منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، تامین مالی، کسب و کار، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

بانکها و نیز بازار تجاری همکاری می کنند(نیکولز،2006)10.
محققان میان سه شکل مختلف کارآفرینی اجتماعی تمایز قایل هستند. یک گروه، کارآفرینی اجتماعی را ابتکارعمل سازمانهای غیر انتفاعی، برای کسب درآمد های اضافی، پس از روبه رو شدن با قطع بودجه های دولتی، کمک های نقدی فردی و شرکتی، افزایش رقابت، افزایش نیازهای اجتماعی و فشار حامیان مالی برای کوچک شدن و ادغام، می دانند. گروه دوم، کارآفرینی اجتماعی را ابتکار عمل کارآفرینان مستقل برای رفع یک مشکل اجتماعی مشخص تعریف می کنند. گروه سوم کارآفرینی اجتماعی را مسئولیت اجتماعی شرکتهای تجاری فعال در بخش میانی می داند(نوبا و مایر،2003)11.
بیشتر نویسندگان این طور بیان کرده اند که کارآفرینان اجتماعی اجازه نمی دهند که فقدان منابع، عقایدشان را محدود کند، آنها بر تجربه شان اصرار می ورزند، محیط شان را به کنترل در می آورند و بیشتر از حد متوسط تحمل عدم اطمینان را داشته، برای برقرای عدالت اجتماعی، کشش و کوششی فراوان دارند . کارافرینان اجتماعی سازمانهای کارآفرینانه نوآوری را تأسیس کرده و به انجام اقدامات مخاطره آمیزی که رسالتش تغییر اجتماعی و گسترش گروه هدف به جای تعقیب سود است، دست می زنند. برخلاف کارآفرینان اقتصادی، کارآفرینان اجتماعی اغلب از تلاش های یکدیگر حمایت می کنند. آنها توانایی تحلیل، پیش بینی، برقراری ارتباط، همدلی ، به شوق آوردن، طرفداری کردن و میانجیگری را دارا هستند و قادرند که دامنه وسیعی از افراد متمایز را تولید سازند و سازماندهی کنند(شریل،2000)12.
. به طور معمول آنچه کارآفرینان اجتماعی را از کارآفرینان معمولی متمایز می سازد تعهد اجتماعی و تمایل کم به پاداش مالی آنهاست. جانسون در بررسی کارآفرینان اجتماعی در بخش خصوصی کانادا، بیان می کند که این افراد با حس نیرومندی نسبت به عدالت اجتماعی به فعالیتهای انتفاعی به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف می نگرند(روبرتس، و چنی،2005 .13(
اهمیت از نظرتأمین مالی
بسیاری از شکست های کشورهای در حال توسعه بر اثر سیاست های اشتباه بوده است، شکست های بازار سرمایه یکی از موانع اساسی برای توسعه اقتصادی بوده است. رکود مالی، تخصیص سلیقه ای و بی قاعده اعتبارات و سایر دخالت ها سبب شده است که نظام بانکی نتواند منابع کارآمد اختصاص دهد. علاوه بر این ها برخی ویژگی های ذاتی نظام تأمین مالی سبب نامناسب شدن برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری قابلیت های کارآفرینان اجتماعی شده است. در اینجا باید تمایزی مهم مشخص شود. بخش بزرگی از قابلیت های کارآفرینان اجتماعی رسیدگی به مشکلات جامعه و افراد کم درآمد است مشکلاتی که دولت از حل آنها ناتوان است. تأمین مالی این فعالیتها نیازمند ساز و کارهای متفاوتی است. برخی از این سازوکارها، تأسیس نهادهای مالی جدید، وام هایی با شرایط خاص یا بهره کم، برخی دیگر شامل مشارکت وام دهنده در سود و زیان می شود. بسیاری از این روشها زمانی ظاهر می شود که بازارهای مالی نسبت به نیاز برای ابزارهای جدید آگاهی پیدا کند. در کشورهای در حال توسعه، نظام بانکی غالباً توانایی ارائه این ابزارهای جدید را ندارد. این امر تا حدی به علت دخالت ها و کنترل های گمراه کننده دولت می باشد. اولین کاری که باید انجام شود حذف دخالت های ناکارآمد است. پس از آن، دولت باید تشویق نهادها و سازکارهای مناسب مالی را برای توسعه کارآفرینان اجتماعی را در دستور کار قرار دهد(اسلامی بیدگلی ،1384).
1-4-1 هدف اصلی
شناسایی راه های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی؛

