منبع مقاله با موضوع کسب و کار، ارزش اجتماعی، مصرف کنندگان، مقررات مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

یا منحصر به فرد باشند:
سازمان ها می توانند تمایل به درخواست کمک دولت برای دریافت کمک های مالی برای هزینه های خاص باشند. مانند یارانه، موافقت نامه خدمات و طرح های بازپرداخت.
سازمان ها می توانند به شرکتهای چند محصول تبدیل شوند.
علاوه بر این، اثرات تراکم خارجی باید در نظر گرفته شود، هم کار داوطلیانه(انجولراس،2002)26 و هم اهداکنندگان. اهداکنندگان ممکن است فکر کنند که کمک های مالی آنها کمتر لازم می باشد، و یا ممکن است پیش درآمد تجاری با فعالیت های تجاری را دوست نداشته باشد(یانگ و استینبرگ،1995)27. نگرش افراد نسبت به سازمانهای تجاری با تعدادی از عناصر تحت تاثیر قرار می گیرد(یانگ و استینبرگ،1995): خریدارن و اهداکنندگان دو گروه های متفاوت هستند، محصولات فروخته شده منحصر به فرد هستند، سازمان های رقیب در بازر کمک کننده نیز درگیر فعالیت های تجاری، و قیمت و کیفیت کالای خوب و یا خدمات هستند. آزمایش های به وسیله دیسمت(1998) در یک موسسه خیریه بزرگ در فرانسه نشان می دهد که فعالیت های تجاری اثر منفی بر سطح کمک های مالی در دراز مدت خواهد داشت.
2- درآمد کسب و کار مرتیط و نا مرتبط
برای موسسه های کارآفرینان اجتماعی چند محصول، اشکال مختلف کمک های مالی متقابل که در مورد نحوه نزدیکی محصولات و خدمات به یکدیگر و به مأموریت و یا اهداف خیریه سازمان وجود دارد . اگر کالاهای خصوصی غیر مورد نظر بسیارمتفاوت از اهداف سازمان خیریه باشد، درآمد به دست آمده از طریق تولید آن ممکن است وابسته مقررات مالیاتی شود، به عنوان درآمد کسب و کار غیر مرتبط (UBI) طبقه بندی شود، و بنابراین مشمول مالیات شود. مقررات مالیات در بسیاری از کشورها شامل مقررات بر درآمد نامربوط به خیریه یا هدف معاف از مالیات موسسه ها است. خدمات درآمد داخلی ایالات متحد UBI را به عنوان درآمد حاصل از فعالیت های انجام شده تعریف می کند که:
(الف ) به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سازمانها و افراد مرتبط باشد که
(ب) به دلایل کسب و کار غیر مرتبط به منظور معاف، تجارت، و یا کسب و کار دیگر، و
(ج ) به طور منظم انجام شود.
با این حال در اکثر موارد، درگیر شدن در فعالیتهای UBI وضعیت معاف مالیاتی موسسه ها را به مخاطره نمی اندازد، اگر چه قوانین مالیاتی در برخی کشورها ایجاد دستورالعمل های را به میزان کلی از UBI نسبت به درآمد کل است. مقررات مالیاتی بر درآمد کسب و کار نامرتبط در موسسه ها درگیر در فعالیتهای UBI هستند که متمایل به نرخی شبیه به مالیات بر درآمد خالص شرکتهای سودآور هستند تحمیل می کنند (آنهیر،2005).
شکل2-2: کمک مالی متقابل
انتقال داخلی

