منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، اخبار خوب، افشای اختیاری، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

از اطلاعات حسابداری، مدیریت وظیفه اش را بهتر انجام داده است. بنابراین قیمت بازار شاخصی است که به وسیله آن مدریت هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
همان طور که ذکر شد، افشای اطلاعات یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش شفافیت می باشد. حال با توجه به این که ایران کشوری در حال توسعه می باشد، هر چند که با وضع قوانین و مقررات شرکت ها به افشای اجباری اطلاعات ملزم شده اند، اما امکان دارد که برخی از مدیران، تمایل به افشای کافی و مناسب نداشته باشند. از این رو شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افشای اختیاری ضروری به نظر می رسد. چرا که از طریق تحلیل عوامل شناسایی شده می توان در قوانین و مقررات موجود تجدیدنظر یا قوانین جدید وضع نمود، تا افشای اطلاعات کافی و مناسب، به حد مطلوب رسد.
همچنین طبق تئوری علامت دهی شرکت های با کیفیت بالا بایستی مزایای خود را به بازار آشکار کنند. ازیک سو، علامت دهی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان را در ارزیابی مجدد ارزش شرکت یاری می رساند تا تصمیم گیری به نفع شرکت انجام شود. از سوی دیگر، حمایت ذینفعان شرکت باعث می شود تا شرکت سرمایه گذاران بیشتری را جذب کند و بنابراین هزینه های ناشی از افزایش سرمایه کاهش خواهد یافت. که یکی از مؤثرترین ابزارهای علامت دهی، افشای اختیاری است که با شناخت عوامل موثر بر آن می توان نوسانات قیمت سهام و نیز هزینه های سرمایه را کنترل کرد.

اهداف تحقیق
1- تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛
2- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛
3- تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛
4- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛
5- تعیین بد یا خوب بودنِ اخبار حفظ شده قبلی؛
6- تعیین خوش بینانه بودن یا نبودن اخبار خوبی که برای جبران کاهش قیمت افشا می شوند.
فرضیه های تحقیق
چهار فرضیه اول، با توجه به کاهش یا افزایش در قیمت سهام پیرامون اطلاعیه سود و زیان و همچنین خوب یا بد بودن اخبار، مربوط به سوال اول تحقیق و فرضیه های پنجم و ششم بترتیب مربوط به سوالات دوم و سوم، بشرح زیر می باشند:
فرضیه اول:
بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه سوم:
بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه پنجم:
اخبار خوب افشا شده بعد از کاهش قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد.
فرضیه ششم:
بین خطای پیش بینی موجود در پیش بینی های اخبار خوب(پیش بینی های خوش بینانه) و اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و ریان، رابطه معنی داری وجود ندارد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و برمبنای روش از نوع همبستگی است. روش مورد نظر برای انجام این تحقیق توصیفی و از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته)، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رویدادی که قبلاً وجود داشته یا رخ داده، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها است. به عبارت ديگر پژوهشگر در پي بررسي امکان وجود روابط علت ومعلولي ازطريق مشاهده نتايج موجود و زمينه قبلي آنها به اميد يافتن علت وقوع پديده مي باشد.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیة عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که از سال 1381 لغایت 1390 در بورس فعال بودهاند.

نمونه آماری
نمونه آماري عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري كه بيان كننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشند (حافظ نيا، 1387). در اين تحقيق از روش نمونه گيري حذفي، اولاً برای تعیین شرکت های ارایه دهندة پیش بینی سود هر سهم (شرکت های با پیش بینی خوب یا بد) استفاده شده است، بدين صورت كه براي انتخاب نمونه آماري مناسب در ابتدا شركت هاي موجود در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفته و شركت هايي كه داراي ويژگي هاي زير نبودند از نمونه كنار گذاشته شدند. ويژگيهاي مورد نظر عبارتند از:
فاصله بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان و پیش بینی سود هر سهم حداکثر 7 روز باشد.
قیمت ها، در روزهای 1- ، 0 و 1 پیرامون اطلاعیه سود و زیان و در روزهای 0 و 1 پیرامون اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم، موجود باشند.
ثانیاً برای تعیین شرکت های بدون ارایه پیش بینی، همان شرکت های تعیین شده در نمونه گیری اول (شرکت های ارایه دهندة پیش بینی)كه داراي ويژگي هاي زير بودند به نمونه اضافه شدند. ويژگيهاي مورد نظر عبارتند از:
حداکثر تا 30 روز پس از اطلاعیه سود و زیان، پیش بینی ای ارایه نداده باشند13.
قیمت ها، در روزهای 1- ، 0 و 1 پیرامون اطلاعیه سود وزیان موجود باشند.

قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در این تحقیق، به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری پرداخته خواهد شد.
قلمرو زماني
قلمرو زماني در اين تحقيق از سال 1381 تا 1390 به مدت 10 سال ميباشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مكاني در تحقيق حاضر، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.

روش گردآوري دادهها
در تحقيق حاضر با مراجعه به منابع كتابخانهاي شامل كتب، مجلات هفتگي، ماهنامهها، فصلنامهها و انتشارات مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، پايان نامه هاي تحصيلي و جستجو در پايگاههاي اينترنتي، بخش نظري و ادبيات موضوع مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و دادههاي مورد نياز شركتها نيز از پايگاههاي اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانكهاي اطلاعاتي همانند نرم افزار تدبيرپرداز، صورتهاي مالي، يادداشتهاي توضيحي و گزارشهاي مجمع عمومي شركتها استخراج و جهت نتيجهگيري، مورد مطالعه، بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

متغيرهاي تحقيق
متغيرهای وابسته
پیش بینی (Forecast): متغیر موهومی است اگر شرکت طی حداکثر 7 روز پس از اعلامیه سود و زیان، حداقل یک پیش بینی سود هر سهم ارائه دهد برابر است با 1 ، در غیر اینصورت 0 .
پیش بینی خوب (Good forecast): متغیر موهومی است اگر Forecast برابر با 1 و اختلاف قیمت در روزهای 0 و 1 اطلاعیه سود هر سهم مثبت باشد، برابر است با 1 ، در غیر اینصورت 0 .
پیش بینی بد (Bad forecast): متغیر موهومی است اگر Forecast برابر با 1 و اختلاف قیمت در روزهای 0 و 1 اطلاعیه سود هر سهم منفی باشد، برابر است با 1 ، در غیر اینصورت 0 .
خطای پیش بینی (Forecast error): از اختلاف سود هر سهم پیش بینی شده14 (Peps) و سود هر سهم واقعی15 (Aeps)، به دست می آید که متغیری موهومی است اگر اختلاف محاسبه شده، بزرگتر از صفر (پیش بینی خوش بینانه) باشد برابر است با 1 و اگر کوچکتر از صفر ( پیش بینی بد بینانه) باشد برابر است با 0 .
متغيرهاي مستقل
درصد تغییر قیمت (Change): درصد تغییر قیمت در روزهای1- ، 0 و 1 پیرامون تاریخ اعلامیه سود و زیان شرکت، که از جمع دو عدد زیرتقسیم بر 2 ضربدر 100 بدست می آید: (1) قیمت روز 0 منهای قیمت روز 1- تقسیم بر قیمت روز 1- ، (2) قیمت روز 1 منهای قیمت روز 0 تقسیم بر قیمت روز 0 .
قدرمطلق درصد تغییر قیمت (Abs change): قدر مطلق Change
کاهش قیمت Neg.change)): متغیر موهومی است اگر Change منفی باشد، برابر است با 1، در غیر اینصورت 0 .
افزایش قیمت (Pos.change): متغیر موهومی است اگر Change مثبت باشد، برابر است با 1، در غیر اینصورت 0 .
متغيرهاي كنترلي
اندازه شرکت (Size): که برای محاسبه آن از لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت استفاده شده است.

