منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، قیمت بازار، صورت های مالی، اخبار خوب

دانلود پایان نامه ارشد

نمودار1). وقتی که قیمت افزایش می یابد، مدیرانی که اطلاعات حفظ شده قبلی دارند (بعلت 0Pmpi P)، اخبار را همچنان حفظ خواهد کرد (بعلتPmpi P0 P1) و قیمت نهایی ((P2 در سطح P1، باقی خواهد ماند (تابلو ب نمودار1).
نمودار2-ا
تابلو الف
قیمت
P0

P2 Pmpi (قیمت بر اساس اطلاعات محرمانه مدیر)
P1

زمان
t=2 t=1 0 t=

تابلو ب
قیمت
P2 P1
P0

Pmpi (قیمت بر اساس اطلاعات محرمانه مدیر)
زمان

t=2 t=1 t=0

نمودار21: تغییرات قیمت سهام و افشای اخبار خوب بدون دریافت اطلاعات جدید پس از رویداد عمومی
برای سهولت در ارائه تجزیه و تحلیل ها، اطلاعات مدیر تحت تأثیر رویداد عمومی که باعث ایجاد تغییر در قیمت سهام می شود، قرار نمی گیرد( یعنی Pmpi در نمودار جابجا نمی شود). به هر حال این نکته حائز اهمیت است که حتی اگر انتشار صورت سود و زیان، اطلاعات محرمانه مدیر را تغییر دهد، فرضیه تحقیق بر افشای اخبار افشا نشده قبلی دلالت دارد تا افشای اطلاعات جدید. اطلاعات ایجاد شده از طریق رویداد عمومی نه تنها برای مدیران بلکه برای سرمایه گذاران نیز آشکار است. از آنجا که تغییر قیمت سهام، ارزش مورد انتظار سرمایه گذاران از این اخبار را منعکس می کند، افشای متعاقبِ اطلاعات ناشی از رویداد عمومی، تأثیری بر قیمت سهام نخواهد داشت.

بر اساس اطلاعات دریافتی جدید پس از رویداد عمومی
ممکن است مدیران برای تصمیم به افشا، به زمان بیشتری بعد از تغییر قیمت نیاز داشته باشند، اما نکته قابل توجه این است که دوره زمانی طولانی مدت این احتمال را به وجود می آورد که افشائیات در نمونه، از اطلاعات دریافتی جدید مدیران (بعد از رویداد عمومی و غیر مرتبط با فرضیه تحقیق) ناشی شوند تا اطلاعات حفظ شده قبلی. با این وجود حتی اگر مدیر بعد از رویداد عمومی، اطلاعات جدید دریافت کند، فرضیه تحقیق لزوماً از افشای اطلاعات حفظ شده قبلی برخی مدیران ناشی می شود. نمودار 2-2 در صفحه بعد، این مورد را نشان می دهد.

افشای بالقوه بعد از افزایش قیمت
قیمت سهام

افشای بالقوه بعد از کاهش P1H
قیمت سهام
P0=Pmpi
P1L

هرگز افشا نمی شود

زمان

t=2 t=1 t=0

نمودار22: تغییرات قیمت سهام و افشای اخبار خوب بر اساس اطلاعات دریافتی جدید پس از رویداد عمومی

برای بررسی مورد مذکور، فرض می شود که قبل از شوک قیمت ها، در زمان t0 ، مدیر اطلاعات محرمانه ای در مورد ارزش شرکت ندارد. محور عمودی به ارزش های بالقوه اطلاعاتی اشاره دارد که ممکن است مدیر متعاقب رویداد عمومی دریافت کند، بنابراین Pmpi با قیمت جاری سهام P0 (ارزش مورد انتظار شرکت) برابر است. یک شوک در قیمت سهام می تواند باعث افزایش یا کاهش آن شود.

