منبع مقاله با موضوع منابع مالی، کسب و کار، کشورهای در حال توسعه، ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

های کارآفرینانه اجتماعی در مرزهای سازمانی است و رویدادهای خارج از سازمان اغلب مهم تر از رویدادهای درون سازمانی هستند. به طوری که هر هدف و ماموریتی می تواند بوسیله رویدادهای خارجی تغییر کند. این موضوع در سازمان در سازمان های کارآفرینانه اقتصادی کمتر وجود دارد.
اختیار تصمیم گیری تخصیص منابع در سازمان های کارآفرینانه اجتماعی ممکن است به صورت بیرونی صورت گیرد. مالکیت از نظر دارایی ها و سرمایه های سازمانی ممکن است همجنین به صورت بیرونی باشد. گروه های مشتریان ممکن است بر مسیر سازمان تاثیر بگذارند. در سازمان های کارآفرینانه اقتصادی اگر چه قسمتی از تامین بودجه به صورت بیرونی است، ولی اختیار تصمیم گیری بطور زیادی درونی است و عمدتا بوسیله نیاز درونی و سپس بوسیله تقاضای گروه مشتریان هدایت می شود.
موفقیت در سازمان های کارآفرینانه اجتماعی معمولا با گزاره های تغییر کیفیتی به جای گزاره های رشد کمیتی مورد اندازه گیری و سنجش قرار می گیرد( میرک زاده، بهرامی1390).
ویژگی های عمومی سازمان های کارآفرینانه اجتماعی کوچک و سازمان های کارآفرینانه اقتصادی عبارتند از:
تلاش های محلی در ایجاد محصولات و خدمات مبتکرانه را بوجود می آورند که معمولا بطور محلی ایجاد شده اند.
تجربه می کنند و اغلب طرق مختلف آزمون کردن را می سازند و از تنوعی از رویکردها برای رسیدن به روش های قابل کاربد استفاده می کنند.
هر دو دارای رهبرانی هستند که دارای تعهد بسیار بالا به کسب و کارشان هستند.
هر دو حداقل در آغاز کار، دستیابی به نیازهای مردم محلی را جستجو می کنند و بطور وسیع بوسیله آنها مورد حمایت قرار می گیرند( میرک زاده، بهرامی1390).
2-2-2 تأمین مالی
از جمله عوامل مهم و کلیدی در رشد اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه، تجهیز منابع مالی به مظور تأمین نیازهای فعالیت های اقتصادی موثر است و در این ارتباط کشورهای جهان سعی بر آن دارند تا ضمن بسط و توسعه نظام مالی توانمند و پویا و ایجاد تغییرات متنوع متناسب با زمان و نیاز، در راستای افزایش رشد اقتصادی و رفاه عمومی گام بردارند. منظور از منابع مالی، منابعی است که با استفاده از ابزارهای تأمین مالی چه به صورت مستقیم(نقدی) و چه به صورت غیرمستقیم، حاصل می آید. و هدف نظام مالی در حقیقت ایجاد رابطه منطقی بین دارندگان وجوه(سرمایه گذاران) و کسانی که نیاز به تأمین مالی دارند،(سرمایه پذیر) می باشد. این روش ها در نهایت تبدیل به سرمایه می گردند(درگاهی،1385).
کارآفرینی فرآیند اشتغال زایی و کسب سود از ترکیب ارزشمند منابع می باشد. پیچیدگی و رقابت رو به رشد موجود در دنیای امروز که البته با تحولات سریع محیط بین الملل و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و نیز تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهروری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود. در این بین بدست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرآیند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب و کارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی کسب و کارهای نو پا هرگز به موفقیت نخواهد رسید و کمبود سرمایه گذاری موجب بسیاری از شکست ها در کسب و کار جدید محسوب می گردد. از این رو می توان طیف گسترده ای از منابع مالی(با امکان پذیری و هزینه های گوناگون).، در دسترس کارآفرینان قرار دارد و روش های متفاوتی برای طبقه بندی آنها پیشنهاد شده است(آقاجانی و همکاران،1388).
2-2-3 انواع تقسیم بندی روش های تامین منابع مالی
انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی می شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی(سود انباشته) و منابع خارجی(تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می شود)ون هورن،1371).
بر اساس نظر مودیگلیانی و میلر (1958) تحت شرایط فرضی خاص، چگونگی تأمین مالی و در نتیجه ساختار سرمایه ی شرکت، تأثیری بر ارزش شرکت نداشته است(ون هورن،1371). بر اساس نظر آنان به دلیل انجام فرآیند آربیتراژ، ارزش شرکت به چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت ارتباط نداشته است.
