منبع مقاله با موضوع هوش هیجانی، استرس والدگری، پیش آزمون، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش هوش هیجانی با افزایش هوش هیجانی موجب کاهش استرس و بهبود سلامت فرد می شود .
– بار – آن (2005) در تحقیقی به تبیین تاثیر بین هوش هیجانی و ذهن خوب پرداخته است. و در تحقیق خود اشاره می کند که هوش هیجانی علاوه بر اینکه موجب عملکرد خوب می شود در ذهن و دیدگاه افراد نیز تاثیر گذاشته و موجب بهبود تفکر شخصی می شود.
-جوردان و همکارانش (2002) در تحقیق خود ،از هوش هیجانی به عنوان تعدیل کننده ی عواطف و واکنش های رفتاری در موقعیت های نا امن شغلی نام بردند . آنها گزارش دادند که هوش هیجانی برای کارکنان ، به عنوان تعدلیل کننده ی عواطف و کنش رفتاری در موقعیت های نا امن شغلی عمل می کند و آنها می توانند، استرس و عواطف ناشی از آن موقعیت را کنترل کنند .
-شریفی درآمدی ،مولوی و رضوانی (1384) در پژوهش خود به تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی مادران کودکان فلج مغزی شهر اصفهان پرداختند .روش انجام کار روش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه کنترل و آزمایش بود که در آن 50 مادران کودکان فلج مغزی در این دو گروه به طور تصادفی تقسیم شدند گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش هوش هیجانی داده شد و در نهایت به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد . به عبارتی آموزش هوش هیجانی موجب افزایش سلامت روانی و سازگاری اجتماعی بیشتر می شود .
– یار محمدیان ،بنکدار هاشمی وعسگری (1390) در پژوهش خود به تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی برسازگاری زناشویی زوج های جوان پرداختند .روش انجام کار روش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه کنترل و آزمایش بود که در آن تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری ساده انتخاب و از طریق گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه قرار گرفتند یافته ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی تاثیر معناداری بر ساز گاری زناشویی زوج های جوان دارد .
-روشن بین ،پور اعتماد و خوشابی (1386) به بررسی تاثیر برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه پرداختند . در این تحقیق مادران کودکان مذکور در 6 جلسه ی هفتگی و حضوری 120 دقیقه ای و 2 جلسه تماس تلفنی 15 دقیقه ای آموزش گروهی فرزند پروری مثبت شرکت کردند.تحقیق حاضر فاقد گروه گواه بود.نتایج نشان داد که این برنامه تاثیر مثبتی در کاهش استرس والد گری مادران بویژه در حوزه کودک و والد شده است .

فصل 3
روششناسی تحقیق

هدف اصلی از این فصل نشان دادن چگونگی انتخاب و به کارگیری روش هایی که پژوهشگر به منظور جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به کار برده است . لذا نوع روش ، روش جمع آوری داده ها ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، ابزار پژوهش ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ، مهم ترین اموری هستند که در این فصل به آنها پرداخته می شود .
3-1:روش تحقیق
پژوهش حاضر در حقیقت نوعی تحقیق کاربردی است این پژوهش ها با هدف حل یک مسئله و تعمیم نتایج به شرایط مشابه انجام می شوند . پژوهش های کاربردی ریشه در پژوهش های بنیادی دارند اما هدف آنها معطوف به مسائل روزمره است که حل وفصل آنها می تواند کاربردهای مفیدی داشته باشد .
روش مورد استفاده در این پژوهش ، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است در طرح مورد بحث ، آزمودنی ها بطور تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در گروه های مختلف جایگزین می شوند . سپس قبل از اجرای متغیر مستقل آزمودنی های انتخاب شده و پیش آزمون در هر دو گروه بوسیله ابزار اندازه گیری انجام خواهد شد . نقش پیش آزمون در این طرح ، اعمال کنترل واریانس (یکسانی واریانس ) است و در نتیجه تعیین اینکه تغییر ایجاد شده ناشی است اجرای متغییر آزمایشی بوده است یا عوامل دیگر . جدول 3-1زیر نگاره طرح مورد بحث را نشان می دهد ( دلاور 1380) .
جدول 3-1 طرح تحقیق
پس آزمون
متغیر مستقل
پیش آزمون
انتصاب تصادفی
گروه ها
T2
X
T1
R
آزمایش
T2

