منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، تعدیلات سنواتی، افشای اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

، بندرت امکان دارد سود ناخالص دارای بار اطلاعاتی باشد. اما اگر سود 3 میلیون دلار شود، این خبر خوب تلقی می شود و سرمایه گذاران باورهای خود را تغییر داده و به شرکت امیدوار می شوند.
3- همیشه رویدادهای گوناگونی وجود دارد که بر حجم معاملات و قیمت سهام اثرگذار است و براحتی نمی توان از واکنش بازار نسبت به سود خالص گزارش شده آگاه گردید. مثلاً شرکت علی رغم این که سودش حاوی اخبار خوب است به دلیل اعلام کسری بودجه ی دولت قیمت سهامش کاهش می یابد. بنابراین، بهتر است عوامل اثرگذار موجود در کل بازار بر بازدة سهام را از یکدیگر تفکیک نمائیم (فلاح جوشقانی، 1385).

محتوای اطلاعاتی قیمت
قیمت بازار در مورد ارزش آتی شرکت به صورت ناقص اطلاعات می دهد. به طور خاص قیمت دربارة سودهای آتی شرکت اطلاعات می دهد. قیمت بازار شامل تمام اطلاعاتی می شود که افراد راجع به شرکت می دانند و بخشی از این اطلاعات را سیستم حسابداری با اندکی تأخیر شناسایی می کند. متعاقباً با فرض یکسان بودن شرایط، هر چه قیمت، اطلاعات بیشتری را ارائه نماید، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و میزان واکنش پایین تر خواهد بود. یکی از علائمی که نـشان دهندة بار اطلاعاتی قیمت می باشد، اندازة شرکت است و بنابراین شرکت های بزرگ بیشتر مورد نظر و مطرح می باشند. با این وجود استون و زمیجوسکی72 (1989) به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، متغیر توضیح دهندة مهمی برای میزان واکنش سود نمی باشد. دلیل آن نیز می تواند این باشد که اندازة شرکت به همان مقدار کـه نشان دهندة بار اطلاعاتی قیمت سهم است، نشان دهندة سایر ویژگی ها مانند ریسک و یا رشد شرکت نیز می باشد. اگر این عوامل کنترل شود هر نوع تأثیر با اهمیتی از سایر عوامل بر روی واکنش سود از بین می رود (اسکات73، 2003).
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
مطالعه حسنی و حسینی (1389)، تحت عنوان “بررسی رابطه سطح افشاء اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای آن ها توسط شرکت ها و تأثیر آن بر قیمت سهام، رابطه بین سطح افشای اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری شامل 72 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین شرکت های بورس انتخاب گردیده اند. فرضیه تحقیق عبارت است از: بین سطح افشای اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل، سطح افشا: این متغیر با توجه به شاخص به کار گرفته شده توسط جنسن (2002) اندازه گیری می شود.و نحوه اندازه گیری سطح افشا به صورت زیر می باشد:

DSCOR=DISit/DISj
که در آن:
DSCORit = سطح افشاء شرکت i در سال t
DISit = مجموع افشاء شرکت i در سال t بر اساس مدل جنسن و
DISj = مجموع امتیازات در شاخص جنسن ( افشای کامل)-62 امتیاز

متغیر وابسته، نوسان قیمت سهام: به تغییرات قیمت معاملات سهام گفته می شود. برای تعیین نوسانات قیمت سهام ، از روش انحراف معیار قیمت سهام در طول سال برای هر شرکت استفاده شده است:

s=√((∑▒(xi-x)^2 )/(n-1))
با توجه به داده های بدست آمده به سوال تحقیق پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95٪ فرضیه اصلی تایید گردیده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشاء اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

مطالعه اسماعیل زاده (1389)، تحت عنوان ” افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام”. اين پژوهش از نوع همبستگي پس رويدادي است. متغير مستقل كيفيت افشا و متغير وابسته بازده سهام مي باشد.
جامعه آماري شامل شركت هايي است كه نام آنها تا پايان سال 83 در فهرست نام شركت هاي بورس اوراق بهادار درج گرديده و براي 5 سال متوالي 87-83 اطلاعات داده هاي اوليه مورد نياز اين پژوهش را به بورس اوراق بهادار تهران ارائه كرده بودند.
فرضیه تحقیق عبارت است از” بین کیفیت افشا و نرخ بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد”. در اين تحقيق براي اندازه گيري ميزان افشاي اختياري (متغير مستقل) از شاخص افشاي جنسن كمك گرفته شده است.بازده سهام(متغير وابسته) شامل تغييرات در اصل سرمايه(قيمت سهام) و سود نقدي دريافتي مي باشد. با توجه به داده های تحقیق و آزمون فرضیه در سطح 95٪، رابطه معنی داری بین کیفیت افشا و بازده سهام وجود نداشت.