مایر(1989) ساختارهای مالی شرکت ها را در هشت کشور مختلف صنعتی طی دوره ی 1970-85 بررسی و مقایسه ی کرد. در مطالعه ی دیگر سینگ و حمید(1992) و سینگ(1995)، روش های تأمین مالی پنچاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند. نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.
شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از منابع خارجی برای تأمین مالی استفاده می کنند.
شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه، برای افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به انتشار سهام جدید روی می آورند.
کوربت و جنکینس(1994)، در مطالعه ای روش های تأمین مالی کشورهای توسعه یافته را در دوره ی 1970- 89 بررسی کردند. همچنین دمیروک کانت و ماکسی موویچ(1996)، ساموئل(1996) و سرلیتس و پینو(2004) در زمینه نظریه ی تأمین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت ها پژوهش هایی داشته اند. سازمان های خیریه، شرکتهای سودآور و سازمانهای عمومی به طور یکسان همه با یک مشکل اساسی روبه رو هستند:
کارآفرینان اجتماعی چگونه می توانند از منابع برای دستیابی به مأموریت و اهداف سازمان استفاده کنند؟ درآمد ساختار سازمان های خیریه پیچیده تر از سازمانهای سودآور و سازمانهای عمومی هستند، و سازمانهای اجتماعی به طور معمول ترکیبی از منابع درآمد مختلف است است که عبارتند از:
منشأ، (بخش دولتی، بازار، سرمایه، سازمانها، منابع منحصربه فرد).
نوع، ( پولی یا جنسی به عنوان مثال، زمان؛ کالا، خدمات).
هدف، ( انتقال مانند هدایا، کمک های مالی، و یا مبادلات کالا و خدمت برابر پول و معاملات دیگر).
تشریفات( مبادلات مبتنی برقرارداد، انتقال معاملات، کمک های مالی رسمی).
منبع (کمک های مالی، هزینه های کاربر، فروش کالا و خدمات).
محدویت( بودجه محدود و یا نامحدود(آنهیر،2005)24.
طبقه بندی ها بیشتر بوسیله منشأ و منبع معرفی می شوند و معمولا مورد استفاده قرار می گبرد که عبارتند از:
هزینه های عمومی که شامل:
کمک های مالی، قراردادها، مشارکت مستقیم دولت در حمایت از فعالیت های سازمان و برنامه های خاص
نقل و انتقالات قانونی، مشارکت مثلا مشارکت دولت که برای پشتیبانی از سازمان در اجرای برنامه های عمومی لازم الاجرا خواهد بود، و
پرداحت شخص ثالث، پرداخت و بازپرداخت های عیر مستقیم دولت به سازمان برای ارائه خدمات به افراد ( بیمه بهداشت و درمان، پرداخت برای مراقبت روز).
بخش خصوصی که شامل:
تخصیص موسسه خیریه، کمک های مالی به اعضای موسسه، عملیات موسسه، انجمن ها
کمک های مالی کسب و کارها یا شرکت ها، که به طور مستقیم توسط شرکتها یا کسب و کارها ارائه شود.
کمک های فردی، کمک های مستقیم که توسط افراد ارائه می شود.
هزینه های خصوصی و مسولیت ( هزینه برنامه): که در اصل شامل چهار نوع کسب و کار یا درآمد تجاری است.
هزینه های خدمات: هزینه هایی که مشتریان به نمایندگی ها برای ارائه خدماتی که فراهم می کنند پرداخت می کنند (هزینه های بهداشت و مراقبت روزانه).
حق عضویت، هزینه های مالیاتی که اعضا به یک سازمان به عنوان یکی از شرایط عضویت پرداخت می کند معمولا سازمانها هزینه هایی را برای خدمات خاص در نظر نمی گیرند..
درآمد حاصل از فروش محصولات: که شامل درآمد برای فروش محصولات یا خدمات و درآمد برای شرکتهای تابعه.
درآمد سرمایه گذاری: به عبارت دیگر درآمدی که از سرمایه گذاری به دست می آید(آنهیر،2005).
