منبع مقاله با موضوع پیش بینی سود هر سهم، قیمت سهام، افشای اختیاری، اخبار خوب

دانلود پایان نامه ارشد

ه از نرم افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز6 داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. مدلهای مورد استفاده در این تحقیق از نوع رگرسیون لاجیت و پروبیت است.

جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که از سال 1381 لغایت 1390 در بورس فعال بودهاند.

نمونه آماري
نمونه آماري عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري كه بيان كننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشند ( حافظ نيا، 1387 ). در این پژوهش نیاز به نمونه گیری از دو گروه وجود دارد: گروه (1) شرکت های ارائه دهنده پیش بینی سود هر سهم و گروه (2) شرکت های بدون ارائه پیش بینی سود هر سهم، بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان. لازم به ذکر است که نمونه گیری به صورت سال- شرکت (پنل83) نیست بلکه غیرساختاری84 است. برای تعیین نمونه گروه اول بدین صورت عمل می شود که اطلاعیه سود و زیان کلیه شرکت ها (دوره ای و سالانه) طی 10 سال به تعداد 14728 مورد، در نظر گرفته شده، سپس اگر شرکتی از تاریخ انتشار اطلاعیه سود و زیان مربوط به خود حداکثر تا 7 روز85، لااقل یک پیش بینی سود هر سهم ارائه کرده باشد، این شرکت خاص در این رویداد خاص به عنوان نمونه اولیه از شرکت های ارائه کننده پیش بینی لحاظ می شود که تعداد 1345 مورد رویداد- شرکت خاص بدست آمد، این مطلب بدین معنی است که یک شرکت ممکن است در یک سال چند بار انتخاب شود ولی در سال های دیگر جزء نمونه نباشد. از این رو، انتخاب داده ها ساختار خاصی ندارد. از این تعداد نمونه، تنها 389 مورد، قیمت های روزانه آنها، پیرامون اطلاعیه سود و زیان برای تعیین درصد تغییر در قیمت سهام و پیرامون اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم برای تعیین خوب یا بد بودن خبر، موجود بود. ويژگيهاي مورد نظر رویداد اطلاعیه سود و زیان برای گروه اول به طور خلاصه عبارتند از:
1- فاصله بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان و پیش بینی سود هر سهم حداکثر 7 روز باشد.
2- قیمت ها، در روزهای 1- ، 0 و 1 پیرامون اطلاعیه سود و زیان و درروزهای 0 و 1 پیرامون اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم، موجود باشد.
جدول 3-1: نمونه گیری حذفی شرکت های ارائه دهندة پیش بینی

کل اطلاعیه های سود ( زیان) شرکت ها
(1) فاصله بین تاریخ اطلاعیه سود (زیان) و اطلاعیه Peps حداکثر 7 روز باشد.
(2) اطلاعیه هایی که قیمتها درروز 1-،0و 1 حول آنها موجود باشد.(نمونه نهایی)
سال90 تا 17/8
242
38
17
سال 89
1711
177
55
سال 88
1862
190
75
سال 87
858
77
24
سال 86
1687
234
76
سال 85
1720
247
64
سال 84
1651
146
33
سال 83
1286
91
16
سال 82
1439
97
18
سال 81
2272
48
7
جمع کل
14728
1345
389

همانطور که در جدول1 مشاهده می شود، بعد از بررسی تعداد 14728 اطلاعیه سود و زیان منتشر شده طی 10 سال، تعداد 389 مشاهده هر دو شرط را دارا بودند.
برای تعیین نمونه گروه (2) (شرکت های بدون ارایه پیش بینی)، از بین 13383 (1345- 14728) مورد اطلاعیه سود و زیان، آن هایی که متعلق به شرکت های تعیین شده در نمونه گیری گروه(1) (شرکت های ارایه دهندة پیش بینی)86 و داراي ويژگي هاي زير بودند، همانند نمونه قبل به صورت غیرساختاری (رویداد شرکت) انتخاب شدند. ويژگيهاي مورد نظر عبارتند از:
حداکثر تا 30 روز پس از تاریخ اطلاعیه سود و زیان، پیش بینی ای ارایه نداده باشند87.
قیمت ها، در روزهای 1- ، 0 و 1 پیرامون اطلاعیه سود وزیان موجود باشند.
در نهایت تعداد 111 مورد برای نمونه گروه (2) بدست آمد.

فرضيات تحقيق
چهار فرضیه اول، با توجه به کاهش یا افزایش در قیمت سهام پیرامون اطلاعیه سود و زیان و نیز خوب یا بد بودن اخبار، مربوط به سوال اول تحقیق و فرضیه های پنجم و ششم بترتیب مربوط به سوالات دوم و سوم ، بشرح زیر می باشند:
فرضیه اول:
بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه سوم:
بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه پنجم:
اخبار خوب افشا شده بعد از کاهش قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد.
فرضیه ششم:
بین خطای پیش بینی موجود در پیش بینی های اخبار خوب(پیش بینی های خوش بینانه) و اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و ریان، رابطه معنی داری وجود ندارد.
معرفي متغيرهاي تحقيق
متغير به ويژگي يا صفت يا عاملي اطلاق ميشود كه بين افراد جامعه مشترك بوده، ميتواند مقادير كمي و ارزشهاي متفاوتي داشته باشد. تقريباً در هر تحقيق شناخت متغيرها، اندازهگيري آنها وبررسي نحوة آثار و روابط آنها با يكديگر مورد نظر است. متغيرها انواع گوناگوني دارند و بر اساس مباني مختلفي طبقه بندي ميگردند (حافظ نيا، 1383، 410 ). در تحقيق حاضر، متغيرهاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفتهاند كه در مدلها به كار گرفته شدهاند. در ادامه به معرفي متغيرهاي تحقيق خواهيم پرداخت.

