منبع مقاله با موضوع نیروی کار، وضعیت اقتصادی، امنیت شغلی، خوداشتغالی

دانلود پایان نامه ارشد

نیکوکار وقف مصالح جامعه اسلامی می شوند.
افزون براینها وقف می تواند به طور مؤثرتر برنامه های فقرزدایی را به روش های جدید و جامع تحقق بخشد. در سالهای اخیر وقف وجوه نقد در بسیاری از جوامع اسلامی رایج شده است و بعضی از سرمایه داران مسلمان، وجوه نقد مشخصی را به عنوان وام در اختیار متقاضیان وام قرار می دهند و بازگشت وام ها را صرف خدمات اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر می کنند(کیزاکا،1995)76. می توان با ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و احیای سنت وقف، بخشی از نیازهای آموزشی، بهداشتی و رفاهی اقشار آسیب پذیر جامعه را برآورده ساخت و آهنگ رشد و توسعه اجتماعی کشور را شتاب بخشد(سالارزهی،1390).
2-2-3-2-3 اهدای زمان)کار داوطلبانه(
سازمانهای اجتماعی تمایل به کار فشرده به جای سرمایه فشرده دارند. با توجه به خدماتی که درگیر آن هستند و زمینه ای که در آن عمل می کنند. بخش غیر انتفاعی شامل شکلهای متعدد بی شمار کار پرداختی و غیرپرداختی و کار معمول و غیرمعمول هستند. شکلهای وابسته به عوامل متعددی اقتصاد(توسعه یافته، انتقال، در حال توسعه)، صنعت یا رشته(خدمات بهداشتی و اجتماعی و فرهنگی، اموزشی، کمک های بشر دوستانه)، و موقغیت جغرافیایی(شهر، برون شهری، روستایی)، و نیز به اندازه و سن سازمان غیرانتفاعی بستگی دارد. به عنون مثال سازمان های غیرانتفاعی ممکن است به طور انحصاری در چرخه عمرسازمانی خود به کار داوطلبانه تکیه کنند و برای رشد سازمان شروع به پرداخت ترکیبی کنند، به طور معمول سازمان های غیرانتفاعی برای هردو توابع خدمات(مشاوره، مراقبت، جمع آوری پول) و نظارت(عضویت در هیئت امنا) از ترکیب کارکنان پرداختی و داوطلبانه خود استفاده می کنند. تفاوت های مهمی در ساختار و مشخصات اشتغال کارافرینان اجتماعی در کار پرداخت شده و داوطلبانه وجود دارد. البته در ابتدا تمایز کمتری دیده می شود. اغلب هزینه هایی که برخی هزینه های شرکت را جبران می کند، مثلا در برخی کشورها، اعضای هیئت مدیره که به طور افتخاری کار می کنند و یا پرداخت های مشابه برای به رسمیت شناختن خدماتی که ارائه می دهند پرداخت هایی به صورت نقدی و یا غیره دارند. نمایندگان سازمانها برای جنبه های مالی داوطلبی لازم است که به افزایش تعداد داوطلبان توجه کنند(آنهیر،2005).
در مقابل، هر کاری که دستمزدی کمتری از بازار داده شود شامل برخی داوطلبانه می شود، یعنی پاداشی داده نمی شود، بدون توجه به عوامل طبقه بندی آن کار پرداخت شده و یا داوطلبانه است: به طور خاص از دیدگاه اقتصادی، نقطه نرخ دستمزد تعادل، یعنی دستمزدی که در آن همه جویندگان کار را به اندازه کافی پیدا کنند و مشاغل موجود را پر کنند، بنابراین اشکال ترکیبی از کار پرداختی و کار داوطالبانه است. اساس کار عرضه نیروی کار با دستمزد پایین تر از نرخ دستمزد تعادل است. در اغلب موارد، در درجه اول به دلایل کاربردی، وجود قرار داد بین کارفرما و کارمند به عنوان یک نقطه مرجع برای تعیین شکل کار است، از آنجایی که نرخ دستمزد تعادل به خصوص در بخش های غیرانتفاعی و عمومی خیلی مشکل تعیین می شود. این جاست که یک تمایز وجود دارد، در حالی که کار پرداخت شده به طور معمول حل و فصل قرارداد کار و یا پوشش بدون حقوق و یا پرداخت کمتر از نرخ دستمزد تعادل است؛ آن کار غیر رسمی تلقی می شود که با یک قرداد بین کارفرما و کارمند بسته نمی شود(آنهیر،2005).
