منبع مقاله با موضوع مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

تعامل شاخصهای منظر مالی بایکدیگر
مرحله اول : در این مرحله مانند قبل ابتدا میانگین هندسی نظرات تیم خبره مدیریتی را بدست می آوریم. جدول نشان داده شده در ذیل نمایشگر میانگین هندسی نظرات تیم خبره مدیریتی در مورد شاخص منظر مالی (w21)می باشد.

مالی
قيمت تجهيز
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
توجيه پذيري
زمان تهيه تجهيز
قيمت تجهيز
1.00
1.00
1.00
2.33
3.26
4.28
2.39
3.43
4.46
4.90
5.90
6.90
3.77
4.80
5.86
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
0.23
0.31
0.43
1.00
1.00
1.00
0.93
1.05
1.19
3.93
5.00
6.00
1.51
2.00
2.98
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
0.22
0.29
0.41
0.84
0.95
1.08
1.00
1.00
1.00
2.50
3.15
3.77
1.74
2.30
3.00
توجيه پذيري
0.14
0.17
0.20
0.17
0.20
0.25
0.26
0.30
0.40
1.00
1.00
1.00
0.20
0.25
0.34
زمان تهيه تجهيز
0.12
0.14
0.16
0.34
0.50
0.66
0.32
0.41
0.57
2.89
3.89
5.00
1.00
1.00
1.00
جدول 4-14 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر مالی
مرحله دوم : جهت بدست آوردن ماتریس W22 ابتدا باید تا مي‌انگین هندسی هر یک از جداول مقایسات زوجی منظر مالی را محاسبه نماییم جداول نشان دهنده مقایسات زوجی هر یک از شاخصهای مناظر مالی به پیوست مي‌ باشد .با تلفیق جداول بالا و روش لگاریتمی حداقل مجذورات برای محاسبه وزن‌ها‌ی فازی که بصورت زیر نشان داده شده است :
WK= () K=1,2,3,4,………….,N

ماتریس W22به شرح ذیل بدست می آید.
مالی
قيمت تجهيز
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
توجيه پذيري
زمان تهيه تجهيز
قيمت تجهيز
0.00
0.00
0.00
0.45
0.56
0.65
0.19
0.22
0.29
0.16
0.18
0.22
0.27
0.32
0.38
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
0.36
0.45
0.54
0.00
0.00
0.00
0.49
0.52
0.52
0.16
0.18
0.19
0.22
0.25
0.28
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
0.26
0.28
0.30
0.23
0.24
0.26
0.00
0.00
0.00
0.48
0.46
0.41
0.10
0.09
0.09
توجيه پذيري
0.08
0.08
0.08
0.06
0.06
0.06
0.07
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
0.41
0.33
0.27
زمان تهيه تجهيز
0.26
0.21
0.17
0.18
0.14
0.12
0.23
0.19
0.15
0.22
0.18
0.15
0.00
0.00
0.00
جدول 4-15 ماتریسW22 شاخصهای منظر مالی
مرحله سوم :
محاسبه ماتریس Wi بطوریکه
Wi= W22*W21
با توجه به ماتریس‌ها‌ی محاسبه شده در مرحله اول و دوم ،ماتریس Wi برای شاخصهای منظر مالی طبق جدول زیر می باشد . برای بدست آوردن این ماتریس در حقیقت دو ماتریس بدست آمده را باید ضرب ماتریسی نمود.

