهندگان
4-2-1-4 سال شکل گیری کسب و کار
جدول 4-4 فراوانی سال شکل گیری کسب و کار

سال شروع
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
1344
1
1.2
1.2
1351
1
1.2
2.5
1359
1
1.2
3.8
1360
1
1.2
5
1362
1
1.2
6.2
1363
1
1.2
7.5
1364
1
1.2
8.8
1365
1
1.2
10
1367
2
2.5
12.5
1370
2
2.5
15
1371
1
1.2
16.2
1373
1
1.2
17.5
1374
3
3.8
21.2
1375
6
7.5
28.8
1376
4
5
33.8
1377
1
1.2
35
1378
5
6.2
41.2
1379
2
2.5
43.8
1380
10
12.5
56.2
1381
7
8.8
65
1382
1
1.2
66.2
1383
2
2.5
68.8
1384
5
6.2
75
1385
5
6.2
81.2
1386
3
3.8
85
1387
2
2.5
87.5
1388
4
5
92.5
1389
2
2.5
95
1391
1
1.2
96.2
1392
2
2.5
98.8
1393
1
1.2
100
کل
80
100

با توجه به جدول 4-4 ، 5 درصد از کسب و کارها قبل از سال 60 شکل گرفته اند. 10 درصد بین سال های 60 تا 70 شکل گرفته اند و 41 درصد در دهه 70 شکل گرفته اند. همچنین 40 درصد در دهه 80 شکل گرفته اند و در نهایت 4 درصد در سال های 90 تا 93 شکل گرفته اند. شکل 4-4 نشان دهنده سال شروع کسب و کار پاسخ دهندگان است.

شکل 4-4 سال شکل گیری کسب و کار
4-2-2 آمار توصیفی متغیرها
این قسمت به تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، و محاسبه مقادیری از قبیل میانگین، و انحراف استاندارد، میانگین خطای استاندارد متغیر ها برای نشان دادن کیفیت داده های گردآوری شده اختصاص دارد. جدول 4-5 نشان دهنده آمار توصیفی متغیر تحقیق است.
جدول 4-5 آمار توصیفی متغیر اولویت سازمان
اولویت
درصد بی اهمیت
درصد مهم
کار با ذینفعان
61
27
افزایش حجم معاملات خرید و فروش
57
2
افزایش کمک های مالی/ اهداکنندگان
2.5
97.5
ورود به منطق جغرافیای جدید
52
12
ورود به بازارهای جدید
55
6
تغییر محصول / نوآوری
43
9
افزایش سودآوری
74
2.5
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 4-5 اولویت افزایش کمک های مالی / اهداکنندگان بیشترین اولویت را برای کسب و کارهای اجتماعی با 97.5 درصد اهمیت بوده است. اولویت دوم کار با ذینفعان می باشد که 27 درصد به آن عدد 5 یا مهم نظر داده اند. ورود به منطقه جغرافیایی جدید و تغییر محصول نیز در اولویت های بعدی قرار دارند. جدول 4-6 نشان دهنده میزان حمایت کسب و کارها از طرف سازمان ها یا موسسه ها می باشد.

جدول 4-6 میزان حمایت کسب و کارها از سازمان ها و موسسه ها
موسسه حمایت کننده
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
حقوقی
2
54
30
15
مقامات سازمان

5
11
84
بانک

10
5
85
ذینفعان

2
5
93
اتحادیه کسب و کار

2
28
70
حمایت از طرف متخصصین شرکتهای اجتماعی
8
11
21
60
شرکت های اجتماعی

11
25
64
شرکت های خصوصی
2
20
28
50
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 4-6 بیشترین حمایت از طرف سازمان های حقوقی انجام می شود و سایر گروه های حمایت های کمی از کسب و کارهای اجتماعی دارند. جدول 4-7 نشان دهنده میزان استفاده از فروش خدمات و محصولات شرکت ها است.
جدول 4-7 میزان استفاده از فروش خدمات و محصولات شرکت ها
نوع فعالیت
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
فروش

32.5
32.5
35
تولید

9
15
76
تحویل به مشتریان
63
4

33
ترویج و بازاریابی
68
1

31
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 4-7 به میزان 35 درصد از شرکت ها بیان داشته اند که از فروش محصولات استفاده نمی کنند و 32 درصد از آنها کم استفاده می کنند. همچنین 32 درصد نیز بیان داشته اند که به میزان زیادی از فروش محصولات استفاده می کنند. در زمینه تولید 76 درصد از شرکت ها بیان داشته اند که به هیچ وجه خودشان محصولات خود را تولید نمی کنند و 15 درصد محصولات خود را به میزان کمی تولید می کنند و در نهایت 9 درصد به میزان زیادی محصولاتشان را تولید می کنند. 33 درصد از شرکت ها بیان داشته اند محصولاتشان را به هیچ وجه به مشتریان تحویل نمی دهند. 4 درصد به میزان زیادی تحویل می دهند و 63 درصد به میزان خیلی زیادی محصولات را به مشتریان تحویل می دهند. در نهایت 31 درصد از شرکت ها بیان داشته اند ترویج و بازاریابی محصول و خدمات را به هیچ وجه انجام نمی دهند. 1 درصد به میزان زیادی ترویج و بازاریابی محصول و خدمات را انجام می دهند و 68 درصد به میزان خیلی زیادی ترویج و بازاریابی محصول و خدمات را انجام می دهند نمودار 4-5 نشان دهنده میزان فروش منطقه ای خدمات و محصولات شرکت ها است.

