منبع مقاله با موضوع منابع مالی، نرخ مالیات، ثروت سهامداران، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

مسئول جمع آوری کمک های مالی می کنند و یا برون سپاری انجام می دهند، می شود گفت جمع آوری کمک های مالی یک حرفه است( از 1540 سازمان ایلات متحده در سال 2001 به دست آمده است)( هاگر و همکاران،2002:320).
تعداد زیادی از کشورها پوشش می هند کمک های مالی را به عنوان مولفه اعانه اختصاص می یابد از درآمد مشمول مالیات اهدا کننده کسر می شود: بخشی از کمک های مالی توسط مقامات منتطقه، از طریق کاهش در میزان درآمدهای مالیاتی دریافت می شود(آنهیر،2005).
هاگر و همکاران سه حوزه جمع آوری کمکهای مالی از کارآفرینان اجتماعی را توصیف می کنند. اولین دامنه جمع اوری کمکهای مالی انجام شده به عنوان بخش رسمی یک سازمان غیرانتفاعی است، عملیات جمع آوری کمک های مالی و شامل کارکنان که تابع اولیه در سازمان هستند. دامنه دوم شامل کارکنان و داوطلبان که ممکن است در بعضی مواقع نقش اصلی را در جمع آور کمکهای مالی نداشته باشند. دامنه سوم شامل محیط نهادی خارجی است با توجه به جمع آوری کمک های مالی و حرفه ای شامل مشاوران جمع آوری کمک های مالی که بر اساس مزد برای خدمت تقاضای کمک مالی از طرف مشتری خود برای سازمان غیر انتفاعی و همچنین سایر منابع عمومی و شبکه های که کارافرینان اجتماعی می توانند از طریق قرعه کشی و یادگیری با توجه به جمع آوری کمکهای مالی انجام می دهند(لیونس و زاپال،2006)59.
حد مطلوب جمع آوری پول
بدون شک، شروع کمک های مالی موثر به دانش کاملی از ویژگی های اهدا کنندگان بالقوه مربوط می شود، بخش بندی مناسب “بازار اهداکننده” در جهت بهره وری به تلاش های جمع آوری کمک مالی سازمان مربوط می شود، و تفاوت درستی بین سیاست های مبارزات استخدام اهداکننده و توسعه فعالیت های اهدا کننده را نشان می دهد(سارگینت،2005:214)60. تعداد مقالات توصیفی که در رفتار کمک های مالی در دسترس هستند، بیشتر مربوط به آمریکاست: هیویت و براون(170-2000:168) این موضوع را در سال 1996 بررسی کردند، و نمونه های دیگری از مقالات با ارزش توسط بروکس(2005)، هاوینس و همکاران(2006)، جمز و شارپ(2007) و تینکلمن(2004)، و سارگینت و همکارنش(2006) که به طور خاص به این موضوع پرداخته اند. در نمونه های تایوانی بخش کمک های داوطلبانه یک ارتباط مثبت بین میزان کمک های مالی و میزان پاداش مورد انتظار در زندگی پس از مرگ را با توجه به مذهب(مسیحی ، بودایی، و ادیان محلی) را توصیف می کند(تاو و یح،2007:782)61. و همچنین اشاره کرده به داوطلبانه مذهبی و کمک های مذهبی که جایگزین یکدیگر است(تاو و یح،2007:783).
از نقطه نظر اقتصادی، این فرض متعارف در رابطه با اهدا کنندگانی است که “نوعدوستی غیر خالص” دارند، به این معنا ارزش آنها، از نظر ابزاری، سه بخش است: ثروت؛ پیشرفت به علت کمک مالی؛ و نشان دادن در عمل(آندرونی،1990:465)62. علاوه بر ویژگیهای فردی اهداگنندگان بالقوه، رقابت در بازار اهداکنندگان میزان نهایی کمک های مالی یک سازمان را نیزافزایش می دهد(بیلودیو و اسلی وینسکی،1997)63.
