منبع مقاله با موضوع مقایسات زوجی، سطح تحصیلات، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

به اینکه از تک تک خبرگان شرکت نظر سنجی شده است و تغییرات لازم بر روی پرسشنامه با توجه به نظرات خبرگان اعمال شده است دارای پایایی لازم نیز می‌باشد.
3-10- جمع بندی
روش انجام پژوهش از قسمت‌ها‌ی مهم یک کار تحقیقاتی می باشد در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه جمع آوری اطلاعات بیان شده است .داده‌ها‌ی مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌ها‌یی که توضیح داده شد در این فصل جمع آوری گردیده است همانگونه که بیان شد جامعه خبرگان این پژوهش شامل 35 نفر می باشد که به دو دسته 10 تایی مدیران ارشد و 25 تایی کارشناسان تقسیم می شوند . درفصل آتی به تجزیه و تحلیل در مورد پرسشنا مه‌ها‌ و اطلاعات بدست آمده خواهیم پرداخت.

فصل چهارم
اجرای مدل و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه
داده‌ها‌ و اطلاعات جمع آوری شده منبع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند در فصل سوم در مورد چگونگی استخراج معیارها و همچنین طراحی پرسشنامه‌ها‌ و شیو ه‌ها‌ی تجزیه وتحلیل داد ه‌ها‌ بحث گردید .
در این فصل برآنیم تا با بررسی نتایج حاصل از کار میدانی و با استفاده از تکنیک‌ها‌ی تصميم‌گيري چند معیاره در محیط فازی اولویت بندی نهایی از تجهیزاتی که با ید تحت پایش مداوم قرار گیرند بدست آورده و همچنین این نتایج را در اختیار مدیران ارشد شرکت قرار داده تا مبنای تصميم‌گيري خود قرار دهند.در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به خصوصیات پرسش شوندگان پرداخته شده وسپس بر اساس پرسشنامه‌ها‌ی 1 تا 5 اطلاعات را مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.
4-2- نتایج مربوط به مشخصات عمومي‌ مصاحبه شوندگان
4-2-1- سن مصاحبه شوندگان
سن
تعداد
درصد
25تا 30
1
3%
30تا 35
5
14%
35تا 40
7
20%
40تا 45
11
31%
45تا 50
7
20%
50تا 55
2
6%
55تا 60
1
3%
60به بالا
1
3%
جدول 4-1 سن مصاحبه شوندگان

نمودار 4-1 سن مصاحبه شوندگان
همانطور که ملاحظه می شود نسبت سنی افراد مصاحبه شونده تقریبا بالاست و همچنین متوسط سن این افراد 42 سال می باشد.
4-2-2- تحصیلات مصاحبه شوندگان
مقطع تحصیلی
تعداد
درصد
دیپلم
1
3%
فوق دیپلم
2
6%
لیسانس
23
66%
فوق لیسانس
9
26%
جدول 4-2 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان

نمودار 4-2 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان
باتوجه به نمودار بالا همچنان که قابل ملاحظه است تحصیلات 90 درصد از مصاحبه شوندگان لیسانس ویا فوق لیسانس می باشد البته لازم بذکر است که افرادی که دارای مدرک دیپلم یا فوق دیپلم می باشند دارای آموزشهای بسیار ارزشمندی در خارج از کشور در مورد نگهداری وتعمیرات هستند که باعث شده است عضو تیم مصاحبه شونده قرار گیرند.
4-2-3-سابقه کار مصاحبه شوندگان
سابقه کار
تعداد
درصد
1تا 5 سال
1
3%
5 تا 10 سال
3
9%
10تا 15 سال
8
23%
15 تا 20 سال
14
40%
20تا 25 سال
7
20%
25 تا 30 سال
1
3%
30 سال به بالا
1
3%
جدول 4-3 سابقه کار مصاحبه شوندگان