T1
R
کنترل

سپس گروه آزمایش طی 12 جلسه تحت تاثیر متغییر مستقل قرار گرفتند و پس از اتمام آموزش ، پس آزمون با استفاده از همان ابزار اندازه گیری اجرا شد . در نهایت نتایج حاصل از آزمونها در هر دو گروه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .
جدول 3-2محتوای جلسات کارگاه آموزش مولفه های هوش هیجانی :
جلسه
موضوع
اهداف
1
آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و معرفی و بیان قوانین و اصول حاکم بر گروه
ایجاد روحیه خود شناسی و خود باوری با توجه به استعداد ها و توانائی های فردی و بر قراری رابطه حسنه و درگیری عاطفی بین رهبر و سایر اعضا.
2
آشنایی با هوش هیجانی ، مزیت آن و معرفی مولفه های آن
توجیه اعضای گروه بر اهمیت شناخت هوش هیجانی و کاربرد آن در زندگی
3
خود آگاهی و کشف هیجانات
توجه به خود،خود ابراز گری،خودآگاهی عاطفی ،استقلال ،خود شکوفایی
4
شناسایی هیجانات دیگران
همدلی،مسئولیت اجتماعی ،روابط میان فردی (آموزش مهارت های اجتماعی)،ایجاد ارتباط موثر
5
تنظیم و مدیریت هیجان ها
بررسی راه های تنظیم عواطف به صورت گروهی
6
آشنایی با استرس و منابع آن
درک چگونگی ایجاد استرس ها و طبقه بندی آنها
7
آشنایی با استرس والدگری
شناخت دقیق استرس والدگری و عوامل موثر بر آن
8
آشنایی با عوامل موثر در استرس والدگری
شناخت عوامل تاثیر گذار در استرس والدگری
9
مدیریت استرس والدگری(روش های ذهنی)
تحمل استرس به طور موثر و سازنده ،کنترل تکانه،آموزش خوش بینی ،مثبت اندیشی،راه های افزایش اعتماد به نفس , ،آموزش حل مساله
10
مدیریت استرس والدگری(روش های جسمی)
شناخت راه های مختلف مدیریت هیجان ها روش جسمی
11
استفاده از هیجان ها
استفاده از هیجان ها برای تاثیر گذاری روی خودمان و دیگران
12
اختتامیه
ارزیابی و جمع بندی جلسات توسط خود اعضای گروه

3-3 جامعه آماری:
کلیه ی مادران دانش آموزان با معلولیت جسمی –حرکتی مدارس استثنائی شهرستان زنجان که :-حداقل دارای تحصیلات اول متوسطه بودند.-پرسشنامه ی استرس والدگری را پر کرده بودند و نمره ی آنها با لاتر از نمره ی معیار ( 260 و بیشتر) بوده و دارای استرس والدگری بودند .
به دلیل نیاز به پاسخ گویی کتبی به پرسشنامه ها ،افرادی انتخاب شد ه بودند که حداقل دارای تحصیلات متوسطه باشند .ضمنا محتوی پکیج مستلزم حداقل مهارت خواندن و نوشتن و درک مفاهیم مربوطه داشت ،افراد با این ویژگی ها انتخاب شدند.
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری :
30 نفر از افراد جامعه از طریق کد گذاری و قرعه کشی کدها به طور انتخاب تصادفی ساده و با انتساب تصادفی به گروه های کنترل و آزمایش قرار گرفتند طوری که افراد گروه ها به طور مشابه در آمدند. افراد نمونه عینا از افراد جامعه انتخاب شدند .

