منبع مقاله با موضوع پیش آزمون، هوش هیجانی، استرس والدگری، کاهش استرس

دانلود پایان نامه ارشد

والدینی(PSI) در دو مرحله پیش آزمون ،پس آزمون وبا کمک نرم افزار Spss به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداختیم. در این فصل یافته ها در دو بخش بررسی شدند.
قسمت نخست به تحلیل توصیفی داده ها و ارائه نرمال بودن توزیع داده ها اختصاص داده شده است .

در قسمت دوم با استفاده از آزمون آماری tمستقل به بررسی فرضیات ارائه شده ،پرداخته است.

4-1 تحلیل توصیفی نمونه ها

آزمودنی ها
به تفکیک
فراوانی
درصد
سن مادر
20-30
5
7/16

30-40
20
7/66

40-50
2
7/6

50-60
3
10

تحصیلات مادر
متوسطه
19
3/63

دیپلم
3
10

لیسانس
8
7/26
شغل

خانه دار
30
100

کارمند
0
0
تعداد فرزندان

1 فرزند
3
10

2 فرزند
19
3/63

3فرزند و بیشتر
8
7/26
سن کودکان
زیر 6 سال
16
3/53

10-6
0
0

15-10
12
40

بالای 15 سال
2
7/6

سن کودکان

4-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها
جدول4-1. آزمون کولموگروف-اسمیرنف
متغیر
آزمون کولموگروف-اسمیرنف

مقدار
درجه آزادی
سطح معنی داری
پیش آزمون استرس والدگری
797/0
29
548/0
پس آزمون استرس والدگری
777/0
29
582/0

بر اساس اطلاعات حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنف چون مقادیر به دست آمده از این آزمون در پیش آزمون و پس آزمون ها در سطح آلفای 0.05معنادار نیست، بنابراین شرط نرمال بودن توزیع داده ها برقرار است.
4-3بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول4-2. آزمون لون
متغیر
F
d.f1
d.f2
Sig
پیش آزمون استرس والد گری
275/1
1
28
917/0
پس آزمون استرس والدگری
301/2
1
28
047/0
در جدول فوق نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس درون گروهی آزمودنی ها در متغیر استرس والد گری به تفکیک پیش ازمون و پس آزمون نشان داده شده است. با توجه به اینکه شاخص F در سطح آلفای 0.05در هیچ کدام از موارد معنادار نبود؛ بنابراین مفروضه همگنی واریانس ها برقرار می باشد
4-4 فرضیه اول :آموزش مولفه های هوش هیجانی تاثیر معناداری در کاهش استرس والدگری مادران کودکان بامعلولیت جسمی – حرکتی دارد.
جدول4-3. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه اول .
متغیر

آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

T

درجه آزادی

سطح معناداری

استرس والدگری

پیش آزمون

آزمایش
15
46/337
99/31
26/8
105/0
28
91/0

کنترل
15
79/334
25/37
61/9

پس آزمون
آزمایش
15
93/288
25/19
17/4
075/2-
28
04/0

کنترل
15
40/312
98/32
51/8

جدول فوق اطلاعات مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر استرس والد گری رانشان می دهد .نتایج آزمون Tمستقل در پیش آزمون نشان دهنده عدم تفاوت معنادار بین دوگروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون می باشد( T: 0/105d.f:28،P=0/05،).ولی نتایج آزمون Tمستقل در پس آزمون نشان دهنده تفاوت معنادار بین دوگروه آزمایش و کنترل در پس آزمون می باشد P=0/05، d.f: 28،T: 2/075 ) ).واین تفاوت ناشی از تاثیرمتغیر مستقل (آموزش مولفه های هوش هیجانی )می باشد.بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه پژوهش مورد تائید قرار می گیرد.
4-5 فرضیه دوم : آموزش مولفه های هوش هیجانی تاثیر معناداری در کاهش استرس حوزه کودک مادران با کودکان جسمی – حرکتی دارد.
جدول4-4. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه دوم.
متغیر

آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

T

درجه آزادی

سطح معناداری

(حوزه کودک)
پیش آزمون

آزمایش
15
145
82/24
41/6
058/0-
28
95/0

کنترل
15
146
28/25
52/6

پس آزمون
آزمایش
15
138
04/18
65/4
137/0
28
89/0

کنترل
15
137
33/19
99/4

جدول فوق اطلاعات مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر حوزه کودک رانشان می دهد .نتایج آزمون Tمستقل نشان دهنده عدم تفاوت معنادار بین دوگروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون می باشد( T: -0/058 d.f:28،P=0/05،).و نتایج آزمون Tمستقل در پس آزمون هم نشان دهنده عدم تفاوت معنادار بین دوگروه آزمایش و کنترل در پس آزمون می باشد P=0/05، d.f: 28،T:0/137) ).و این عدم تفاوت نشان دهنده ی تائید فرضیه ی صفر می باشد و فرضیه ی محقق رد می شود .
4-6 فرضیه سوم :آموزش مولفه های هوش هیجانی تاثیر معناداری در کاهش استرس حوزه والدینی مادران با کودکان جسمی – حرکتی دارد.
جدول4-5. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه سوم.
متغیر

آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

T

درجه آزادی

سطح معناداری

(حوزه والدین)
پیش آزمون

آزمایش
15
60/180
88/23
16/6
540/0
28
59/0

کنترل
15
13/176
34/21
51/5

پس آزمون
آزمایش
15
93/140
60/26
87/6
43/2-
28
02/0

کنترل
15
73/165
10/29
51/7

جدول فوق اطلاعات مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر حوزه والدین رانشان می دهد .نتایج آزمون Tمستقل نشان دهنده عدم تفاوت معنادار بین دوگروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون می باشد( T:0/540 d.f:28،P=0/05،).و نتایج آزمون Tمستقل در پس آزمون هم نشان دهنده تفاوت معنادار بین دوگروه آزمایش و کنترل در پس آزمون می باشد 5% P=، =، d.f: 28،T:-2/43) ). واین تفاوت ناشی از تاثیرمتغیر مستقل (آموزش مولفه های هوش هیجانی )می باشد.بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه پژوهش مورد تائید قرار می گیرد.

4-7 فرضیه چهارم :آموزش مولفه های هوش هیجانی تاثیر معناداری در کاهش استرس حوزه زندگی مادران با کودکان جسمی – حرکتی دارد.
جدول4-6. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه چهارم.
متغیر

آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

T

درجه آزادی

سطح معناداری

(حوزه
زندگی)
پیش آزمون

آزمایش
15
86/11
20/6
60/1
528/0
28
60/0

کنترل
15
66/10
24/6
61/1

پس آزمون
آزمایش
15
66/9
57/5
43/1
185/0-
28
85/0

کنترل
15
06/10
22/6
60/1

جدول فوق اطلاعات مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر حوزه زندگی رانشان می دهد .نتایج آزمون Tمستقل نشان دهنده عدم تفاوت معنادار بین دوگروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون می باشد( T:0/528 d.f:28،P=0/05،).و نتایج آزمون Tمستقل در پس آزمون هم نشان دهنده عدم تفاوت معنادار بین دوگروه آزمایش و کنترل در پس آزمون می باشد P=0/05، d.f: 28،T:-0/185) ).و این عدم تفاوت نشان دهنده ی تائید فرضیه ی صفر می باشد و فرضیه ی محقق رد می شود .

فصل 5
نتیجه گیری و پیشنهادات

در این پژوهش اثر بخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی به شیوه گروهی در کاهش استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی-حرکتی مورد مطالعه قرار گرفته است.این پژوهش به روش شبه آزمایشی انجام شد،برای سنجش اطلاعات از شاخص تنیدگی والدینی(PSI) استفاده به عمل آمد و پیش آزمون در بین دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد و گروه آزمایش به مدت 12 جلسه (هفته ای دو جلسه)در معرض تاثیر متغیر مستقل(آموزش مولفه های هوش هیجانی )قرار گرفتند و در پایان پس آزمون در دو گروه به اجرا در آمد.
در این فصل فرضیات تبیین و تفسیر شده،مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و با ادبیات مربوطه پیوند داده می شوند و نتایج حاصل از پژوهش با توجه به پیشینه نظری تبیین می گردند.این فصل در چهار بخش مشتمل بر بحث وبررسی یافته ها،نتیجه گیری نها یی ،محدودیت های پژوهش ودر پایان پیشنهاد هایی برای پژوهش های بعدی تنظیم گردیده است.