نمودار 4-5 نوع فروش محصولات
با توجه به نمودار 4-5 بیشترین نوع فروش شهرستانی با 35 درصد است و سپس فروش منطقه ای با میزان 30 درصد قرار دارد. همچنین 22 درصد بصورت ملی محصولات خود را بفروش می رسانند و 5 درصد بصورت بین المللی و در نهایت 8 درصد محصولات خود را بصورت آنلاین می فروشند. جدول 4-8 موقعیت بازار کسب و کارها در سه سال گذشته را نشان می دهد
جدول 4-8 موقعیت بازار کسب و کارها در سه سال گذشته
موقعیت بازار
بلی
خیر
بازار خود را گسترده تر کرده اید
11%
91%
بازار خود را کوچکتر کرده اید
14%
86%
در همان بازار مانده اید
88%
12%
با توجه به نتایج 11 درصد از کسب و کارها در سه سال گذشته بازار خود را گسترده کرده اند. همچنین 14 درصد بازار خود را کوچکتر کرده اند و 88 درصد در همان بازار طی سه سال گذشته باقی مانده اند. جدول 4-9 نشان دهنده اولین شرکت در ارائه محصولات جدید در دو سال گذشته است.
جدول 4-9 در دو سال گذشته اولین شرکت در ارائه محصولات جدید
موقعیت بازار
بلی
خیر
ارائه ایده، خدمات و یا محصولات جدید
80%
20%
با توجه به نتایج 20 درصد از شرکت ها اعلام کرده اند که در دو سال گذشته ارائه ایده، خدمات و یا محصولات جدید نداشته اند و 80 درصد اعلام کرده اند در دو سال گذشته ارائه ایده، خدمات و یا محصولات جدید داشته اند. جدول 4-10 نشان دهنده میزان آزمایش شرکت ها در زمینه ورود به بازارهای جدید، تغییر محصول و نوآوری در چند سال گذشته است.

جدول 4-10 میزان آزمایش شرکت ها در زمینه ورود به بازارهای جدید
موقعیت بازار
بلی
خیر
ارائه ایده، خدمات و یا محصولات جدید
48%
52%
نتایج نشان می دهد 48 درصد از شرکت ها در چند سال گذشته در زمینه ورود به بازارهای جدید آزمایش کرده اند و 52 درصد شرکت ها در زمینه ورود به بازارهای جدید آزمایشی نداشته اند. جدول 4-11 نشان دهنده موانع پیش روی کسب و کارهای اجتماعی می باشد.
جدول 4-11 موانع پیش روی کسب و کارهای اجتماعی
موانع
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اقتصادی
56
70
72.7
کسب سرمایه
14
17.5
90.9
استخدام نیروی کار
2
2.5
93.5
کمبود مهارت
4
5
98.7
رقابت در بازار
4
5
100
کل
80
100

با توجه به نتایج 70 درصد از موانع موجود در پیش روی کسب و کارهای اجتماعی اقتصادی می باشد و 17 درصد کسب سرمایه. همچنین 2.5 درصد استخدام نیروی کار، 5 درصد کمبود مهارت و 5 درصد رقابت در بازار می باشد. جدول 4-12 نشان دهنده میزان دریافت و عدم دریافت حق عضویت از اعضا توسط کسب و کارها است.
جدول 4-12 میزان دریافت حق عضویت
حق عضویت
بلی
خیر
دریافت حق عضویت
19%
81%
با توجه به نتایج بدست آمده 19 درصد از کسب و کارها از اعضای خود حق عضویت دریافت می کنند و 81 درصد حق عضویت دریافت نمی کنند. جدول 4-13 نشان دهنده میزان تمایل مشتریان به پرداخت به هر قیمتی که برای محصولات و خدمات است.
جدول 4-13 میزان تمایل مشتریان به پرداخت به هر قیمتی که برای محصولات و خدمات

درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
تمایل به پرداخت


24
76
با توجه به نتایج 76 درصد از مشتریان به نظر کسب و کارها به هیچ وجه تمایل به پرداخت ندارند و 24 درصد تمایل کمی برای پرداخت دارند. جدول 4-14 نشان دهنده نوع مدیریت سازمان است.
جدول 4-14 نوع مدیریت سازمان
نوع مدیریت
میزان
هیئت امنایی
90%
مدیریت اجرایی
7.5%
مدیریت غیر اجرایی
2.5%
با توجه به نتایج 90 درصد از کسب و کارها بصورت هیئت امنایی اداره می شوند و 7.5 درصد از طریق کمیته مدیریت اجرایی اداره می شوند. همچنین 2.5 درصد از طریق کمیته مدیریت غیر اجرایی اداره می شوند. جدول 4-15 نشان دهنده میزان مهارت های مدیریت کسب و کار ها است.
جدول 4-15 میزان مهارت های مدیریت کسب و کار ها
مهارت
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
مالی
9
80
11

منابع انسانی

91
9

برنامه ریزی عملیاتی
3
90
7

جست و جوی منابع مالی
18
81

1
بازاریابی
4
75
19
2
مدیریت هزینه ها
4
80
16

توسعه محصولات جدید
3
76
17
4
تصمیم گیری
5
93
2

تشخیص فرصت
7
93

پذیرش سرمایه های جدید
4
93
3

وارد شدن به بازارهای جدید
6
68
26

تشکیل تیم
2
88
10

درک ریسک
7
93

با توجه به نتایج بدست آمده پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که مدیران کسب و کارهای اجتماعی 80 درصد مهارت زیادی در زمینه مالی دارند، همچنین در زمینه منابع انسانی 91 مهارت دارند و در مهارت برنامه ریزی عملیاتی 90 درصد مهارت دارند. همچنین در مهارت جست و جوی منابع مالی مدیران 81 درصد مهارت زیادی در این زمینه دارند و در مهارت بازاریابی به میزان 75 درصد مهارت داشتند. در زمینه مهارت مدیریت هزینه ها 80 درصد مهارت داشتند و در مهارت توسعه محصولات جدید به میزان 76 درصد مهارت داشتند و در زمینه مهارت تصمیم گیری استراتژیک به میزان 93 درصد مهارت داشتند همچنین در زمینه مهارت تشخیص فرصت نیز و مهارت پذیرش سرمایه های جدید به میزان 93 درصد مهارت داشتند. همچنین در زمینه مهارت وارد شدن به بازارهای جدید به میزان 68 درصد مهارت داشتند و در زمینه تشکیل تیم به میزان 93 درصد مهارت داشتند و در نهایت در زمینه محاسبه ریسک به میزان 88 درصد مهارت داشتند. جدول 4-16 نشان دهنده استفاده کسب و کارهای اجتماعی از روش تامین مالی جمعی است.

