منبع مقاله با موضوع پناهی،، ناامیدی،، ، رهاشدگی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌دهد. او واکنش های اولیه خود را نوعی حس بی پناهی، ناامیدی، رهاشدگی و تنهایی توصیف می کند که در این میان حس غیبت خدا یا سکوت خدا بدترین حسی است که به انسان دست می دهد. وی ادا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع بیمارستان، شبان نیکو، توانایی ها، کتاب مقدس Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بشر، افغانستان، حقوق جزا، مبارزه با تروریسم