منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، تامین مالی، توسعه کارآفرینی، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مالی و ترکیبات آن برای پاسخگویی از الزامات مورد نیاز این سازمان ها برای ارزیابی ارائه خدمات و عملکرد مالی می باشد.
در نهایت کمک های مالی(فردی) بالاتر ترین منبع کسب درآمد موسسات می باشد که در بین آنها صندوق های صدقات بیشترین تاثیر را دارد که این به خاطر خیرخواهانه و داوطلبانه و غیر سودآور بودن آنها می باشد. سپس درآمدزایی که از اهمیت خاصی از تامین منابع مالی موسسات برا ی موسسات برخوردار است. ایجاد بازارچه های فصلی یا دائمی برای فروش محصولات می باشد. سپس سرمایه گذاری که اهمیت آن برای موسسات کمتر از درآمدزایی است که بیشر از سرمایه شخصی و سرمایه نیکوکاری مهمترین روش سرمایه گذاری می باشد، در مرحله آخر حمایت های دولتی می باشد که با توجه به نقش محوری دولت پایین ترین نقش درآمدزایی را برای موسسات دارد که آن هم به صورت یارانه ها و مشوق های مالیاتی می باشد در صورتی که دولت می تواند با توجه به حمایت های متفاوتی که در بخش های مختلف می تواند داشته باشد و حمایت سازمان های مختلف را با راه کارهای متفاوت از موسسات ایجاد کند، می تواند در زمینه درآمد زایی موسسات حمایت های بیشتری داشته باشد. همه این شاخص ها به عنوان تامین منابع مالی از اهمیت خاصی برای تامین مالی برخوردارند. مدیران موسسات می توانند با توجه به شرایط درآمدزایی خود نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند و با بهره گیری از راه های درآمدزایی متفاوت و متنوع و با استفاده از مهارت های مدیریتی خود و تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف خود از شرایط انعطاف پذیر خود استفاده کنند و بکار گیری روش های تامین مالی متنوع عملکرد مالی خود را بهبود ببخشند و مدیران این موسسات بتوانند با درک موقعیت خود بهترین استراتژی منابع تامین مالی را برای خود درنظر بگیرن
مدل نهایی تحقیق

5-4 محدودیت های تحقیق
ـ کمبود منابع علمي قابل دسترس و استفاده
– کار مشابه خیلی کم در اين زمينه وجود دارد
– مورد منابع مالی موسسات بود موسسات تمایلی به ارائه اطلاعات در این زمینه نبودن و یا در ارائه اطلاعات با احتیاط عمل می کردند و اغلب اطلاعات کاملی ارائه نمی دادند
5-5 پیشنهادات تحقیق بر اساس مبانی نظری، و سوال های تحقیق
5-5-1 پیشنهادات کاربردی
مشاهدات پژوهشگر گویای آگاهی اندک مدیران با مفهوم کارآفرینی اجتماعی است، توصیه می شود ایشان بر روی بعد کارآفرینانه کسب و کار خویش تاکید بیشتری داشته باشند.
با توجه به این که این موسسات به دلیل خیرخواهانه بیشتر تلاش خود را به جمع آوری کمک های مالی صرف می کنند، و کمتر از روش های دیگر برای تامین مالی استفاده می کنند.
ایجاد صندوق سرمایه گذاری اجتماعی جهت حمایت مالی کارآفرینان.
تشکیل صندوق های وقف برای جمع آوری موقوفات نقدی و سهام و مصرف عواید حاصل از سرمایه گذاری ها در امور خیریه طبق نظر واقف.
به منظور حمایت از شرکت های اجتماعی دولت می تواند فعالیت های زیر را انجام دهد:
ساده سازی قوانین و رویه های اداری
دسترسی به اطلاعات: دولت به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات می تواند با بهبود دسترسی به اطلاغات مورد نیاز از طریق ایجاد سیستمهای خاص و جریان های اطلاعاتی یاری دهد.
دسترسی به وامها: دولتها می توانند اعطای وام را برای برای شرکت های اجتماعی نوپا افزایش دهند.
بازارهای سهام و سرمایه گذاری در فعالیت های مخاصره آمیز: این روش ساز وکاری موفق برای شرکت هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، کاربرد دارد.
ایجاد بازارچه های در مناطق مختلف.
