منبع مقاله با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ارزش بازار، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

سهام و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد به عبارت دیگر با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش مییابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد131.

ودیعی و عظیمیفر (1391)در این پژوهش،ارتباط بین ارزشگذاری بالای حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس دادههای 86 شرکت طی دوره 88-1382 بررسی شده است.ابتدا به طبقه بندی شرکتها به لحاظ ارزش حقوق صاحبان سهام آنها پرداخته شده و سپس سه نوع آزمون مختلف شامل،آزمون –t استیودنت دو نمونهای مستقل،تحلیل همبستگی و مدل رگرسیون برای بررسی فرضیهها به کار گرفته شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق،بیانگر آن است که شرکتهای بالا ارزشگذاری شده در مقایسه با شرکتهای با ارزشگذاری پایین،اقلام تعهدی اختیاری جاری بیشتری را در سال جاری گزارش خواهند نمود و همچنین رابطهی معکوس بین جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری جاری علیرغم این که در شرکتهای بالا ارزشگذاری شده نسبت به شرکتهای با ارزشگذاری پایین،از شدت بالاتری برخوردار است؛ اما این اختلاف در سطح 5% معنادار نیست.

اعتمادی و سلوری (1391) در تحقیق خود در بررسی انگیزه مدیریت از هموار سازی سود “مبنی بر اینکه آیا مدیران به قصد تحریف اقدام به هموارسازی میکنند یا به قصد انتقال اطلاعات” پرداختند. در این پژوهش اثر هموارسازی سود را با توجه به دو متغیر اندازه شرکت(به شرکتهای بزرگ و کوچک132) و نوع صنعت(به محوری و پیرامونی133) بر پیش بینی سود و جریانهای نقد دورههای آتی در مورد 82 شرکت نمونه انتخابی از سال 1378 تا سال 1388مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان میدهد که هموار سازی سود در گروههای مختلف تفکیک شده بیشتر به قصد تحریف و نه به قصد انتقال اطلاعات صورت میگیرد. البته در صورت عدم تفکیک شرکتها نتایج نشان میدهد، هموار سازی در مجموع ثبات سود را افزایش میدهد(39).
شایسته شجاعی (1391)طی مطالعه به بررسی تبیین رابطه بین اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با اقلام تعهدی غیر عادی پرداختند، بدین منظور در این تحقیق، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با توجه به نحوه محاسبه ارزش ذاتی سهام، به دو نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار تفکیک شده و قدرت توضیح دهندگی هر یک از آنها تبیین و با قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مقایسه شد. دوره زمانی این تحقیق، شامل شش سال متوالی از سال 1384 تا 1389 و مشتمل 141 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه آماری انتخاب شده. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در شرکتهای دارای اقلام تعهدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی قادر به تبیین اقلام تعهدی بوده و دارای قدرت توضیح دهندگی است. همچنین در خصوص قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار در هیچ یک از دو گروه شرکت مورد مطالعه نتایج معناداری مشاهده نشد. از طرف دیگر این فرضیه که قدرت توضیح دهندگی اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در مقایسه با قدرت توضیح دهندگی نسبت مزبور نیز بیشتر است، با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق پذیرفته نشد.

(دستگیر و مهرجو 1391)طبق تحقیقی به بررسی “اثر تغییرات اجزاء اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری شرکتها” در مورد 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1386 پرداختند، به این نحو که ابتدا اقلام تعهدی با استفاده از مدل ریچاردسون به اجزاءکوچکتری تقسیم کرده وسپس اثر هریک از اجزاء به طور جداگانه بر سود سال آینده شرکتها سنجیده شد134. نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده وجود رابطه منفی معنادار بین تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی و تغییرات سرمایه در گردش شرکت در سال جاری و در سمت مقابل سود سال آینده است. همچنین نتایج نشاندهنده وجود رابطه مثبت بین تغییرات در کارایی در سال جاری و سود سال آینده است و این امر نشان میدهد که تغییرات کارایی در سال جاری با سود آینده هم جهت است. لذا این متغیر باعث پایداری بیشتر سود میشود. شایان ذکر است که نتایج بدست آمده در مورد تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی بلند مدت و رشد فروش معنادار نیست.

(هاشمی و بهزادفر 1390)135طی پژوهشی با عنوان “ارزیابی رابطه محتوای اجزای اقلام تعهدی و نسبتهای مالی منتخب با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” تعداد نه فرضیه را تدوین و برای تجزیه و تحلیل دادهها از سه مدل رگرسیون استفاده کردند. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی136 است که میتواند در زمینه دستکاری صورتهای مالی و ارزیابی سود و قیمت دارای محتوی اطلاعاتی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و تخمین مدلهای به کارگرفته شده، از اطلاعات مالی 137 شرکت بین سالهای 1380 تا 1387 و از روش دادههای ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبتهای سرمایه در گردش به دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی ها در سطح اطمینان 95% در تبیین قیمت سهام شرکتهای نمونه است. همچنین نتایج نشان داد که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمیدهد و تغییر پذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار میگیرد. به طور کلی یافتههای پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به اررزش شرکت است و بین داراییهای جاری و قیمت سهام رابطه معکوس وجود دارد.