جدول 4-16 میزان استفاده کسب و کارهای اجتماعی از روش تامین مالی جمعی
تامین مالی جمعی
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
میزان استفاده
3
12
61
24
توسعه محصولات و خدمات جدید
3

13
84
سخنرانی ها و کنفرانس ها

34
42
24
پروژه ها
4
36
35
25
بازاریابی
30
67
3

تغییر مثبت در فرهنگ سازمان
6
80
2
12
با توجه به نتایج بدست آمده 3 درصد از کسب و کارهای اجتماعی به میزان خیلی زیادی از تامین مالی جمعی استفاده می کنند و 12 درصد به میزان زیادی از این روش استفاده می کنند که بطور کلی رقم کمی است. کسب و کارهای اجتماعی در توسعه محصولات جدید بطور زیادی از تامین مالی جمعی استفاده نمی کنند. در سخنرانی ها و کنفرانس ها نیز به میزان 34 درصد از این روش استفاده می کنند. کسب و کارهای اجتماعی برای پروژه های خود به میزان 40 درصد از روش های تامین مالی جمعی استفاده می کنند اما در بازاریابی خود بطور زیادی از این روش استفاده می کنند. همچنین برای ایجاد تغییر مثبت در سازمان نیز بطور زیادی از این روش استفاده می کنند. جدول 4-17 نشان دهنده انواع روش های جمع آوری کمک های مالی و اعانه می باشد.
جدول 4-17 انواع روش های جمع آوری کمک های مالی و اعانه
روش های جمع آوری کمک های مالی و اعانه
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
تلفنی
2
10
80
8
رسانه ها
2
25
58
15
اینترنتی
41
21
31
7
پست مستقیم


9
91
صندوق ها
88
5
2
5
درب به درب
6
77
10
7
با توجه به نتایج بدست آمده کسب و کارهای اجتماعی بیشتر برای جمع آوری کمک های مالی و اعانه از روش صندوق جمع آوری اعانه استفاده می کنند که این روش نیز بصورت درب به درب است. استفاده از روش اینترنتی نیز نسبت به سایر روش ها درصد بیشتری دارد. جدول 4-18 نشان دهنده میزان استفاده کسب و کارهای اجتماعی از موقوفات می باشد.
جدول 4-18 میزان استفاده کسب و کارهای اجتماعی از موقوفات
موقوفات
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
راه اندازی سازمان

18
43
39
اداره سازمان

67
17
16
با توجه به نتایج بدست آمده موقوقات جمع آوری شده بیشتر برای اداره سازمان استفاده می شود تا راه اندازی سازمان.
جدول 4-19 نوع کارکنان
نوع کارکنان
درصد
دایمی
33
موقتی
24
فصلی
21
داوطلبانه
40
قراردادی
60
پایین تر از نرخ بازار
55
با توجه به نتایج 33 درصد از افراد بصورت دایمی هستند. 24 درصد بصورت موقتی، 21 درصد فصلی، 40 درصد داوطلبانه، 60 درصد قراردادی و 55 درصد پایین تر از نرخ بازار می باشند. نتایج بصورت مستقل اخذ شده است و جمع درصد ها 100 نمی باشد.
جدول 4-20 میزان تاثیر مهارت های کارکنان در زمینه مزایای مورد نظر
مزایای ایجاد شده
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
توسعه محصولات جدید
71
14
2
13
افزایش کیفیت محصولات و ارائه خدمات
24
30
31
15
کاهش هزینه های عملیاتی
41
21
31
18
معرفی شیوه های جدید کار
27
53
16
4
موفقیت رسیدن به اهداف اجتماعی
13
58
27
2
کاهش سفارشات به رقبا
5
85

10
کاهش برون سپاری
4
58
31
7
با توجه به نتایج بدست آمده مهارت های کارکنان بر توسعه محصولات جدید می شود. 71 درصد به صورت خیلی زیاد و 14 درصد بصورت زیاد بر اهمیت این موضوع اشاره کرده اند. همچنین مهارت های کارکنان بر افزایش کیفیت محصولات و ارائه خدمات تاثیری متوسطی دارد. 54 درصد بصورت خیلی زیاد و زیاد بر این امر تاکید داشتند. کاهش هزینه های عملیاتی با توجه به مهارت های کارکنان قابل دستیابی است زیرا 62 درصد بصورت خیلی زیاد و زیاد به این موضوع اشاره کرده اند. معرفی شیوه های جدید کار نیز با توجه به مهارت کارکنان قابل دستیابی است زیرا 80 درصد اهمیت آن را اعلام کرده اند. موفقیت رسیدن به اهداف از نظر پاسخ دهندگان قابل دستیابی است. 71 درصد به این موضوع اشاره کرده اند. کاهش سفارشات از رقبا نیز به همین صورت است و در نهایت کاهش برون سپاری با توجه به مهارت های کارکنان قابل دستیابی است و این موضوع زیرا 58 درصد اعلام کرده اند که تاثیر زیادی داشته است.

درصد
میزان صرفه جویی هزینه های در طول یک سال گذشته از استخدام کارکنان
21
جای خالی در مشاغل خاصی وجود دارد
30
میزان مشکلات در طول 12 سال گذشته
45
آموزش های کارکنان داوطلبانه
20
آموزش های کارکنان پرداختی
10
با توجه به نتایج 21 درصد در هزینه ها با استخدام کارکنان صرفه جویی شده است. 30 درصد در زمینه استخدام جای خالی وجود دارد. 45 درصد با مشکلات مواجه بوده اند. 20 درصد از کارکنان داوطلبانه آموزش دریافت کرده اند. و 10 درصد از کارکنان پرداختی آموزش دریافت کرده اند.
جدول4-21 میزان حمایت های دولتی
کمک های دولت
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
حمایت دولت در هنگام راه اندازی

8
77
15
قرارداد های بلند مدت و یا کمک های دولتی


22
78
کمک هزینه های عملیاتی

17
18
65
کمک های فنی دولتی

2
8
90
وام های بلند مدت/حقوق صاحبان سهام


7
93
وام های کوتاه مدت

23
11
65
میزان شمول یارانه های دولتی


88
11
میزان شمول مشوق های مالیاتی


97
3
بیمه خدمات درمانی توسط دولت


98
2
میزان محدودیت های قانونی برای سرمایه گذاری

5
16
81
میزان حمایت های دولت در هنگام راه اندازی تنها 8 درصد است و بیشتر حمایت ها مربوط به کمک هزینه های عملیاتی می باشد، و اکثر موسسات هیچ محدودیت قانونی برای سرمایه گذاری در موسسه خود ندارند. با توجه به نتایج بدست آمده حمایت های دولت در بخش های مختلف درصد کمی داشته است. جدول 4-21 نشان دهند میزان حمایت های دولت در روشهای مختلف می باشد
نوع مالکیت
بلی
خیر
تنها مالک
54
46
هیئت مدیره
38
62
سهم برای همه کارکنان
8
92
با توجه به نتایج بدست آمده 54 درصد موسسات به صورت تنها مالکیتی است.
جدول4-22 میزان استفاده از سرمایه گذاری
میزان استفاده از سرمایه شخصی
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
شروع کسب و کار
72
13
2
13
سال اول
60
25