5-5-2 پیشنهادات جهت تحقیقات آینده
انجام تحقیقات گسترده تردر مورد روش های تامین مالی جمعی
انجام تحقیقات گستره در مورد تامین منابع مالی از طریق اوراق قرضه
با توجه به نقش ویژهای که دولت در حمایت از شرکت های اجتماعی دارد، می توان از آن برای تحقیقات آینده استفاده کرد.
از آنجایی که موسسات اجتماعی با مشکلات زیادی برای جمع آوری کمک های مالی مواجه هستند، ارائه راه کاری در مورد این مشکلات می تواند موضوع تحقیقات آینده باشد.
از آنجایی که موسسات در چرخه عمر خود با روشهای مختلف تامین مالی رو به رو هستند می تواند مدلی متناسب با جرخه عمر شرکتهای اجتماعی طراحی نمود.
صندوق و های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و اوراق مشارکت پذیرفته شده در سازمان فرابورس به عنوان روش های نوین منایع مالی کارافرینان اجتماع

مراجع
آقاجانی،حسنعلی،عباسقلی پور،محسن، الطافی، شقایق (1388) بررسی روش های تأمین مالی در طرحهای کارآفرینانه، مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
اسلامی بیدگلی،غلامرضا، بیدلو،مهدی(1384)؛بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب و کارهای مخاطره آمیزکارافرینانه، دانش مدیریت، شماره 68.
آراستی، زهرا،ملکی کرم آباد،محمدمهدی، متوسلی، محمود (1391)؛ عوامل نهادی تأثیرگذار بر پیدایش فعالیتهای کارآفرینانه ی اجتماعی، توسعه کارآفرینی، سال پنجم، ،ص185-203.
آراستی، زهرا،اعلامی،فرنوش،نارنجی ثانی،فاطمه(1391)؛کارآفرینی اجتماعی(رویکردی نوین به ایجاد کسب و کار اجتماعی)، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول
انجوی نژاد،سیدمهدی،امامی،محمد(1383)؛ تحولات قانون گذاری بیع وقف و مبانی آن؛ فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 8، شماره 3
استیری،روح الله، مشیری،بنیامین (1388)؛” ابزارهای تأمین مالی بنگاه های دانش بنیان”، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران،ص 260-296.
اسدی،غلامحسین،سعیدی،علی(1382)؛ طراحی اوراق بدهی مرکب مبتنی بر نظام مالی اسلام،تحقیقات مالی، شماره 16،ص 3-20.
امیرخانی (1387)،سرمایه اجتماعی؛ کاربرد، مفاهیم، دیدگاه ها، موسسه مطالعات بهروری و منابع انسانی، شماره205-206-207.
امینی نژاد،رجا،قلی پور،آرین، اسلامی بیدگلی، غلامرضا (1389)، سرمایه اجتماعی کارآفرینان نوپا و تامین مالی غیررسمی، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره دهم،ص49-70
امیدوار، علی رضا(1387)، ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تکمیل کننده و جایگزین سیاست های و ظایف دولت، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامه 21
امیدیانی،سید حسین، نمازی(1387)، نقش سنت حسنه وقف در توسعه علم و جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامه 21 .
احمدپور داریانی، محمود، مقیمی،محمد(1385)؛ مبانی کارآفرینی، تهران، انتشارات فراندیش.
بت شکن،محمدهاشم، سیف الدینی،جلال(1389)؛”کسب و کارها و منابع مالی متناسب با آنها”، مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره های 9و10، صفحات87-116.
خواجه پورخویی، بیژن (1387) ، راهکارهای ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی در یک اقتصاد غیردولتی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامه 21.
سالارزهی، حبیب الله (1390)، “وقف به مثابه الگوی کارآفرینی اجتماعی پایدار در اسلام”، ندای اسلام ، سال یازدهم و دوازدهم، شماره44-45، ص 44-52
سیف نیا، فرخنده، نجاتی،سعید (1391)؛ بررسی روشهای تأمین مالی برای انجام پزوژه های حمل و نقل ریلی و ارائه راهکارهای اجرایی، مرکز تحقیقات راه آهن، شماره236.
سید امیری، نادر(1386)، بررسی ابعاد کارآفرینی اجتماعی، فصلنامه تخصصی مرکز کارآفرینی پردیس قم دانشگاه تهران، سال دوم، شماره پنجم.