متغيرهاي وابسته و شيوه محاسبه آنها
متغير وابسته متغيري است كه هدف محقق تشريح يا پيش بيني تغيير پذيري در آن است، به عبارت ديگر، آن يك متغير اصلي است كه به صورت يك مسئله حياتي مورد بررسي قرار مي گيرد. با تجزيه و تحليل متغير وابسته و شناسايي عوامل موثر برآن، ميتوان پاسخها يا راه حل هايي را براي مسئله شناخت. محقق به تعيين مقدار و اندازهگيري اين متغير و متغيرهاي ديگري كه روي اين متغير اثر مي گذارند علاقهمند است ( خاكي، 1384، 75 ). متغيرهاي وابسته كه در اين تحقيق در مدل لاجیت (1) مورد بررسي قرار گرفتهاند عبارتند از پیش بینی خوب و پیش بینی بد، و متغیر وابسته که در مدل پروبیت (2) مورد بررسی قرار گرفته، عبارت است از خطای پیش بینی.
لازم به ذکر است، اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم (Eps) به عنوان مصداقی از افشای اختیاری در نظر گرفته شده است. اما باید توجه داشت که در ایران، طبق دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال 1386، انتشار اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم الزامی می باشد (جدول 2-1). با این وجود مدیران در زمانبندی انتشار پیش بینی دارای اختیار هستند، و برای تحقق مصداق افشای اختیاری بودنِ پیش بینی سود هر سهم، معیار فاصله زمانی حداکثر 7 روز، بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان و پیش بینی سود هر سهم، لحاظ می شود. با اين حال برخي از پژوهشها حاكي از آن است كه حتي با وجود اجباري بودن افشا در برخي از كشورهاي در حال توسعه، شركتها اطلاعات را به صورت كامل افشا نميكنند. از آن جمله ميتوان به تحقيق اخترالدين (2005) در بنگلادش اشاره كرد.

پیش بینی خوب (Good forecast)
پیش بینی (Forecast): متغیر موهومی است اگر شرکت طی حداکثر 7 روز پس از اعلامیه سود و زیان، حداقل یک پیش بینی سود هر سهم ارائه دهد برابر است با 1 ، در غیر اینصورت 0 .
پیش بینی خوب (Good forecast): متغیر موهومی است اگر Forecast برابر با 1 و اختلاف قیمت در روزهای 0 و 1 اطلاعیه سود هر سهم مثبت باشد، برابر است با 1 ، در غیر اینصورت 0 .

پیش بینی بد (Bad forecast)
پیش بینی (Forecast): متغیر موهومی است اگر شرکت طی حداکثر 7 روز پس از اعلامیه سود و زیان، حداقل یک پیش بینی سود هر سهم ارائه دهد برابر است با 1 ، در غیر اینصورت 0 .
پیش بینی بد (Bad forecast): متغیر موهومی است اگر Forecast برابر با 1 و اختلاف قیمت در روزهای 0 و 1 اطلاعیه سود هر سهم منفی باشد، برابر است با 1 ، در غیر اینصورت 0 .

خطای پیش بینی (Forecst error)
خطای پیش بینی (Forecast error): از اختلاف سود هر سهم پیش بینی شده (Peps) و سود هر سهم واقعی (Aeps)، به دست می آید که متغیری موهومی است اگر اختلاف محاسبه شده، بزرگتر از صفر (پیش بینی خوش بینانه) باشد برابر است با 1 و اگر کوچکتر از صفر ( پیش بینی بد بینانه) باشد برابر است با 0 .

متغير هاي مستقل و شيوه محاسبه آنها
متغير مستقل متغيري است كه روي متغير وابسته به صورت مثبت يا منفي تأثير ميگذارد. يعني هنگامي كه متغير مستقل وجود داشته باشد متغير وابسته نيز وجود دارد. به بيان ديگر تغييرات در متغير وابسته را بايد در متغير مستقل جستجو نمود. در ادامه به بررسي متغيرهاي مستقل اين تحقيق و نحوه محاسبه آنها خواهيم پرداخت.

درصد تغییر قیمت سهام (Change)
در مدل (1) برای بررسی تأثیر تغییر در قیمت سهام بر انتشار پیش بینی سود هر سهم (به عنوان مصداقی از افشای اختیاری)، باید یک عامل محرک شناسایی شود. این عامل محرک، اطلاعیه سود و زیان است که باعث ایجاد شوک در قیمت سهام می شود. برای این منظور، درصد تغییر قیمت حول تاریخ این رویداد، به عنوان متغیر اصلی مؤثر بر افشای پیش بینی، در نظر گرفته می شود که عبارت است از:
درصد تغییر قیمت در روزهای1- ، 0 و 1 پیرامون تاریخ اعلامیه سود و زیان شرکت، که از جمع دو عدد زیر تقسیم بر 2 ضربدر 100 بدست می آید: (1) قیمت روز 0 منهای قیمت روز 1- ،تقسیم بر قیمت روز 1- ، (2) قیمت روز 1 منهای قیمت روز 0 ، تقسیم بر قیمت روز 0 .
متغیر بالا را به دو بخش درصد افزیش و درصد کاهش در قیمت سهام، طبقه بندی می کنیم:
درصد کاهش در قیمت سهام (Neg.change*Abs change): برای نشان دادن این متغیر از اثر متقابل دو متغیر زیر استفاده می شود:

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، قیمت بازار، صورت های مالی، اخبار خوب Next Entries پایان نامه درباره روان شناسی، روانشناسی، مثنوی معنوی، صفات خداوند