2-2-3-3-1 کمک های مالی توسط شرکت ها
سوال اصلی اینکه چرا شرکت ها و صاحبان آنها کمک مالی و یا حمایت مالی می کنند، هنوز هم موضوع حل نشده برای بسیاری از محقیقین است که هنوز هم در مورد ایجاد انگیزه همکاری های بشر دوستانه نمی توانند به توافق برسند. با پیچیده شدن مسائل اغلب می باید انگیزه های مختلفی در همان بنگاه و گاهی اوقات در همان مدیران وجود داشته باشد(گالاسکی ویکز و کالمن،2006:185)64. احتمالا یک انگیزه عمومی قوی و جود ندارد، انگیزه های به عواملی مانند شرایط، تنوع روانی از درگیری اجتماعی، و یا فرصت بستگی دارد. تصویر خوبی از این وجود دارد، هرچند که ممکن است برخی پاسخ های اجتماعی مطلوب برای مشکلات وجود داشته باشد، این موضوع به وسیله میجر و همکاران(2006) بررسی شده است. آنها بین 998و1122شرکت هلندی (1995-2003) رفتار آنها را مورد بررسی قرار دادند. اکثریت زیادی از پاسخ دهندگان نشان دادند که آنها فقط یک انگیزه برای حمایت دارند. مهم ترین انگیزه ای که آنها برای حمایت مطرح کردند، مشارکت اجتماعی(38درصد)، انگیزه تجاری( 29درصد). این به 56 درصد و 7 درصد برای موسسه های خیریه تغییر یافته است(میجر و همکاران،2006:20)65.
تاوچ کالاسکیویز و کلمن(2006:185-195)، به شش دسته انگیزه انسان دوستی شرکت های بزرگ(که کمک های مالی گسترده ای صرف می کنند) در بررسی های خود پی بردند، این دسته بندی ها را می توان در دو گروه منحصر به فردی جمع کرد: علاقه مندان کمک های مالی: به حداکثر رساندن ثروت سهامداران(موارد خاصی که از گروه های کالاسکیویز و کلمن(195-2006:188) پیروی می کنند): همکاری استراتژیک، همکاری تجاری، و همکاری های سیاسی و به حداکثررساندن سودمندی مدیریتی(از جمله پیگیری رفاه اجتماعی)( گالاسکی ویکز و کالمن،2006:188).
حداکثر سازی ثروت سهامداران را می توان با اثر مثبت بر سود شرکت به دست آورد، به عنوان مثال، از طریق ایجاد یک حس نیت عمومی در رابطه با شرکت( برای مدل های اولیه، ناوارو(1988:70)، اما با اهدا به علتی که سهامداران خودشان کمک مالی می کنند، با استفاده از تفاوت در معافیت مالیاتی بین کمک های مالی شرکت ها و کمک های خصوصی سود بهتری کسب کنند. در این مورد، مدیران، کارگزاران خوبی می باشند. مدیرانی که شخصا به ذینعفعانی که آنها دوست دارند، کمک می کنند، و نادیده گرفتن سود سهامداران ناسازگاری به وجود می آورد(ناوارو،1988:70)66.