1-4-2 اهداف جزئی
شناسایی میزان استفاده از روش های درآمدزایی در تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی؛
شناسایی میزان استفاده از کمک های دولتی در تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی؛
شناسایی میزان استفاده از اهدایی ها در تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی؛
شناسایی میزان استفاده از سرمایه گذاری در تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی؛
1-5-1 سوال اصلی
کارآفرینان اجتماعی از چه راههایی تأمین منابع مالی می شوند؟
1-5-2 سوالهای جزئی
کارآفرینان اجتماعی به چه میزان از روش های درآمدزایی تامین مالی می شوند؟
کارآفرینان اجتماعی به چه میزان از کمک های دولتی تأمین مالی می شوند؟
کارآفرینان اجتماعی به چه میزان از اهدایی ها تامین مالی می شوند؟
کارآفرینان اجتماعی به چه میزان از سرمایه گذاری تامین مالی می شوند؟
1-6 تعاریف مفهومی
کارآفرینی اجتماعی:
فرایند ایجاد ارزش اجتماعی که طی آن منابع جهت برآورده ساختن نیازهای اجتماعی، تحریک برای ایجاد تغییرات اجتماعی و یا ایجاد سازمانهای جدید، به روش های جدید با همدیگر ترکیب می شوند(ماری و مارتی،2006)14.
کارآفرینی اجتماعی فرایندی است که با بکارگیری مکانیزم تخریب خلاق و چرخه نوآوری شومپیتری از طریق ایجاد یک کسب و کار اجتماعی (بخش خصوصی،عمومی، داوطالبنه و غیرانتفاعی) با بسیج منابع گوناگون و مخاطرات مالی و اجتماعی؛ با خلق ارزشهای اجتماعی و اقتصادی؛خدنات جدیدی را به جامعه ارائه می دهد (احمدپورداریانی،1385،ص4).
تأمین مالی:
عبارت است از جمع آوری وجوه برای ابتیاع گوناگون مورد نیاز تولید کالا یا ارائه خدمت، به عبارت دیگر تأمین، تأمین سرمایه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی می باشد(سیف نیا و همکاران؛1391).
1-7 تعاریف عملیاتی
کارآفرینی اجتماعی
کارآفرینی اجتماعی، کسی است که کسب و کار غیرانتفاعی را برای ایجاد درآمد جهت هزینه کردن برای خدمات اجتماعی متقبل می شود(مک نامارو،1999).
تامین مالی
تامین مالی به فرایند تمرکز منابع مالی یا سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت اطلاق می شود(درگاهی،1385).
1-8 سازماندهی تحقیق
فصل اول، با بیان انگیزه و اهمیت انجام تحقیق، سوالات، حیطه پژوهش به شناخت موضوع کمک می کند. فصل دوم به پیشینه تحقیق می پردازد. در ادبیات کارآفرینی اجتماعی و تامین مالی ور وشهای تامین مالی را مرور کرده و سپس به طبقه بندی ها و مدل های کارآفرینان اجتماعی را معرفی می کند و سپس به جمع بندی را انجام می دهد. فصل سوم، روش تحقیق را شرح می دهد و شامل روش شناسی، طراحی، جامعه آماری، روش گردآوری می باشد. فصل چهارم، ابتدا به تحلیل مصاحبه و و سپس به تحلیل پرسشنامه می پردازد. در نهایت فصل پنجم به بیان نتایج تحقیق، محدودیت های تحقیق و پیشنهاد برای تحقیقات آتی می پردازد.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه:
بدون شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیان گر این است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است. از این رو کارآفرینی ابزار بسیار مهمی در توسعه اقتصادی است که عمیق ترین تأثیر خود را از طریق ایجاد اشتغال نشان می دهد و برای نیل به این مهم زمینه سازی فرهنگی و آماده ساری جامعه بایستی مد نظر قرار گیرد (طالبیان،1381،ص42). در میان جوامع، توسعه کسب و کار و کارآفرینی، به عنوان کلید ایجاد اقتصادی ناپایدار و متغیر برای بازسازی ملت و جامعه است. کارآفرینی اجتماعی به معنای انجام فعالیتی نوآورانه و خلق کننده ی ارزش اجتماعی است که می تواند در بخش های غیر انتفاعی و تجاری انجام شود. با توجه به این که امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راه کاری اثرگذار و پایدا در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گستره تری از جامعه را به خود جلب می کند(عمرانی،1389).
در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات صورت گرفته پیرامون مفاهیم “کارآفرینی اجتماعی” و “تامین مالی” پرداخته شده. در ابتدا بعد از ارائه تعاریف هریک از مفاهیم، سعی در رسیدن به یک تعریف مشترک برای ادامه تحقیق گشته و سپس برای دستیابی به شناختی همه جانبه و جامع عناصر، ساره ها و روابط تاثیر گذار و شکل دهنده هر یک از مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته اند.
در ادامه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند، در این قسمت سعی گردیده تا با مطالعه این تحقیقات که در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاب رسیده اند، با نظریه های محققان، روش های استفاده شده توسط آنها و یافته های تحقیقاتشان آشنا گردیده و این موارد را برای تحقیق پیش رو مورد استفاده قرار داد.
در بخش انتهایی فصل نیز مدل های انتخابی برای طراحی و تحلیل مدل کسب و کار معرفی شده اند.