ترکیب کار پرداخت شده و پرداخت نشده با افزایش انعطاف پذیری و تکرار در بازار کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال تغییر رخ می دهد و پیدا کردن ترکیب جدیدی از دو نوع کار به نظر خلاق تر می رسد. از این رو امروزه تعیین حدود بین کار پرداخت شده و پرداخت نشده نسبت به ده های پیش کمتر مشخص می شود. از آنجا که کار داوطالبانه عمدتا برای موسسه هاست، موضوع کار پرداختی و داوطلبانه برای بخش غیرانتفاعی مناسب تر است. این فرض که تمایل برای کار داوطلبانه یا پول کمتر از نرخ تعادل باید براساس یک نوع انگیزه خاص و از خود گذشتگی برای مأموریت و اهداف سازمان باشد. در این استدلال داوطلبانه بودن بر اساس ارزشها و نگرش ها و باورها و اعتقادات است. داتشمندان علوم اجتماعی متوجه شدند که انگیزه های غیرپولی اساس نوعدوستی هستند یا آنها در واقع شامل اشکالی از حسابرسی هستند که در نهایت خودخواهی در طبیعت یا حداقل بخشی از آن است. در این زمینه محققان خطوط نظری دواطلبانه را در ارجاع شکلهای انضباتی توسعه دادند، به عنوان مثال، اقتصاددانان کارهای داوطلبانه را در تصمیم گیری های منطقی مربوط به مصرف، سرمایه گذاری، و مولفه های جستجو تفسیر کرده اند(آنهیر،2005).
جامعه شناسان، به نوبه خود، جنبه های سرمایه گذاری انسانی را با کارهای داوطلبانه که از نظر درک کار مولد که نیاز به سرمایه انسانی، رفتارهای جمعی نیازمند سرمایه اجتماعی، و رفتارهای اخلاقی که نیاز به سرمایه فرهنگی دارند، را در نظر گرفتن(ویلسون و میوسیک،1997). علاوه بر آن، محققان بر بخشی از تفاوت دستمزد در نیروی کار بازار که بر عوامل ساختاری و نهادی استدلال می کند تمرکز دارند، که عملا ممکن است توضیح تمایز باشد مربوط است. بعضی از موارد نشان می دهد که نرخ پایین تر از پرداخت و شرایط ضعیف در سازمانهای غیر انتفاعی رایج است. پس از مرور ادبیات در پرداخت و برخی از جنبه شاخص های دیگر از کیفیت کار(آلموند، کندال،2000a,b,c) نشان می دهد که اندازه و جهت هر افتراق بخش در پرداخت کار با کیفیت ترکیبی از عوامل مرتبط عبارتند از:
انتخاب نامناسب کارگران متعهد در بخش غیرانتفاعی؛ کارکنانی از جمله روحانی، مددکاراجتماعی، و یا پزشکانی که به عوامل خاص اختصاص دارد.
ترکیب تقابل از انگیزه های درونی و بیرونی توسط بخش؛ به ویزه اهمیت ارزش و تعهد در کار بر سازمانهای غیردولتی خاص و اینکه چگونه با انگیزه های اقتصادی در تعامل هستند.
توازن مختلف مزایای دستمزد و بدون دستمزد.
تقابل ساختار حرفه ای، و
مقدمات مختلف برای داد و ستد، به ویژه در رابطه با پرداخت و یگانگی تأثیر(آنهیر،2005).