ابتدا نتایج یک افزایش در قیمت بررسی می شود. هنگام مشاهده نشانه های محرمانه متعاقب رویداد عمومی در زمان) t1زمانی که قیمت سهام به P1H افزایش یافته است) مدیری که به دنبال حداکثر سازی قیمت سهام شرکت خود است، نشانه های دریافتی جدید را به همان اندازه که قیمت بالای P1H قرار گیرد، افشا می کند(یعنی ناحیه مشکی در نمودار 2-2) و به ناحیه زیر P1H ناحیه عدم افشا اتلاق می شود. در نتیجه برای هر شرکت که افزایش بیشتری در قیمت سهام داشته باشد، ناحیه افشا کوچکتر و احتمال کمتری وجود دارد که مدیر اطلاعات را افشا کند.
از طرفی، وقتی که قیمت سهام به P1L کاهش یابد، مدیر نشانه های دریافتی جدید را به اندازه ناحیه بالای P1L، افشا می کند(نواحی مشکی و خاکستری تیره). در نتیجه برای شرکت هایی که کاهش بیشتری در قیمت داشته باشند، ناحیه افشا بزرگتر و احتمال بیشتری وجود دارد که مدیر اطلاعات را افشا کند.
همانطور که در نمودار 2-2 توصیف شد، تأثیر اخبار دریافتی جدید متعاقب رویداد عمومی دلالت بر این امر دارد که احتمال افشای اخبار خوب با شدت افزایش در قیمت سهام، در حال کاهش و نیز این احتمال با شدت کاهش در قیمت سهام، در حال افزایش می باشد. این مطلب باپبش بینی نامتقارن فرضیه های 1 و 2 تحقیق، متفاوت است. اما تأثیر تغییرات قیمت سهام بر افشای اخبار خوب، با فرض عدم دریافت اخبار جدید( نمودار2-1) ، کاملاً مطابق با فرضیه های 1 و 2 تحقیق است.

افشای اختیاری اخبار بد
در مدل های ورکچیا و دای اثر ریسک دعوای حقوقی بر افشای اختیاری اخبار بد، مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین در این مدل ها، مدیر همواره اخبار بد را به منظور حداکثر سازی قیمت سهام، حفظ می کند.
ادبیات گذشته نشان می دهد که کاهش های بزرگ قیمت سهام، ریسک دعاوی حقوقی را افزایش می دهد ( فرانسیس64 و همکاران ،1994) و این که ریسک بالاتر دعاوی حقوقی، مدیران را وادار به افشای اخبار بد می کند( اسکینر65، 1994 و فیلد66 و همکاران، 2005).

اطلاعیه سود و زیان
رویکرد تجربی تحقیق برای ایجاد شوک در قیمت بازار سهام، استفاده از یک رویداد عمومی است. این رویداد، انتشار اطلاعیه سود و زیان می باشد، که تحقیقات قبلی (بال و براون; کرنل و لندزمن; دانلی و …) اثر این رویداد بر قیمت سهام را تأیید می کنند.این مطالعه، بر اطلاعیه سود و زیان تمرکز دارد اما هر رویداد دیگر غیر از اطلاعیه سود و زیان که موجب ایجاد شوک در قیمت سهام شود، می تواند به کار گرفته شود. در ادامه بررسی تأثیر اطلاعیه سود و زیان بر قیمت سهام پرداخته می شود.

محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه
بر اساس تحقیق تجربی صورت گرفته توسط حجت خواه (1388)، اطلاعات حسابداری جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار مفید و سودمند است. اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشته باشد با دریافت آنها بازنگری در پیش بینی ها صورت نخواهد گرفت و باعث خرید و فروش نخواهد شد و بدون خرید و فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. میزان و درجة مفید بودن، نمی تواند بوسیله وسعت و اندازة تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات، اندازه گیری شود. این معادل سازی، سودمندی تصمیم نامیده می شود. رویکردی که بر تئوری حسابداری از سال 1968 حاکم بوده است. همچنین رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند به حسابداران کمک کند که سودمندی اطلاعات را از طریق واکنش بازار به آن، بررسی کنند. در رویکرد اطلاعاتی فرض می شود بازار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی، شامل اطلاعات صورت های مالی و…، واکنش نشان می دهد.

