منبع مقاله با موضوع نمايد، ، البنيه، جملـه

دانلود پایان نامه ارشد

محروم نمود .ليكن اگر جرم با شهادت ثابت شود و اگر مرتكب پس از آن توبه نمايد امام اختيار عفو مجرم را ندارد و بايد حد الهي را بر او جاري كند و مستند نظريه مشهور فقها روايات بسياري است كه در اين خصوص وارد شده اسـت از جملـه روايـت وارده از امام علي ( ع) است كه فرمود: « اذا اقامت البنيه فليس لاامام ان يعفو169 »
البته در مورد توبه محارب طبق نص صريح آيات قرآن وي بايد پيش از دستگيري توبه نمايد .

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع قانون مجازات، امام صادق Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع منافی عفت، جرایم منافی عفت، کرامت انسان، کرامت انسانی