یک مورد بسیار خاص استفاده از ابزار مدیریتی برای افزایش کمک های مالی از بنیان شرکت های بزرگ است، که احتمالا در خدمت اهداف پشتیبانی شده توسط صاحبان شرکت است، اما با پرداخت های احتیاطی به عنوان بخشی از یک سیاست مدیریت، و بدون به خطر انداختن ثبات پایه هزینه ها.می توان این کار را انجام داد. داده بر روی نمونه 323 از بزرگترین شرکت های بزرگ آمریکایی(1989-2000) توسط پترویت(2006) ارائه شده است که با این رفتارها سازگار است، که می تواند برچسب”واقعی” ایجاد درآمد باشد. شیوه تجربی به تبعیض بین یک عامل وضعیت کامل و موقعیت عامل ناقص به تغییر نگاه کمک های مالی شرکت های بزرگ بستگی دارد، زمانی که نرخ مالیات بر شرکتها تغییر می کند. این یک ایده ای است که شرکت به نفع صاحبان آن اقدام می کند، افزایش نرخ مالیات شرکت ها قیمت نسبی را کاهش می دهد، کمک های مالی شرکت ها را در مقایسه با کمک های خصوصی توسط صاحبان آن افزایش کمک های مالی را پس از آن باید انتظار داشت. در حالی که حداکثرابزار مدیران کاهش مقدار کمک های مالی شرکت های بزرگ است، تا زمانی که ابزار حاشیه ای مدیریتی با توجه به (خالص) کمک های مالی در ارزش مطلق کوچکتراست نسبت به ابزار مدیریتی حاشیه ای با توجه به(خالص) سود است(آرالیم پالام و استونمن،1995)67.
در یک نمونه از 53 شرکت انگلیسی برای دروه (1979-1986)، در واقع افزایش کمک های مالی را نشان می دهد زمانی که مالیات شرکت های بزرگ افزایش می یابد، درجهت نقطه دیدگاه عامل کامل است. نتیجه گیری قابل مقایسه که توسط کارول و جویلفاین(2005) انجام شده است. تجزیه و تحلیل مقطعی است، با این حال، یک نمونه بسیار بزرگ بیش 2600 شرکت آمریکایی برای 1991است. با و جود انگیزه خیریه شرکت های بزرگ، برای منافع این شرکت ها حمایت هر دو لازم است(لیختن اشتاین و همکاران،2004)68.لیختن اشتاین و همکاران(2004)، افزایش کمک های خصوصی توسط مشتریان از شرکت های با “مسئولیت اجتماعی” به سازمان های اجتماعی افزایش یافته است.
مارکس(1999) جایگاه انسان دوستی شرکت های بزرگ را در فرایند برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها نشان دادند. اطلاعات از یک نمونه از 226 شرکت امریکایی نشان می دهد که شرکت ها به این نتیجه رسیدن که به طور فزاینده ای مدیریت یکپارجه سازی نوع دوستی را در برنامه ریزی استراتژیک رسمی شرکت پیاده کنند(مارکس،1999:185)69، و نقش انسان دوستی شرکت ها برای حداکثر رساندن سود اشاره می کند، هرچند که ” برنامه های استراتژیک انسان دوستی اغلب تاثیر مستقیمی در کمک به اهداف کسب و کار نمی کند”(مارکس،1999:185) و علاوه بر این، اکثریت شرکت ها به نظر نمی رسد زحمت ارزیابی مقصد نهایی برای کمک های مالی به خود بدهند.
2-2-3-2-2 کمک های مالی توسط افراد
جمع آوری اعانه، بخش عظیمی از کار بسیاری از موسسات اجتماعی است و امروزه به عنوان یک حرفه مطرح است. راهکارهای شش گانه ی جمع آوری اعانه عبارتند از:
1-روابط فردی
مهم ترین راه جمع آوری اعانه در سازمان های اجتماعی، ریشه در روابط فردی دارد. یکی از مهمترین عوامل موفقیت در این راه، توانایی افراد در تلاش اجتماعی است تا دیگران را از دیدگاه خود مطلع سازند که این امر نیاز به روایط فردی دارد. روابط فردی، به ویژه برای کارآفرینان اجتماعی حیاتی است، چون یک کسب و کار جدید اغلب چشم انداز دارد، تا گذشته. به عیارت دیگر، کارافرینان اجتماعی باید چشم انداز خود را با سایر افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در کسب و کارهای بشردوستانه، اهداکنندگان دائمی، حامیان اجتماعت کوچک و سایر افراد مشارکت کننده، تسهیم نمایند. روابط فردی ممکن است شامل هر چیزی از یک مکالمه فرد به فرد با اهداکنندگان، تا تورهای هماهنگ باشد(آراستی،1391).
