منبع مقاله با موضوع فعالیت جسمانی، خودکارآمدی، تغییر رفتار

دانلود پایان نامه ارشد

ی حائز اهمیت است که در مطالعه ی لی و همکاران43 در سال 2006 با هدف تعیین مراحل تغییر برای ورزش و تعیین اختلاف در فرآیند تغییر، موازنه تصمیم گیری، خودکارآمدی و افسردگی در طول مراحل تغییر در میانسالان زن در کره انجام گردید. مطالعه بر روی 434 میانسال زن (40-64 ساله) در دو منطقه در کره انجام شد. محقق هدف و روش کار را به رئیس مرکز بهداشت جامعه شهر توضیح داده و با 980 نفر تماس گرفته شد که 434 نفر بعد از گرفتن رضایت نامه پرسشنامه را تکمیل کردند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک (سن، نمایه توده بدنی، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلات، وضعیت اقتصادی، شغل، وضعیت یائسگی، مذهب و وضعیت سلامت عمومی)، ساختارهای مدل مراحل تغییر مرتبط با رفتار ورزشی (مراحل و فرآیند تغییر، خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری) و مقیاس استاندارد افسردگی، مطالعات اپیدمیولوژیک استفاده گردید. مراحل تغییر رفتار ورزشی با استفاده از ابزار استاندارد مارکوس و همکاران (1992) که بوسیله ی لی (1999) ترجمه مجدد شد، بررسی گردید که شرکت کنندگان یکی از 5 مرحله تغییر ( پیش تفکر، تفکر، آمادگی، عمل، حفظ و نگهداری) را انتخاب کردند. فرآیند تغییر بوسیله ی پرسشنامه ی نیگ و همکاران (1999) که بوسیله ی کیم 44 ترجمه مجدد شد استفاده گردید، که شامل 30 سوال با مقیاس لیکرت از 1 ( هرگز) تا 5 (مکررا”) بود که ضریب آلفا از 76/0 تا 89/0 گزارش گردید. خودکارآمدی از طریق ابزار استاندارد مارکوس و همکاران (1992) که بوسیله ی لی و چانگ ترجمه مجدد شد استفاده گردید که شامل 5 سوال با مقیاس لیکرت از 1 (اصلا” مطمئن نیستم) تا 5 (کاملا” مطمئنم) بود که موانع ایجاد شده در مقابل ورزش را نشان می داد بدین معنا که افراد در مقابل آنها چقدر اطمینان به انجام ورزش را دارند، با ضریب آلفای 82/0 بدست آمد. توازن تصمیم گیری با ابزار استاندارد نیگ و همکاران (1999) که بوسیله ی پارک و کانگ ترجمه مجدد شد، شامل 10 سوال برای مزایا و موانع درک شده ورزش ، با ضریب آلفای 87/0 برای مزایا و ضریب آلفای 90/0 برای موانع اندازه گیری شد. افسردگی بوسیله ی ابزار استاندارد که بوسیله ی شین ترجمه مجدد شد و با مقیاس لیکرت از صفر (بندرت)، 1 (بعضی اوقات)، 2 (گهگاهی)، 3 (بیشتر اوقات) و با رتبه بندی از صفر تا 60 و ضریب آلفای 86/0 اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS10با روشهای آماری فراوانی و درصد و آنوا یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها نشان داد که فراوانی در هر مرحله تغییر رفتار ورزشی عبارتست از: پیش تفکر (4/24%)، تفکر (29%)، آمادگی(3/23%)، عمل ( 8/11%)، حفظ (5/14%) بود. فرآیند تغییر، مزایای درک شده، خودکارآمدی و افسردگی از بین مراحل تغییر رفتار ورزشی اختلاف معنی داری داشتند. معایب درک شده از بین مراحل تغییر رفتار ورزشی اختلاف معنی داری نداشت. نتایج این مطالعه بین فرآیند تغییر، خودکارآمدی، توازن تصمیم گیری، افسردگی تمایز قائل شده است که توانسته اطلاعات مثبتی برای مردم درباره ی مراحل تغییر در رفتار ورزشی را ایجاد نماید. بنابراین نیاز است که مراحل تغییر رفتار ورزشی بیماران قبل از انجام مداخلات تعیین شود تا رفتار ورزشی در میانسالان زن را ارتقاء دهد(21).