برخی شواهد حاکی از حمایت های بسته متمایز از ویژگی های کیفیت کار در بخش خیریه است(شواهدی کهUK در تعدای از سطوح بررسی، از جمله اقتصاد گسترده، صنایع مرتبط، و دسته بندی های خاص مربوط به کارکنان). با این حال، شواهد تجربی نشان می دهد که دستمزد و شرایط متفاوت سیستماتیک در این بخش کمیاب است. به ویژه اطلاعاتی که در حسابهای متفاوت در اندازه سازمان، نوع صنعت و یا زمینه آن و انواع مشاغل و حرفه های درگیر آن طول می کشد. این امر تا حدی به دلیل آمار نیروی کار در دسترس است که فاقد تفکیک مناسب بین انواع خاصی از کار و پاداش است( به عنوان مثال، دستمزد، مزایای حاشیه) تا آن جایی که به نیروی کار پرداختی است مربوط می شود(آنهیر،2005).
براساس تجزیه و تحلیل سال 1990 در ایلات متحده، لیت(2000) نشان می دهد که تفاوت دستمزد بین بخش سودآور و غیرسودآور به احتمال زیاد باقی خواهد ماند. استینول، و سیمونز(2002) نشان داد که موسسات پرداختی برای مزایای جانبی کسب و کار دارند. آنها استدلال می کنند که کارمندان شرکت های خیریه سطح پایین تر دستمزد و مزایای حاشیه ای کمتر را به دلیلی که آنها انتخاب می کنند- به خاطر اعتقادشان- برای حمایت سازمان آن را می پذیرند. سازمان اهدای برخی از وقت انها را در سطوح پایین تر از نرخ باز نسبت به مهارتهای آنها می پذیرند(آنهیر،2005).

الف: کار با دستمزد
نوع معمول
کار معمولی، کاری است که به عنوان کار تمام وقت با قرارداد باز بین کارفرمایان و کارکنان، ساعات کار منظم، دستمزد مداوم، و با حقوق و برخی از امنیت کار تعریف می شود. اصطلاح کار دائم و همچنین بوسیله آنچه که کار معمولی پوشش داده می شود که به کار می رود. ویژگی مهم این نوع از اشکال در بخش غیرانتفاعی عبارتند از:
یک سطح معینی از دستمزد یا حقوق، در ارتباط با مفاهیم خاص کشور
حداقل امنیت اجتماعی در ارتباط با وضعیت اشتغال
نوعی از حاشیه سود اضافی با حقوق و دستمزد(آنهیر،2005).
نوع غیرمعمول
کار معمولی کار منظم است همچنین نقطه شروع برای مفهوم کار در بخش غیرانتفاعی. این نوع از اشکال به خاطر فرهنگ تحت سلطه نیروی کار صنعت برای دهه هایی در بخش غیرانتفاعی فراموش شده است. در فرانسه، آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی، و کمتر در ایلات متحده و بریتانیا، مفهوم کار منظم با سطح بالایی از امنیت شغلی به عنوان استاندارد برای مدت طولانی در بخش غیرانتفاعی برای تقویت دولت بود، به ویژه در رشته بهداشت و خدمات اجتماعی. ولی در دهه های گذشته از تدام و رشد غیرمعمول یا غیراستاندارد افزایش یافته است. کار غیرمعمول آسانتر تعریف می شود آنچه که نیست نسبت به آنچه که هست. اشکال متعدی را پوشش می دهد اشکالی که از استاندارهای اشتغال کامل و مدل متکفل جنگ جهانی دوم از اروپای غربی و آمریکا منحرف شده است. کار غیرمعمول شامل کار موقت، کارپاره وقت، ایجاد شغل و طرح های آموزشی، شغل دوم و متعدد، ترکیب اشتغال و خود اشتغالی است. اشکال غیرمعمول ظاهرا نه تنها در بخش غیرانتفاعی بلکه در بخش های دیگر نیز گسترده است(آنهیر،2005).
