منبع مقاله با موضوع فعالیت جسمانی، انحراف معیار، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

ی تنظیم گردید.

اعتماد علمی یا پایایی66 ابزار:
به درجه ای از ثبات و اعتماد گفته می شود که یک ابزار در سنجش یا اندازه گیری صفت یا مشخصه مورد نظر دارد (56). از طریق ضريب آلفا كرونباخ براي بررسي تجانس دروني و بازآزمايي با فاصله دو هفته جهت ثبات استفاده گردید. بدین صورت که برای پرسشنامه سازه ی مراحل تغییر از روش باز آزمایی و برای پرسشنامه سازه ی فرآیند تغییر، خودکارآمدی، موازنه تصمیم گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. بطوری که در يک مطالعه پايلوت، پرسشنامه در فاصله زماني دو هفته، دو بار در اختيار يک گروه 15 نفري از جمعيت هدف قرار گرفت. ضریب بازآزمایی سازه مراحل تغییر 92/0 بدست آمد. ضریب آلفا کرونباخ سازه خودکارآمدی 71/0، سازه فرآیند تغییر 74/0، سازه موازنه تصمیم گیری برای مزایا 70/0 ، برای معایب با حذف سوال 8 از ضریب آلفا کرونباخ 57/0 به ضریب آلفا کرونباخ 71/0 بدست آمد.
در بخش سوم ابزار استاندارد فعالیت جسمانی سالمندان (PASE) از آنجایی که جنس سوالات ثبت مشخصات فرد در زمانهای مورد بررسی بوده است لذا نیازی به پایایی ندارد ولی روایی (اعتبار) سوالات از طریق شاخص CVI مورد بررسی قرار گرفته است.

روش گردآوري داده ها:
به منظورجمع آوري داده ها پژوهشگر پس از طي مراحل اخلاقي و قانوني انجام پژوهش و پس از اخذ معرفي نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به كانونهاي فعال بازنشستگان رشت (محيط هاي پژوهش ) مراجعه نمود. ضمن ارائه معرفي نامه و بيان اهداف پژوهش به مسئولين مربوطه با كمك آنان افراد 60 سال و بالاتر که به کانون مراجعه نمودند را شناسايي و با تك تك آنها به صورت حضوري مصاحبه گردید و طي آن پژوهشگر ضمن معرفي خود و بيان اهداف پژوهش و اخذ رضايت نامه از نمونه هاي مورد نظر، پس از احراز اينكه ايشان داراي شرايط ورود به مطالعه مي باشند؛ پرسشنامه توسط پژوهشگر تکمیل گردید. از تاریخ 21/11/91 لغایت 18/2/92 به مدت سه ماه جمع آوری داده ها انجام گردید. 12 نفر از کانون علوم پزشکی و 23 نفر از کانون آموزش و پرورش بدلیل عدم رضایت و نداشتن معیار ورود به مطالعه، در فرایند تحقیق قرار نگرفتند.

روش تجزیه تحلیل داده ها:
با در نظر گرفتن عنوان پژوهش (بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن براساس مدل مراحل تغییر، متغیرهای مدل مراحل تغییر و فعالیت جسمانی، متغیرهای اصلی و متغیرهای فردی-اجتماعی متغیرهای زمینه ای می باشند.
یافته های این پژوهش بر حسب نوع متغیرها کمی و کیفی می باشد. بدین ترتیب که سن، مدت زمان بازنشستگی، سن بازنشستگی، نمایه توده بدنی، موازنه تصمیم گیری، خودکارآمدی، فرآیندهای تغییر، میزان فعالیت جسمانی بصورت متغیر “کمی پیوسته”، متغیرهای جنس، وضعیت تاهل، شاغل بودن، نوع زندگی کردن، نوع مسکن، مراحل تغییر بصورت متغیر “کیفی-اسمی”، متغیرهای میزان تحصیلات، درآمد ماهیانه، بصورت متغیر “کیفی –رتبه ای” در نظر گرفته شده است.
جهت تجزیه و تحلیل، داده های جمع آوری شده بعد از کدگذاری وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بمنظور دسته بندی و خلاصه نمودن داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و از جداول توزیع فراوانی استفاده شد. ابتدا با استفاده از آزمون کولموگراف اسمیرنوف67، توزیع داده ها ارزیابی شد.
جهت تجزیه و تحلیل میزان فعالیت جسمانی ، فراوانی مراحل تغییر، نمره خودکارآمدی، توازن در تصمیم گیری و فرآبندهای تغییر از طریق میانگین و انحراف معیار محاسبه گردید. جهت تعیین ارتباط فعالیت جسمانی بر حسب مراحل تغییر از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی68 استفاده گردید. جهت تعیین ارتباط نمره خودکارآمدی، نمره فرآبندهای تغییر با میزان فعالیت جسمانی از ضریب همبستگی پیرسون69 و تعیین ارتباط نمره توازن در تصمیم گیری با میزان فعالیت جسمانی و ارتباط سازه های مراحل تغییر با مراحل تغییر از ضریب همبستگی اسپیرمن 70 استفاده شد. برای تعیین مهمترین عوامل پیش بینی کننده مراحل تغییر فعالیت جسمانی، کلیه نمونه هایی که در بررسی تک متغیره دارای Pvalue کمتر از 1/0 بودند، برای بررسی وجود رابطه چندگانه و برآورد ضرایب اثرات وارد مدل رگرسیون خطی به روش BackWard و رتبه ای شده و مورد آنالیز قرار گرفتند. برای تمام آزمونهای استنباطی 05/0 P معنی دار در نظر گرفته شد.

