منبع مقاله با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ارزش بازار، اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.

نسبت بازدهی ارزش ویژه26 :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از جمله نسبتهایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلیتر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.

نسبت سود تقسیمی27 :
مشابه بسیاری از سرمایه گذاران معمول در کشورهای مختلف ،عده قابل توجهی از سرمایه گذاران را سرمایه گذاران دایمی28 تشکیل میدهند، که بنا به رویکرد و هدف خود از سرمایه گذاری توجه خاصی به کسب سود دارند، و میزان توجه آنها نسبت به افزایش و یا کاهش در قیمت سهام ناچیز است، چراکه هدف اصلی این گونه سرمایه گذاران ثبات و نیز بالا بودن در میزان سود تقسیمی شرکت در سالهای مختلف است ،که به نوعی از سود دریافتی، گذران زندگی خود را می کنند و به نوعی این نسبت یکی از معیارها در رابطه با سنجس سیاست تقسیم سود (توزیع سود) شرکتها محسوب میشود و از توجهات بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران محسوب میشود.
با توجه به تشریحات بیان شده از مسئله می توان سوالات تحقیق را چنین بیان کرد؛
– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟

– آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟

ضرورت انجام تحقیق
با توجه به نیاز روز افزون شرکتها به تامین سرمایه مورد نیازشان، مشارکت آحاد جامعه بخصوص بخش خصوصی یک ضرورت محسوب میشود در این راستا آگاهی دادن افراد در نحوه تحلیل گزارشهای مالی شرکتها، باعث ایجاد قضاوت صحیح و منطقی در تصمیم گیریهای این افراد و به تبع باعث رضایت مندی این افراد از تصمیم گیریها و فعالیت خود در فعالیتهای بورسی سهام میشود که این خود موجب بهبود شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمد از منابع مالی کشور می شود. پیرامون این مسئله میتوان ضرورت انجام این تحقیق مبنی بر” بررسی رابطه(تاثیر) ارزش شرکت، سودآوری و سیاست‌های تقسیم سود بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را حائز اهمیت و لازم دانست.

اهداف تحقیق
نتایج کاربردی حاصل از این تحقیق برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان از جمله؛ سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری، مدیران شرکتها، و همچنین تحلیل گران مالی، مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار، محققان دانشگاهی، حسابرسان مستقل و درنهایت مراجع تدوین استاندارد و مقامات مالیاتی مفید میباشد که به اختصار این نتایج به شرح زیر میباشند؛
در ابتدا این تحیق به طور ویژه معطوف به نیازهای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، و همچنین تحلیل گران مالی بازار سرمایه می باشد که با توجه به دیدگاه افراد سرمایه گذار آنها را از طریق انتخاب بهترین گزینه مناسب برای خرید، نگهداری و فروش سهام راهنمایی می نماید.
در ارزیابی شرکت مبنی بر داشتن نقدینگی لازم ، تداوم فعالیت و سودآوری در راستای ارزیابی توانایی شرکت بر پرداخت اصل و فرع بدهی ها(طلب اعتباردهندگان و مؤسسات مالی و اعتباری) دارد.، برای اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری و تحلیل گران مالی بازار سرمایه (به عنوان مشاورین) مفید می باشد.
موجب آگاهی هر چه بیشتر حسابرسان مستقل و مراجع تدوین استاندارد مبنی بر منطبق بودن اقدامات مدیریت با فعالیتهای مجاز طبق قوانین و مقررات میشود.
موجب آگاهی و تعیین معیارهای صحیحتر از سوی مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی شرکتهای در جریان ورود و فعال در بورس و نیز تحلیلهای مناسب مراجع مالیاتی از جهت سود گزارش شده شرکتها می شود.
برای مدیران شرکتها که می خواهند به نحو بهتری سیاستهای مدیریتی خود را اعمال نمایند در نظر داشتن این موضوعات میتواند کمک شایانی را به این افراد نماید.
ایجاد الگوی مناسبی را در تحقیقات بعدی برای کلیه محققان و افراد علاقهمند به تحقیق به همراه خواهد داشت .

فرضیههای تحقیق
فرضیههای طرح شده در این تحقیق مبتنی بر بررسی رابطه معیارهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری است که این معیارهای مالی به ترتیب بعنوان معیاری از سنجش ارزش بازار شرکت، سودآوری شرکت و سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکتها محسوب میشوند.
فرضیه اول:
– ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.

فرضیه دوم:
– میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.

فرضیه سوم:
– سیاست تقسیم سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.

روش شناسی تحقیق
این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نيمه تجربي29 با استفاده از رويكرد پس رويدادي30 است. این تحقیق از لحاظ ماهیت پژوهشی جزو پژوهش‌های توصیفی-مقایسه ای از نوع رگرسیون لجستیک محسوب می شود. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS 22 استفاده به عمل آمده است.

جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در بورس فعالیت داشتهاند.
همچنین انتخاب نمونه از جامعه آماری فوق به صورت روش حذفی سیستماتیک با در نظر گرفتن تمامی شرایط زیر انجام گرفته شده است.
۱ . دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد و اطلاعات مالی آنها نیز در دسترس باشد.
۲.شرکتها میبایست در طی سه دوره انتهایی پژوهش سوده باشند.
۳ . جزء شركتهاي سرمايهگذاري، واسطهگري مالي، بيمهها و بانكها نباشند.
۴ . طي بازه زماني مذكور تغيير سال مالي نداشته باشند.
۵ . در بازه زمانی تحقیق نماد معاملاتی آن در تابلو اصلی یا فرعی یا بازار ثانویه توقف بیش از چهار ماه نداشته باشد.
۶ . مشمول شرکتهای موضوع ماده (۱۴۱) قانون تجارت31 و اصلاحات پس از آن نباشند.
پس از اعمال شرایط فوق تعداد ۵۱ شرکت حاصل شد که با توجه به طول ۶ دوره مالی تعداد ۳۰۶ نمونه به صورت سال- شرکت جهت انجام روشهای آماری انتخاب به عمل آمده است.