15
سال های بعد
24
30
31
15
میزان استفاده از سرمایه هیئت امناء
درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
شروع کسب و کار
15
8
8
70
سال اول
10
5
70
15
سال های بعد
10
7
39
58
با توجه به نتایج به دست آمده میزان استفاده از سرمایه شخصی شرکت در شروع کسب و کار 72 درصد می باشد و در سال ابتدایی نیز 60 درصد می باشد که این نسبت خیلی زیاد می باشد. و میزان استفاده سرمایه هیئت امنا در شروع کسب و کار 15 درصد می باشد. جدول4-22 میزان استفاده سرمایه شخصی و هیئت امنا را در دوره های مختلف نشان می دهد.

درصد خیلی زیاد
درصد زیاد
درصد کم
درصد به هیچ وجه
در هنگام راه اندازی کسب و کار سازماندهی گروه های خودیار انجام شده است
8
32
30
30
توسعه فعالیت

تحقیق و توسعه
2
17
17
64
تولید
20
30
25
25
سرمایه گذاری در شرکتهای انتفاعی
10
20
30
40
با توجه به نتایج بدست آمده اکثرا موسسات از نوع مالکیت شخصی می باشد. موسسات در هنگام راه اندازی سازمان بیشتر از سرمایه شخصی استفاده می کنند. تنها 15 درصد موسسات به میزان زیادی در شروع کسب کار از سرمایه هیئت امنا استفاده می کنند. و 32 درصد به میزان زیادی از گروه های خودیار در هنگام راه اندازی سازمان استفاده می کند و 30 در درصد به میزان زیاد و 20 درصد با راه اندازی شعبه های جدید به دنبال توسعه فعالیت بودند. در نتیجه موسسات با تاسیس شعبه های جدید و توسعه کسب و کار بیشتر به دنبال سرمایه گذاری بیشتری هستند.
4-3 آمار استنباطی
در تحلیل استنباطی، همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه سروکار دارد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی میباشد و محقق بر مبنای ارزشهای حاصله در نمونه انتخابی به آزمون فرضیه متوسل میشود.
4-3-1 تحلیل داده های کیفی
در بخش کیفی از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا گزاره های کلامی از مصاحبه انجام شده استخراج شد و سپس بر اساس مفاهیم مشترک هریک از گزاره های کلامی کدهای باز تعیین شد و در نهایت بر اساس مفاهیم مشترک کدهای باز، کدهای محوری تعیین شد. در این تحقیق با سه نفر مصاحبه شد که گزاره های کلامی مصاحبه شونده اول بصورت جدول زیر است.
ردیف
گزاره های کلامی مصاحبه اول
1
هیئت امنا (تمام مسولیت قانونی موسسه به عهده موسسه است)
2
هیئت مدیره مدیره (تعیین مدیر عامل موسسه از خارج و یا داخل سازمان)
3
مدیر عامل( به عنوان بالاترین مقام مسئول و رسمی موسسه خیریه در پاسخ گویی به ادارات و نهاد های مسول می باشد.
4
هزینه ها و درآمدهای این موسسه اکثرا با کمک های مردمی و کمک های دولتی و نهادها و سازمانها تأمین می گردد.
5
به صورت صندوق صدقات در محافل عمومی و منازل(30 درصد)
6
جمع آوری قبوض نقدی به صورت ماهیانه و مستمر(40 درصد)
7
کمک نهادها و شرکتهای خصوصی(10در صد)
8
کمک های غیر نقدی و غیره توسط خیرین و نیکوکاران(5 درصد)
9
80 درصد هزینه های این موسسه با کمک های اعانه و داوطالبانه تامین می گردد
10
هنگام تاسیس موسسه اعضای هیئت امنا به عنوان سرمایه اولیه مبالغی به عنوان داوطلبانه در اختیار موسسه قرار دادند
11
کمک های افراد و شرکتها از طریق کمک های داوطلبانه که مهم ترین آن صندوق صدقات می باشد دیگر از سرمایه هیئت امنا استفاده نکردند
12
20 درصد به صورت تلفنی و 20 درصد حضوری
13
صندوق جمع آوری کمک های مالی یکی از مهم ترین و بزرگترین جنبه منبع درآمد این موسسه است
14
30 در صد فعالیت این شرکت به صورت مجموعه در به درب است
15
5 در صد با نزدیک شدن به شرکتها و از طریق جلب اعتماد شرکتها به دست می آید
16
روابط فردی یکی از مهم ترین توانایی این موسسه برای جمع آوری اعانه است
17
ارسال نامه برای افراد در اعیاد قربان و عید فطر برای جمع آوری کمک های مالی استفاده می شود
18
با استفادا از رویدادهای جمع آوری اعانه با اجرای جشن ها در اعیاد و مهمانی ها استفاده می کنند
19
این موسسه به خاطر ارتباط نزدیکی که با افراد دارند در حدود20 در صد از تأمین مالی را از طریق تلفنی انجام می دهد
20
بازار یابی خود را نیز از طریق تلفنی انجام می دهد
21
بیشتر ابزارها برای جمع آوری کمک های داوطلبانه از طریق بنر، بروشور، و کارت ویزیت و sms است که تبریک اعیاد به تبلیغات و بازاریابی می پردازد
22
متاسفانه کارآفرینان اجتماعی با ابزار مجازی برای جمع آوری اعانه آشنایی کافی ندارند و فقط به معرفی سازمان می پردازد
23
در چگونگی جمع آوری کمک های شرکتها با صحبت های رو به رو و ارائه مدارک و مجوز قانونی و بررسی و احراز هویت نسبت به کمک های خود به صورت مستمر و یا مقطعی با صلاح دید مسئول همان شرکت کمک های داوطلبانه از طرف مسئول و کارکنان شرکت انجام می شود.
24
این موسسه از افراد نیکوکار و موسسات و شرکتهای خصوصی نیز مورد حمایت قرار می گیرد
25
موسسات و نهاد ها در حدود 5در صد کمک ها را در بر می گیرد روش های جمع آور این کمک ها به صورت رو در رو و تلفنی است
26
این موسسه خیریه دارای دو مرکز شبانه روزی برای نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به تفکیک جنسیتی است
27
این موسسه شامل اعضای هیئت مدیره است که به صورت داوطلبانه در این موسسه به فعالیت مشغول هستند
28
چند پزشک نیز برای تست و چکاب سلامت بچه ها به صورت داوطلبانه و رایگان به موسسه خدمات ارائه می کنند
29
باقی پرسنل این موسسه بر اساس مسئولیت و ساعات کاری که انجام می دهند حقوق و مزایای آنها از جانب مدیر عامل تعیین و پرداخت می شود.
30
کمک های دولتی به صورت یارانه و برخی کمک های خاص که به صورت مقطعی به صورت نقدی و غیر نقدی پرداخت می شود و در حدود 20 درصد کل کمک های داوطلبانه را شامل میشود
31
دولت از این موسسه مالیات تکلیفی در یافت می کند
32
کمک های مردمی به شرط پاسخ گویی از لحاظ امورات مالی و ارسال اسناد و مدارک به اداره دارایی و در صورت تکمیل بودن این مدارک از مالیات معاف هستند و مشمول تشویق مالیاتی می شود
33
این موسسه از طرف سازمان بهزیستی بیمه مسولیت و حوادث شده است.
34
سرمایه اولیه برای تأمین مالی موسسه در زمان راه اندازی از طرف اعضای هیئت امنا تأمین شده است که این سرمایه اولیه به صورت داوطلبانه بوده و سودی از این سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرند.
35
بعد از راه اندازی این موسسه هزینه های آن بعد از تبلیغات و اعتماد خیرین به موسسه هزینه های ان از طریق کمک های مردمی و خیرین و شرکتها به دست می آید.
36
این موسسه مالیات تکلیفی پرداخت می کند و از مالیات کمک های مردمی معاف می باشد.
37
متاسفانه این موسسه از هیچ کمک های موقوفی برخوردار نیست.
38
قسمتی خیلی کمی از هزینه های این موسسه از طریق یارانه ای که بهزیستی در اختیار این موسسه قرار می دهد تامین می شود
جدول زیر گزاره های کلامی مصاحبه دوم را نشان می دهد.
ردیف
گزاره های کلامی مصاحبه دوم
1
این مرکز از سال 1389 با سرمایه شخصی شروع به فعالیت کرد.
2
حمایت خانواده ها از این مرکز بسیار کم می باشد.
3
هزینه های این موسسه از طریق یارانه های بهزیستی و حق عضویتی که از خانوداه ها و سرمایه شخصی دریافت می شود تامین می گردد.
4
حق عضویت بنابر درآمد خانواده ها متفاوت می باشد.
5
اینها تنها منابع درآمدی این مرکز می باشد. مالکیت آن شخصی می باشد.
6
تعداد کارکنان آن 6 نفر می باشد که به صورت قراردادی و می باشد. 3 تا از کارکنان به صورت پاره وقت می باشد و 3تا از کارکنان به صورت دائمی می باشد.
7
حقوق کارکنان کمتر از نرخ بازار می باشد.
8
و حقوق روانشناس به صورت تعرفه ای است که سازمان بهزیستی تعیین می کند. این مرکز از مالیت معاف می باشد