ملاحظات اخلاقی:
دریافت معرفی نامه از ریاست دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت جهت ارائه به مسئولین دانشگاه برای اخذ معرفی نامه به کانون بازنشستگان شهر رشت
کسب مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
معرفی پژوهشگر بصورت رسمي و كتبي به مسولين محیط های پژوهش و توضیح اهداف پژوهش
آزاد بودن نمونه های پژوهش برای شرکت در پژوهش
بيان اين نكته كه درصورت تمايل و درخواست مسؤلين محيط هاي پژوهش و يا نمونه هاي مورد پژوهش خلاصه نتايج اين تحقيق در اختيار شان قرار خواهد گرفت.
دادن اطمينان به واحدهای مورد پژوهش جهت محرمانه ماندن اطلاعات شخصی و عدم ذكر نام و نام خانوادگی در پرسشنامه
تشكر و قدرداني از تمامي افراد شركت كننده درپژوهش .

یافته های پژوهش(معرفی جداول):
در این فصل اطلاعات گردآوری شده پس از تجزیه و تحلیل آماری در قالب 13 جدول بر اساس اهداف پژوهش تدوین شده است.
جدول شماره 1 در ارتباط با تعیین مشخصات واحدهای پژوهش از نظر اطلاعات فردی- اجتماعی می باشد.
جدول شماره 2 و 3 در ارتباط با هدف ویژه 1 یعنی تعیین میزان فعالیت جسمانی سالمندان تنظیم شده است.
جدول شماره 4 در ارتباط با هدف ویژه 2 یعنی تعیین فراوانی مراحل تغییر فعالیت جسمانی تنظیم شده است.
جدول شماره 5 و 6 در ارتباط با هدف ویژه 3 یعنی مقایسه میزان فعالیت جسمانی بر حسب مراحل تغییر تنظیم شده است.
جدول شماره 7 در ارتباط با هدف ویژه 4 و 5 و 6 یعنی تعیین میانگین و انحراف معیار نمره سازه ی خودکارآمدی، توازن تصمیم گیری، فرآیند تغییر تنظیم شده است.
جدول شماره 8 در ارتباط با هدف ویژه 7 و 8 و 9 یعنی ارتباط سازه های خودکارآمدی، توازن تصميم گيري، فرآیندهای تغییر با میزان فعالیت جسمانی تنظیم شده است.
جدول شماره 9 در ارتباط با هدف ویژه 10 و 11 و 12 یعنی ارتباط سازه های خودکارآمدی، توازن تصميم گيري، فرآیندهای تغییر با مراحل تغییر فعالیت جسمانی تنظیم شده است.
جدول شماره 10 و 11 و 12 و 13 برآورد ضرایب رگرسیونی سازه های مدل مراحل تغییر با میزان فعالیت جسمانی با و بدون کنترل متغیرهای فردی- اجتماعی تنظیم شده است.

یافته های پژوهش:
جدول شماره 1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای فردی- اجتماعی
مشخصات فردی-اجتماعی
فراوانی
تعداد
درصد
سن
60-64
65-69
بالاتر از 70

150
54
58

3/57
6/20
1/22
جمع
262
100
میانگین سنی و انحراف معیار
03/5±95/64
جنس
مذکر
مونث

141
121

8/53
2/46
جمع
262
100
تحصیلات
بی سواد
زیر دیپلم
دیپلم ، فوق دیپلم
لیسانس و بالاتر

3
36
186
37

1/1
7/13
71
1/14
جمع
262
100
تاهل
متاهل
همسر فوت شده
مطلقه
مجرد

219
40
1
2

6/83
3/15
4/0
8/0
جمع
262
100

ادامه جدول شماره 1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای فردی- اجتماعی
مشخصات فردی-اجتماعی
فراوانی
تعداد
درصد
درآمد ماهیانه (تومان)
کمتر از 500 هزار
بین 500 هزار تا یک میلیون
بیشتر از یک میلیون

11
245
6

2/4
5/93
3/2
جمع
262
100
نوع زندگی کردن
تنها
با همسر یا فرزند
با اقوام

35
226
1

4/13
3/86
4/0
جمع
262
100
مسکن
شخصی
استیجاری

229
33

4/87
6/12
جمع
262
100
شاغل بودن
بلی
خیر

64
198

4/24
6/75
جمع
262
100
مدت زمان بازنشستگی(سال)
1-5 سال
6-10 سال
11-15 سال
بالاتر از 15 سال