منبع: (آنهیر،2005:207)
پشت این رویکرد فرض سیاست مالیاتی اقتصادی خنثی است که باید نهادهای درگیردر فعالیتهای مشابه به همان اندازه را درمان کنند. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که دکترین تجاری بودن تنها عنصر مهم برای سازمانهای معاف از مالیات در ایالات متحده است. در انگلستان، به عنوان مثال، سازمان های خیریه باید فعالیت های تجاری را تنها از طریق یک شکل نهاد سازمانی مستقل عمل کنند، که به نوبه خود پیمان سود برای موسسه خیریه است. با این حال کالاهای خصوصی عیر مرتبط که نزدیک به هدف های خیریه است و از کالاهای خصوصی مرتبط حمایت می کند، این فعالیت ها باعث افزایش درآمد و تحکیم مالی سازمان خواهد شد. ولی کسب و کار نامرتبط ممکن عواقب منفی نیز داشته باشد:
ممکن است سازمان را از مأموریت اصلی خود منحرف کند و توجه بیش از حد برای دنبال درآمد متقابل فعالیت های مرتبط با سازمان را دچار مشکل کند.
ممکن است با عث جابجایی هدف سازمان شود، سازمان های غیرانتفاعی برای به دست آوردن حداکثر درآمد ممکن است از استفاده کارآمد آنها دور شوند.
اتکای بیش از حد به فعالیتهای تجاری ممکن است اثرات مخربی برای سازمان داشته باشد(آنهیر،2005).
انتخاب برنامه های مناسب برای رشد و ترقی:
ترسیم سهام محصولات و ماتریس ارزش بازگشت. ترسیم سهام محصولات و ارزشهای بازگشت به دو روش مکمل صورت می گیرد که به تصمیم گیری مدیریت به فعالیتهای کمک می کند. ترسیم سهام محصولات دارای دو بعد برای هر برنامه است (آنهیر،2005).
کمک به مأموریت سازمانی: چگونه یک فعالیت خاص به دستاوردهای مأموریت کمک می کند و چگونه به مأموریت اصلی سازمان مرتبط می شود؟ شاخص واقعی اقدامات کیفی از قبیل خدمت به مشتریان، تعداد اعضا، نرخ مشارکت، و همچنین قضاوت های کیفی توسط مدیریت، اعضای هیئت مدیره، مشتریان، و کارشناسان خارج سازمان را شامل می شود.
کمک به اقتصاد پایدار: چگونه یک فعالیت یا برنامه خاص به درآمد نسبت به هزینه های آن کمک می کند. و چه سرمایه گذاری در گذشته و آینده وجود دارد؟ در اندازه گیری این بعد توانایی اطلاعات حسابداری و شاخص های مالی می تواند به کار رود.
هدف اصلی از ترسیم نمونه کارها کمک به سازمان برای پیدا کردن تعادل بین مأموریت و اقتصاد سازمان برای تمام برنامهای مختلف و خطوط خدمات است. فعالیتها در گوشه سمت راست بالای شکل (3)، کشش چشم اندازی را هم از نظر مأموریت و هم از نظر اقتصادی نشان می دهد. کالاهای خصوصی که مشکل تر تولید می شوند و پایدار هستند آنها به احتمال زیاد برای جذب رقبا هستند، و سازمان باید از برنامه هایی که در رتبه پایین تر برای مأموریت سازمان و کمک های اقتصادی هستند، خارج شود. به عبارت دیگر برنامه های که ارجحیت ندارند باید با توجه به درآمد و بهروری اضافه یا قطع شود(آنهیر،2005).

شکل(2-3) نقشه پرتفوی

بالا
کمک به مأموریت

پایین

بالا پایین
کمک به اقتصاد
منبع: (آنهیر،2005:209)
برنامه های مشکل که در گوشه بالایی صورت می گیرد. عملیات خود را تنها در روند اصلی در دراز مدت انجام می دهد در صورتی که توسط منابع جذاب در گوشه سمت راست پایین تعادل برقرار می شود(آنهیر،2005).
ماتریس ارزش بازگشت که بر اساس دو بعد:
ارزش اجتماعی هیئت مدیره که متصل به برنامه است، و
بازگشت منابع مالی، مدیریت اثربخش می تواند با رسیدن به فعالیت های که مستلزم برنامه ریزی هستند انجام می شود.
این نشان می دهد برنامه هایی با بازده مالی بالا و ارزش اجتماعی بالا برای مأموریت سازمان ساخته شود و از قطع کمک های مالی و وسعت اقتصادی بهره مند شود. و برنامه هایی با بازده مالی بالا و ارزش مأموریت کم باید از کمک های مالی دیگران در نظر گرفته شود. برنامه هایی با بازده مالی و ارزش اجتماعی کم باید قطع شود و ادامه نداشته باشد. در نهایت، برنامه هایی که رتبه بالایی از نظر ارزش اجتماعی دارند اما کمک های مالی کم دارند باید با دولت برای دریافت یارانه به لابی بپردازند. رویکرد شرکتها برای تعهد بعضی از هزینه ها و یا به دنبال همکاری با دیگر موسسات در تلاش برای کاهش هزینه های موسسات امتیازاتی را برای افزایش درآمد به کارببرند(آنهیر،2005).