جدول زیر گزاره های کلامی مصاحبه سوم را نشان می دهد.
ردیف
گزاره های کلامی مصاحبه سوم
1
این موسسه برای نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در سال 1392 با سرمایه شخصی تاسیس شد.
2
این موسسه در حاضر 9 تا کارمند دارد که 3 تا به صورت داوطلبانه می باشد و 3تا از کارمندان پایین تر از نرخ بازار می باشد.
3
درحال حاضر این موسسه از یارانه های دولتی و سرمایه شخصی استفاده می کند.
4
مدیریت به صورت هیئت مدیره می باشد.
5
تبلیغات این موسسه خیلی ضعیف می باشد.
6
محل موسسه وقف می باشد.
7
این موسسه مالیاتی پرداخت نمی کند.
پس از استخراج گزاره های کلامی برای تجزیه و تحلیل آنها از کد گذاری باز و محوری استفاده می کنیم. جدول زیر نشان دهنده کدهای باز و محوری بر اساس گزاره های کلامی می باشد.
ردیف
گزاره های کلامی
کد باز
کد محوری
1
هنگام تاسیس موسسه اعضای هیئت امنا به عنوان سرمایه اولیه مبالغی به عنوان داوطلبانه در اختیار موسسه قرار دادند
شروع کسب و کار
مدیریت سازمان
2
این مرکز از سال 1389 با سرمایه شخصی شروع به فعالیت کرد.

3
این موسسه برای نگهدای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در سال 1392 با سرمایه شخصی تاسیس شد.

4
هیئت امنا (تمام مسولیت قانونی موسسه به عهده موسسه است)
ساختار سازمان

5
هیئت مدیره مدیره (تعیین مدیر عامل موسسه از خارج و یا داخل سازمان)

6
مدیر عامل( به عنوان بالاترین مقام مسئول و رسمی موسسه خیریه در پاسخ گویی به ادارات و نهاد های مسول می باشد.

7
مدیریت بصورت هیئت مدیره می باشد.

8
هزینه ها و درآمدهای این موسسه اکثرا با کمک های مردمی و کمک های دولتی و نهادها و سازمانها تأمین می گردد.
هزینه ها و درآمدها
درآمدها
9
هزینه های این موسسه از طریق یارانه های بهزیستی و حق عضویتی که از خانوداه ها و سرمایه شخصی دریافت می شود تامین می گردد.

10
به صورت صندوق صدقات در محافل عمومی و منازل(30 درصد)
نسبت های درآمدی

11
جمع آوری قبوض نقدی به صورت ماهیانه و مستمر(40 درصد)

12
کمک نهادها و شرکتهای خصوصی(10در صد)

13
کمک های غیر نقدی و غیره توسط خیرین و نیکوکاران(5 درصد)

14
80 درصد هزینه های این موسسه با کمک های اعانه و داوطالبانه تامین می گردد

15
حق عضویت بنابر درآمد خانواده ها متفاوت می باشد.