28
102
81
51

7/10
9/38
9/30
5/19
جمع
262
100
میانگین و انحراف معیار
73/4±14/11
ادامه جدول شماره 1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای فردی- اجتماعی
مشخصات فردی-اجتماعی
فراوانی
تعداد
درصد
سن بازنشستگی(سال)
40-45
46-50
51-55
56-60
بالاتر از 60

6
55
113
66
22

3/2
21
1/43
2/25
1/8
جمع
262
100
میانگین و انحراف معیار
43/4±92/53
شاخص توده بدنی(BMI)
زیر 5/18 : لاغر
5/18-9/24: طبیعی
25-9/29 : اضافه وزن
30 و بالاتر : چاق

4
118
100
40

1.5
45
2/38
3/15
جمع
262
100
میانگین و انحراف معیار
19/4±94/25
نوع کانون بازنشستگی
علوم پزشکی
آموزش و پرورش
دخانیات
برق
دارائی و امور مالیاتی
دانشگاه گیلان

55
147
15
15
15
15

21
1/56
7/5
7/5
7/5
7/5
جمع
262
100
جدول فوق نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش در گروه سنی 60-64 سال (3/57%)، مذکر(8/53%)، متاهل(6/83%)، دارای تحصیلات دیپلم، فوق دیپلم (71%)، درآمد ماهیانه بین 500 هزار تا یک میلیون تومان (5/93%)، دارای مسکن شخصی (4/87%)، زندگی با همسر یا فرزند (3/86%)، عدم اشتغال به کار بعد از بازنشستگی (6/75 %)، BMI در حد طبیعی (45%)، مدت زمان بازنشستگی 6-10 سال ( 9/38%)، سن بازنشستگی بین 51-55 سال (1/43%) و دارای عضویت در کانون آموزش و پرورش(1/56%) می باشند.

جدول شماره 2: میانگین و انحراف معیار واحدهای مورد پژوهش بر حسب میزان فعالیت جسمانی(PASE)

شاخص
PASE
میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمینان 95%

حد بالا
حد پایین

فعالیت جسمانی
( 0-400 و بالاتر)

35/119

50/51
62/125
09/113

جدول بالا نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار فعالیت جسمانی سالمندان 50/51 35/119 بوده است که معادل 30 درصد ماکسیمم نمره PASE می باشد.

جدول شماره 3: میانگین فراوانی و امتیاز حیطه های مختلف فعالیت های جسمانی (PASE) واحدهای مورد پژوهش
اجزاء مقیاس فعالیت جسمانی (PASE)
میانگین فراوانی هر یک از اجزاء
وزن
PASE
میانگین امتیاز کل PASE
فعالیتهای اوقات فراغت
پیاده روی
فعاليتهاي جسماني سبک
فعاليت جسماني متوسط
فعاليت جسماني بسيار شديد
ورزش قدرتي و استقامتي

72/0
58/0
26/0
07/0
06/0

20
21
23
23
30

5/14
2/12
6
6/1
8/1
فعاليتهاي مرتبط با محيط كار
شغل درگیر کننده نشستن/ پیاده روی

09/0

21

9/1
فعالیتهای خانگی
فعاليت سبك خانگي (%)
فعاليت سنگین خانگي (%)
تعميرات منزل (%)
تمیز کردن حیاط (%)
باغباني در خارج از منزل (%)
مراقبت از افراد ديگر (%)

2/78
71
37
7/42
7/31
7/39

25
25
22
36
20
35

6/19
8/17
15/8
4/15
4/6
14
امتیاز کل PASE
35/119

جدول بالا نشان می دهد که در حیطه ی فعالیت اوقات فراغت بیشترین میانگین امتیاز PASE در فعالیت پیاده روی(5/14) و کمترین میانگین در فعالیت جسمانی بسیار شدید (6/1) می باشد. در حیطه ی فعالیت خانگی بیشترین میانگین در فعالیت سبک خانگی (6/19) و کمترین میانگین در فعالیت باغبانی خارج از منزل (4/6) بوده است. حداکثر میانگین در فعالیت سبک خانگی (6/19) و حداقل آن در فعالیت جسمانی بسیار شدید(6/1) بوده است.

جدول شماره 4 : توزیع فراوانی مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی واحدهای مورد پژوهش
شاخص
مراحل تغییر رفتار
تعداد
درصد
پیش تفکر
57
8/21
تفکر
43
4/16
آمادگی
59
5/22
عمل
13
5
حفظ و نگهداری
90
4/34
کل
262
100
جدول فوق نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد مطالعه در مرحله حفظ و نگهداری تغییر رفتار ورزشی (4/34%) بودند و 6/60 % از واحدهای مورد پژوهش

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع بازنشستگان، فعالیت جسمانی، خودکارآمدی Next Entries منبع مقاله با موضوع تغییر رفتار، فعالیت جسمانی، انحراف معیار