روش جمعآوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق
در این پژوهش جهت جمع آوری دادههای پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها از اطلاعات موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار رهآوردنوین استفاده شده است
متغیرهای این پژوهش شامل سه متغیر مستقل32؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی( که به ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش ” ارزش شرکت، سودآوری شرکت، و سیاست تقسیم سود شرکت ” هستند)، و یک متغیر وابسته33؛ اقلام تعهدی اختیاری و چهار متغیر کنترل34 شامل؛ اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت، و نوع گزارش حسابرسان مستقل است.

الف: متغيّرهای مستقل :
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام35:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.

نسبت بازدهی ارزش ویژه36 :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از جمله نسبتهایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلیتر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.

نسبت درصد سود تقسیمی:
نسبت درصد سود تقسیمی عبارت است از نسبت سود نقدی تقسیمی هر سهم به سود اعلام شده هر سهم شرکت37، این نسبت نشان میدهد که چه نسبت از سود هر سهم بین سرمایه گذاران تقسیم شده است
ب: متغير وابسته :
اقلام تعهدی اختیاری38: شامل اقلام تعهدی هستند که طی یک فرآیند غیرعادی ناشی از تحریفات و دستکاری های مدیریت به منظور مدیریت سود ایجاد میشوند(رُونِن و یاری 2008: 381).

ج:‌متغير هاي كنترلي :
متغیرهای کنترل این تحقیق شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت و نوع گزارش حسابرسان مستقل می باشد.

نحوه اندازه گيري متغيرها:
اندازه گیری متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل مبنتی بر فرمولها و اطلاعاتی است که از صورتهای مالی شرکتها از طریق نرم افزار اکسل و نرم افزار SPSS انجام گرفته شده است.
۱ . متغيرهای مستقل :

(“قیمت بازار سهام ” )/” ارزش دفتری سهام” “=نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام”

“سود خالص شرکت” /”میانگین حقوق صاحبان سهام” “=نسبت بازدهی ارزش ویژه ”

” ” “سود تقسیمی شرکت” /”سود خالص شرکت” “=” “میزان سود تقسیمی هر سهم ” /” سود هرسهم اعلام شده شرکت” “=نسبت درصد سود تقسیمی”

۲ . متغير هاي كنترل:
اندازه شرکت39: برحسب لگاریتم طبیعی مجموع حجم درآمدهای عملیاتی شرکت تعریف می شود.

اهرم مالی40: بر حسب نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییها تعریف میشود.
“مجموع بدهیها” /”مجموع داراییها” “=اهرم مالی”

عمر شرکت41: بر حسب لگاریتم طبیعی از زمان تاسیس شرکت تا کنون تعریف میشود.

نوع گزارش حسابرسان مستقل42: به طور کلی نوع گزارش(اظهار نظر) حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی شامل چهار نوع گزارش؛گزارش مطلوب(مقبول)، گزارش مشروط، گزارش عدم اظهار نظر وگزارش مردود میباشد، حسب این مورد این متغیر را به صورت قیاسی43 تعریف نمودهایم که در آن برای گزارش نوع مطلوب عدد یک، گزارش مشروط عدد دو، گزارش عدم اظهار نظر عدد سه وگزارش مردود عدد چهار درنظر گرفته شده است.

۳ . متغير وابسته :
نحوه محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر تابع پاسخ این تحقیق مبتنی به مراحل زیر است؛
الف. محاسبه اقلام تعهدی کل؛
Total Accruals=Net Income- Cash Flow from Operations
مجموع اقلام تعهدی= سود خالص-جریان های نقدی عملیاتی

فرمول فوق مطابق با استانداردهای بین المللی است که در آن صورت جریان وجوه در در سه طبقه تهیه می شود و با تاکید به اینکه در ایران صورت جریان وجوه نقد در پنج طبقه تهیه می شود،این موضوع موجب ایجاد تفاوتهایی در رابطه با اقلام ورودی و خروجی در بین طبقات نسبت به نوع سه طبقه ای مرسوم در استانداردهای بین المللی می شود، لذا میزان اقلام تعهدی با توجه به این تفاوتها (در ایران) از طریق فرمول زیر محاسبه میشود(خلیفه سلطانی و همکاران 1389: 66)؛

مجموع اقلام تعهدی= سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات مستمرمم( جریانهای نقدی عملیاتی طبق صورت جریان وجوه نقد+سود سهام پرداخت شده+جریانهای نقدی مرتبط با بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختنی بابت تامین مالی_جریانهای نقدی مرتبط به مالیات).

ب. تفکیک مجموع اقلام تعهدی:
Total Accruals (TA) =Non-Discretionary Accruals (NDA) T+Discretionary Accruals (DA)

TA=NDA+DA
مجموع اقلام تعهدی: اقلام تعهدی غیر اختیاری+ اقلام تعهدی اختیاری(غیر عادی)
در رابطه فوق، بخش غی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مدیریت سود، ارزش بازار، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries منبع مقاله با موضوع قیمت بازار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، سودآوری