16
کمک های افراد و شرکتها از طریق کمک های داوطلبانه که مهم ترین آن صندوق صدقات می باشد دیگر از سرمایه هیئت امنا استفاده نکردند
روش های درآمدی

17

18
20 درصد به صورت تلفنی و 20 درصد حضوری

19
صندوق جمع آوری کمک های مالی یکی از مهم ترین و بزرگترین جنبه منبع درآمد این موسسه است

20
30 در صد فعالیت این شرکت به صورت مجموعه در به درب است

21
5 در صد با نزدیک شدن به شرکتها و از طریق جلب اعتماد شرکتها به دست می آید

22
روابط فردی یکی از مهم ترین توانایی این موسسه برای جمع آوری اعانه است

23
ارسال نامه برای افراد در اعیاد قربان و عید فطر برای جمع آوری کمک های مالی استفاده می شود

24
با استفاده از رویدادهای جمع آوری اعانه با اجرای جشن ها در اعیاد و مهمانی ها استفاده می کنند

25
این موسسه به خاطر ارتباط نزدیکی که با افراد دارند در حدود20 در صد از تأمین مالی را از طریق تلفنی انجام می دهد

26
بازار یابی خود را نیز از طریق تلفنی انجام می دهد
بازاریابی

27
بیشتر ابزارها برای جمع آوری کمک های داوطلبانه از طریق بنر، بروشور، و کارت ویزیت و sms است که تبریک اعیاد به تبلیغات و بازاریابی می پردازد

28
متاسفانه کارآفرینان اجتماعی با ابزار مجازی برای جمع آوری اعانه آشنایی کافی ندارند و فقط به معرفی سازمان می پردازد

29
درحال حاضر این موسسه از یارانه های دولتی و سرمایه شخصی استفاده می کند.
منابع حمایت
اهدایی ها
30
این موسسه از افراد نیکوکار و موسسات و شرکتهای خصوصی نیز مورد حمایت قرار می گیرد

31
موسسات و نهاد ها در حدود 5در صد کمک ها را در بر می گیرد روش های جمع آور این کمک ها به صورت رو در رو و تلفنی است

32
این موسسه در حاضر 9 تا کارمند دارد که 3 تا به صورت داوطلبانه می باشد
کارکنان داوطلب

33
این موسسه شامل اعضای هیئت مدیره است که به صورت داوطلبانه در این موسسه به فعالیت مشغول هستند

34
چند پزشک نیز برای تست و چکاب سلامت بچه ها به صورت داوطلبانه و رایگان به موسسه خدمات ارائه می کنند

35
باقی پرسنل این موسسه بر اساس مسئولیت و ساعات کاری که انجام می دهند حقوق و مزایای آنها از جانب مدیر عامل تعیین و پرداخت می شود.
کارکنان با حقوق

36
این موسسه در حاضر 9 تا کارمند دارد که 3تا از کارمندان پایین تر از نرخ بازار می باشد.

37
تعداد کارکنان آن 6 نفر می باشد که به صورت قراردادی و می باشد. 3 تا از کارکنان به صورت پاره وقت می باشد و 3تا از کارکنان به صورت دائمی می باشد.

38
کمک های دولتی به 20 درصد کل کمک های داوطلبانه را شامل میشود
کمک دولتی
حمایت دولت
39
دولت از این موسسه مالیات تکلیفی در یافت می کند

40
کمک های مردمی به شرط پاسخ گویی از لحاظ امورات مالی و ارسال اسناد و مدارک به اداره دارایی و در صورت تکمیل بودن این مدارک از مالیات معاف هستند و مشمول تشویق مالیاتی می شود
معافیت مالیاتی

41
این موسسه مالیاتی پرداخت نمی کند.

42
و حقوق روانشناس به صورت تعرفه ای است که سازمان بهزیستی تعیین می کند. این مرکز از مالیت معاف می باشد

43
محل موسسه وقف می باشد.
موقوفات
موقوفات
44
متاسفانه این موسسه از هیچ کمک های موقوفی برخوردار نیست.

با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده کدهای باز شامل شروع کسب و کار، ساختار سازمان، هزینه ها و درآمدها، نسبت های درآمدی، روش های درآمدی، بازاریابی، منابع حمایت، کارکنان داوطلب، کارکنان با حقوق، کمک دولتی، معافیت مالیاتی، و موقوفات است. همچنین کدهای محوری شامل مدیریت سازمان، درآمدها، اهدایی ها، حمایت دولت، و موقوفات است.
4-3-5 مدل معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورتی منسجم کوششهای بسیاری در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از روشهای نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است(سرمد و همکاران، 1387: 277-276). معادلات ساختاری يکي از قويترين و مناسب‌ترين روشهاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و علوم اجتماعي تجزيه و تحليل چند متغيره است. زيرا ماهيت اينگونه موضوعات، چند متغيره بوده و نمي‌توان آنها را با شيوة دو متغيري (که هر بار تنها يک متغير مستقل با يک متغير وابسته در نظر گرفته مي‌شود) حل نمود.
4-3-2-1 ارزيابي ويژگي هاي فني مدل اندازه گيري
كيفيت مدل اندازه گيري از سه جنبة مختلف سنجيده ارزيابي مي گردد:
پايايي106
روايي همگرا107
روايي تشخيصي108
4-3-2-1-1 پایایی سازه ها و روایی همگرا
براي سنجش پايايي از ضرايب پايايي تركيبي109 (پایایی ترکیبی بزرگتر از 0.7) ، و آلفاي كرونباخ110 (آلفا کرونباخ بزرگتر از 0.7) استفاده مي شود كه در صورت مناسب بودن اين ضرايب مي توان گفت پرسشنامه پژوهش پاياست. براي تعيين روايي همگرا از شاخص ميانگين واريانس استخراج شده111 استفاده مي شود. حداقل میزان قابل قبول برای ميانگين واريانس استخراج شده 0.4 می باشد(آدکوک و کولیر،2001)112 . جدول 4-23 میزان ضرایب ميانگين واريانس استخراج شده، پايايي تركيبي و آلفاي كرونباخ را نشان می دهد.
جدول 4-23 ضرایب ميانگين واريانس استخراج شده، پايايي تركيبي و آلفاي كرونباخ