صالحي و قرباني (1390)طی تحقیقی به بررسي رابطه بين محافظه کاري سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري طبق روش باسو پرداختند آنها طی مطالعه خود از 155 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 7 ساله(1384-90) به این نتایج دست یافتند که بين محافظه کاري سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ارتباط معناداري وجود ندارد.

صالحي و قرباني (1390)طی تحقیقی به بررسي رابطه بين محافظه کاري سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري طبق روش باسو پرداختند آنها طی مطالعه خود از 155 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 7 ساله(1384-90) به این نتایج دست یافتند که بين محافظه کاري سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ارتباط معناداري وجود ندارد.

سرایی (1390)طی تحقیقی به بررسی رابطه بین نسبتهای مالی(اعم از نسبتهای بدهیها به داراییها، بازده داراییها، بازده فروش و سرمایه در گردش به داراییها) و اقلام تعهدی یر قیمت سهام پرداخت . او طی مطالعه خود از 62 شرکت فعال در بروس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی1380 لغایت 1387 به این نتایج دست یافت که است که نسبتهای بدهیها به داراییها، بازده داراییها، و سرمایه در گردش به داراییها اثر مثبتی بر بازده سهام دارتد. در حالیکه نسبت بازده فروش اثر منفی بر بازده سهام دارد. بعلاوه، هر دو نوع اقلام تعهدی اهمیت زیادی در توضیح تغییرات بازده سهام دارند. ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری اهمیت بیشتری دارند.

دستگیر و رستگار (1390 )رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی را روی، تعداد 95 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 مورد بررسی قرار دادند و در ان برای ارزیابی پایداری سود از دادههای ترکیبی استفاده شده است.سپس برای آزمون فرضیات ،5 پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد شد تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازهگیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانهای نقدی عملیاتی یک دوره گذشته ،دوره جاری و یک دوره آتی است؛ به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشاندهندۀ پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که کیفیت سود(پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش مییابد.
سرودلیر (1390)طی پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده سهام با استفاده از اطلاعات صورت های مالی و بازده سهام 875 مشاهده به صورت سال-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1388 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزارهای SPSS و Excel، مورد بررسی قرار گرفت. در کنار عامل کیفیت اقلام تعهدی، عوامل ریسک بازده سهام دیگری همچون اندازه شرکت ها، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ بازده بازار سهام و قدرت نقد شوندگی سهام شرکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عامل ریسک بر بازده سهام شرکت ها موثر می باشد. همچنین عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها نیز بر بازده سهام موثر می باشد ولی این تأثیر با علامت منفی می باشد.

فخاری و همکاران(۱۳۹۰) طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و کیفیت اقلام تعهدی را در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند آنها همچنین، ارتباط بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری همزمانی قیمت137 را مورد مطالعه قرار دادند. در این راستا ۷۸ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ به‌عنوان نمونه انتخاب شد و برای آزمون فرضیه‌ها نیز از دو روش مقطعی و ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت سهام ارتباط منفی وجود دارد و همچنین، بین اقلام تعهدی غیراختیاری (ذاتی) با همزمانی قیمت نیز ارتباط منفی وجود دارد. اما بین اقلام تعهدی اختیاری و همزمانی قیمت رابطه مثبت معنادار حاکم است.

یحیی زاده فر و عمادی(1390) ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سود آوری و میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره ده سال (1376-1387)در مورد 66 شرکت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که رابطه معناداری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکتها وجوددارد ، اما بین جریانهای نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد

تالانه 138(۱۳۷۰(به نقل از یحیی زاده فر و عمادی 1390)) سیاست و خط مشی های تقسم سود شرکتها را در ایران مورد بررسی قرار دادند او در تحقیق خود سه نوع سیاستهای پرداخت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را مورد آزمون قرار داد و به این نتیجه دست یاقت که شرکتهای پذیرفته شده در بورس تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند
(انصاری و خواجوی 1390) در مطالعه خود از بررسی ارتباط هموار سازی سود با قیمت بازار سهم و نسبتهای مالی (نسبت جاری، نسبت پوشش بهره و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) در طی یک دوره زمانی 12 ساله از سال 1376 تا 1387 در مورد 163 شرکت انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هموار سازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکتها میشود و همچنین نسبت جاری، پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام با هموار سازی سود همبستگی منفی دارد.

(آذربایجانی و همکاران 1390) در تحقیق خود چنین نتیجه گرفتند که علیرغم سنتی بودن معیارهای حسابداری و نو ظهور بودن معیارهای اقتصادی در انتقاد به معیارهای حسابداری، معیارهای اقتصادی نیز خود خالی از اشکال نبوده و با کاستیهایی همراه هستند. از این رو انتخاب تنها یک معیار139 و اتکای صرف به آن را جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها به تنهایی مناسب ندانسته و به کارگیری

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مدیریت سود، گزارشگری مالی، پاداش مدیران، اقلام تعهدی Next Entries منبع مقاله با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، مدیریت سود، سود تقسیمی