عوامل پیش بینی کننده رفتار فعالیت جسمانی براساس مدلهای بهداشتی متنوع است که در این مطالعه به مقایسه دو مدل پرداخته شده است. مطالعه ی قهرمانی و همکارانش ( 2012 ) با هدف بررسی پیشگویی قصد و رفتار فعالیت جسمانی در یک نمونه مردان سالمند خانه سالمندان تهران انجام گردید. یک مطالعه مقطعی بر روی 120 مرد سالمند ساکن خانه سالمندان کهریزک تهران که قادر به زندگی مستقل و تحرک و برقراری ارتباط کلامی بودند، به روش سرشماری از سن 60-85 ساله انجام گرفت. بعد از کسب اجازه نامه از دانشگاه تربیت مدرس و کمیته اخلاق، هدف از مطالعه و روش کار را به مدیریت خانه سالمندان توضیح داده شد. جمع آوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه به روش مصاحبه به مدت 45 دقیقه بود که شامل اطلاعات دموگرافیک، قصد رفتاری ، رفتار فعالیت جسمانی، نگرش کل، هنجار های انتزاعی، كنترل رفتاري درك شده و خودکارآمدی فعالیت جسمانی بود. پرسشنامه براساس تکنیک ترجمه مجدد به فارسی برگردانده شد. جهت تعیین وضوح آیتم ها، روایی صوری و محتوی پرسشنامه ها در اختیار 10 نفر از متخصصین قرار گرفت و برای تعیین اعتماد علمی ابزار از دو روش همسانی درونی آلفای کرونباخ و روش آزمون-آزمون مجدد استفاده شد، قصد رفتاری فعالیت جسمانی با یک سوال بعد از کار آجزن45 (1999) تهیه شد.
رفتار فعالیت جسمانی از طریق ابزار استاندارد فعالیت جسمانی سالمندان بررسی گردید. که این ابزار تعداد و مدت زمان فعالیت اوقات فراغت، فعالیت خانگی، فعالیت مرتبط با کار را در طی 7 روز گذشته در سالمندان بررسی می کند. دفعات فعالیت براساس لیکرت هرگز، بندرت، گاهی اوقات و اغلب و مدت زمان، بصورت کمتر از 1 ساعت، بین 1-2 ساعت، 2-4 ساعت و بیشتر از 4 ساعت طبقه بندی گردید. امتیاز کل با ضرب مدت زمانی که در هر فعالیت گذرانده اند با وزن آن و در نهایت جمع آنها بدست آمد. امتیاز بالا نشان دهنده ی رفتار بالای فعالیت جسمانی بود. ضریب همبستگی 76/0 بدست آمد. نگرش فعالیت جسمانی با سوالاتی که بصورت نگرش ابزاری (بي فايده/ مفيد، ناسالم/ سالم، بد/ خوب) و نگرش احساسی ( كسل كننده/ جذاب، خسته كننده / نشاط آور، نامطلوب/ مطلوب، استرس زا/ آرامش بخش) دسته بندی گردید. آلفا کرونباخ برای نگرش ابزاری 74/0 و برای نگرش احساسی 81/0 بدست آمد. سازه ی هنجارهاي انتزاعي به وسيله ۳ سؤال با مقياس از كاملاً مخالف (نمره 1) تا كاملاً موافق(نمره ۷) اندازه گيري شد آلفاي كرونباخ اين مقياس 71/0 بدست آمد. سازه كنترل رفتاري درك شده به وسيله ۴ سؤال با مقياس ۷ آيتمي ليكرتی بررسی گردید. خودکارآمدی فعالیت جسمانی بوسیله ی پرسشنامه ای که توسط شوارزر و رنر46 تهيه شده است اندازه گیری گردید.