منبع مقاله با موضوع ماهواره‌های، گالیوم، آرسناید

دانلود پایان نامه ارشد

باز شونده متحرک

جنس آرایه
گالیوم آرسناید
تخمین برای ماهواره‌های کلاس کوچک به تفکیک مأموریت
مطابق دادههای آماری و شکل ‏59 بهترین انتخاب برای باتریها و آرایهها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهوارههای کلاس کوچک به صورت جدول ‏54 است.

شکل ‏59: انتخاب باتریها و آرایهها برای کلاس کوچک

جدول ‏54: بهترین انتخاب برای باتری ها و آرایه ها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهواره‌های کلاس کوچک به تفکیک مأموریت
مأموریت
بخش مورد نظر
بهترین انتخاب
مخابراتی
نوع باتری شیمیایی
نیکل متال هیبرید

نحوه قرار گیری آرایه روی ماهواره
آرایههای باز شونده متحرک

جنس آرایه
گالیوم آرسناید
مأموریت‌های علمی تحقیقاتی
نوع باتری شیمیایی
نیکل کادمیوم

نحوه قرار گیری آرایه روی ماهواره
آرایههای باز شونده

جنس آرایه
گالیوم آرسناید

تخمین برای ماهواره‌های کلاس مینی
مطابق دادههای آماری و شکل ‏510 بهترین انتخاب برای باتریها و آرایهها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهوارههای کلاس مینی به صورت جدول ‏55 است.

شکل ‏510 : انتخاب باتریها و آرایهها برای کلاس مینی
جدول ‏55: بهترین انتخاب برای باتری ها و آرایه ها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهواره‌های کلاس مینی
مأموریت
بخش مورد نظر
بهترین انتخاب
مخابراتی
نوع باتری شیمیایی
لیتیوم یون

نحوه قرار گیری آرایه روی ماهواره
آرایه باز شونده ثابت

جنس آرایه
ایندیوم فسفات و گالیوم آرسناید
تخمین برای ماهواره‌های کلاس میکرو
مطابق دادههای آماری و شکل ‏511 بهترین انتخاب برای باتریها و آرایهها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهوارههای کلاس میکرو به صورت جدول ‏56 است.

شکل ‏511: انتخاب باتریها و آرایهها برای کلاس میکرو

جدول ‏56: بهترین انتخاب برای باتری ها و آرایه ها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهواره‌های کلاس میکرو
مأموریت
بخش مورد نظر
بهترین انتخاب
مخابراتی
نوع باتری شیمیایی
نیکل هیدروژن

نحوه قرار گیری آرایه روی ماهواره
آرایه بدنهای

جنس آرایه
گالیوم آرسناید
حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه
در این قسمت جهت ارزیابی کلی الگوریتم ارائه شده به حل یک مثال نمونه با استفاده از دادههای آماری جمع آوری شده برای یک ماهواره میپردازیم.
برای این کار از اطلاعات ماهواره Anik F2 که در جدول ‏21 مشاهده میشود استفاده مینماییم.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع فراوانی تجمعی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل آماری، خواجه نصیر، خواجه نصیرالدین طوسی