کریمی،ایرج،نصیری پور،امیراشکان،ملکی،محمدرضا،مخترع،هادی(1384)؛” ارزیابی شیوه های تأمین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب(ارائه الگو برای ایران)”، دوره 8،شماره 22،ص15-24.
کشتکار، مهدی،پیشوایی،میرسامان،محمدی،امیرسالار (1391)، جمع سپاری، پیشروان کسب و کار نوین، سازمان مدیریت صنعتی، چاب اول.
حاجی قربانی،مریم(1389)، راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایران با توجه به تجربیات دیگر کشورها، وزارت تعاون معاونت پژوهش، کارآفرینی و تعاون دفتر توسعه کارآفرینی و اشتغال.
صمد آقایی، جلیل(1386)، کارآفرینی پیشرفته: کارآفرینی در کارآفرینی، تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی.
خلیلی، محسن(1387)، اقدام ها و ابتکارهای مدیران صنعت کشور برای ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت هاپژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامه 21
خنیفر،حسین،ملکی،حمید،طاهری،فاطمه، فاتحی،نرگس السادات،زرندی،نفیسه(1392)؛کارآفرینی اجتماعی(از نظریه تا عمل)،جهاد دانشگاهی استان کرمان،چاپ اول
26-حسینی،سید علی،حکمت،هانیه،کاشف، معصومه (1393)، نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تامین مالی شرکت ها، فصلنامه پژوهش حسابداری، سال دوم، شماره8
طاهری، عطار (1387)، برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، پیوند دهنده استراتزی سازمان و منابع انسانی، موسسه مطالعات بهروری و منابع انسانی، شماره205-206-207.
طالبیان،احمدرضا(1381)، کارآفرینی اجتماعی، ماهنامه تدبیر، شماره128
درگاهی، حسن،گچلو،جعفر (1385)، عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی: درس هایی برای اقتصاد ایران، فصلنامه علمی پژوهشی شریف،36،73
داوری،علی،رضایی،حمیدرضا(1385). نقش دولت و خط مشی های دولتی در توسعه کارآفرینی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره اول، شماره ی 2.
درواندیش،پژمان(1389)، چالش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در موسسات خیریه،دنیای اقتصاد – شماره ۲۱۴۶
روستا، مریم، حیدری، محمد مهدی(1387)، کارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی، مجله تدبیر،شماره 193.
قاسمی،ساسان،کوچکیان،میلاد (1393)، برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های غیرانتفاعی، روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۳۱۲
عبده تبریزی،حسین،رادپور،میثم(1389)؛،”مشارکت اقتصادی مردم و تشکیل سرمایه”، مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری(2)،انتشارت پیشبرد،ص444-455.
عبده تبریزی،حسین،رادپور،میثم(1389)؛”سیاست های سرمایه گذاری و تأمین مالی در سازمانهای وقفی و خیریه جهان و درس های آن برای ایران”،مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری(2)، انتشارت پیشبرد، ص182-204.
علیزاده،مهتاب، فخرزاده،حسین،شریفی، فرشاد،محمدی آذر، مریم، نظری،ندا (1392)، تحلیل مروری عملکرد سازمان های متولی در برنامه سالمندی کشور، مجله دیابت و متابولیسم ایران، دوره 13،شماره1 ،ص74-81
عرب مازار،عباس؛ زایر، آیت (1390)، ارائه الگویی برای حمایت مالیاتی از کمکهای خیریه در ایران، پژهشنامه مالیات، شماره یازدهم.
عمرانی،زهرا، حقیقی کفاش، مهدی، مظلومی، نارد(1389)؛ اولویت بندی عوامل اثر گذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی، توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هشتم، ص11-36
همایونفر، مسعود(1387)، نوآوری، موسسه مطالعات بهروری و منابع انسانی، شماره205-206-207.
میری،علی(1384)؛ “کارآفرینی اجتماعی: مروری بر زمینه های سیاسی و اجتماعی”، فطنامه دانش مدیریت، سال19، شماره72.
میرک زاده،علی اصغر، بهرامی، مجید(1390)، لزوم توجه به کارآفرینی اجتماعی بعنوان بستر پایداری در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع تامین مالی، کسب و کار، نوع دوستی، شبیه سازی Next Entries منبع مقاله با موضوع کسب و کار، بازارهای جدید، میزان آشنایی، تامین مالی