مدل تحقيق و روش آزمون فرضيات
مدل آزمون فرضیات اول تا چهارم
فرضیات مذکور، از طریق مدل چند جمله ای لاجیت16 زیر، با مقادیر -0- برای شرکتهای بدون پیش بینی، -1- برای شرکتهای با پیش بینی خوب و -2- برای شرکتهای با پیش بینی بد، مورد آزمون قرار می گیرد:

Forecast=β_0+β_(1 ) Neg.change*Abs change

+β_(2 ) Neg.change*Size

+β_3 Pos.change*Abs change

+β_4 Pos.change*Size

+ Year fixed effects+ ɛ (1)

كه در آن:
Forecast: پیش بینی؛
Neg.change*Abs change: معرف درصد کاهش قیمت سهام؛
Neg.change*Size: اثر متقابل متغیر موهومیِ کاهش قیمت و اندازه شرکت؛
Pos.change*Abs change: معرف درصد افزایش قیمت سهام؛
Pos.change*Size: اثر متقابل متغیر موهومیِ افزایش قیمت و اندازه شرکت.

مدل آزمون فرضیه پنجم:
این فرضیه از طریق آزمون های تک متغیری17 (آزمون t)، مقایسه کننده دو مجموعه از قیمت ها، مورد بررسی قرار می گیرد. مشکل اصلی، در شناسایی گروه شرکت هایی است که اخبار حفظ شده (اخبار بد) قبلی را به عنوان اخبار خوب، افشا می کنند. در فرضیه اول پیش بینی شد که بین تمایل به ارایة پیش بینی خوب و کاهش قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد. این می تواند به این معنی باشد که قیمت سهام می بایست آنقدر کاهش یابد تا اخبار حفظ شده قبلی، خبر خوب تلقی شوند. بنابراین، متغیر مدل، برای گروه شرکت های با پیش بینی خوب و کاهش قیمت، مورد آزمون قرار می گیرد.
همچنین، این گروه به دو زیر گروه تقسیم می شود: (1) شرکت های با کاهش قیمت بزرگتر از1- (میانه) و (2) شرکت های با کاهش قیمت کوچکتر از 1- (میانه).
متغیر مدل، اختلاف قیمت بین، قیمت قبل از کاهش (قبل از اطلاعیه سود و زیان) و قیمت بعد از ارائه پیش بینی می باشد. اگر اختلاف قیمت منفی باشد، نشان دهنده این است که خبر افشا شده همان بدی است که قبلاً حفظ شده بود، چون افشای آن نتوانسته کاهش قیمت را جبران کند.

مدل آزمون فرضیه ششم:
فرضیات مذکور، از طریق مدل چند جمله ای پروبیت18 زیر، با مقادیر -0- برای شرکتهای بدون پیش بینی خوش بینانه و -1- برای شرکتهای با پیش بینی خوش بینانه، مورد آزمون قرار می گیرد:

Forecast error=δ_0+δ_(1 ) Neg.change*Abs change

+ δ_(2 ) Neg.change*Good+δ_(3 ) Neg.change*Good*Abs change

+ δ_(4 ) Neg.change*Size

+δ_(5 ) Pos.change*Abs change+ δ_(6 ) Pos.change*Good

+δ_(7 ) Pos.change*Good*Abs change + δ_(8 ) Pos.change*Size

+ Year fixed effects+ ε (2)

كه در آن:
Forecast error: خطای پیش بینی؛
Neg.change*Good: اثر متقابل متغیرهای موهومیِ کاهش قیمت و پیش بینی خوب؛
Neg.change*Good*Abs change: اثر متقابل متغیر قدرمطلق درصد تغییر قیمت و متغیرهای موهومیِ کاهش قیمت و پیش بینی خوب؛
Neg.change*Size: اثر متقابل متغیر اندازه شرکت و متغیر موهومیِ کاهش قیمت؛
Pos.change*Good: اثر متقابل متغیرهای موهومیِ افزایش قیمت و پیش بینی خوب؛
Pos.change*Good*Abs change: اثر متقابل متغیر قدرمطلق درصد تغییر قیمت و متغیرهای موهومیِ افزایش قیمت و پیش بینی خوب؛
Pos.change*Size: اثر متقابل متغیر اندازه شرکت و متغیر موهومیِ افزایش قیمت.

تعريف واژه های عملیاتی
افشاي اختياري
هنگامي كه شركتها بهصورت داوطلبانه به افشاي اطلاعات اضافي مانند پيش بيني هاي عملكرد آتي، تجزيه و تحليلهاي مالي و… بپردازند، افشاي اختياري ناميده ميشود ك

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، قیمت بازار، اخبار خوب، افشای اطلاعات Next Entries منبع مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، صورت های مالی، قیمت سهام