.

5-1 فرضیه ها:
5-1-1 فرضیه اول :آموزش مولفه های هوش هیجانی تاثیر معناداری در کاهش استرس والدگری مادران کودکان بامعلولیت جسمی – حرکتی دارد .
فرضیه اول پژوهش وجود تفاوت بین گروه های آزمایش و کنترل در متغیر استرس والدگری را مورد بررسی قرار داده است. آزمون Tمستقل نشان می دهد که بین دو گروه تفاوت در سطح 5%معنادار می باشد. یعنی مداخله ی آموزش مولفه های هوش هیجانی تاثیر گذار بوده است .بنابراین فرضیه اول هم با سطح اطمینان 95درصد پذیرفته می شود.این نتیجه با نتایج تحقیقات شریفی در آمدی و همکاران (1384)،جوردان و همکاران (2002)، حبیبی و همکاران (1393) ،امامی مقدم و همکاران (1392)،اصانلو و همکاران (1390)از آن جهت که آموزش هوش هیجانی بر فاکتور های سلامت روانی تاثیر گذار است و موجب کاهش اختلالات روانی می شود ،همخوانی دارد. اما توجه به این نکته مهم است که هر چند مداخله تاثیر گذار بوده است اما نتوانسته استرس والدگری آنها را از سطح معیار (260و بیشتر) پاییتر آورد و آنها همچنان جزو افراد با استرس والدگری بالا هستند .
استرس والدین میتواند از درون آنها یا خارج آنها نشات بگیرد و می تواند توسط منابع حمایت کننده ی درونی و بیرونی بر آن غلبه کرد . عوامل درونی استرس می تواند نیاز ها ،خواسته ها ،احساسات ،نوع نگاه به مسائل ،نگرش فرد نسبت به استرس باشد و عوامل بیرونی می تواند فشار شغلی ،سایر فرزندان ،مشکلات مالی و موارد دیگر باشد(مک نامارا ،2003). آموزش هوش هیجانی می تواند با تغییر نگرش فرد نسبت به مسائل از طریق تنظیم عواطف و احساسات ،خود ابرازگری مناسب ،آزاد کردن پتانسیل های فرد به عنوان نوعی منبع حمایتی درونی تلقی شود . در این تحقیق نیز می بینیم آموزش هوش هیجانی مداخله ی موثری بوده است اما استرس والدگری مادران تحقیق از حد معیار پایین نیامده است و آنها جزء افراد پراسترس هستند در تبیین این موضوع باید به عوامل بیرونی استرس اشاره داشت به عبارتی عوامل بیرونی استرس هم هستند که باید تحت کنترل در آیند تا استرس والدگری این مادران در حد ایده آل کاهش یابد .از عوامل استرس زای بیرونی که تاثیر بسیار مهمی در این والدین بخصوص مادران می گذارد ،مشکلات اقتصادی است، این کودکان اغلب نیازمند مراقبت های پزشکی و توانبخشی از جمله فیزیوتراپی ،گفتار در مانی ،کار درمانی و مصرف دارو هستند وخانواده های آنها اغلب در فراهم آوری این خدمات با مشکلات مالی روبه رو هستند . از طرفی برخی از والدین این کودکان بدلیل مراقبت های روزانه از کودکشان مجبور به رها کردن شغلشان می شوند که همین امر باعث ایجاد محدودیت مالی برای آنها می شود (هک و مکاک ،2000؛ هونی کات و همکاران 2003؛استیل و دیویس ،2006). بنابراین برای اثرگذاری بهتر این مداخلات باید منابع حمایتی بیرونی نیز توسط مسئولان زیربط فراهم شود .
5-1-2 فرضیه دوم :آموزش مولفه های هوش هیجانی تاثیر معناداری در کاهش

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع هوش هیجانی، استرس والدگری، پیش آزمون، گروه کنترل Next Entries منبع مقاله با موضوع هوش هیجانی، استرس والدگری، کاهش استرس، سلامت روانی