نمودار 4-3 سابقه کار مصاحبه شوندگان
همانطور که در نمودار بالا مشخص می باشد بیش از 65 درصد مصاحبه شوندگان دارای سابقه کار مرتبط15 سال به بالا می باشند و این امر نشاندهنده تجربه بسیار خوب این افراد در امر نگهداری و تعمیرات می باشد.
4-2-4- نوع استخدامي‌ مصاحبه شوندگان
نوع استخدام
تعداد
درصد
رسمی
12
34%
استخدامی فولاد
8
23%
قرار دادی فولاد
10
29%
قراردادی شرکتی
5
14%
جدول 4-4 نوع استخدامي‌ مصاحبه شوندگان

نمودار 4-4 نوع استخدامي‌ مصاحبه شوندگان

همانطور که در نمودار بالا مشخص می باشد 34 درصد مصاحبه شوندگان رسمی فولاد میباشند این بدین معنی است که تا انتهای بازنشتگی باید در فولاد مشغول به کار باشند و همین امر یکی از عواملی است که باعث می شو د تا این افراد علاقه بیشتری به بحث‌ها‌ی مرتبط با بهبود عملکرددارند.
4-2-5- پست سازمانی مصاحبه شوندگان:
پست سازمانی
تعداد
درصد
مدیر ارشد
10
29%
رییس
6
17%
سرپرست
9
26%
کارشناس
10
29%

جدول 4-5 پست سازمانی مصاحبه شوندگان

نمودار4-5 پست سازمانی مصاحبه شوندگان
همانطور که در نمودار بالا مشخص مي‌ باشد در حدود 45 درصد از مصاحبه شوندگان در گروه مدیران ارشد و روسا شرکت قرار دارند واین نشان دهنده تاثیر بالای نظرات این افراد مي‌ باشد زیرا در نهایت برای اجرای نتایج این پژوهش کمک این افراد بسیار مورد نیاز است .
4-3- تعیین وزن معیارها با رویکرد ANP فازی
با توجه به توضیحات فصل دوم در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد ANP فازی، وزن شاخص‌ها‌ با توجه به تعامل چهار منظر با یکدیگر و شاخص‌ها‌ هر منظر با یکدیگر مورد محاسبه قرارمی گیرد در این روش تاثیرات شاخص‌ها‌ی هر منظر با یکدیگر مورد محاسبه قرار می گیرد .در این روش تاثیرات شاخص‌ها‌ی هر منظر بر روی شاخص‌ها‌ی سایر مناظر نیزدر نظر گرفته می شود .
4-3-1-محاسبه وزن هریک از مناظر
در این قسمت با توجه به شکل زیر و جداول مقایسات زوجی انجام شده و روش معرفی شده توسط سمی و همکارانش (2009) جهت محاسبه وزن شاخصها در ANP فازی ، در صدد هستیم تا وزن هریک از مناظر را محاسبه نماییم.