جدول(2-2) ماتریس ارزش بازگشت
برنامه ارزش اجتماعی

پایین بالا

پایین قطع کردن همکاری
“رها شدن بدون بازخرید” “کالاهای مشترک”
بازگشت مالی
/اثربرنامه منابع

بالا پایداری ایجاد
“زیان لازم” “بهترین از همه دنیا”

منبع(آنهیر،205:210)

5- مکانیزم تخصیص قیمت
تفاوت اساسی این که استنبرگ و ویزبرگ(1998،66-7)، تفاوت در استفاده از مکانیسم تحصیص قیمت در رفتار سازمانهای خیریه است و آنها این سوال را برای گسترش مکانیسم قیمتی مانند لیست انتظار و محصول آبکی نیز هست. جدول(4) نشان می دهد که موسسات و شرکتهای سودآور در واقع از تخصیص قیمت به روشهای مختلف و برای اهداف مختلف استفاده می کنند(آنهیر،2005).

جدول2-3: مکانیزم تخصیص قیمت
تخصیص
مثال(تنها موسسه)
مفهوم هم برای موسسه و هم برای شرکت سودآور
تک قیمتی
قیمت گذاری یکنواخت
(هزینه یکسان، قیمت برای کالاهای یکسان یا خدمات برای موسسه و سازمان انتفاعی)
برای کالاهای غیرمقدم اعمال می شود مثلا کافی شاب در موزه و درآمد کسب و کار نامرتبط
موسسه ها می توانند در طراحی به شرکتهای سودآور تبدیل شوند و تولید کمتر نسبت به شرکتهای سودآور، توجه به وضعیت مأموریت نسبت به کالاهای غیرمقدم: می تواند منجر به رقابت ناعادلانه به علت تلقی مالیات موسسه شود.
هزینه ها در مقیاس چارچوب، تبعیض قیمت بین فردی
(مصرف کنندگان هزینه های مختلف براساس ویژگیهایی از قبیل درآمد، سن، قومیت و از کارافتادگی و غیره)
مراقبت روزانه، حق عضویت، انجمن های حرفه ای، هزینه های مدرسه، شهریه مسکن اجتماعی
سطح هزینه های حاشیه ای، موسسه ها و شرکتهای سودآور در ایجاد هزینه ها در چارچوب مشابه هستند. به احتمال زیاد تبعیض در پایین ترین قیمت، هزینه نهایی و ارئه برخی از خدمات برای شرکتهای سودآور به احتمال زیاد با تبعیض قیمت بالا
تبعیض قیمت داوطلبانه
(واجد شرایط بودن برای قیمت خاص که توسط مصرف کنندگان و فروشنده تعیین می شود و جویا شدن برای ارزیابی قابلیت و انتخاب قیمت)
حمایت از حق عضویت از اعضا و هزینه های ورود به موزه، کمک های فردی
موسسه ها: استفاده گسترده، اجتناب از گرایش میل به سواری مجانی. در بخش، براساس تعهد ارزش یا خارج از مجموعه شرکتهای سودآور دعوت به سواری مجانی به ندرت استفاده می شود
تبیض قیمت بین زمانی(مصرف کنندگان هزینه های مختلف را در برخی از زمانها می پردازد، یا زمانی که آنها متعهد به خرید باشند.
روز ورودی رایگان در باغ وحش و در موزه ها،کنسرت رایگان برای کودکان برای حفظ حق عضویت آینده
موسسه ها به احتمال زیاد به استفاده از این مکانیسم برای رسیدن که قادر به پرداخت نیستند و یا برای رسیدن به کاربران بالقوه و جدید شرکتهای سودآور
داخلی( خود انتخابی در شرایط لازم مجموعه معیارهای سازمانی خود برای خدمت و با قیمت
پذیرش برای دانشگاه، سازمانهای مذهبی، کارگاه های حمایتی
موسسه ها: معیارهای تعیین شده برای پرداخت و یا عدم وجود جایگزین های مصرف کننده، واجد شرایط بودن شرکتهای سودآور برای هدایت مأموریت، استفاده از تبعیض قیمت برای جذب خانواده های مصرف کننده در توانایی پرداخت
منبع: ( آنهیر،2005:212)
2-2-3-1-2 درآمد حق عضویت
یکی از راه های درآمدزایی برای برخی موسسات اجتماعی، «دریافت حق عضویت» است. بسیاری از موسسات اجتماعی از طریق حق عضویت درآمدزایی می کنند، اگر چه درآمد حق عضویت به جز در خیریه های دولتی، رایج ترین روش به شمار می آید. معروف ترین خیریه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع منابع مالی، کسب و کار، کشورهای در حال توسعه، ساختار سرمایه Next Entries منبع مقاله با موضوع بازاریابی، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، برنامه ریزی استراتژیک