2-پست مستقیم
ممکن است ارسال نامه های جمع آوری اعانه برای بعضی از کار کارآفرینان اجتماعی، یک پدیده قدیمی به نظر برسد. اما، در واقع این روش نه تنها رایج است، بلکه برای بسیاری از سازمان ها پربازده بوده و زمینه ای است که اغلب با شرکتهای جمع آوری اعانه غیر انتفاعی، قرارداد بسته می شود. بعضی از غیر انتفاعی های معروف شامل ایسترسیلز، برای میلیون ها دلار حمایت هر سالیانه، از پست مستقیم استفاه می کنند. کارآفرینان اجتماعی که زمینه جمع آوری منابع مالی تثبیت شده ای ندارد، در استفاده از این روش با مشکل بیشتری مواجه اند، چون سوددهی بستگی به این موضوع دارد که آیا شخص در گذشته هم کمک کرده یا خیر (آراستی،1391).
3-رویدادهای جمع آوری اعانه
بسیاری از کارآفرینان اجتماعی تثبیت یافته، برای افزایش سطح آگاهی، حسن نیت و پول، به رویدادهای افزایش جمع آوری تکیه می کنند. دامنه ی این رویدادها از ضیافت های پاداش تا مهمانی ها و یا مزایده است ولی جزء اصلی در همه آن ها، بهانه گرد هم آوردن اهداکنندگان است. تئوری اش این است که این عمل سرمایه اجتماعی ایجاد می کند و باعث انگیزش سایرین برای اهدا نیز می شود. کارافرینان اجتماعی می توانند استفاده از رویدادها را مد نظر داشته باشند. هر چند باید اشاره داشت که بعضی از متخصصین از نسبت سود به هزینه این راهبرد جمع آوری منابع مالی می پرسند، زیرا که رویدادها به طور کلی از حیث عملیات اجرایی نیاز به وقت و توجه زیادی دارند(آراستی،1391).
4-صندوق های جمع آوری اعانه
حتی اگر اکثریت بزرگی از درآمدهای موسسات از طریق درآمد یا کمک های مالی و فراردادهای دولتی باشد، کمک های خصوصی یکی از مهمترین منبع است، حدود 10 درصد از درآمد کل موسسات در ایلات متحده، 9درصد در انگلستان. در ایالات متحده کمک های بشر دوستانه 77 درصد از افراد، دستگاه ها 10 درصد، شرکت 5 درصد و ارث 8 درصد است. صندوق های جمع آوری اعانه به یکی از مهمترین جنبه های منبع درآمد موسسات تبدیل شده است، صندوق های جمع آوری اعانه در اندازه های بزرگ و به صورت حرفه ای تقویت می شود. بسیاری از موسسات برای ارائه صندوق های جمع آور اعانه کارکنان، و شرکت های جمع آوری پول استخدام می کنند(آنهیر،2005).

5-جمع آوری اعانه تلفنی
افراد کمی تمایل دارند تا در افزایش تأمین اعانه تلفنی شرکت کنند و بعضی ها می گویند که حتی بازاریابی تلفنی توسط سازمانهای غیرانتفاعی را دوست ندارند. با این وجود، روشی است که خوب عمل می کند. چندین نوع تأمین اعانه تلفنی برای افزایش کمک ها وجود دارد. مورد اول، فهرست تماس غیر ا اهداکنندگان قبلی است تا دوباره تشویق شوند. همانند پست مستقیم، نوع دوم لزوما برای کارآفرینان اجتماعی عملی نیست، به خصوص در شروع که همه اهداکنندگان تازه کار هستند. به علاوه، جمع آوری

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، آسیب پذیری، هزینه سرمایه Next Entries منبع مقاله با موضوع دارایی ها، مراکز آموزشی، شورهای اسلامی، کسب و کار