مالی
قيمت تجهيز
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
توجيه پذيري
زمان تهيه تجهيز
قيمت تجهيز
0.20
0.31
0.51
0.72
0.96
1.28
0.73
0.99
1.37
3.16
4.91
7.15
1.30
1.99
3.28
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
0.52
0.67
0.84
1.36
2.14
3.10
1.47
2.23
3.16
3.82
5.46
7.27
2.48
3.67
5.07
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
0.40
0.45
0.51
0.96
1.29
1.71
1.00
1.39
1.87
2.97
3.69
4.48
1.54
2.04
2.76
توجيه پذيري
0.16
0.16
0.17
0.45
0.55
0.63
0.46
0.53
0.62
2.02
2.27
2.45
0.94
0.98
1.08
زمان تهيه تجهيز
0.38
0.34
0.31
1.00
1.03
1.03
1.06
1.10
1.09
2.74
2.72
2.57
1.68
1.76
1.82
جدول 4-16 ماتریسwi شاخصهای منظر مالی

با توجه به رابطه معرفی شده در مرحله دوم ،وزن فازی هر یک از مناظر به شرح جدول زیر میباشد.

مالی
 
 
وزن هريک از مناظر

l
m
u
l
m
u

قيمت تجهيز
0.85
1.24
1.84
0.15
0.22
0.32
0.12
0.14
0.19
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
1.58
2.30
3.13
0.28
0.41
0.55
0.20
0.25
0.31
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
1.12
1.43
1.83
0.20
0.25
0.32
0.18
0.24
0.29
توجيه پذيري
0.58
0.64
0.71
0.10
0.11
0.12
0.13
0.16
0.19
زمان تهيه تجهيز
1.13
1.13
1.10
0.20
0.20
0.19
0.18
0.20
0.23
 
 
6.73
 
 
جدول 4-17 وزن نهایی شاخصهای منظر مالی

4-3-3-محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر فنی

مرحله اول : در این مرحله مانند قبل ابتدا میانگین هندسی نظرات تیم خبره مدیریتی را بدست می آوریم. جدول نشان داده شده در ذیل نمایشگر میانگین هندسی نظرات تیم خبره مدیریتی در مورد شاخص‌ها‌ی منظر فنی (w21)می باشد.

فنی
اهميت تجهيز در خط توليد
توان موتور
قابليت دسترسي
ميزان کارکرد تجهيز در شبانه روز
ميزان استعداد تجهيز براي نابالانسي
ميزان استعداد تجهيز براي ناهم محوري
قابليت تعمير پذيري
MTBF
فاصله بين دو خرابي تجهيز
اهميت تجهيز در خط توليد
1.00
1.00
1.00
0.57
0.79
1.14
0.95
1.16
1.44
0.75
0.90
1.20
0.72
0.97
1.20
0.65
0.93
1.19
0.59
0.73
0.89
1.41
1.60
1.90
توان موتور
0.88
1.27
1.75
1.00
1.00
1.00
0.81
1.11
1.50
1.09
1.47
1.86
1.31
1.70
2.10
1.20
1.55
1.86
0.75
0.93
1.20
1.41
1.80
2.25
قابليت دسترسي
0.69
0.86
1.05
0.67
0.90
1.23
1.00
1.00
1.00
0.50
0.64
0.87
0.61
0.71
0.87
0.70
0.80
0.93
0.54
0.61
0.70
1.14
1.40
1.81
ميزان کارکرد تجهيز در شبانه روز
0.83
1.11
1.33
0.54
0.68
0.92
1.15
1.56
2.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.64
0.81
0.50
0.64
0.81
0.52
0.72
1.00
1.31
1.55
1.74
ميزان استعداد تجهيز براي نابالانسي
0.83
1.03
1.39
0.48
0.59
0.76
1.15
1.41
1.64
1.23
1.56
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.47
0.54
0.65
1.07
1.45
1.94
ميزان استعداد تجهيز براي ناهم محوري
0.83
1.03
1.39
0.54
0.65
0.83
1.23
1.56
2.00
1.23
1.56
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.37
0.46
0.61
1.45
1.93
2.39
قابليت تعمير پذيري
1.12
1.37
1.69
0.83
1.08
1.33
1.43
1.64
1.85
1.00
1.39
1.92
1.54
1.85
2.13
1.64
2.17
2.70
1.00
1.00
1.00
2.14
2.95
3.82
MTBFفاصله بين دو خرابي تجهيز
0.53
0.63
0.71
0.42
0.52
0.69
0.52
0.69
0.93
0.57
0.65
0.76
0.52
0.69
0.93
0.42
0.52
0.69
0.26
0.34
0.47
1.00
1.00
1.00
جدول 4-18 ميانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر فنی
مرحله دوم : جهت بدست آوردن ماتریس W22 ابتدا باید تا ميانگین هندسی هر یک از جداول مقایسات زوجی منظر فنی را محاسبه نماییم جداول نشان دهنده مقایسات زوجی هر یک از شاخصهای مناظرفنی به پیوست مي‌ باشد .
با تلفیق جداول بالا و روش لگاریتمی حداقل مجذورات برای محاسبه وزن‌ها‌ی فازی که بصورت زیر نشان داده شده است :
WK= () K=1,2,3,4,………….,N

