منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، تامین مالی، تحلیل داده، مدل اندازه گیری

دانلود پایان نامه ارشد

آماری…………………………………………………………………………………………………. 150
3-5 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
3-6 روش گردآوری دادها………………………………………………………………………………………………………………………. 151
3-7 اعتبار بیرونی تحقیق(پایایی)…………………………………………………………………………………………………………….. 152
3-8 اعتبار درونی تحقیق(روایی)……………………………………………………………………………………………………………… 152
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………… 152
فصل 4 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………….
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155
4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………… 155
4-2-1 متغیرهای جمعیت شناسی………………………………………………………………………………………………………. 155
4-4-2-1-1 سن پاسخ دهندگان مدل……………………………………………………………………………………………………….. 156
4-2-1-2 تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………….. 158
4-2-1-3 جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………….. 159
4-2-1-4 سال شکل گیری کسب و کارها……………………………………………………………………………………………… 160
4-2-2 آمار توصیفی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………. 162
4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………… 175
4-3-1 تحلیل داده های کیفی…………………………………………………………………………………………………………………… 175
4-3-2 مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………………… 182
4-3-2-1 ارزیابی ویژگی های فنی مدل اندازه گیری…………………………………………………………………………………. 182
4-3-2-1-1 پایایی سازه ها وروایی همگرا……………………………………………………………………………………………………. 182
4-3-2-3 روایی واگرا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 183
4-3-2-3 معناداری متغیرها و بارورها عاملی(بخش اندازه گیری)…………………………………………………………. 184
4-3-2-4 معناداری متغیرها و ظرایب مسیر(بخش ساختاری)……………………………………………………………………. 188
4-4 برازش کلی تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………. 190
فصل 5 نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 215
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 193
5-2 تحلیل براساس سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 193
5-3 بحث و جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………. 195
5-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 222
5-5 پیشنهادات تحقیق براساس مبانی نظری………………………………………………………………………………………….. 222
5-5-1 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 222
5-5- 2 پیشنهادات جهت تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………….. 222
فهرست مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 223
پیوست یک: پرسش های مصاحبه………………………………………………………………………………………………………………… 235
پیوست دو: سوال های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………. . 236

فهرست شکل ها
شکل1-1 کارآفرینی اجتماعی مکمل دولت و بازار………………………………………………………………………………………….. 4
شکل2-2 عوامل موفقیت کارآفرینی اجتماعی………………………………………………………………………………………………… 27
شکل2-3 کمک مالی متقابل………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
شکل2-3 نقشه پرتوی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
شکل3-4 ذینفعان تامین مالی در سامانه سیدز………………………………………………………………………………………………… 103
شکل2-5 شرکت های اجتماعی جاسازی شده…………………………………………………………………………………………………. 3 11
شکل2-6 شرکت های اجتماعی یکپارچه………………………………………………………………………………………………………….. 114
شکل2-7 شرکت های اجتماعی خارجی………………………………………………………………………………………………………………. 115
شکل2-8 مدل حمایتی کارآفرین………………………………………………………………………………………………………………………. 116
شکل2-9 مدل واسطه بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
شکل2-10 مدل استخدام……………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
شکل2-11 مدل هزینه خدمات………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
شکل2-12 مدل کمک های مالی…………………………………………………………………………………………………………………………. 120
شکل2-13 مدل ارتباط بازار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
شکل2-14 مدل پیچیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
شکل2-15 مدل ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124
شکل2-16 مدل فرانشیز……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
شکل2-17 مدل شرکت خصوصی و غیرانتفاعی……………………………………………………………………………………………………. 126
شکل2-18 تامین مالی کارآفرینان اجتماعی………………………………………………………………………………………………………. 127
شکل3-1 روش ترکیب داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 149
شکل3-3 فرایند اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 149
شکل4-1 نسبت سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………… 157
شکل4-2 نسبت تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………. 158
شکل 4-3 نسبت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………… 159
شکل 4-4 سال شکل گیری کسب

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، تامین مالی، تحلیل داده، جامعه آماری Next Entries منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، کسب و کار، منابع مالی، منافع عمومی