ميانگين واريانس استخراج شده
پايايي تركيبي
آلفاي كرونباخ
اهدایی ها
0.4465
0.8945
0.8674
درآمد زایی
0.4113
0.9467
0.9411
سرمایه گذاری
0.4089
0.8768
0.8449
کمک های دولتی
0.6166
0.9173
0.7171
همانطور که در جدول 4-23 مشخص است همه متغیرها از پایایی بالایی در مدل برخوردارند. پایایی ترکیبی متغیرها بالای 0.7 است و همچنین ضریب آلفای کرونباخ نیز در همه متغیر ها بالاتر از 0.7 است، همچنین ضرایب روایی همگرا بالاتر 0.4 هستند.
4-3-2-2 روایی واگرا
به منظورسنجش روايي واگرا از روايي تشخيصي استفاده مي شود. منطق انجام اينكار بر اين اصل استوار است كه يك متغير مكنون يا سازه بايد داراي واريانس تبيين كننده بيشتر با سنجه ها، يا شاخص ها و متغيرهاي مشاهده گر خود در مقايسه با ساير سازه ها در مدل باشد. براي سنجش روايي واگرا از شاخص ميانگين واريانس استخراج شده استفاده می شود. بر اين اساس شاخص ميانگين واريانس استخراج شده بايد از واريانس بين آن سازه يا متغير مكنون باساير سازه ها يا متغير هاي مكنون بزرگتر باشد. يا به بيان ديگر جذر شاخص ميانگين واريانس استخراج شده مطلق همبستگي بين آن متغير مكنون و ساير متغيرهاي مكنون آن مدل بزرگتر باشد. در جدول زير اعداد روي قطر اصلي جذر شاخص ميانگين واريانس استخراج شده يا ميانگين واريانس استخراج شده مي باشند و ساير اعداد قدر مطلق ضرايب همبستگي مي باشند.
جدول 4-24 روایی واگرا

اهدایی ها
درآمد زایی
سرمایه گذاری
کمک های دولتی
اهدایی ها
0.66
0
0
0
درآمد زایی
0.6132
0.64
0
0
سرمایه گذاری
0.4665
0.6102
0.63
0
کمک های دولتی
0.4649
0.5921
0.4982
0.78
با توجه نتایج در جدول 4-24 جذر ميانگين واريانس استخراج شده همه متغیرها بزرگتر از همبستگی آنها با سایر متغیرها است بنابراین از بعد روایی واگرا می توان متغیرهای مشاهده شده را قابل قبول دانست.
4-3-1-3 معناداری متغیرها و بارهای عاملی (بخش اندازه گیری)
در این بخش به معناداری متغیرها از طریق عدد معناداری آنها می پردازیم. در رویکرد تی در سطح اطمینان 95% روابطی که بزرگتر از 1.96 باشند دارای رابطه و در غیر اینصورت ارتباط رد می شود. همچنین حداقل میزان قابل قبول برای بار عاملی هر هریک از سنجه ها بر اساس نظر هالند (1999) برابر با 0.4 می باشد. جدول 4-25 اعداد معناداری بخش اندازه گیری مدل معادلات ساختاری را نشان می دهد.
جدول 4-25 اعداد معناداری بخش اندازه گیری مدل معادلات ساختاری

بار عاملی
انحراف معیار
مقادیر تی
استفاده از تلفن
0.5042
0.1162
4.3398
استفاده از رسانه
0.521
0.107
4.8696
روش های مجازی
0.41
0.1354
3.0281
پست مستقیم
0.5759
0.1368
4.2085
صندوق های جمع آوری
0.5286
0.1166
4.5323
درب به درب
0.7306
0.0491
14.8852
سایرروش های جمع آوری هدایا
0.7819
0.0381
20.5234
میزان درآمد از تبلیغات
0.7979
0.0339
23.5312
درآمد موقوفات در راه اندازی
0.8024
0.0517
15.5269
درآمد موقوفات در حال حاضر
0.7003
0.0576
12.1567
فعالیت های انجام گرفته از درآمد موقوفات
0.8311
0.0282
29.4909
فروش محصولات و خدمات
0.6074
0.0829
7.3307
تولید محصولات و خدمات
0.6137
0.0817
7.514
تحویل محصولات و خدمات
0.7183
0.0746
9.6227
ترویج و بازاریابی
0.5929
00819
7.2398
نسبت فروش
0.5751
0.0881
6.5298
وضعیت بازار
0.4679
0.1432
3.2665
میزان درآمد
0.5346
0.1489
3.5909
معرفی ایده ها
0.3849
0.1339
2.8739
شروع فروش
0.5322
0.1347
3.9524
نقاط قوت
0.5077
0.11
4.6141
رقبا
0.5699
0.0693
8.2229
موانع
0.6848
0.0428
15.9861
حق عضویت
0.7034
0.0384
18.3352
میزان درآمد
0.709
0.0541
13.1067
تخصیص قیمت
0.6403
0.0594
10.7884
میزان درآمد
0.7146
0.0396
18.0413
نوع مدیریت
0.67
0.0719
9.3159
مهارت های مدیرتی
0.7539
0.0389
19.3651
تامین جمعی در هنگام راه اندازی
0.7504
0.0412
18.2215
توسعه محصولات با تامبن جمعی
0.7808
0.0326
23.9277
سخنرانی و کنفرانس
0.7082
0.0611
11.5889
انجام پروژه با تامبن جمعی
0.706
0.061
11.5739
افراد عمومی به عنوان نوع آوری
0.6276
0.0762
8.2383
تغییر مثبت در فرهنگ
0.6074
0.0829
7.3307
نوع فعالیت های تامین مالی جمعی
0.6137
0.0817
7.514
سایرفعالیت ها ازتامین مالی جمعی
0.7183
0.0746
9.6227
مهارت کارکنان
0.81
0.14
5.88
میزان صرفه جویی
0.48
0.09
5.23
جای خالی مشاغل
0.72
0.09
7.92
مشکل پرداخت
0.89
0.08
11.37
آموزش داوطلبان
0.84
0.10
8.60
آموزش کارکنان
0.79
0.08
9.96
مالکیت شرکت
0.5448
0.086
6.3336
سرمایه گذاری شخصی
0.6705
0.0869
7.7175
سرمایه هیئت امنا
0.6164
0.0934
6.6017
گروه های خودیار
0.5944
0.0956
6.2202
حوزه های سرمایه گذاری
0.4192
0.1392
3.0117
سایر منابع سرمایه گذاری
0.5826
0.1421
4.1005
انگیزه و مشوق های مالی اجتماعی
0.5259
0.1173
4.4844
منابع تامین مالی
0.6703
0.0595
11.269
جذب شرکای مالی
0.7373
0.0409
18.0378
اهمیت منابع مالی
0.7501
0.0341
22.0266
نوع حمایت عمومی برای توسعه سرمایه گذاری اجتماعی
0.7487
0.0549
13.6255
کمک دولت در راه اندازی
0.7399
0.0584
12.6624
قراردادهای کوتاه و بلندمدت دولتی
0.7896
0.0383
20.5918
کمک هزینه های دولتی
0.8031
0.0324
24.8158
یارانه های دولتی
0.8735
0.0215
40.5695
مشوق مالیاتی
0.8419
0.0378
22.2833
بیمه خدمات درمانی
0.8403
0.0305
27.5889
محدودیت قانونی برای سرمایه گذاری
0.5682
0.0783
7.2607