2-2 مبانی نظری تحقیق
در اینجا ابتدا به تعریف نظری حول مفهوم کارآفرینی اجتماعی پرداخته شده. سپس به مفهوم کارآفرینی اجتماعی، کسب و کار های اجتماعی، تفاوت کارآفرینی اجتماعی با کارآفرینی اقتصادی، و نظریه های کارافرینی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به ادبیات تامین مالی و انواع روش های تامین مالی از دیدگاه محققان مختلف بررسی می شود. و بخش بعدی به مدل های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی پرداخته می شود.
2-2-1 کارآفرینی اجتماعی
در این بخش اصطلاح کارآفرینی اجتماعی بررسی و تشریح می شود که عمدتا بر مطالعه مرور ادبیات استوار است.
2-2-1-1 تعریف کارآفرینی اجتماعی
در رابطه با مفهوم کارآفرینی اجتماعی، نویسندگان تعاریف متفاوتی ارائه کرده اند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:
جدول(2-1) تعریف کارآفرینی اجتماعی
مک نامارا(1999)
کارآفرینی اجتماعی، کسی است که کسب و کار غیرانتفاعی را برای ایجاد درآمد جهت هزینه کردن برای خدمات اجتماعی متقبل می شود.
پرابوهو(1999)
افرادی هستند که سازمان های کارآفرینانه یا کسب و کارهای مخاطره آمیز، که ماموریت اصلی آنها، تغییر اجتماعی و توسعه و بهبود گروه های مشتریانشان است را به صورت نوآورانه خلق و مدیریت می کنند.
مورس و دودلی(2002)
کارآفرینان مدنی یا اجتماعی کسانی هستند که برای بنانهادن سرمایه اجتماعی در فرایند بهبود جامعه، روحیه کسب و کارهای بازرگانی را با روحیه جامعه گرایی در هم می آمیزند.

کوک، داس و میشل2002
کارآفرینی اجتماعی، طراحی شراکت اجتماعی بین بخش های عمومی- اجتماعی و تجاری به منظور مهار قدرت بازار، در جهت منافع عمومی است.
تامسون و همکاران2000
فرایند افزودن ایده های جدید و متفاوت با هدف ایجاد سرمایه اجتماعی با تمرکز بر اقداماتی که توسط شاغلان بخش خصوصی، به عهده گرفته شده است.
سولیوان و مرت2003
جستجو برای شناسایی فرصت هایی که به تاسیس سازمان های اجتماعی جدید و نوآوری مستمر در آنها منجر می شود.
لیدبیر1997
شناسایی منابعی که آنها به میزان کمی استفاده شده و استفاده بیشتر از آنها برای رفع نیازهای اجتماعی
منبع(روستا و همکاران،1388؛ میرک زاده، بهرامی،1390:42)

2-2-1-2 مفهوم کارآفرینی اجتماعی
واژه ی کارآفرینی، تاریخ پرباری در پس خود دارد. ابتدا اقتصاددانان بودند که به این مفهموم توجه کردند و سپس به حوزه ی مدیریت تسری یافت (صمد آقایی، 2:1386).
اقتصاددان فرانسوی که در قرن 19 معنای جدیدی به این کلمه بخشید، جان باتیست سی بود. به باور وی «کارآفرین فردی است که مسؤولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را بر عهده می گیرد و کارآفرینی یعنی ارتقای بازده منابع از یک سطح به سطحی با بهره وری بیشتر.» در قرن 20 میلادی ژوزف شومپیتر، کارآفرین را نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی و کارآفرین را اصلاح و تغییر الگوی تولید دانست، به نظر وی ویژگی تعیین کننده ی کارآفرین، انجام کارهای جدید و یا ابداع روش های نوین در انجام کارهای جاری است(احمدپور داریانی و همکاران، 8:1385-6). هرچه بسیاری از کارآفرینانی که باتیست و شومپیتر مدنظر داشتند، کار خود را با راه اندازی کسب و کاری سودآور و نو آغاز کرده اند اما نمی تواند جوهر اصلی کارآفرینی باشد. آن چه امروزه به عنوان مبنای تعاریف نوین کارآفرینی به کار می رود، برپایه ی تعاریف باتیست- شومپیتر که کارآفرینان را “نوآوران، عوامل تغییر و موتور محرکه ی در پس توسعه اقتصادی” نامیده بودند، بنا شده است. از نظر دراکر، کارآفرینان، کاشفان فرصت ها هستند و هرچند امکان دارد خود آن ها عامل تغییر نباشند اما فرصت های تغییر در حوزه های مختلفی مانند اجتماع،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، کسب و کار، میزان استفاده، تامین مالی Next Entries منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، کسب و کار، ارزش اجتماعی، شناسایی فرصت