2-2-3-1 درآمدزایی
2-2-3-1-1 تجاری سازی
در ایالات متحده، انگلستان، و استرالیا، تعدای چند از سازمان بزرگ که خدمات خیریه ارائه می دهند صرفا بر کمک های خصوصی تکیه می کنند و بر خلاف نظر رایج که موسسات از شرکت های خصوصی و دولتی دور می باشند. آنها با سازمان های دیگر برای تأمین مالی خود برای پیدا کردن کارگران، مدیران، و دیگر منابع خارجی با هم رقابت و همکاری می کنند. در حال حاضر شاید نیروی غالب در این موسسات در تعدای از کشورهاست، اما به وضوح در ایالات متحده است، تجارت به عنوان چیز جدیدی است. آن را در مقیاس درآمد به دست آمده است که به نظر می رسد به طور قابل توجهی در سال 1990 افزایش یافته است. بررسی یانگ و سالامان(2003) به فرایند بازاریابی در بخش غیرانتفاعی و ارزیابی هردو جوانب مثبت و منفی می پردازد؛
منابع فشار بازار: چندین فشار جلو برنده برای موسسات به سمت تعامل بیشتر با سیستم بازار وجود دارد، از حمله کاهش حمایت مالی- اجتماعی دولت، رشد آهسته کمک های خصوصی، افزایش مطالبات خدمات که در گروهای مختلف جمعیت به طور گسترده ای متفاوت است، رقابت در حال رشد سازمانهای سودآور و غیر سودآور، افزایش تقاضای پاسخگویی و حضور افزایش شرکای بالقوه شرکتهای بزرگ.
افزایش درآمد و سود: در پاسخ، بیساری از موسسات به دنبال افزایش با درآمد مبتنی بر جریان بازار است، هزینه های خاص برای هزینه های خدمات است. در حالی که بیشترین مبالغ درآمد صرف خدمات مربوط به مأموریت می شود مانند شهریه موسسات آموزشی.
گنجاندن فرهنگ بازار: با اتکای بیشتر به درآمد مرتبط و غیر مرتبط اغلب یک فرهنگ بازار موسسات به وجود می آید(آنهیر،2005).
موسسات به عنوان سازمان چند محصول
اما کمک های مالی متقابل تنها دلیل کارآفرینان اجتماعی برای تولید خدمات مختلف نیست ، اوستر (1995) نشان می دهد که در حالی که بسیاری ازکارآفرینان اجتماعی به عنوان شرکت های تک موضوعی یا تک محصولی آغاز خواهند شد، آنها ترکیب محصولات متنوع تر را در طول زمان توسعه می دهند. یکی دیگر از دلایل تنوع محصول امکان استفاده از دامنه اقتصاد و محصولات متمرکز در امتداد اقلام هزینه های مشترک است. با بهره برداری از درآمد های منابع مختلف، و تولید درآمدی شرکت و همکاری توزیع کالا، سازمان های غیر انتفاعی قادر به گرفتن بازده می باشند(آنهیر،2005).
دلیل سوم برای تنوع محصول، نیاز به تنظیم برنامه ها و فعالیتهای مربوط به مأموریت سازمانی است. تقاضا برای خدمات این سازمان را می تواند تغییر دهد، کاهش تناسب فعالیت ها و مأموریت سازمانی لزوماً باید به دلیل پیروی از برنامه هایی باشد که بیشتر در خط اهداف سازمانی است. تنوع محصول یک وسیله است که از طریق آن موسسات فعالیت های مناسب رسالت و مأموریت خود را به روزرسانی کنند(آنهیر،2005). ویزبورد (1998) نشان می دهد که سازمان های خیریه سازمان چند محصول هستند که می توانند سه نوع از کالا یا خدمات تولید می کنند:
کالاهای عمومی مقدم، که خروجی واقعی سازمان است و ارتباط نزدیک به مأموریت سازمان دارد. این کالاها در بازارهای خصوصی مشکل به فروش می رسد زیرا مشکلات سواری مجانی در ایجاد نوعی از قیمت بازار وجود دارد، به وجود می آورد مثلا پژوهش های بنیادی، کمک به فقرا.
کالاهای خصوصی مقدم، که مربوط به مأموریت سازمان است، اما می تواند در بازارهای خصوصی به فروش برسد، مانند آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی، خدمات اجتماعی.
کالاهای خصوصی غیردلخواه، که کمتر به مأموریت سازمان مربوط می شود، و تولید آنها به منظور ایجاد درآمد برای کالاهای عمومی و خصوصی مورد نظر است. مانند رستورانها مانند رستوران در موزه ها، و یا قرعه کشی(ویزبورد،1998) .25
تئوری اقتصادی به دنبال آن است که سازمانهای غیر انتفاعی مشکلات قابل توجهی در بالا بردن درآمد برای کالاهای عمومی روبه رو هستند و انواع مکانیسم هایی را برای تولید درآمد حاصل کالاهای خصوصی مقدم به کار خواهد برد و فرصت طلبان از کالاهای خصوصی غیر مقدم کرد برای پوشش کسری بودجه کالاهای عمومی و خصوصی مورد نظر استفاده خواهند. سازمانها می توانند به دنبال دو استراتژی اساسی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، کسب و کار، ارزش اجتماعی، شناسایی فرصت Next Entries منبع مقاله با موضوع کسب و کار، ارزش اجتماعی، مصرف کنندگان، مقررات مالیاتی