شکل 4-1 تعامل مناظر چهارگانه با هدف
جهت بدست آودن وزن چهار منظر فوق با توجه به سوپر ماتریس W که بصورت زیر است مراحل زیر جهت محاسبه W21,W22 و محاسبه وزن مناظر صورت پذیرفت.
W=[■(0&[email protected]&W22)]
مرحله اول : برای اینکه بتوانیم نظرات تیم خبرگان مدیریتی را جمع بندی نموده و همچنین بتوانیم میانگینی از مقایسات زوجی این تیم راداشته باشیم میانگین هندسی مقابسات زوجی را پاسخ دهندگان را محاسبه نمودیم . جدول زیر نشانگر میانگین هندسی نظرات تیم خبره مدیریتی می باشد . در این جدول مقایسات زوجی برای انتخاب تجهیزات از چهار منظر اصلی انجام شده است . و در حقیقت در این قسمت ما می توانیم (W21) را محاسبه نماییم .
انتخاب تجهيزات
مالی
فنی
ايمنی
انسانی
مالی
(1,1,1)
(1.07,1.55,2)
(3.07,4.11,5.16)
(5.6,5.96,7)
افنی
(.5,.64,.93)
(1,1,1)
(3.03,4.07,5.1)
(2.98,3.58,4.26)
ايمنی
(.19,.24,.35)
(.19,.24,.33)
(1,1,1)
(.81,1.38,2)
انسانی
(.14,.17,.18)
(.23,.28,.33)
(.5,.72,1.2)
(1,1,1)
جدول 4-6 ميانگین هندسی مقایسات زوجی هریک از مناظر چهار گانه نسبت به هدف(ماتریس W21 )
برای محاسبه جدول بالا با توجه به اینکه 10 خبره مدیریتی در تیم مصاحبه شونده وجود داشتند بنابراین ما حاصلضرب هر عدد مقایسه زوجی را در یکدیگر بدست آوردیم و سپس به توان 1/0 رساندیم که در حقیقت این عملیات نشانگر ميانگین هندسی مي‌ باشد .
اعدادی که در زیر قطر اصلی ماتریس قرار دارند در حقیقت معکوس اعداد بالای قطر ماتریس می باشند.
مرحله دوم : جهت به دست آوردن ماتریس W22 ابتدا باید تا میانگین هندسی هر یک از جداول مقايسات زوجی چهارگانه را محاسبه نماییم جداول زیر نشانگر میانگین هندسی این مناظر با یکدیگر میباشد .در جدول زیر بقیه مناظر نسبت به منظر مالی سنجیده شده اند.
مالی
فنی
ايمنی
انسانی
فنی
(1,1,1)
(2.94,4,5.04)
(4.38,5.34,6.46)
ايمنی
(.2,.25,.34)
(1,1,1)
(1.23,1.62,2.08)
انسانی
(.15,.19,.23)
(.48,.62,.81)
(1,1,1)
جدول 4-7 ميانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر مالی
در جدول زیر بقیه مناظر نسبت به منظر فنی سنجیده شده اند.
فنی
مالی
ايمنی
انسانی
مالی
(1,1,1)
(3.25,4.29,5.31)
(5.4,6.43,7.45)
ايمنی
(.18,.23,.3)
(1,1,1)
(1.51,1.93,2.29)
انسانی
(.125,.14,.16)
(.43,.52,.66)
(1,1,1)
جدول 4-8 ميانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر فنی
در جدول زیر بقیه مناظر نسبت به منظر ایمنی سنجیده شده اند.
ايمنی
فنی
مالی
انسانی
افنی
(1,1,1)
(2.14,3.05,3.44)
(3.6,4.43,5.3)
مالی
(.29,.33,.47)
(1,1,1)
(1.14,1.38,1.62)
انسانی
(.19,.23,.28)
(.62,.72,.8)
(1,1,1)
جدول 4-9 ميانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر ایمنی

در جدول زیر بقیه مناظر نسبت به منظر انسانی سنجیده شده اند.

انسانی
فنی
ايمنی
مالی
افنی
(1,1,1)
(2.23,3.05,3.93)
(1.76,2.24,2.89)
ايمنی
(.25,.33,.45)
(1,1,1)
(.5,.61,.87)
مالی
(.35,.45,.57)
(1.15,1.64,2)
(1,1,1)
جدول 4-10 ميانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر انسانی
با تلفیق جداول بالا و روش لگاریتمی حداقل مجذورات برای محاسبه وزن‌ها‌ی فازی که به صورت زیر نشان داده شده است :
WK= (〖 W〗_K^(L ) 〖 ,W〗_K^(M ) 〖 ,W〗_K^(U )) K=1,2,3,4,………….,N

ماتریس W22 به شرح ذیل بدست می آید.
انتخاب تجهيزات
مالی
فنی
ايمنی
انسانی
مالی
0.00
0.00
0.00
0.62
0.72
0.81
0.53
0.64
0.71
0.46
0.56
0.66
افنی
0.58
0.69
0.80
0.00
0.00
0.00
0.19
0.21
0.25
0.15
0.17
0.22
ايمنی
0.16
0.19
0.22
0.16
0.18
0.21
0.00
0.00
0.00
0.22
0.27
0.31
انسانی
0.11
0.12
0.14
0.09
0.10
0.11
0.13
0.15
0.17
0.00
0.00
0.00
جدول 4-11 ماتریس W22مناظر چهارگانه