آزمودنی ها
به تفکیک
فراوانی
درصد
سن مادر
20-30
5
7/16

30-40
20
7/66

40-50
2
7/6

50-60
3
10

تحصیلات مادر
متوسطه
19
3/63

دیپلم
3
10

لیسانس
8
7/26
شغل
خانه دار
30
100

کارمند
0
0

3-5 ملاحظات اخلاقی:
رضایت آزمودنی ها جهت شرکت در مطالعه جلب شد.
اهداف پژوهش برای شرکت کنندگان توضیح داده شد.
اطلاعات افراد به صورت محرمانه حفظ خواهد شد.
پس از اتمام تحقیق در صورت درخواست برای گروه کنترل نیزکلاس های آموزشی برگزار خواهد شد . در صورت درخواست هر یک از شرکت کننده ها جهت دریافت و بررسی نتایج حاصل از تحقیق ، یک جلسه مشاوره فردی رایگان در نظر گرفته شد.
3-6 روش اجرای پژوهش:
پس از انتخاب موضوع و بیان مسأله، جامعهی آماری مشخص و نمونهای انتخاب شد. سپس ابزار پژوهش تهیه و بعد از تأیید روایی وپایایی آن، محقق به جمعآوری دادهها خواهد پرداخت. بعد از این مرحله، محقق با وارد کردن اطلاعات و دادهها به کامپیوتر بانرم افزار spss به تجزیه وتحلیل دادهها پرداخته و در نهایت گزارش ارائه خواهد گردید.
3-7 ابزار جمع آوری اطلاعات:
به منظور جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از شاخص تنیدگی والدینی(PSI) استفاده شد.
3-7-1شاخص تنیدگی والدینی(PSI): یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که توسط آبیدین ساخته شده است و پرسشنامه ای است که بر اساس آن می توان اهمیت تنیدگی در نظام والدین – کودک را ارزشیابی کرد.این پرسشنامه بر این اصل مبتنی است که تنیدگی والدین می تواند از پاره ای ویژگی های کودک ،برخی خصیصه های والدین و یا موقعیت های متنوعی که با ایفای نقش والدینی به طور مستقیم مرتبط هستند ناشی شود. شکل شاخص تنیدگی والدین این پژوهش ،به عنوان شکل بازنگری شده شکل های پیشین است که تصحیح آن آسانتر و مقدار مواد آن کمتر است .این بازنگری ،مواد شاخص تنیدگی والدینی را از 150 ماده به 101 ماده کاهش داد و 19 ماده اختیاری نیز به عنوان «مقیاس تنیدگی زندگی 27 »به آن افزود .زیر مقیاس های مربوط به هر حوزه و همچنین تعداد موارد آن ها عبارت از حوزه کودک (47 ماده )،سازش پذیری (11 ماده)،پذیرندگی (7 ماده )،فزون طلبی (9 ماده )،خلق (5 ماده )،بی توجهی /فزون کنشی (9 ماده )،تقویت گری (6 ماده )،حوزهوالدین (54 ماده )،افسردگی (9 ماده )،دلبستگی (7 ماده)، محدودیت های نقش (7 ماده )،حس صلاحیت (13 ماده )،انزوای اجتماعی (6 ماده )،روابط با همسر (7 ماده )،سلامت والد (5 ماده )و تنیدگی زندگی (مقیاس اختیاری )(19 ماده )است.
پایایی:
نتایج آلفای کرونباخ در تحقیق خرم آبادی و همکاران (1388) برای پدران و مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم برای نمره ی کلی در حوزه والدینی به ترتیب از 83/0تا 86/0 و برای نمره ی کلی در حوزه کودکی از 8/0 تا 84/0 گزارش شده است .پایایی آزمون _باز آزمون استرس والدگری در فاصله زمانی 3 ماه در نمونه بالینی متشکل از 30 مادر 91/0برای نمره کلی حوزه والدینی و 63/0 برای نمره کلی حوزه کودکی بود.در پژوهشی که دادستان ،ازغندی و حسن آبادی (1385)انجام دادند نیز مقدار ضریب قابلیت اعتماد همسانی درونی این ابزار برای کل مقیاس 88/0 و ضریب اعتماد باز آزمایی آن با فاصله 10 روز 94/0 گزارش شده است .
محقق در پژوهش حاضر مقیاس مذکور را بر روی 30 نفر از آزمودنی ها به طور مقدماتی اجرا نمود پایایی بدست آمده با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 81/0 بدست آمد که در این پژوهش رضایت بخش می باشد.
3-7-1-1روش اجرا و نمره گذاری شاخص تنیدگی والدینی(PSI) :
شیوه نمره گذاری نیز به روش لیکرت بر حسب پاسخ های 1 تا 5 (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم )انجام می شود .فرآیند تفسیر نتایج مقیاس های تنیدگی والدینی ،در وهله نخست از بررسی نمره کلی مقیاس (حوزههای کودک ووالدین)آغاز می شود .پس از آن ،نتایج زیر مقیاس هایی که در حوزه قرار دارند بر اساس جدول نرم مورد تحلیل قرار می گیرند .
.حاص جمع نمرات زیر –مقیاسها ،نمره ی کلی را به دست می دهد .نمره ی کلی 260 و بیشتر نشان دهنده ی استرس والد گری بالایی است (استورا ،1377).
3-8 روش های آماری در پژوهش:
در این پژوهش با بکارگیری از نرم افزارspss برای محقق شدن اهداف پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای پارامتریک) استفاده شد.همچنین برای بررسی سوالات پژوهشی از آزمون آماری t مستقل استفاده شد.

فصل 4
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق

در این فصل با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه شاخص تنیدگی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع هوش هیجانی، گروه کنترل، کاهش استرس، استراتژی ها Next Entries منبع مقاله با موضوع پیش آزمون، هوش هیجانی، استرس والدگری، کاهش استرس