اگرچه تحلیلگران(دیلسون،1995) نشان دادند که تعداد اشکال غیرمعمول در بخش غیرانتفاعی با سرعت نسبت به سایر نقاط اقتصادی افزایش می یابد. یکی از دلایل، سنتی بودن اتحادیه سازمان های غیرانتفاعی است(آنهیر و سیبل،2001). دلیل دیگر سهم بیشتر شغل های ایجاد شده نسبت به ائتلاف کارهای موجود در سازمان های غیرانتفاعی که به طور نامناسبی در سالهای اخیر رشد کرده است. این مشاغل تازه ایجاد شده کمتر با پرداخت بلند مدت و طرح امنیت اجتماعی گره خورده است(آنهیر،2003).
برخی از کارغیرمعمول به شدت در اطراف بخش شرکت های خصوصی ، از جمله شغلهای رسمی و بازار سیاه و فصلی، موقت و نمایندگی متمرکز شده است. نمونه برجسته از کارگران مهاجر در بخش کشاورزی، و مشاغل فصلی در صنعت خرده فروشی است. شایع ترین انواع کار غیر معمول به طور نامتناسبی در بخش غیرانتفاعی کار پاره وقت، کار موقت، خوداشتغالی، شغل دوم و چندگانه وجود دارد. البته برخی همپوشانی میان این دسته بندی ها شامل تغییرات در شرایط زمان و امنیت شغلی است(آنهیر،2003).
کار نیمه وقت
مفهوم کار پاره وقت را می توان به روشهای مختلفی تعریف کرد، این ممکن است شامل همه کارگرانی که به صورت پنهان از قانون و با هنجارهای عرفی توافق کرده اند شامل شود. این هنجارها در سراسر کشور در اغلب موارد مرز بین سی و چهل ساعت در هفته متفاوت است. کار نیمه وقت بر اطلاعاتی درباره کار منظم و مکرر در طول مدت قرار داد دلالت نمی کند. در اغلب کشورهای اکو، بخش خیریه دارای نسبت بالاتری از کار پاره وقت از بخش دولتی و شرکتهای خصوصی است، سهم بالاتر اشتغال در سازمان های غیرانتفاعی مربوط به زنان است(آنهیرو سیبل،2001). به طور مثال، گزارشی از بخش غیرانتفاعی آلمان سهم خود از مشاغل نیمه وقت را مربوط به کارکنان زن نسبت به بخشهای دیگر درآلمان و بازار کار دانست، و بخش خیریه نسبت به تغییرات تقاضای کار در طی دو دهه گذشته بیشتر واکنش نشان داده است(آنهیر،2003).

کار موقت
کار موقت مشکل تعریف می شود. مثلا اشکال مختلف(ثابت، قرارداد فصلی، گاه به گاه، اشتغال موقت از طریق سازمانهای تخصصی، و غیره وجود دارد، انعقاد قرار دادهای موقت می تواند به نفع کارمندان است. با این حال تقاضا برای کار موقت توسط کارفرمایان برای مطابقت با نوسانات فصلی، تقاضای های دوره ای زیاد است. عوامل تقاضا( وضعیت اقتصادی، بخش خدمات) بیشتر تحت تأثیر میزان اشتغال موقت از طرف عوامل عرضه(تنظیمات کارکنان، نرخ مشارکت زنان) قرار می گیرد(آنهیر،2003).
خوداشتغالی
خود اشتغالی متفاوت از کارآفرینی است. وضعیت خود اشتغالی اولا تابعی از سیستم های قانونی و مالی است که انگیزه آنها برای اتخاذ این وضعیت به جای کارمند است. خود اشتغالی در وضعیت اقتصادی(در کشورهای اکو) است. مهم نیست که کار برای یک شرکت خضوضی و یا موسسه است، کارکنان اغلب با هیچ و یا امنیت
اجتماعی کم رو به

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع دارایی ها، مراکز آموزشی، شورهای اسلامی، کسب و کار Next Entries منبع مقاله با موضوع تامین مالی، کسب و کار، منابع مالی، تجاری سازی