اين پرسشنامه شامل ۵ سؤال چهارگزينه اي بر مبناي مقياس ليكرت از كاملاً نامطمئنم ( ۱ نمره) تا كاملاً مطمئنم ( ۴ نمره ) با مقدار آلفاي كرونباخ 85/0 می باشد. داده ها وارد SPSS 13 گردید و با روش آماری کولموگراو-اسمیرناو47 ، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها نشان داد که میانگین سنی 56/71 سال بود. ارتباط دو طرفه بین ساختارهای تئوری رفتار برنامه ریزی شده وجود داشت. همه ی متغیرهای تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل مراحل تغییر با رفتار و قصد رفتاری فعالیت جسمانی بطور معنی داری ارتباط داشتند. بین عوامل پیش گویی کننده با قصد رفتاری ارتباط متوسط وجود داشت. ارتباطی قوی بین خودکارآمدی با رفتار فعالیت جسمانی وتئوری رفتار برنامه ریزی شده وجود داشت. تئوري رفتار برنامه ريزي شده سه درصد از تغییرات رفتار فعالیت جسمانی را تبیین می کند. ترکیب متغیرهای تئوری رفتار برنامه ریزی شده با خودکارآمدی درصد بالایی(6/35 درصد) برای توضیح رفتار فعالیت جسمانی را نشان دادند. در حالی که تئوری رفتار برنامه ریزی شده به تنهایی 7/15 درصد تغییرات رفتار فعالیت جسمانی را تبیین کرده و با ترکیب خودکارآمدی به 3/21 درصد افزایش یافت. نتایج نشان داد که در مقایسه با متغیرهای تئوری رفتار برنامه ریزی شده، خودکارآمدی پیش گویی کننده قویتری برای رفتار فعالیت جسمانی بود. در حالی که نگرش احساسی، پیشگویی کننده قویتری برای قصد رفتاری بود. همچنین علاوه بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده، خودکارآمدی هم ممکن است نقش مهمی در پیشگویی رفتار فعالیت جسمانی بازی کند و باید در طراحی برنامه های ورزشی برای مردان سالمند ساکن خانه سالمندان در نظر گرفته شود. از محدودیت های مطالعه، عدم تعمیم پذیری و خودگزارش دهی و استفاده از یک ابزار برای سنجش رفتار فعالیت جسمانی بود. این مطالعه پیشنهاد می کند که براساس این عوامل موثر و پیش بینی کننده های قوی خودکارآمدی و تئوری رفتاری برنامه ریزی شده، برای رفتار فعالیت جسمانی مداخلات موثر انجام گیرد(64).
توجه به متغیرهای ترانس تئورتیکال برای شرکت افراد در فعالیت جسمانی منظم و غلبه بر موانع و وسوسه ها برای پیش بینی، بعد از گذشت چند سال اهمیت دارد که در مطالعه ی دیشمن و همکارانش48 (2010) با عنوان کاربرد مدل ترانس تئورتیکال برای پیش بینی رده های تغییر در فعالیت جسمانی منظم با مطالعه ی طولی آینده نگر در فرهنگهای مختلف انجام گردید. این مطالعه آینده نگر در هاوایی49 بر روی 700 بزرگسال(18-90 ساله) که طی 6 ماه تا 2 سال بررسی گردید. 497 نفر از آنها حداقل 3 بار پرسشنامه را پر کردند که برای آنالیز انتخاب شدند. نمونه ها بطور تصادفی از فرهنگهای مختلف انتخاب شده و اطلاعات بصورت مصاحبه تلفنی به مدت 30 دقیقه بعد از کسب رضایت نامه کتبی جمع آوری شد. از پرسشنامه خودگزارش دهی که شامل مشخصات دموگرافیک (سن، جنس، درآمد، تاهل، سطح تحصیلات، قد و وزن)؛ فعالیت جسمانی و سازه های مدل ترانس تئورتیکال بود .