ماتریس W22 به شرح جدول صفحه بعد بدست می آید.

فنی
اهميت تجهيز در خط توليد
توان موتور
قابليت دسترسي
ميزان کارکرد تجهيز در شبانه روز
ميزان استعداد تجهيز براي نابالانسي
ميزان استعداد تجهيز براي ناهم محوري
قابليت تعمير پذيري
MTBFفاصله بين دو خرابي تجهيز
اهميت تجهيز در خط توليد
0.00
0.00
0.00
0.08
0.09
0.12
0.19
0.22
0.26
0.12
0.15
0.18
0.11
0.14
0.17
0.13
0.16
0.20
0.15
0.19
0.23
0.09
0.11
0.13
توان موتور
0.13
0.16
0.19
0.00
0.00
0.00
0.07
0.08
0.09
0.07
0.08
0.09
0.09
0.10
0.11
0.08
0.09
0.10
0.10
0.11
0.12
0.08
0.09
0.11
قابليت دسترسي
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.14
0.00
0.00
0.00
0.07
0.08
0.08
0.09
0.10
0.11
0.10
0.10
0.11
0.13
0.15
0.16
0.15
0.16
0.17
ميزان کارکرد تجهيز در شبانه روز
0.14
0.15
0.15
0.15
0.15
0.16
0.12
0.12
0.12
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
0.10
0.12
0.11
0.11
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
ميزان استعداد تجهيز براي نابالانسي
0.11
0.11
0.12
0.13
0.14
0.14
0.11
0.11
0.11
0.14
0.14
0.14
0.00
0.00
0.00
0.16
0.15
0.17
0.19
0.17
0.16
0.16
0.16
0.18
ميزان استعداد تجهيز براي ناهم محوري
0.11
0.11
0.13
0.15
0.15
0.16
0.13
0.13
0.15
0.13
0.13
0.16
0.19
0.19
0.20
0.00
0.00
0.00
0.14
0.12
0.11
0.32
0.27
0.23
قابليت تعمير پذيري
0.20
0.28
0.32
0.21
0.24
0.26
0.22
0.25
0.27
0.28
0.34
0.38
0.25
0.30
0.34
0.26
0.30
0.34
0.00
0.00
0.00
0.08
0.06
0.05
MTBFفاصله بين دو خرابي تجهيز
0.10
0.11
0.13
0.09
0.11
0.13
0.08
0.09
0.11
0.08
0.09
0.11
0.06
0.07
0.09
0.06
0.07
0.09
0.08
0.10
0.11
0.00
0.00
0.00
جدول 4-19 ماتریسW22 شاخصهای منظر فنی

مرحله سوم :
محاسبه ماتریس Wi بطوریکه
Wi= W22*W21
با توجه به ماتریس‌ها‌ی محاسبه شده در مرحله اول و دوم ،ماتریس Wi برای شاخصهای منظر مالی طبق جدول زیر می باشد . برای بدست آوردن این ماتریس در حقیقت دو ماتریس بدست آمده را باید ضرب ماتریسی نمود.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مقایسات زوجی، سطح تحصیلات، جمع آوری اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، کیفیت زندگی، سرشت و منش