مرحله سوم :
محاسبه ماتریس Wi بطوریکه
Wi= W22*W21
با توجه به ماتریس‌ها‌ی محاسبه شده در مرحله اول و دوم ،ماتریس Wi برای مناظر چهار گانه به جدول زیر می باشد . برای بدست آوردن این ماتریس در حقیقت دو ماتریس بدست آمده را باید ضرب ماتریسی نمود .برای این کار بعنوان مثال باید هر یک از حد‌ها‌ی ابتدایی ماتریس W22مالی را در ستون ابتدایی ماتریس W21 ضرب نمود که در شکل زیر نشان داده شده است :
انتخاب تجهيزات
مالی
فنی
ايمنی
انسانی
مالی
0.00
0.00
0.00
0.62
0.72
0.81
0.53
0.64
0.71
0.46
0.56
0.66
افنی
0.58
0.69
0.80
0.00
0.00
0.00
0.19
0.21
0.25
0.15
0.17
0.22
ايمنی
0.16
0.19
0.22
0.16
0.18
0.21
0.00
0.00
0.00
0.22
0.27
0.31
انسانی
0.11
0.12
0.14
0.09
0.10
0.11
0.13
0.15
0.17
0.00
0.00
0.00

انتخاب تجهيزات
مالی
فنی
ايمنی
انسانی
مالی
1.00
1.00
1.00
1.07
1.55
2.00
3.07
4.11
5.16
5.60
5.96
7.00
افنی
0.50
0.64
0.93
1.00
1.00
1.00
3.03
4.07
5.10
2.98
3.58
4.26
ايمنی
0.19
0.24
0.35
0.19
0.24
0.33
1.00
1.00
1.00
0.81
1.38
2.00
انسانی
0.14
0.17
0.18
0.23
0.28
0.33
0.50
0.72
1.20
1.00
1.00
1.00
ماتریس Wi نهایی به شرح دیل می باشد.
انتخاب تجهيزات
مالی
فنی
ايمنی
انسانی
مالی
0.48
0.71
1.12
0.83
1.03
1.26
2.64
3.96
5.61
2.74
4.01
5.51
افنی
0.64
0.77
0.92
0.69
1.17
1.75
2.06
3.17
4.63
3.57
4.58
6.30
ايمنی
0.27
0.35
0.48
0.38
0.55
0.76
1.07
1.71
2.61
1.57
2.04
2.78
انسانی
0.18
0.22
0.31
0.23
0.33
0.46
0.73
1.07
1.49
0.97
1.31
1.83
جدول 4-12 ماتریس Wi مناظر چهارگانه
با توجه به رابطه معرفی شده در مرحله دوم، وزن فازی هر یک از مناظر به شرح جدول زیر می باشد.

انتخاب تجهيزات
 

وزن هريک از مناظر

l
m
u
l
m
u

مالی
1.52
1.57
2.57
0.343
0.354
0.578
0.34
0.35
0.58
فنی
1.58
1.62
2.62
0.356
0.364
0.590
0.36
0.36
0.59
ايمنی
0.76
0.76
1.27
0.171
0.172
0.287
0.17
0.17
0.29
انسانی
0.47
0.50
0.79
0.106
0.112
0.177
0.11
0.11
0.18
 
 
4.44
 
 
جدول 4-13 وزن نهایی مناظر چهارگانه
همانطور که ملاحظه می شود وزن نهایی مناظر چهار گانه با استفاده از محاسبات بالا در جدول مشخص شده است برای اینکه وزن تمام مناظر باید بدست آید محاسبات بالا برای تمامی مناظر تکرار خواهد شد که جداول آن را در ادامه مشاهده می فرمایید.

4-3-2- محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر مالی

شکل 4-2

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع اولویت بندی، روایی محتوا، میزان سازگاری Next Entries منبع مقاله با موضوع مقایسات زوجی