فعالیت جسمانی از طریق ابزار استاندارد بین المللی50 بررسی گردید. این ابزار فعالیت جسمانی افراد 18 تا 65 سال در جمعیت های مختلف را بررسی می نماید. روایی و پایایی آن بررسی گردیده است. فعالیت جسمانی بصورت ساعت و دقیقه شرکت در ورزش منظم در طی 7 روز گذشته از طریق مقیاس متابولیک پایه (METS) اندازه گیری شد، افراد براساس دستورالعمل راهنمای سلامت عمومی برای انجام فعالیت جسمانی منظم به چهار گروه تقسیم شدند که عبارتند از گروه اول (همیشه رعایت می کردند) ، گروه دوم (بینابین)، گروه سوم ( نسبتا” و در حال کم شدن)، گروه چهارم (هرگز)؛ فرآیند تغییر شامل 30 سوال با مقیاس لیکرتی ( 1 هرگز تا 5 همیشه) با ضریب آلفا کرونباخ 72/0-88/0 در فرآیند شناختی، 76/0-85/0 در فرآیند رفتاری بوده و 5 فاکتور مرتبط اضافه شد، در فرآیند اول، 3 آیتم به خودارزیابی، 2 آیتم به خودآزادی، 2 آیتم به مدیریت تقویت؛ در فرآیند دوم 2 آیتم به تسکین نمایشی، 3 آیتم به ارزیابی محیط؛ در فرآیند سوم تا پنجم یک آیتم به افزایش آگاهی، ارتباط یاری دهنده، شایسته سازی متقابل اضافه گردید.در موازنه تصمیم گیری شامل دو زیر مقیاس مزایا و موانع ،10 سوال با مقیاس 5 لیکرتی ( 1 مهم نیست تا 5 خیلی مهم است) با آلفا کرونباخ 83/0 برای هر زیر مقیاس بطور جداگانه استفاده شد. خودکارآمدی با 6 سوال با مقیاس 5 لیکرت ( 1 اصلا مهم نیست تا 5 کاملا مطمئنم) با آلفا کرونباخ 85/0 مورد استفاده قرار گرفت. وسوسه ها با دو فاکتور (هیجانات، نیاز رقابتی) با 10 سوال بصورت صفر درصد”اصلا وسوسه ندارم” تا 100% ” کاملا وسوسه دارم” با ضریب آلفا کرونباخ 87/0 برای هیجانات و 91/0 برای نیاز رقابتی استفاده شد. داده ها از طریق spss17 و با روش های آماری آنوا، کای دو، رگرسیون خطی ساده و چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها نشان داد که تقریبا” همه ی گروه اول احتمالا” از شروع تا سال اول دستورالعمل را رعایت کردند و 86% از ماه 18 تا ماه 24 دستورالعمل را رعایت کردند. 60% گروه دوم در شروع سال اول دستورالعمل را رعایت کردند . افت 44% در ماه 6 و سپس افزایش 81% در ماه 12 و 100% در ماه 18 تا 24 داشتند. گروه سوم 40% در سال اول سپس 26% افت و 35% در ماه 18 تا 24 داشتند. فقط 5-10% گروه چهارم احتمالا” دستورالعمل را رعایت کردند. بهترین حرکت به سمت تغییر در حیطه افزایش آگاهی، ارتباط یاری دهنده، شایسته سازی متقابل بود. هر متغیری بطور خطی یک کاهش در سال اول و سپس افزایش تا سال دوم داشت اما از سطح پایه پایین تر باقی ماندند. بهترین تغییر در موانع تصمیم گیری و خودکارآمدی و وسوسه ها بود. موانع و هیجانات و وسوسه ها در طی 2 سال کاهش یافتند درحالی که خودکارآمدی و نیاز رقابتی وسوسه ها تغییری نکرد. علیرغم کاهش یا عدم تغییر در میانگین امتیازات همه ی متغیرهای ترانس تئورتیکال بجز خودکارآمدی، شرکت کنندگانی که راهنمای فعالیت جسمانی را حفظ کرده بودند امتیاز بالاتری در طی 2 سال مشاهده نگه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع فعالیت جسمانی، خودکارآمدی، تغییر رفتار Next Entries منبع مقاله با موضوع فعالیت جسمانی، خودکارآمدی، عوامل روانی اجتماعی