مطالعه پور حیدری و حسین پور(1391)، تحت عنوان “بررسی رابطه افشای اختیاری و اجباری با ارزش سهام شرکتها” به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و دوره زمانی تحقیق 1388-1386 می باشد. نتایج بیانگر این است که بین اندازه شرکت، سودآوری، رشد شرکت ، نوع صنعت ، ساختار مالکیت و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین افشای اختیاری و اهرم مالی ، نقدینگی، کیفیت حسابرسی، نسبت بین مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره هیچ گونه رابطه ای یافت نشد.

مطالعه نوروزبیگی (1386)، تحت عنوان “محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود هر سهم بر اساس میزان واکنش سود”. به این نتیجه دست یافت که رابطه هم جهتی میان تغییرات عایدی هرسهم پیش بینی شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد. در ضمن طبق تحقیق مذکور بررسی معادلات رگرسیون نشان دهندة کشش اندک تغییر در عایدی هر سهم پیش بینی شده روی تغییرات بازده سهام است.

مطالعه سجادی (1383)، تحت عنوان “رابطه تعدیلات سنواتی صورت های مالی با قیمت سهام، اندازه و عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”. فرضیه های تحقیق عبارتند از:
فرضیه1: بین قیمت سهام و تعدیلات سنواتی صورتهای مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه2: بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه3: بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
این تحقیق در مورد 85 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1376-1372 انجام شده است. فرضیه های مزبور به صورت مقطعی(سال به سال) و میانگین اطلاعات، مورد آزمون قرار گرفته اند.نتایج حاصل از فرضیه اول مشابه هم بوده و همه حاکی از این است که تعدیلات سنواتی مندرج در صورتهای مالی دارای محتوای اطلاعاتی برای بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که شرکت های بزرگتر از تعدیلات سنواتی کمتر و شرکت های کوچکتر از تعدیلات سنواتی بیشتر برخودار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که بین عمر شرکت ها و تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

تحقیقات خارجی
مطالعه کوتاری، شو و ویسوکی74 (2009)، تحت عنوان ” آیا مدیران از افشای اخبار نامطلوب خودداری می کنند؟” که بعضی از فرضیه های آن بدین شرح است:
فرضیه1 : کیفیت افشا و شدت واکنش های بازار سهام هر دو ، نسبت به افشای اختیاری اخبار بد در مقایسه به اخبار خوب، بیشتر هستند.( دلیل عدم افشای اخبار بد)
فرضیه2 :هنگام هماهنگی بازار در واکنش به انتظار کاهش مطلوبیت، عدم افشای اخبار بد بعلت ریسک دعوای حقوقی کاهش می یابد.
فرضیه3 : هنگام هماهنگی بازار در واکنش به انتظار کاهش مطلوبیت، عدم افشای اخبار بد بعلت معیشت مدیران افزایش می یابد.
شواهد این پژوهش نشان می دهد که به طور متوسط مدیران افشای اخبار بد را به تاخیر می اندازند و انگیزه های مدیریت برای حفظ اخبار بر انگیزه های افشای مدیریت غلبه دارد. همچنین، سرمایه گذاران در مقابل افشای اخبار بد بیشتر از اخبار خوب، واکنش نشان می دهند. آنها چنین استدلال کردند که چون اخبار خوب زود افشا می شوند، بنابراین برای سرمایه گذاران یک سورپرایز محسوب نمی شود.
مطالعه گیتزمن75 (2006)، تحت عنوان ” افشای به موقع و اظهارات پیش بینی شده و مدیریت استراتژیک نهادهای حقوقی” انجام داد. او در این تحقیق این پرسش را مطرح می کند و می گوید” شرکت هایی که افشاگری واضح تری دارند، آیا دارای الگوی ثابت تری از مالکیت حقوقی هستند؟”. همچنین در این تحقیق، به وجود شواهدی در رابطه با افزایش در افشا و نوسان قیمت در کوتاه مدت اشاره می کند و وجود ارتباط بین افشا و نوسان قیمت سهام را ذکر می کند. همچنین به وجود رابطه بین میزان افشا و ساختار مالکیت شرکت به نسبت میزان مالکیت حقوقی اشاره دارد.