دلایل پیش بینی واکنش قیمت بازار شرکت ها نسبت به اطلاعات صورت های مالی
در این بخش دلایل این که چرا باید واکنش قیمت بازار شرکت ها به اطلاعات صورت های مالی، پیش بینی شود، بررسی خواهد شد. این دلایل، در مورد رفتار سرمایه گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورت های مالی به شرح زیر است:
1- سرمایه گذاران بر اساس اطلاعاتی که در دسترس همگان است بازدة مورد انتظار و ریسک سهام را پیش بینی می کنند. با اعلام سود سال جاری، پیش بینی خود را تجدید می کنند. پیش بینی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است انجام می شود. هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای افراد مختلف یکسان باشد زیرا سرمایه گذاران در تفسیر اطلاعات توانایی های متفاوتی دارند. این باورهای پیشین امکان دارد شامل انتظاراتی باشد که درباره قدرت سودآوری آینده و کنونی شرکت است. زیرا بازده آتی اوراق بهادار دست کم تا حدودی به سودآوری آنها بستگی دارد.
2- پس از اطلاعات سود جاری برخی از سرمایه گذاران در صدد بر می آیند که اطلاعات بیشتری بدست آورند و این از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میسر خواهد شد. برای مثال، اگر سود خالص، بالا برود و یا از مقدار مورد انتظار بیشتر شود، این می تواند خبر خوب به حساب آید. اگر وضع بدین گونه باشد سرمایه گذار با استفاده از نظریه ی بیز67 در باورهای خود درباره بازده و قدرت سودآوری آیندة شرکت تجدید نظر خواهد کرد. برخی از سرمایه گذاران (کسانی که انتظارات بالاتری در مورد سود داشتند) احتمالاً همین عدد سود خالص را به عنوان خبر بد تلقی خواهند کرد.
3- سرمایه گذارانی که در باورهای خود نسبت به آینده و بالارفتن سود شرکت تجدید نظر کردند، تمایل بیشتری نشان می دهند تا تعداد بیشتری سهم شرکت را به قیمت کنونی بازار خریداری کنند و کسانی که در باورهای خود در جهت عکس تجدید نظر کردند، سهام کمتری را خریداری می نمایند. ارزیابی سرمایه گذاران در مورد ریسک این سهام نیز، مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
4- انتظار می رود پس از اعلام سود خالص، شاهد افزایش معاملة سهام شرکت باشیم. هر قدر تفاوت بین باورهای پیشین سرمایه گذاران و تفسیرهایی که بر اساس اطلاعات کنونی انجام می دهند بیشتر باشد، حجم معاملات بیشتر خواهد شد. اگر سود خالص اعلام شده به عنوان خبر خوب تفسیر شود (ودر نتیجه بر انتظاراتی که درباره بازدهی و سوددهی آتی شرکت دارند، بیفزایند)، کسانی را تحت الشعاع قرار خواهد داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می کنند. در چنین شرایطی انتظار می رود شاهد افزایش قیمت سهام باشیم. بیور68 (1986) در تحقیق خود واکنشی ناشی از حجم معامله را مورد بررسی قرار داد. او نتیجه گرفت که طی هفتة اعلام سود خالص حجم معاملات بسیار افزایش می یابد. الگوریتم کیم و ورکچیا (1997) نیز بیانگر آن است که حجم معاملات نسبت به تغییر قیمت (به عنوان معیاری از سودمندی اطلاعات در صورت های مالی) آشوب69 بیشتری ایجاد می کند.

کشف قیمت بازار
به منظور آگاهی یافتن از قیمت بازار در واکنش به اطلاعات جدید مربوط به سهام شرکت ها بایست مواردی را مد نظر قرار داد، تا بنوان واکـنش بازار نسبت به اطـلاعـات را بدرستی نشان داد، این مـوارد عبارت است از:
1- تئوری بازار کارا بیان می کند که بازار به سرعت به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در چه زمانی برای اولین بار خبر سود خالص گزارش شده به اطلاع همگان رسیده است. در نتیجه، بررسی واکنش بازار حتی چند روز پس از اعلام سود مفید نخواهد بود، زیرا احتمالاً هیچ خبری از اثر اعلام سود، باقی نمانده است. پژوهش گران جهت حل این مسئله در صدد برآمدند از تاریخی که سود خالص در رسانه های مالی مانند وال استریت ژورنال 70 گزارش شده است، استفاده کنند. اگر بازار بخواهد واکنش نشان دهد، باید از یک دریچة باریک71 در دورة چند روزة مربوط به این تاریخ واکنش نشان دهد.
2- معمولاً خبر خوب یا بد در سود خالص را در انتظار سرمایه گذاران از آن می سنجند. برای مثال، اگر شرکتی سود خالص را 2 میلیون دلار اعلام کند و این همان انتظارات سرمایه گذاران باشد،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، افشای اختیاری Next Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، تعدیلات سنواتی، افشای اختیاری