با توجه نتایج شاخص ها بارهای عاملی بالاتر از 0.4 دارند و بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که شاخص های در نظر گرفته شده برای متغیرها توانایی تبین عامل مورد نظر را دارند. شکل 4-6 ضریب مسیر های مدل پژوهش را در حالت استاندارد را نشان می دهد. در حالت استاندارد مقایسه عددی ضرایب مدل امکان پذیر می باشد. و شکل 4-7 نشان دهنده مقادیر تی مدل تحقیق است.

شکل 4-7 ضرایب استاندارد مدل
4-3-1-5 معناداری متغیرها و ضرایب مسیر(بخش ساختاری)
در ادامه به بررسی بخش ساختاری مدل می پردازیم. بخش ساختاری مدل روابط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد که نشان دهنده روابط بین فرضیه های تحقیق است. جدول نشان دهنده نتایج بخش ساختاری مدل تحقیق است.
جدول 4-10 اعداد معناداری بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری
مسیر
ضریب مسیر
انحراف معیار
مقادیر تی
تامین مالی -> اهدایی ها
0.64
0.0092
5.88
تامین مالی – درآمد زایی
0.34
0.0011
4.12
تامین مالی – سرمایه گذاری
0.29
0.0052
3.89
تامین مالی – کمک های دولتی
0.22
0.0215
2.31

نتایج بخش ساختاری مدل نشان می دهد کسب و کارهای اجتماعی بیشتر از روش تامین مالی اهدایی ها استفاده می کنند. این متغیر به میزان 0.64 با تامین کسب و کارهای اجتماعی ارتباط دارد و عدد تی بدست آمده برای این رابطه 5.88 است که در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. همچنین کسب و کارهای اجتماعی به میزان 0.34 از روش درآمد زایی استفاده می کنند و به میزان 0.29 از روش سرمایه گذاری و در نهایت به میزان 0.22 از روش حمایت ها و کمک های دولت استفاده می کنند. نتایج روابط بین متغیرها با توجه به مقادیر تی بدست آمده در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید واقع می شوند.

شکل 4-8 مقادیر تی مدل
بین تجربه پیشین و کسب تکنولوژی به میزان 0.9 ارتباط معنادار وجود دارد که بیشترین تاثیر را بر کسب تکنولوژی داشته است. همچنین بین فعالیت های تحقیق و توسعه و کسب تکنولوژی به میزان 0.23 ارتباط معنادار وجود دارد، و بین توانایی تکنولوژیک و کسب تکنولوژی به میزان 0.17 ارتباط معنادار وجود دارد. در نهایت بین سطح تکنولوژی و کسب تکنولوژی به میزان 0.14 ارتباط معنادار وجود دارد.
4-4 برازش کلی مدل تحلیل مسیر
بر اساس نظر تننهاوس و همکاران (2005) می توان برای محاسبه شاخص تناسب مدل در پی ال اس از فرمول زیر استفاده کرد:
GOF=√((communality) ̅×(R^2 ) ̅ )
اصلی فرضیهGOF=√(0.49×0.44)=0.46
با توجه به اینکه حداقل میزان قابل قبول برای سنجش این شاخص 0.36 می باشد (Akin, bloemhof-Ruwaard, & Wynstra, 2009) و امتیاز بدست آمده برای این شاخص 0.46 است می توان گفت مدل از برازش مناسب برخوردار است. همچنین شاخصهاي تناسب مدل حاکي از مناسب بودن مدل اندازه گيري متغيرهاي مربوطه دارند، چرا که نسبت کاي دو بر درجه آزادي برابر با 2.83 و کمتراز مقدار مجاز 3 است، مقدار ريشه ميانگين توان دوم خطاي تقريب برابر است با 0.073 کمتر از مقدار مجاز يعني 08/0 و مقدار پي کوچکتر از حد مجاز يعني 0.05 مي باشد. در جدول زير برخي از شاخصهاي برازش مدل آورده شده است که عبارتند از:

شاخصهای برازش مدل
شاخص ها
مقدار مجاز
اعداد بدست آمده
نتيجه
نسبت کاي دو به درجه آزادي
/df<3
2.83
برازش مناسب
مقدار پي113
<0.05 مقدار پي
0.0000
برازش مناسب
ريشه ميانگين توان دوم خطاي تقريب114
RMSEA >0.08
0.073
برازش نسبتا مناسب
شاخص برازش مقايسه اي115
بالاتر از 9/0
0.95
برازش مناسب
شاخص برازش نرم شده116
بالاتر از 9/0
0.93
برازش مناسب

همانطور که در جدول میتوان ملاحظه نمود، کلیه شاخصهای برازش مدل و ريشه ميانگين توان دوم خطاي تقريب بیانگر برازش مناسب مدل پژوهش میباشد.

فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه
در این بخش با هدف شناسایی روش های منابع مالی کارآفرینان اجتماعی انجام شد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه پیشینه تحقیق، چارچوب مفهمومی پژوهش انتخاب شد. سپس استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع دارایی ها، مراکز آموزشی، شورهای اسلامی، کسب و کار Next Entries منبع مقاله با موضوع تامین مالی، کسب و کار، منابع مالی، تجاری سازی