مطالعه اسکینر (1994 و 1997) و دیگر تحقیقات در زمینه ریسک دعوای حقوقی از این استدلال حمایت می کند که اهرم های قانونی سرمایه گذاران، یک انگیزه قوی به مدیران می دهد که خبرهای بد را زود گزارش کنند. بعلاوه ممکن است مدیران از طریق دریافت اختیار خرید سهام با قیمتی کمتر از قیمت بازار ( ابودی و کازنیک76، 2000 ) یا پاداش تضمینی به افشای اخبار بد تحریک شوند ( کوتر77 ، 2006 ; ماتسوموتو78، 2002 ; ریچاردسون79، 2004). شواهد این انگیزه ها، فرض وجود تأخیر در افشای اخبار بد را رد می کند. ادبیات گذشته همچنین در مورد انگیزه های متنوع مدیران در حفظ قیمت بالای سهام، در نتیجة افشای سریع اخبار خوب و تأخیر در افشای اخبار بد، بحث می کند. این انگیزه ها، اقدامات اختیار خرید، فروش داخلی، افزایش سرمایه و مزایای مدیران (کافلان80 ، 1999 ; وارنر81 ، 1988 ; سباچ82، 1988) را شامل می شود. در مقابل این تناقض انگیزه ها این سوال مطرح می شود که به طور متوسط آیا مدیران اخبار بد را حفظ می کنند؟

خلاصه
در این فصل، ابتدا به افشای اختیاری، اهمیت آن، مزایا و انگیزه های افشای اختیاری پرداخته شد. در ادامه مدل استراتژی آستانه ای افشای دای و ورکچیا تشریح شد که چگونه احتمال دارد مدیران اخبار خوب خود را، پس از یک شوک در قیمت سهام، افشا نمایند. پس از آن، محتوای اطلاعاتی سود مندرج در اطلاعیه سود و زیان بیان شد تا نحوه واکنش بازار به اطلاعیه سود و زیان، به عنوان رویدادی که قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می دهد، مشخص شود و در نهایت پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش حاضر، مورد بررسی قرار گرفت.

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه
در اين فصل ابتدا روش تحقيق ذكر خواهد شد و سپس به تشريح جامعه آماري و شيوه گزينش نمونه آماري خواهيم پرداخت. در ادامه به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته و متغيرهاي به كار رفته در تحقيق معرفي ميگردند، سپس مدل هاي تحقيق و شيوه تجزيه و تحليل داده ها مورد بررسي قرار گرفته و در پايان نيز روشها و منابع گردآوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز براي انجام تحقيق ذكر خواهد شد.

روش تحقيق
تحقيقات علمي را ميتوان براساس هدف به سه دسته تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعهاي تقسيم نمود. همچنين در طبقه بندي بر مبناي روش، تحقيقات به تاريخي، توصيفي، همبستگي و تجربي و علي تقسيم ميگردند. تحقيقات همبستگي براي کسب اطلاع از وجود رابطه بين متغيرها انجام مي پذيرد، ولي درآنها الزاما کشف رابطه علت و معلول مورد نظرنيست.در تحقيق همبستگي بر کشف وجود رابطه بين دو گروه از اطلاعات تاکيد ميشود. تحقيق حاضر از نظر هدف يك تحقيق كاربردي و از نظر روش تحقيق جزء تحقيقات همبستگي و از نوع شبه تجربي محسوب ميگردد.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مطالعه صورت های مالی و یادداشت های همراه صورت های مالی جمع آوری شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پایگاه دادهای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آنها از صورت های مالی صورت گرفته است. صورت های مالی شرکتها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، پس از انتخاب شرکتهای نمونه و جمع آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با استفاد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، قیمت بازار، صورت های مالی، اخبار خوب Next Entries پایان نامه درباره روان شناسی، روانشناسی، مثنوی معنوی، صفات خداوند